Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1156

Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2005

LIFE Τρίτες Χώρες 2005: Η Επιτροπή χρηματοδοτεί περιβαλλοντικά έργα σε τρίτες χώρες με ποσά άνω των 6 εκατομμυρίων €

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη χρηματοδότηση 15 νέων περιβαλλοντικών έργων στη Μεσόγειο και στη Βαλτική, στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE Τρίτες Χώρες 2005 (LIFE Third Countries 2005). Τα έργα αυτά επικεντρώνονται στη δημιουργία ικανοτήτων. Αντιπροσωπεύουν συνολική επένδυση 9.223.000 ευρώ, εκ των οποίων η ΕΕ θα καλύψει 6.348.240 €.

«Η αειφόρος ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί μόνο εφόσον αναγνωρίζεται ως κοινός στόχος: ο,τιδήποτε επιχειρείται σε μια χώρα ή περιοχή θα έχει αντίκτυπο στο ευρύτερο περιβάλλον» δήλωσε ο Σταύρος Δήμας, αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος. «Με την αμοιβαία στήριξη και συνεργασία μπορούμε να συμβάλουμε στην ανάπτυξη και εφαρμογή, στις όμορες χώρες, της περιβαλλοντικής πολιτικής που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών, τώρα και στο μέλλον».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε 15 έργα στην Αλγερία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Κροατία, το Ισραήλ, την Ιορδανία, τον Λίβανο, το Μαρόκο, τη Ρωσία, την Τυνησία, την Τουρκία, τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα, για χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος LIFE Τρίτες Χώρες.

Τα έργα αυτά αποβλέπουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος και στην αειφόρο ανάπτυξη, συμβάλλοντας στη σύσταση ή ενίσχυση των εμπλεκόμενων θεσμικών φορέων, πολιτικών, μέσων παρακολούθησης, εκπαιδευτικών μέσων, δικτύων και βάσεων δεδομένων.

Καλύπτουν ευρύ φάσμα ζητημάτων, από τη διαχείριση των αποβλήτων και την πρόληψη και τον έλεγχο της βιομηχανικής ρύπανσης, έως την παρακολούθηση του εδάφους και την αλλαγή του κλίματος. Ορισμένα έργα προσανατολίζουν σε περιβαλλοντικές κανονιστικές διατάξεις της ΕΕ ή στη θέσπιση συνεργασίας σε περιφερειακό ή διεθνές επίπεδο.

Το συνολικό κόστος των έργων ανέρχεται σε 9.223.000 €. Η χρηματοδότηση της ΕΕ αντιστοιχεί περίπου στο 69% του εν λόγω ποσού.

Το LIFE Τρίτες Χώρες αποτελεί τμήμα του προγράμματος LIFE. Το LIFE συνιστά χρηματοδοτικό μέσο τής ΕΕ, το οποίο στηρίζει έργα που αφορούν το περιβάλλον και τη διατήρηση της φύσεως σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και σε ορισμένες υποψήφιες, υπό προσχώρησιν και όμορες χώρες.

Στόχος του είναι η προώθηση της ανάπτυξης και εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ, μέσω της χρηματοδότησης ειδικών δράσεων. Από το 1992 και μετά, το LIFE συγχρηματοδότησε περίπου 2.500 έργα, συμβάλλοντας με 1.500 εκατομμύρια € στην προστασία του περιβάλλοντος.

Το LIFE Τρίτες Χώρες συμβάλλει, ειδικότερα, στη δημιουργία ικανοτήτων και διοικητικής υποδομής, και προάγει την ανάπτυξη περιβαλλοντικών πολιτικών και προγραμμάτων δράσεων σε τρίτες χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο και τη Βαλτική[1].

Οι δύο άλλες συνιστώσες του LIFE, το LIFE Φύση (LIFE Nature) και το LIFE Περιβάλλον (LIFE Environment), εστιάζονται στη διατήρηση της φύσεως και την καινοτομία εις ό,τι αφορά τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας. Προκειμένου περί των έργων που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο των LIFE Φύση και LIFE Περιβάλλον, παρακαλείστε να ανατρέξετε στα ανακοινωθέντα τύπου ΙΡ/05/1155 και IP/05/1157.

Το τρέχον πρόγραμμα LIFE (“LIFE III”) ολοκληρώνεται στα τέλη του 2006. Η Επιτροπή πρότεινε ένα νέο πρόγραμμα, με τίτλο “LIFE +”, για το διάστημα 2007-2013, προϋπολογισμού 2.190 εκατομμυρίων €. Η τελική έγκριση και ο προϋπολογισμός του εκκρεμούν ενώπιον του Συμβουλίου Υπουργών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στο παράρτημα του παρόντος ανακοινωθέντος τύπου υπάρχει η σύνοψη των 15 επιλεγέντων έργων σε τρίτες χώρες. Για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με κάθε έργο, παρακαλείστε να ανατρέξετε στον δικτυακό τόπο:
http://ec.europa.eu/environment/life/project/index.htm

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Σύνοψη, ανά χώρα, των έργων του προγράμματος LIFE Τρίτες Χώρες 2005

Βοσνία – Ερζεγοβίνη – 1 έργο

Δικαιούχος του έργου είναι το ίδρυμα Υδραυλικής Μηχανικής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Σεράγιεβο. Η ΕΕ συμμετέχει στη χρηματοδότηση με ποσό 299.250 €. Το έργο αποβλέπει στην εφαρμογή μιας διαδικασίας «Ολοκληρωμένης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης» επικεντρωμένης στις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες για τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών. Παρά τη μεταπολεμική μείωση των βιομηχανικών δραστηριοτήτων, η βιομηχανική ρύπανση εξακολουθεί να έχει σοβαρό αντίκτυπο στο περιβάλλον στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη.

Κροατία – 4 έργα

Δικαιούχος του πρώτου έργου είναι ο Οργανισμός Περιβάλλοντος της Κροατίας. Η ΕΕ συμμετέχει στη χρηματοδότηση με ποσό ύψους 533.700 €. Το έργο αποβλέπει στην υιοθέτηση εθνικών προτύπων και μεθόδων για πρόγραμμα παρακολούθησης του εδάφους, το οποίο να καλύπτει τις απαιτήσεις ΕΕ. Επιδιώκει επίσης τον εντοπισμό θέσεων για τους πανεθνικής κλίμακας σταθμούς παρακολούθησης του εδάφους, με συντεταγμένες για τις γεωργικές γαίες, τις βασικές γαίες και τις μολυσμένες περιοχές και προσδιορίζει ενδεχόμενα κέντρα αναφοράς για τη συγκέντρωση και ανάλυση των δεδομένων και για την υποβολή προτάσεων δημιουργίας συστήματος παρακολούθησης του εδάφους, συμπεριλαμβανομένου χρηματοδοτικού σχεδίου για την μελλοντική εφαρμογή του συστήματος.

Δικαιούχος του δεύτερου έργου είναι ο εθνικός οργανισμός διαχείρισης των υδάτων - Ύδατα της Κροατίας. Η ΕΕ συμμετέχει στη χρηματοδότηση με 211 571 €. Το έργο αποβλέπει στη δημιουργία νέου εργαστηρίου για τη διενέργεια αναλύσεων βιοαποδόμησης των λυμάτων. Θα συμβάλει δε στην εθνική στρατηγική προστασίας των υδάτων και θα προωθήσει τη συμμόρφωση με την οδηγία - πλαίσιο της ΕΕ για τα ύδατα.

Δικαιούχος του τρίτου έργου είναι ο Δημόσιος Οργανισμός του Φυσικού Πάρκου του Lonsjko Polje· η ΕΕ συμμετέχει στη χρηματοδότηση με 496.845 €. Το έργο αποβλέπει στην ανάπτυξη και βελτίωση μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης της ποτάμιας λεκάνης με την ανάπτυξη συμβουλευτικών διαδικασιών όπου συμμετέχουν τα ενδιαφερόμενα μέρη. Μία διαδικασία προγραμματισμού της διαχείρισης θα εξασφαλίσει την αναγνώριση των αναγκών των υγρότοπων. Θα δημιουργηθεί αειφόρο σύστημα διαχείρισης των επισκεπτών και θα εξοπλιστεί κατάλληλα το προσωπικό φύλαξης. των προστατευόμενων περιοχών της Κροατίας.

Δικαιούχος του τέταρτου έργου είναι το Πανεπιστήμιο του Ζάγκρεμπ, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Η ΕΕ συμμετέχει στη χρηματοδότηση με 492.594 €. Το έργο συνίσταται στην αρωγή του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας, Χωροταξίας και Κατασκευαστικών ¨Εργων, εις ό,τι αφορά τη δημιουργία αειφόρου συστήματος για τη διαχείριση των αποβλήτων των κατασκευών και κατεδαφίσεων/διαλύσεων. Τα υφιστάμενα δεδομένα σχετικά με τους χώρους υγειονομικής ταφής και τις μη ελεγχόμενες χωματερές, τις ποσότητες και τους τύπους αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις / διαλύσεις θα αναλυθούν, προκειμένου να φιλοτεχνηθεί μία συνολική εικόνα της τρέχουσας κατάστασης και να εντοπιστούν οι τομείς στους οποίους λείπουν δεδομένα. Θα επιλεγούν χαρακτηριστικές περιοχές, οι οποίες αντανακλούν την ποικιλία μεγεθών, τύπου αποβλήτων και εφαρμοζόμενων συστημάτων οργανωτικής υποστήριξης. Στην περιοχή δοκιμαστικών εφαρμογών του Ζάγκρεμπ, το συλλεγόμενο υλικό θα ανακυκλωθεί σε μονάδα δοκιμαστικής ανακύκλωσης στο χώρο υγειονομικής ταφής του Jakusevac. Οι κατασκευαστικές δραστηριότητες στην Κροατία παράγουν 2 εκατομμύρια τόννους αποβλήτων κατασκευής και κατεδάφισης/διάλυσης ετησίως. Σήμερα ανακυκλώνεται και επαναχρησιμοποιείται ποσοστό μικρότερο του 5% των εν λόγω αποβλήτων.

Γάζα και Δυτική Όχθη - 2 έργα

Δικαιούχος του έργου είναι ο δήμος της Χεβρώνας. Η συγχρηματοδότηση της ΕΕ ανέρχεται σε 770.000 €. Το έργο αποβλέπει στη θέσπιση νέου περιβαλλοντικού κανονισμού στην δήμο Χεβρώνας, για την επεξεργασία των υπολειμμάτων κατεργασίας μαρμάρου, της λυματολάσπης και λυμάτων, που συνιστούν κατάλοιπα του βιομηχανικού κύκλου. Θα εγκατασταθεί δίκτυο παλαιστινιακών και ιταλικών επιχειρήσεων μαρμάρου και θα κατασκευαστεί μονάδα δοκιμαστικής εφαρμογής για την ανακύκλωση των βιομηχανικών λυμάτων και τον διαχωρισμό του ανθρακικού ασβεστίου.

Δικαιούχος του δεύτερου έργου είναι το Ίδρυμα Εφηρμοσμένης Έρευνας της Ιερουσαλήμ· το ύψος της συγχρηματοδότησης της ΕΕ ανέρχεται σε 200.819 €. Στόχος του έργου είναι η διαμόρφωση τοπικών στρατηγικών αειφόρου ανάπτυξης και η διάχυση του γνωστικού κεκτημένου από προγενέστερες ερευνητικές δραστηριότητες. Στην πράξη, επιδιώκεται η εξασφάλιση και διατήρηση της συμμετοχής των επιλεγέντων τοπικών και εθνικών αρχών, η δημιουργία Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (Geographic Information System - GIS, μιας σειράς «ευφυών» χαρτών και άλλων εικόνων που απεικονίζουν και συσχετίζουν διάφορα χαρακτηριστικά της επιφάνειας της γης) και η ενίσχυση του τεχνικού δυναμικού των εμπλεκόμενων δήμων και αγροτικών κοινοτήτων. Το γνωστικό κεκτημένο του εν λόγω έργου θα αξιοποιηθεί από άλλες τοπικές αρχές της Δυτικής Όχθης, προκειμένου αυτές να ενθαρρυνθούν στην ανάληψη συναφών πρωτοβουλιών αειφορίας.

Ισραήλ – 2 έργα

Δικαιούχος του πρώτου έργου είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο της Άνω Γαλιλαίας· το ύψος της συγχρηματοδότησης της ΕΕ είναι 369.442 €. Ο στόχος συνίσταται στη δημιουργία πλαισίου για την εξισορρόπηση των αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών αναγκών της περιφέρειας της ’Ανω Γαλιλαίας, καθιστώντας δυνατή την αειφόρο χρήση των πόρων. Θα καταρτιστεί ρυθμιστικό σχέδιο για τις χρήσεις γης, την περιβαλλοντική διαχείριση, την πρόληψη των πλημμυρών και την αποχέτευση. Θα ενθαρρυνθεί η δημόσια συμμετοχή στις διαδικασίες σχεδιασμού και λήψεως αποφάσεων· η ανάπτυξη του οικολογικού τουρισμού εκ παραλλήλου με τη διαφύλαξη των φυσικών πόρων· η μεταβολή καταστροφικών πρακτικών μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και μέτρων εφαρμογής· η ενθάρρυνση οικολογικών γεωργικών πρακτικών· η διαμόρφωση διοικητικού πλαισίου για την εφαρμογή, διαχείριση και συνέχιση του ρυθμιστικού σχεδίου.

Δικαιούχος του δεύτερου έργου είναι το Κέντρο Heschel για την Περιβαλλοντική Κατάρτιση και Καθοδήγηση. Η συγχρηματοδότηση της ΕΕ ανέρχεται σε 334.934 €. Το έργο αποβλέπει στη δημιουργία μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικών ικανοτήτων στις τοπικές κυβερνήσεις σε ολόκληρο το Ισραήλ. Θα εκπαιδευθούν νομικοί σύμβουλοι, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και δήμαρχοι, ενώ θα συσταθούν δίκτυα για τη μεταξύ τους σύνδεση. Θα αναπτυχθούν μέσα τοπικής αειφορίας, στον προγραμματισμό, τη διαχείριση και τη νομοθεσία της τοπικής αυτοδιοίκησης (εσωτερικές κανονιστικές ρυθμίσεις) και θα δημιουργηθεί δίκτυο στήριξης με το οποίο θα συνδέονται οι ισραηλινές πρωτοβουλίες.

Ιορδανία – 1 έργο

Δικαιούχος του έργου είναι το Χασεμιτικό Πανεπιστήμιο. Η συγχρηματοδότηση της ΕΕ ανέρχεται σε 473 701 €. Το έργο αυτό αποβλέπει στη διαμόρφωση στρατηγικών και μέσων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλεί η τουριστική ανάπτυξη. Σε συνεργασία με την τουριστική βιομηχανία, θα ληφθούν μέτρα δοκιμαστικής εφαρμογής και θα εκπονηθούν μελέτες σε δύο ξενοδοχεία, ούτως ώστε να βελτιωθούν οι περιβαλλοντικές επιδόσεις τους. Τα ευρήματα, καθώς και οι στρατηγικές και τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο θα παρουσιαστούν σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη με τη βοήθεια σειράς συναντήσεων πρακτικής εργασίας (workshops). Θα σχεδιαστεί ένα καθοδηγητικό μέσο και θα αναπτυχθεί μία μονάδα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης προκειμένου να προαχθεί η περιβαλλοντική διαχείριση στον τουριστικό τομέα, στο σύνολό της.

Μαρόκο – 1 έργο

Δικαιούχος του έργου είναι το Πανεπιστήμιο του Chouaib Doukkali· η συγχρηματοδότηση της ΕΕ ανέρχεται σε 438.228 €. Το έργο αποβλέπει στην ανάπτυξη αποδοτικού συστήματος λιπασματοποίησης δοκιμαστικής εφαρμογής, για την επεξεργασία της λυματολάσπης που παράγεται από τις μονάδες επεξεργασίας λυμάτων και τις μονάδες πόσιμου νερού, ούτως ώστε να παραχθεί στο Μαρόκο λίπασμα υψηλής ποιότητας. Η ετήσια παραγωγή λυματολάσπης στο Μαρόκο ανέρχεται περίπου σε 430.000 τόνους και αυξάνεται δραματικά. Η λυματολάσπη αποθηκεύεται κυρίως κοντά σε μονάδες επεξεργασίας λυμάτων και στη συνέχεια χρησιμοποείται στις καλλιέργειες χωρίς προηγούμενη επεξεργασία ή απορρίπτεται σε μη ελεγχόμενες χωματερές.

Λίβανος – 1 έργο

Δικαιούχος του έργου είναι το Arcenciel· η συγχρηματοδότηση της ΕΕ ανέρχεται σε 449.697 €. Το έργο προτείνει τη δρομολόγηση εθνικής πολιτικής για τη διαχείριση και επεξεργασία των λοιμωδών νοσοκομειακών αποβλήτων του Λιβάνου. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν την επεξεργασία των νοσοκομειακών αποβλήτων στο νότιο τμήμα του όρους Λίβανος, στην εκπαίδευση του νοσοκομειακού προσωπικού και στη δρομολόγηση εκστρατείας ευαισθητοποίησης σχετικής με τα νοσοκομειακά απόβλητα.

Ρωσία – 1 έργο

Δικαιούχος του έργου είναι το Περιβαλλοντικό κέντρο του Δημοτικού Ιδρύματος του Καλίνινγκραντ (ECAT)· η συγχρηματοδότηση της ΕΕ ανέρχεται σε 492.837 €. Το έργο θα προαγάγει και θα διευκολύνει την αύξηση των επιδόσεων εις ό,τι αφορά το περιβάλλον και την ασφάλεια, στη βιομηχανία του Καλίνινγκραντ. Το έργο επιδιώκει να εξασφαλιστεί ο έλεγχος και η παρακολούθηση των εν λόγω δραστηριοτήτων εκ μέρους των αρμοδίων αρχών. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της προαγωγής πρακτικών ολοκληρωμένης πρόληψης και ελέγχου της ρύπανσης, καθώς και της ανάπτυξης και εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης του περιβάλλοντος και της ασφάλειας. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στις βιομηχανικές δραστηριότητες της περιφέρειας φορείς θα ενημερωθούν και θα εκπαιδευθούν στα εν λόγω μέσα με τη βοήθεια σεμιναρίων και συναντήσεων πρακτικής εργασίας (workshops). Μία Διαδικτυακή βιβλιοθήκη θα εξασφαλίσει όλες τις σχετικές πληροφορίες. Το 80%, περίπου, της περιφερειακής εγχώριας βιομηχανίας έχει ως έδρα το Καλίνινγκραντ, όπου δραστηριοποιούνται περίπου 300 μεγάλες και μεσαίες, καθώς και 40.000 μικρές, βιομηχανικές επιχειρήσεις.

Τυνησία, Αλγερία και Μαρόκο – 1 συνδυασμένο έργο

Δικαιούχος του συνδυασμένου αυτού έργου είναι το Παρατηρητήριο της Σαχάρας και του Σαχέλ· η συγχρηματοδότηση της ΕΕ ανέρχεται σε 526.144 €. Κύριος στόχος του έργου είναι η πρόληψη των ξηρασιών στο εν λόγω τμήμα της νότιας ακτής της Μεσογείου, μέσω της εφαρμογής συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης και της ενίσχυσης των επιχειρησιακών ικανοτήτων των εν λόγω χωρών. Θα αναπτυχθεί κοινό σύστημα πληροφοριών σχετικών με τις ξηρασίες καθώς και σειρά κοινών μεθοδολογιών πρώιμης αξιολόγησης. Τα εμπλεκόμενα εθνικά εδάφη θα χωριστούν σε οικολογικές περιφέρειες και θα αξιολογηθεί η δομική ευαισθησία τους. Τα αποτελέσματα και η τεχνογνωσία που θα προκύψουν από το έργο θα διαχυθούν στους άμεσους χρήστες, στους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων καθώς και στους θεσμικούς φορείς των τριών χωρών.

Τουρκία – 1 έργο

Δικαιούχος του έργου είναι το Τουρκικό Γραφείο του Περιφερειακού Περιβαλλοντικού Κέντρου· η συγχρηματοδότηση της ΕΕ ανέρχεται σε 252.488 €. Πρόκειται για έργο δημιουργίας ικανοτήτων, σχετιζόμενο με την αλλαγή του κλίματος. Το έργο θα επηρεάσει την εθνική διοίκηση· θα προαγάγει τη διακυβερνητική συνεργασία· θα ευαισθητοποιήσει τα ενδιαφερόμενα μέρη και θα αναβαθμίσει τη συμμετοχή τους στην σχετική με την αλλαγή του κλίματος συζήτηση. Το έργο θα στηρίξει άμεσα την ανάπτυξη πολιτικών σχετικών με την αλλαγή του κλίματος στους τομείς προτεραιότητας· επίσης, θα ενισχύσει τη δημόσια συμμετοχή και πρόσβαση στις περιβαλλοντικές πληροφορίες.

Barbara Helfferich: 02.2982010 or 0496.583829

Lone Mikkelsen: 02.2960567 or 498.960567


[1] Επιλέξιμες χώρες στο πλαίσιο του LIFE Τρίτες Χώρες είναι οι εξής: Αλβανία, Αλγερία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, Αίγυπτος, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Μαρόκο, Συρία, Τυνησία, Τουρκία, Δυτική Όχθη και Γάζα και οι ρωσικές όχθες της Βαλτικής (περιοχές Καλίνινγκραντ και Αγίας Πετρούπολη).


Side Bar