Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1156

Brusel 19. septembra 2005

LIFE–Tretie krajiny 2005: Komisia prispieva na financovanie environmentálnych projektov v tretích krajinách viac ako 6 miliónmi eur

Európska komisia schválila financovanie 15 nových environmentálych projektov v stredozemných a baltských regiónoch v rámci programu LIFE-Tretie krajiny 2005. Tieto projekty sú zamerané na budovanie kapacít. Celkové investičné náklady na tieto projekty predstavujú 9 223 000 eur, z čoho 6 348 240 eur financuje EÚ.

Komisár pre životné prostredie Stavros Dimas prehlásil, že: „Trvalo udržateľný rozvoj možno dosiahnuť iba vtedy, ak sa uzná za spoločný cieľ: čokoľvek sa podnikne v jednej krajine alebo oblasti, bude mať dosah na širšie okolie. Na základe vzájomnej podpory a spolupráce môžeme prispieť k rozvoju a implementácii environmentálnej politiky v susedných krajinách, čím vyhovieme potrebám občanov tak v súčasnosti, ako aj v budúcnosti.“

Európska komisia vybrala 15 projektov v Alžírsku, Bosne a Hercegovine, Chorvátsku, Izraeli, Jordánsku, Libanone, Maroku, Rusku, Tunisku, Turecku, na Západnom brehu Jordánu a v pásme Gazy, ktoré bude financovať prostredníctvom programu LIFE-Tretie krajiny.

Tieto projekty majú za cieľ vylepšovať životné prostredie a dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj tak, že budú prispievať k vytváraniu alebo podporovaniu príslušných inštitúcií, politík, monitorovacích nástrojov, vzdelávacích zariadení, sietí a databáz.

Riešia celú škálu problematík počnúc odpadovým hospodárstvom, prevenciou a kontrolou priemyselného znečisťovania až po monitorovanie pôdy a klimatické zmeny. Niektoré projekty presadzujú tendenciu priblížiť sa k environmentálnym nariadeniam EÚ alebo spoluprácu na regionálnej, či nadnárodnej úrovni.

Celkové náklady na projekty predstavujú 9 223 000 eur, pričom EÚ financuje približne 69 % z tejto sumy.

Program LIFE-Tretie krajiny je súčasťou programu LIFE. Program LIFE je finančným nástrojom EÚ, ktorý slúži na podporu environmentálnych projektov a projektov zameraných na zachovanie prírody v celej EÚ, ako aj v niektorých kandidátskych, pristupujúcich a susedných krajinách. Jeho cieľom je prispieť k rozvoju a implementácii environmentálnej politiky EÚ financovaním konkrétnych aktivít.

Od roku 1992 sa prostredníctvom programu LIFE spolufinancovalo približne 2500 projektov, pričom finančné príspevky na ochranu životného prostredia dosiahli výšku 1 500 miliónov eur.

Program LIFE-Tretie krajiny prispieva konkrétne na budovanie kapacít a administratívnych štruktúr a podporuje rozvoj environmentálnych politík a akčných programov v tretích krajinách na pobreží Stredozemného a Baltského mora[1].

Ďalšie dva podprogramy programu LIFE, LIFE-Príroda a LIFE-Životné prostredie, sa zameriavajú na zachovanie prírody a inováciu opatrení na ochranu životného prostredia. Viac informácií o projektoch schválených v rámci podprogramov LIFE-Príroda a LIFE-životné prostredie nájdete v tlačových oznámeniach IP/05/1157IP/05/1155.

Súčasný program LIFE („LIFE III“) sa skončí koncom roka 2006. Komisia navrhla nový program nazývaný „LIFE+“, ktorý by mal prebiehať v rokoch 2007 až 2013 s rozpočtom 2 190 miliónov eur. Konečné prijatie programu a jeho rozpočet sa v súčasnosti prejednávajú v Rade ministrov a Európskom parlamente.

Súhrn všetkých 15 vybraných projektov v tretích krajinách je uvedený v prílohe k tomuto tlačovému oznámeniu. Viac informácií o každom projekte možno nájsť na internetovej stránke:
http://ec.europa.eu/environment/life/project/index.htm

Príloha

Prehľad projektov v rámci programu LIFE-Tretie krajiny 2005 v jednotlivých krajinách

Bosna a Hercegovina – 1 projekt

Príjemcom finančnej pomoci na projekt je Inštitút vodného inžinierstva Stavebnej fakulty v Sarajeve. Spoluúčasť EÚ na financovaní projektu predstavuje 299 250 eur. Cieľom projektu je implementácia postupu „Integrovaného environmentálneho povolenia“ zameraného na najlepšie dostupné technológie v oblasti potravinárskeho priemyslu a výroby nápojov. Napriek tomu, že v povojnovom období poklesla úroveň aktivít vyvíjaných v priemyselnom odvetví, priemyselné znečistenie v Bosne a Hercegovine má ešte stále značný dopad na životné prostredie.

Chorvátsko – 4 projekty

Príjemcom finančnej pomoci na prvý projekt je Chorvátska agentúra životného prostredia. Spoluúčasť EÚ na financovaní projektu predstavuje 533 700 eur. Cieľom projektu je vytvorenie národných noriem a metód pre program monitorovania pôdy, ktoré by spĺňali požiadavky EÚ. Okrem toho sa v rámci projektu vyvíja snaha určiť vhodné miesta na umiestnenie staníc na monitorovanie pôdy po celom území krajiny pre poľnohospodársku pôdu, lesnú pôdu a kontaminované oblasti, určiť potenciálne referenčné strediská, ktoré by zbierali a analyzovali údaje, a predložiť návrhy na vybudovanie systému na monitorovanie pôdy vrátane finančného plánu pre budúcu implementáciu tohto systému.

Príjemcom finančnej pomoci na druhý projekt je národná agentúra vodného hospodárstva – Chorvátske vody. Spoluúčasť EÚ na financovaní projektu predstavuje 211 571 eur. Cieľom projektu je vytvorenie nového laboratória pre skúmanie biologického rozkladu odpadovej vody. Tento projekt bude prispievať k národnej stratégii ochrany vôd a uľahčovať dodržiavanie rámcovej smernice EÚ o vodách.

Príjemcom finančnej pomoci na tretí projekt je Štátna správa prírodnej rezervácie Lonsjko Polje. Spoluúčasť EÚ na financovaní projektu predstavuje 496 845 eur. Cieľom projektu je rozvoj a vylepšovanie integrovaného riadenia povodia riek prostredníctvom rozvoja konzultačných postupov, do ktorých by boli zapojené zúčastnené strany. Vďaka postupu plánovaného riadenia sa zabezpečí, že sa zohľadnia potreby mokradí. Zabezpečí sa systém riadenia trvalo udržateľného turistického ruchu a správcovia chránených oblastí Chorvátska sa náležitým spôsobom vybavia.

Príjemcom finančnej pomoci na štvrtý projekt je Stavebná fakulta Záhrebskej univerzity. Spoluúčasť EÚ na financovaní projektu predstavuje 492 584 eur. Cieľom projektu bude pomoc Ministerstvu pre ochranu životného prostredia, územné plánovanie a výstavbu pri zavádzaní trvalo udržateľného systému na riadenie stavebného a demolačného odpadu. Existujúce údaje o skládkach odpadov a smetiskách, množstvách a druhoch stavebných a demolačných odpadov sa budú analyzovať s cieľom získať prehľad o súčasnej situácii a identifikovať oblasti, pri ktorých údaje chýbajú. Vyberú sa typové miesta tak, aby odrážali rôzne veľkosti, typy odpadov a použité logistické systémy.

V pilotnom regióne Záhrebu sa zozbieraný materiál bude recyklovať v pilotnom recyklačnom zariadení na skládke odpadu Jakusevac. V Chorvátsku sa v odvetví stavebníctva vyprodukujú 2 milióny ton stavebného a demolačného odpadu ročne. V súčasnosti sa recykluje alebo opätovne použije menej ako 5 % tohto dopadu.

Západný breh Jordánu a pásmo Gazy - 2 projekty

Príjemcom finančnej pomoci na prvý projekt je mesto Hebron. Spoluúčasť EÚ na financovaní projektu predstavuje 770 000 eur. Cieľom projektu je zavedenie nového environmentálneho nariadenia v meste Hebron, ktoré by sa týkalo nakladania s odpadom z mramoru, blatom a odpadovou vodou, ktoré sú výsledkom priemyselnej činnosti. Vytvorí sa sieť združení palestínskych a talianskych výrobcov mramoru a vybuduje sa pilotné stredisko na recykláciu priemyselnej odpadovej vody a separáciu uhličitanu vápenatého.

Príjemcom finančnej pomoci na druhý projekt je Inštitút aplikovaného výskumu v Jeruzaleme. Spoluúčasť EÚ na financovaní projektu predstavuje 200 819 eur. Cieľom projektu je napomáhať rozvoju miestnych stratégií trvalo udržateľného rozvoja a šíriť poznatky získané na základe predchádzajúceho výskumu. Z praktického hľadiska si projekt kladie za cieľ zabezpečiť a udržať účasť vybraných miestnych a vnútroštátnych orgánov, vytvoriť geografický informačný systém (GIS, súbor inteligentných máp a iné objekty zobrazujúce rôzne fenomény a vzťahy medzi fenoménmi na zemskom povrchu) a posilňovať technické kapacity príslušných mestských a obecných rád. Poznatky získané vďaka tomuto projektu sa odovzdajú aj ostatným miestnym orgánom na Západnom brehu Jordánu s cieľom podnietiť ich k tomu, aby aj oni podnikli podobné trvalo udržateľné iniciatívy.

Izrael – 2 projekty

Príjemcom finančnej pomoci na prvý projekt je regionálna rada Hornej Galiley. Spoluúčasť EÚ na financovaní projektu predstavuje 369 442 eur. Cieľom projektu je vytvorenie rámca, ktorý by zabezpečoval rovnováhu medzi potrebami rozvoja a potrebami životného prostredia v regióne Hornej Galiley, aby sa zdroje mohli využívať trvalo udržateľným spôsobom. Vyhotoví sa vzorový projekt územného plánovania, environmentálneho riadenia, protipovodňovej prevencie a vhodného odvodňovania. Projekt bude podporovať verejnú účasť na postupoch plánovania a rozhodovania, rozvíjať ekoturizmus a súčasne chrániť prírodné zdroje, meniť deštruktívne modely správania pomocou výchovných programov a donucovacími prostriedkami, ďalej bude podporovať ekologické poľnohospodárske postupy a vytvorí administratívny rámec pre implementáciu, riadenie a udržiavanie vzorového plánu.

Príjemcom finančnej pomoci na druhý projekt je Stredisko Heschel pre environmentálne vzdelávanie a riadenie (Heschel Center for Environmental Learning and Leadership). Spoluúčasť EÚ na financovaní projektu predstavuje 334 934 eur. Cieľom projektu je posilniť budovanie rozsiahlych kapacít orgánov miestnej správy na celom území Izraela v oblasti životného prostredia. Advokáti, miestni odborníci a starostovia budú zaškolení a vytvoria sa siete, ktoré umožnia ich vzájomné prepojenie. Zavedú sa nástroje miestneho trvalo udržateľného rozvoja v oblasti mestského plánovania, riadenia a legislatívy (prostredníctvom zákonov) a podporná sieť spájajúca izraelské inciatívy.

Jordánsko – 1 projekt

Príjemcom finančnej pomoci na projekt je Univerzita Hashemite. Spoluúčasť EÚ na financovaní projektu predstavuje 473 701 eur. Cieľom tohto projektu je rozvoj stratégií a nástrojov určených na riešenie problémov spôsobených rastúcim turistickým ruchom. V spolupráci s odvetvím cestovného ruchu sa budú zavádzať pilotné opatrenia a štúdie v dvoch hoteloch s cieľom vylepšiť ich vplyv na životné prostredie. Výsledky projektu, ako aj stratégie a nástroje, ktoré sa počas projektu vyvinú, sa všetkým zúčastneným stranám predstavia prostredníctvom série worshopov. Vypracuje sa nástroj na usmerňovanie a modul elektronického vzdelávania s cieľom podporovať environmentálne riadenie v celom odvetví turistického ruchu.

Maroko – 1 projekt

Príjemcom finančnej pomoci na projekt je Univerzita Chouaib Doukkali. Spoluúčasť EÚ na financovaní projektu predstavuje 438 228 eur. Cieľom projektu je vyvinúť účinný systém kompostovania na pilotnej úrovni, ktorý by spracovával kaly vznikajúce v čističkách odpadových vôd a úpravovniach pitnej vody, s cieľom výroby vysoko kvalitného kompostu v Maroku. V Maroku sa ročne vyprodukuje približne 430 000 ton kalov pri čistení odpadových vôd a toto číslo má výrazne rastúcu tendenciu. Kaly sa prevažne skladujú v blízkosti čističiek odpadových vôd a vypúšťajú sa do pôdy bez predchádzajúcej úpravy, alebo sa vyložia na nekontrolovaných skládkach odpadu.

Libanon – 1 projekt

Príjemcom finančnej pomoci na projekt je Arcenciel. Spoluúčasť EÚ na financovaní projektu predstavuje 449 697 eur. V rámci tohto projektu sa navrhuje spustenie národnej politiky v oblasti odpadového hospodárstva a nakladania s infikovaným nemocničným odpadom v Libanone. Činnosti zahŕňajú nakladanie s nemocničným odpadom v južnom regióne Mont Libanonu, zaškolenie nemocničného personálu a spustenie kampane zameranej na zvyšovanie informovanosti o nemocničnom odpade.

Rusko – 1 projekt

Príjemcom finančnej pomoci na projekt je environmentálne stredisko mestského inštitútu ECAT v Kaliningrade. Spoluúčasť EÚ na financovaní projektu predstavuje 492 837 eur. Projekt bude zameraný na podporu a pomoc pri zlepšovaní výsledkov v oblasti vplyvov na životné prostredie a bezpečnosti v priemyselnom odvetví Kaliningradu. Projekt sa sústredí aj na zabezpečenie účinnej kontroly a monitorovania týchto aktivít prostredníctvom zodpovedných orgánov. Tento cieľ by sa mohol dosiahnuť podporovaním integrovanej prevencie a kontroly znečistenia a rozvíjaním a implementáciou riadiacich systémov v oblasti životného prostredia a bezpečnosti. Všetci účastníci priemyselných aktivít v regióne budú informovaní o uvedených nástrojoch a zaškolení do ich používania prostredníctvom seminárov a workshopov. Potrebné informácie bude poskytovať elektronická informačná knižnica. V Kaliningrade sa sústreďuje asi 80 % regionálneho domáceho výrobného priemyslu, ktorý tvorí približne 300 väčších a stredných priemyselných podnikov a 40 000 malých priemyselných podnikov.

Tunisko, Alžírsko a Maroko – 1 kombinovaný projekt

Príjemcom finančnej pomoci na kombinovaný projekt je Observatórium Sahary a Sahelu. Spoluúčasť EÚ na financovaní projektu predstavuje 526 144 eur. Hlavným cieľom projektu je predchádzať krízam spôsobeným suchom v tejto oblasti južného pobrežia Stredozemného mora zavedením včasného systému varovania a posilnením operatívnych kapacít v týchto krajinách. Vyvinie sa spoločný informačný systém o suchách spolu so spoločnými metódami včasného vyhodnotenia. Dotknuté národné územia sa rozdelia do eko-regiónov a zhodnotí sa štrukturálna zraniteľnosť týchto eko-regiónov. Výsledky a know-how získané počas tohto projektu sa poskytnú priamym používateľom, rozhodujúcim aktérom a inštitúciám týchto troch krajín.

Turecko – 1 projekt

Príjemcom finančnej pomoci na projekt je Turecký úrad regionálneho strediska pre životné prostredie. Spoluúčasť EÚ na financovaní projektu predstavuje 252 488 eur. Ide o projekt budovania kapacity v oblasti klimatických zmien. Bude sa dotýkať národnej administratívy, bude podporovať medzivládnu spoluprácu, zvyšovať povedomie zúčastnených strán a posilňovať ich úlohu v diskusiách o klimatických zmenách. Projekt bude priamo podporovať rozvoj politík v oblasti klimatických zmien v hlavných sektoroch a podporovať účasť verejnosti, ako aj  prístup k informáciám o životnom prostredí.


[1] Oprávnené krajiny v rámci programu LIFE-Tretie krajiny sú: Albánsko, Alžírsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Maroko, Sýria, Tunisko, Turecko, Západný breh Jordánu a pásmo Gazy a baltské pobrežie Ruska (regióny Kaliningradu a Petrohradu).


Side Bar