Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1156

Bruksela, dnia 19 września 2005 r.

„LIFE – Kraje Trzecie” 2005: Komisja przeznaczy ponad 6 mln euro na realizację projektów związanych z ochroną środowiska w krajach trzecich

W ramach programu LIFE – Kraje trzecie na rok 2005, Komisja Europejska zatwierdziła pomoc finansową na rzecz 15 nowych projektów dotyczących ochrony środowiska w regionie Morza Śródziemnego i Morza Bałtyckiego Głównym celem projektów jest budowanie potencjału w dziedzinie ochrony środowiska. Wymagają one całkowitych nakładów w wysokości 9 223 000 euro, z czego UE pokryje 6 348 240 euro.

„Zrównoważony rozwój osiągnąć można jedynie wówczas, jeżeli jest on postrzegany jako powszechny wspólny cel: działania podejmowane w jednym kraju lub regionie mają wpływ na środowisko w szerokim tego słowa znaczeniu” – mówi Stavros Dimas, Komisarz UE ds. Środowiska. W oparciu o wzajemną pomoc i współpracę możemy przyczynić się do tworzenia i wdrażania w krajach sąsiadujących takiej polityki na rzecz środowiska, która zaspokajałaby potrzeby obywateli teraz i w przyszłości”.

Komisja Europejska zadecydowała, że fundusze z programu LIFE – Kraje trzecie otrzyma 15 projektów realizowanych w Algierii, Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Izraelu, Jordanii, Libanie, Maroku, Rosji, Tunezji, Turcji, na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy.

Projekty mają się przyczynić do tworzenia instytucji, polityki, infrastruktury do celów monitorowania i szkoleń, sieci oraz baz danych, lub też do wzmacniania wyżej wymienionych tam, gdzie już one istnieją, a tym samym do realizacji głównych celów, jakimi są poprawa jakości środowiska oraz osiągnięcie zrównoważonego rozwoju.

Zakres projektów jest bardzo szeroki, a związana z nimi tematyka rozciąga się od gospodarki odpadami, poprzez zapobieganie i kontrolę zanieczyszczeń przemysłowych, aż po monitorowanie gleby i zmiany klimatyczne. Niektóre z nich promują zbliżenie przepisów krajowych do przepisów UE w dziedzinie ochrony środowiska lub współpracę regionalną albo międzynarodową.

Całkowity koszt projektów wynosi 9 223 000 euro. Środki UE pokryją około 69% tej kwoty.

LIFE – Kraje trzecie stanowi część programu LIFE. Program LIFE jest instrumentem finansowym UE wspierającym projekty w dziedzinie środowiska i ochrony przyrody w całej Unii Europejskiej, jak również w niektórych krajach kandydujących, przystępujących oraz sąsiadujących z UE. Program ma na celu wspieranie opracowywania i wdrażania polityki UE w dziedzinie środowiska poprzez finansowanie konkretnych działań. Od roku 1992 w ramach programu LIFE na ochronę środowiska przeznaczono 1 500 mln euro, współfinansując około 2 500 projektów.

LIFE – Kraje trzecie przyczynia się w szczególności do budowania potencjału oraz struktur administracyjnych w dziedzinie środowiska i wspiera rozwój polityki i programów działania na rzecz środowiska w krajach trzecich leżących u wybrzeży Morza Śródziemnego i Morza Bałtyckiego[1].

Pozostałe komponenty tematyczne funduszu, LIFE - Przyroda i LIFE – Środowisko, koncentrują się na ochronie przyrody oraz na opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska. Informacje o projektach zatwierdzonych w ramach „LIFE Przyroda” oraz „LIFE Środowisko”, można znaleźć w komunikatach prasowych IP/05/1155 oraz IP/05/1157.

Bieżący program LIFE („LIFE III”) potrwa do końca roku 2006. Komisja zaproponowała już kolejny program „LIFE +”, obejmujący okres od roku 2007 do 2013, którego budżet miałby wynosić 2 190 mln euro. Decyzja o zatwierdzeniu programu i przyznaniu mu budżetu jest aktualnie rozważana przez Radę Ministrów i Parlament Europejski.

Krótki opis 15 projektów realizowanych w krajach trzecich stanowi załącznik do niniejszego komunikatu prasowego. Bardziej szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/environment/life/project/index.htm

ZAŁĄCZNIK

Projekty w ramach LIFE – Kraje trzecie 2005 w poszczególnych krajach

Bośnia i Hercegowina – 1 projekt

Beneficjentem projektu jest Instytut Inżynierii Wodnej na Wydziale Budownictwa Lądowego w Sarajewie a kwota dofinansowania przyznanego przez UE wynosi 299 250 euro. Celem projektu jest wdrożenie procedury dotyczącej najbardziej zaawansowanych technik dla celów przemysłu spożywczego („Integrated Environmental Permitting”). Pomimo obniżenia poziomu działalności przemysłowej w następstwie wojny, zanieczyszczenia przemysłowe wciąż wywierają silny wpływ na środowisko w Bośni i Hercegowinie.

Chorwacja – 4 projekty

Beneficjentem pierwszego z projektów jest Chorwacka Agencja Ochrony Środowiska a kwota dofinansowania przyznanego przez UE wynosi 533 700 euro. Projekt ma na celu ustanowienie spełniających wymogi UE krajowych norm i metod w zakresie programu monitorowania gleby. Ma on także na celu określenie miejsc, w których powstaną ogólnokrajowe stacje monitorowania gleby na podstawie danych dotyczących gruntów rolnych, obszarów leśnych oraz terenów skażonych, określenie ewentualnych ośrodków referencyjnych do celów gromadzenia i analizy danych, a także przedstawienie propozycji dotyczących budowy systemu monitorowania gleby, w tym planu finansowego dla wdrożenia tego systemu w przyszłości.

Beneficjentem drugiego projektu jest krajowa agencja gospodarki wodnej – Wody Chorwacji a kwota dofinansowania przyznanego przez UE wynosi 211 571 euro. Celem projektu jest stworzenie nowego laboratorium do celów analizy biodegradacji ścieków. Projekt stanowi część krajowej strategii ochrony wód i ma się przyczynić do zapewnienia zgodności z ramową Dyrektywą Wodną UE.

Beneficjentem trzeciego projektu jest Park Narodowy Lonsjko Polje a kwota dofinansowania przyznanego przez UE wynosi 496 845 euro. Celem projektu jest stworzenie i udoskonalanie zintegrowanego systemu zagospodarowania dorzecza w drodze konsultacji z zainteresowanymi podmiotami. Planowe zarządzanie uwzględnieni specyficzne potrzeby terenów bagnistych. Zorganizowany zostanie zrównoważony system zarządzania ruchem turystycznym, a strażnicy zatrudnieni na obszarach chronionych w Chorwacji otrzymają odpowiednie wyposażenie.

Beneficjentem czwartego projektu jest Wydział Budownictwa Lądowego Uniwersytetu w Zagrzebiu a kwota dofinansowania przyznanego przez UE wynosi 492 584 euro. Projekt ma pomóc Ministerstwu Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Budownictwa w stworzeniu zrównoważonego systemu gospodarki odpadami z budowy i rozbiórki. Analiza dostępnych danych na temat składowisk i wysypisk odpadów, ilości oraz rodzajów odpadów z budowy i rozbiórki pozwoli na ocenę sytuacji bieżącej oraz określenie obszarów, w odniesieniu do których brakuje danych. Wybrane zostaną miejsca typowe, na podstawie których będzie można określić różnorodne rozmiary, rodzaje odpadów oraz stosowane systemy logistyczne.

W regionie Zagrzebia zebrany materiał zostanie poddany recyklingowi w pilotażowym zakładzie recyklingu na terenie składowiska w miejscowości Jakusevac. Sektor budownictwa w Chorwacji rocznie produkuje 2 mln ton odpadów z budowy i rozbiórki. Obecnie poddaje się recyklingowi i ponownie wykorzystuje mniej niż 5% tego rodzaju odpadów.

Strefa Gazy i Zachodni Brzeg - 2 projekty

Beneficjentem pierwszego z projektów jest miasto urząd miasta Hebron a kwota dofinansowania przyznanego przez UE wynosi 770 000 euro. Celem projektu jest opracowanie dla miasta Hebron nowych przepisów zakresie ochrony środowiska dotyczących gospodarki gruzem marmurowym, osadami kanalizacyjnymi i wodami przemysłowymi. Projekt obejmuje stworzenie sieci palestyńskich i włoskich zrzeszeń kamieniarzy, jak również budowę pilotażowego centrum recyklingu ścieków przemysłowych oraz oddzielania węglanu wapnia.

Beneficjentem drugiego projektu jest Instytut Badań Stosowanych w Jerozolimie a kwota dofinansowania przyznanego przez UE wynosi 200 819 euro. Celem projektu jest stworzenie strategii zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym oraz rozpowszechnianie wiedzy uzyskanej w drodze wcześniej przeprowadzonych badań. W praktyce oznacza to pozyskanie i utrzymanie zaangażowania wybranych władz lokalnych i krajowych, ustanowienie systemu informacji geograficznej (GIS, system inteligentnych map i innych obrazów, umożliwiający gromadzenie i analizę przestrzenną danych na temat powierzchni Ziemi) oraz zwiększenie możliwości technicznych zainteresowanych gmin miejskich i wiejskich. Doświadczenia uzyskane przy realizacji projektu zostaną przekazane innym władzom lokalnym na Zachodnim Brzegu, aby w ten sposób zachęcić je do podejmowania podobnych działań na rzecz równowagi środowiska.

Izrael – 2 projekty

Beneficjentem pierwszego z projektów jest Rada Regionu Górnej Galilei a kwota dofinansowania przyznanego przez UE wynosi 369 442 euro. Projekt ma na celu stworzenie ram pozwalających pogodzić potrzeby związane z rozwojem regionu z wymogami w zakresie ochrony środowiska w Górnej Galilei, umożliwiając tym samym wykorzystywanie zasobów w sposób zrównoważony. Opracowany zostanie generalny plan dotyczący użytkowania gruntów, zarządzania środowiskiem, zapobiegania powodziom oraz właściwego systemu odwadniania. Pozwoli to na zwiększenie bezpośredniego udziału społeczeństwa w procesach planowania i podejmowania decyzji, umożliwi rozwój turystyki ekologicznej równolegle do ochrony zasobów naturalnych, dzięki programom edukacyjnym i egzekwowaniu przestrzegania przepisów, przyczyni się do zmiany wzorców postępowania, będzie stanowić zachętę do uprawiania rolnictwa ekologicznego i pozwoli stworzyć ramy administracyjne do celów wdrażania, zarządzania i podtrzymywania efektów planu generalnego.

Beneficjentem drugiego projektu jest organizacja Heschel Center for Environmental Learning and Leadership a kwota dofinansowania przyznanego przez UE wynosi 334 934 euro. Celem projektu jest budowanie zdolności w dziedzinie ochrony środowiska u władz lokalnych w całym Izraelu. Prowadzone będą szkolenia dla prawników, burmistrzów, urzędników miejskich, którzy staną się członkami powstającej sieci kontaktów.

Projekt ma również na celu stworzenie instrumentów służących zrównoważonemu rozwojowi lokalnemu w zakresie planowania, zarządzania i stanowienia prawa (rozporządzenia władz lokalnych). Powstanie również sieć wsparcia łącząca tego rodzaju inicjatywy w Izraelu.

Jordania – 1 projekt

Beneficjentem projektu jest Uniwersytet Haszymidzki a kwota dofinansowania przyznanego przez UE wynosi 473 701 euro. Celem projektu jest opracowanie strategii oraz zapewnienie narzędzi służących rozwiązaniu problemów wynikających ze wzrostu ruchu turystycznego. We współpracy z sektorem turystyki, w dwóch hotelach zastosowane zostaną środki pilotażowe i prowadzone będą analizy mające na celu poprawę funkcjonowania hotelu z punktu widzenia ochrony środowiska. Wyniki analiz, strategie oraz narzędzia opracowane w ramach projektu zostaną przedstawione zainteresowanym podmiotom podczas warsztatów. Przygotowane zostaną również wytyczne oraz internetowy moduł szkoleniowy mające promować zarządzanie uwzględniające kwestie środowiska w całym sektorze turystyki.

Maroko – 1 projekt

Beneficjentem projektu jest Uniwersytet Chouaib Doukkali a kwota dofinansowania przyznanego przez UE wynosi 438 228 euro. Projekt pilotażowy ma na celu stworzenie efektywnego systemu kompostowania, przy wykorzystaniu odprowadzanych osadów kanalizacyjnych pochodzących z oczyszczalni ścieków i zakładów uzdatniania wody pitnej, co ma umożliwić produkcję wysokiej jakości kompostu. W Maroku produkuje się rocznie około 430 000 ton osadów kanalizacyjnych, a ich ilość gwałtownie wzrasta. Obecnie osady są składowane przede wszystkim w pobliżu oczyszczalni ścieków, a potem, bez uprzedniego uzdatnienia, są rozrzucane na polach lub wywożone na niestrzeżone składowiska odpadów.

Liban – 1 projekt

Beneficjentem projektu jest Arcenciel a kwota dofinansowania przyznanego przez UE wynosi 449 697 euro. W ramach projektu proponuje się opracowanie założeń polityki krajowej w zakresie gospodarki i utylizacji zakaźnych odpadów ze szpitali w Libanie. Działania obejmują utylizację odpadów ze szpitala w południowej części regionu Mont Liban, szkolenie personelu szpitalnego oraz rozpoczęcie kampanii społecznej dotyczącej odpadów ze szpitali.

Rosja – 1 projekt

Beneficjentem projektu jest Miejski Ośrodek ds. Środowiska ECAT w Kaliningradzie (Municipal Institution Environment Center ECAT) a kwota dofinansowania przyznanego przez UE wynosi 492 837 euro. Projekt ma promować ulepszenie funkcjonowania sektora przemysłu w Kaliningradzie pod względem bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Jego celem jest zapewnienie, aby właściwe władze skutecznie kontrolowały i monitorowały działalność tego sektora. Cel ten ma zostać osiągnięty przy pomocy zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom oraz kontroli stopnia zanieczyszczenia, jak również dzięki opracowaniu i wdrożeniu systemów zarządzania środowiskiem i bezpieczeństwem. O tych rozwiązaniach zostaną poinformowane wszystkie podmioty należące do sektora przemysłu w regionie. Przewidywane są również szkolenia i warsztaty.

Wszelkie odnośne informacje będzie można uzyskać w punkcie informacyjnym – bibliotece dostępnej w Internecie. W Kaliningradzie ma swoją siedzibę około 300 dużych i średnich przedsiębiorstw oraz 40 000 małych firm przemysłowych stanowiących około 80% regionalnego przemysłu krajowego.

Tunezja, Algieria i Maroko – 1 wspólny projekt

Beneficjentem tego wspólnego projektu jest Obserwatorium Sahary i Sahelu a kwota dofinansowania przyznanego przez UE wynosi 526 144 euro. Głównym celem projektu jest zapobieganie kryzysom związanym z suszą w tej części południowego wybrzeża Morza Śródziemnego poprzez stworzenie systemu wczesnego ostrzegania i zwiększenie możliwości operacyjnych uczestniczących w projekcie państw. Opracowany zostanie wspólny system informacji o suszy oraz zestaw wspólnych metodologii wczesnego ostrzegania. Tereny poszczególnych państw, których dotyczy projekt, zostaną podzielone na eko-regiony, których podatność na zagrożenie suszą zostanie poddana ocenie. Wyniki oraz specjalistyczna wiedza uzyskane przy realizacji projektu zostaną przekazane bezpośrednim użytkownikom, decydentom oraz instytucjom w trzech zaangażowanych krajach.

Turcja – 1 projekt

Beneficjentem projektu jest tureckie Biuro Regionalnego Ośrodka ds. Środowiska a kwota dofinansowania przyznanego przez UE wynosi 252 488 euro. Projekt ma na celu zwiększenie potencjału w kwestiach związanych ze zmianami klimatycznymi. Ma on wywierać wpływ na administrację krajową, promować współpracę międzyrządową, podnieść świadomość zaangażowanych stron oraz zwiększyć ich udział w debacie dotyczącej zmian klimatu. Projekt będzie bezpośrednio wspierać rozwój polityki w odniesieniu do zmian klimatu w sektorach priorytetowych, i zwiększać udział społeczeństwa w debacie nad kwestiami środowiska oraz dostęp do związanych ze środowiskiem informacji.


[1] Do pomocy w ramach LIFE – Kraje trzecie kwalifikują się następujące państwa: Albania, Algieria, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Maroko, Syria, Tunezja, Turcja, Zachodni Brzeg i Strefa Gazy oraz część Rosji leżąca nad Morzem Bałtyckim (region Kaliningradu i Petersburga).


Side Bar