Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1156

Bryssel, 19. syyskuuta 2005

Kolmansien maiden Life-tuki vuonna 2005: Komissio rahoittaa ympäristöhankkeita kolmansissa maissa yli 6 miljoonalla eurolla

Euroopan komissio on myöntänyt rahoitusta 15 uudelle ympäristöhankkeelle Välimeren ja Baltian alueilla osana vuoden 2005 kolmansien maiden Life-ohjelmaa. Hankkeissa keskitytään valmiuksien luomiseen, ja investointien kokonaisarvo on 9 223 000 euroa, josta EU rahoittaa 6 348 240 euroa.

“Kestävä kehitys voidaan saavuttaa ainoastaan, jos se tunnustetaan yhteiseksi tavoitteeksi: se, mitä yhdessä maassa tai yhdellä alueella tehdään, vaikuttaa laajempaan ympäristöön”, totesi ympäristöasioista vastaava komission jäsen Stavros Dimas. “Vastavuoroisen tuen ja yhteistyön pohjalta voimme osaltamme vaikuttaa kansalaisten tarpeita vastaavan ympäristöpolitiikan kehittämiseen ja täytäntöönpanoon naapurimaissa, nyt ja tulevaisuudessa”.

Euroopan komissio on valinnut 15 hanketta, joita rahoitetaan kolmansien maiden Life-ohjelmasta. Hankkeet sijaitsevat Algeriassa, Bosnia-Hertsegovinassa, Kroatiassa, Israelissa, Jordaniassa, Libanonissa, Marokossa, Venäjällä, Tunisiassa, Turkissa sekä Länsirannalla ja Gazan alueella.

Hankkeilla pyritään parantamaan ympäristöä ja saavuttamaan kestävä kehitys luomalla tai vahvistamalla asiaan liittyviä elimiä, politiikkoja, valvontavälineitä, koulutusta, verkostoja ja tietokantoja.

Hankkeet kattavat laajan aihepiirin jätehuollosta ja teollisuuden päästöjen torjunnasta ja valvonnasta maaperän seurantaan ja ilmastomuutokseen. Joillakin hankkeilla edistetään lähentymistä EU:n ympäristölainsäädäntöön tai yhteistyötä alueellisella tai kansainvälisellä tasolla.

Hankkeiden yhteisarvo on 9 223 000 euroa. Euroopan unionin rahoitus on noin 69 prosenttia tästä määrästä.

Kolmansien maiden Life-tuki on osa Life-ohjelmaa. Life on EU:n rahoitusväline, jolla tuetaan ympäristö- ja luonnonsuojeluhankkeita koko Euroopan unionin alueella sekä eräissä EU:hun liittyvissä, ehdokas- ja naapurimaissa. Tavoitteena on myötävaikuttaa EU:n ympäristöpolitiikan kehittämiseen ja täytäntöönpanoon rahoittamalla erityistoimia. Life-ohjelmasta on vuodesta 1992 alkaen myönnetty rahoitusta noin 2 500 hankkeelle, mikä tarkoittaa 1 500 miljoonan euron panosta ympäristönsuojeluun.

Kolmansien maiden Life-ohjelmassa edistetään erityisesti valmiuksien ja hallinnollisten rakenteiden luomista sekä avustetaan ympäristöpolitiikkojen ja toimintaohjelmien kehittämisessä Välimeren ja Itämeren alueen kolmansissa maissa[1].

Life-ohjelman kaksi muuta osa-aluetta, luonnon Life-ohjelma ja ympäristön Life-ohjelma, keskittyvät luonnonsuojeluun ja innovoiviin ympäristönsuojelutoimenpiteisiin. Niihin hyväksytyistä hankkeista kerrotaan lehdistötiedotteissa IP/05/1155 and IP/05/1157.

Nykyinen Life-ohjelma (“Life III”) päättyy vuoden 2006 lopussa. Komissio on ehdottanut vuosiksi 2007–2013 uutta ohjelmaa nimeltä “Life +”, jonka talousarvio olisi 2 190 miljoonaa euroa. Ohjelman lopullinen hyväksyminen ja talousarvio ovat parhaillaan ministerineuvoston ja Euroopan parlamentin käsiteltävinä.

Tämän lehdistötiedotteen liitteenä on tiivistelmä 15 valitusta hankkeesta kolmansissa maissa. Yksityiskohtaisempia tietoja kustakin hankkeesta on seuraavassa osoitteessa:
http://ec.europa.eu/environment/life/project/index.htm

LIITE

Katsaus maittain kolmansien maiden Life-hankkeisiin vuonna 2005

Bosnia-Hertsegovina -– 1 hanke

Hankkeen edunsaaja on Hydro Engineering Institute of Civil Engineering Faculty, Sarajevo; EU:n yhteisrahoitus on 299 250 euroa. Hankkeessa pyritään toteuttamaan integroitu ympäristölupamenettely, jossa keskitytään parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan elintarvike- ja juomateollisuudessa. Vaikka teollisuustoiminta supistui sodan jälkeen, teollisuuspäästöjen vaikutus Bosnia-Hertsegovinan ympäristöön on edelleen suuri.

Kroatia – 4 hanketta

Ensimmäisen hankkeen edunsaaja on Croatian Environment Agency; EU:n yhteisrahoitus on 533 700 euroa. Hankkeen tavoitteena on luoda kansalliset standardit ja menetelmät EU:n vaatimukset täyttävää maaperän seurantaohjelmaa varten. Siinä pyritään myös päättämään maanlaajuisten maaperän seuranta-asemien sijainnista, määrittämään maatalousmaan, metsämaan ja saastuneiden kohteiden sijainti, löytämään mahdolliset vertailukeskukset tiedon keräämistä ja analysointia varten sekä antamaan ehdotuksia maaperän seurantajärjestelmän kehittämiseksi mukaan luettuna rahoitussuunnitelma järjestelmän tulevaa täytäntöönpanoa varten.

Toisen hankeen edunsaaja on kansallinen vesihallintovirasto Croatian Waters; EU:n yhteisrahoitus on 211 571 euroa. Hankkeen tavoitteena on perustaa uusi laboratorio jätevesien biohajoavuuden analysoimiseksi. Laboratorion perustaminen on osa kansallista vesiensuojelustrategiaa ja auttaa Kroatiaa EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin noudattamisessa.

Kolmannen hankkeen edunsaaja on Lonsjko Polje Nature Park Public Service; EU:n yhteisrahoitus on 496 845 euroa. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja parantaa yhtenäistä valuma-alueiden hoitosuunnitelmaa käynnistämällä kuulemisprosesseja, joissa sidosryhmät ovat mukana.

Hoitosuunnitelmaprosessilla varmistetaan, että kosteikkojen tarpeet otetaan huomioon. Lisäksi luodaan kestävä matkailun hallintajärjestelmä ja osoitetaan metsänvartijoita Kroatian suojelluille alueille.

Neljännen hankkeen edunsaaja on University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering; EU:n yhteisrahoitus on 492 584 euroa. Hankeessa avustetaan ympäristönsuojelusta, aluesuunnittelusta ja rakentamisesta vastaavaa ministeriötä luomaan kestävä järjestelmä rakennus- ja purkujätteen hallintaa varten. Nykytiedot kaatopaikoista, rakennus- ja purkujätteen määristä ja tyypeistä analysoidaan, jotta saataisiin yleiskuva nykytilanteesta ja tunnistettaisiin alueet, joilta tietoja ei ole. Valitaan tyypilliset kohteet, jotka edustavat erilaisia jätteen määriä ja tyyppejä sekä käytettyjä logistiikkajärjestelmiä. Zagrebin kokeilualueelta kerätty aines kierrätetään Jakusevacin kaatopaikan kokeilukierrätyslaitoksella. Kroatian rakennussektori tuottaa vuosittain 2 miljoonaa tonnia rakennus- ja purkujätettä. Tällä hetkellä siitä kierrätetään ja käytetään uudelleen alle 5 prosenttia.

Länsirannan ja Gazan alue – 2 hanketta

Ensimmäisen hankkeen edunsaaja on Hebronin kunta; EU:n yhteisrahoitus on 770 000 euroa. Hankkeen tavoitteena on laatia Hebronin kunnalle teollisuustuotannosta tulevaa marmorijätettä, lietettä ja jätevettä koskeva uusi ympäristölainsäädäntö. Hankkeessa perustetaan palestiinalaisten ja italialaisten marmoriyhdistysten verkko sekä rakennetaan kokeilukeskus teollisuuden jätevesien kierrätystä ja kalsiumkarbonaatin erottelemista varten.

Toisen hankkeen edunsaaja on Applied Research Institute, Jerusalem; EU:n yhteisrahoitus on 200 819 euroa. Hankkeen tavoitteena on edistää paikallisia kestävän kehityksen strategioita ja levittää aikaisemmista tutkimuksista saatua tietämystä. Käytännössä hankkeella pyritään saamaan valitut paikalliset ja kansalliset viranomaiset mukaan toimintaan ja varmistamaan niiden osallistuminen myös jatkossa, luomaan paikkatietojärjestelmä (GIS, älykkäiden karttojen ja muiden esitysmuotojen kokoelma, josta käyvät ilmi ominaisuudet ja suhteet maan pinnalla) ja lisäämään asianosaisten kuntien ja maaseutuneuvostojen teknistä valmiutta. Hankkeesta saatu tietämys siirretään eteenpäin muille Länsirannan paikallisviranomaisille, jotta nekin innostuisivat toteuttamaan samantapaisia kestävyyteen liittyviä hankkeita.

Israel – 2 hanketta

Ensimmäisen hankkeen edunsaaja on Upper Galilee Regional Council; EU:n yhteisrahoitus on 369 442 euroa. Tavoitteena on luoda puitteet Upper Galilee-alueen kehittämis- ja ympäristötarpeiden tasapainottamiseksi, jotta resursseja voitaisiin käyttää kestävällä tavalla. Hankkeessa laaditaan yleissuunnitelma maankäyttöä, ympäristöhallintoa, tulvien torjuntaa ja asianmukaista vedenpoistoa varten. Lisäksi kannustetaan kansalaisia osallistumaan suunnittelu- ja päätöksentekoprosesseihin, kehitetään ekomatkailua luonnonvarojen suojelun ohella, muutetaan haitallisia käyttäytymismalleja valistusohjelmilla ja valvontatoimilla, kannustetaan ekologisiin maanviljelykäytäntöihin ja luodaan hallinnolliset puitteet yleissuunnitelman täytäntöönpanolle, hallinnoinnille ja ylläpidolle.

Toisen hankkeen edunsaaja on Heschel Center for Environmental Learning and Leadership; EU:n yhteisrahoitus on 334 934 euroa. Hankkeella pyritään kehittämään laajamittaisesti ympäristöalan valmiuksia paikallishallinnossa koko Israelin alueella. Hankkeessa koulutetaan ja verkotetaan asianajajia, kunnanhallinnon työntekijöitä ja pormestareita. Lisäksi kehitetään välineitä paikallisen kestävyyden saavuttamiseen kuntasuunnittelussa, -hallinnossa ja -lainsäädännössä (asetukset) ja luodaan israelilaiset aloitteet yhdistävä tukiverkosto.

Jordania – 1 hanke

Hankkeen edunsaaja on Hashemite University; EU:n yhteisrahoitus on 473 701 euroa. Hankkeen tavoitteena on luoda strategioita ja välineitä matkailun kasvun aiheuttamien ongelmien käsittelemiseksi. Yhdessä matkailuteollisuuden kanssa toteutetaan kokeilutoimia ja -tutkimuksia kahdessa hotellissa niiden ympäristövalmiuksien parantamiseksi. Hankkeen aikana syntyneet tulokset, strategiat ja välineet esitellään kaikille sidosryhmille työpajoissa. Lisäksi suunnitellaan opastava työväline ja sähköinen koulutusmoduuli ympäristöhallinnon kehittämiseksi koko matkailualalla.

Marokko – 1 hanke

Hankkeen edunsaaja on the University of Chouaib Doukkali; EU:n yhteisrahoitus on 438 228 euroa. Hankkeen tavoitteena on luoda kokeiluluontoinen toimiva kompostointijärjestelmä jätevedenpuhdistamojen ja vesilaitosten tuottaman lietteen käsittelemiseksi. Tavoitteena on tuottaa korkealaatuista kompostia Marokossa. Marokossa syntyy vuosittain noin 430 000 tonnia puhdistamolietettä, ja määrä nousee nopeasti. Liete varastoidaan yleensä jätevedenpuhdistamojen lähelle ja levitetään sitten maahan ilman esikäsittelyä tai kuljetetaan valvomattomille kaatopaikoille.

Libanon – 1 hanke

Hankkeen edunsaaja on Arcenciel; EU:n yhteisrahoitus on 449 697 euroa. Hankkeella pyritään luomaan sairaalajätteen hallintaa ja käsittelyä Libanonissa koskeva kansallinen politiikka. Toimiin kuuluu tartuntavaarallisen sairaalajätteen käsittely South Mont Liban -alueella, sairaalahenkilökunnan koulutus ja sairaalajätettä koskevan tiedotuskampanjan käynnistäminen.

Venäjä – 1 hanke

Hankkeen edunsaaja on Municipal Institution Environment Center ECAT Kaliningrad; EU:n yhteisrahoitus on 492 837 euroa. Hankkeella edistetään ja helpotetaan Kaliningradin teollisuuden ympäristö- ja turvallisuusvalmiuksien parantamista. Sillä pyritään takaamaan, että toimivaltaiset viranomaiset valvovat ja seuraavat toimintaa tehokkaasti. Tämä toteutetaan edistämällä integroituja saasteentorjunta- ja valvontakäytäntöjä sekä kehittämällä ja panemalla täytäntöön ympäristöä ja turvallisuutta koskevat hallintajärjestelmät. Kaikille alueen teollisuustoiminnassa mukana oleville toimijoille tiedotetaan ja tarjotaan koulutusta näistä välineistä seminaarien ja työpajojen välityksellä. Verkossa sijaitseva tietokirjasto tarjoaa kaiken asiaan liittyvän tiedon. Kaliningradiin on sijoittautunut noin 80 prosenttia alueen kotimaisesta teollisuudesta, samoin kuin noin 300 suurta tai keskisuurta ja 40 000 pientä teollisuusyritystä.

Tunisia, Algeria ja Marokko – 1 yhdistetty hanke

Yhdistetyn hankkeen edunsaaja on Observatoire du Sahara et du Sahel; EU:n yhteisrahoitus on 526 144 euroa. Hankkeen päätavoitteena on estää kuivuuskriisit Välimeren etelärannan tässä osassa ottamalla käyttöön hälytysjärjestelmä ja lisäämällä asianosaisten maiden toimintavalmiuksia. Lisäksi kehitetään kuivuutta koskeva yhteinen tiedotusjärjestelmä ja yhteiset arviointimenetelmät. Asianosaiset kansalliset alueet jaetaan ekoalueisiin, joiden rakenteellinen haavoittuvuus arvioidaan. Hankkeen tulokset ja sen tuottama taitotieto levitetään välittömille käyttäjille, päätöksentekijöille ja laitoksille kyseisessä kolmessa maassa.

Turkki – 1 hanke

Hankkeen edunsaaja on Turkey Office of the Regional Environmental Centre; EU:n yhteisrahoitus on 252 488 euroa. Kyseessä on ilmastonmuutokseen liittyvä valmiuksien kehittämishanke. Sillä vaikutetaan kansalliseen hallintoon, edistetään hallituksen sisäistä yhteistyötä, lisätään sidosryhmien tietoisuutta ja vahvistetaan niiden roolia ilmastonmuutoksesta käytävässä keskustelussa. Hankkeella tuetaan suoraan ilmastonmuutospolitiikan laatimista ensisijaisille sektoreille sekä lisätään kansalaisten osallistumista ja ympäristöön liittyvän tiedon saantia.
Barbara Helfferich: 02-2982010 tai 0496-583829
Lone Mikkelsen: 02-2960567 tai 0498-960567


[1] Kolmansien maiden Life-tukea voivat saada: Albania, Algeria, Bosnia-Hertsegovina, Kroatia, Egypti, Israel, Jordania, Libanon, Marokko, Syyria, Tunisia, Turkki, Länsiranta ja Gazan alue sekä Itämereen rajoittuvat Venäjän alueet (Kaliningradin ja Pietarin alueet).


Side Bar