Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1156

Bruxelles, den 19. september 2005

LIFE-tredjelande 2005: Kommissionen finansierer miljøprojekter i tredjelande med over 6 mio. EUR

Europa-Kommissionen har godkendt finansieringen af 15 nye miljøprojekter i Middelhavs- og Østersøområderne under programmet LIFE-tredjelande 2005. Disse projekter drejer sig om kapacitetsopbygning. De udgør en samlet investering på 9 223 000 EUR, hvoraf EU vil bidrage med 6 348 240 EUR.

“Bæredygtig udvikling kan kun opnås, hvis den opfattes som en fælles målsætning: hvad der sker i et land eller område påvirker miljøet i en større sammenhæng”, sagde miljøkommissær Stavros Dimas. ”Ved gensidig støtte og samarbejde kan vi medvirke til, at der i nabolagene udvikles og gennemføres en miljøpolitik, der opfylder borgernes behov, både nu og i fremtiden”.

Europa-Kommissionen har udvalgt 15 projekter i Algeriet, Bosnien-Herzegovina, Kroatien, Israel, Jordan, Libanon, Marokko, Rusland, Tunesien, Tyrkiet, Vestbredden og Gaza til finansiering over programmet LIFE-tredjelande.

Disse projekter skal forbedre miljøet og skabe bæredygtig udvikling ved at medvirke til, at de relevante institutioner, politiske forhold, overvågningsmuligheder, uddannelsesfaciliteter, netværk og databaser bliver oprettet eller udbygget.

Projekterne drejer sig om en lang række forskellige forhold fra affaldsforvaltning og forebyggelse og bekæmpelse af industriforurening til jordbundsovervågning og klimaændringer. Nogle projekter fremmer en udvikling i retning af EU’s miljøregler eller befordrer samarbejde på regionalt eller tværnationalt plan.

Projekternes samlede omkostninger beløber sig til 9 223 000 EUR. EU’s finansieringsbidrag udgør ca. 69 % af dette beløb.

LIFE-tredjelande er led i LIFE-programmet. LIFE er den finansieringsordning, hvormed EU støtter miljø- og naturbeskyttelsesprojekter i hele EU og i nogle af ansøger-, tiltrædelses- og nabolandene. Formålet er at medvirke til at udvikle og gennemføre EU’s miljøpolitik ved at finansiere særlige foranstaltninger. Siden 1992 har LIFE deltaget i finansieringen af ca. 2 500 projekter og bidraget til miljøbeskyttelsen med 1 500 mio. EUR.

LIFE-tredjelande bidrager især til opbygningen af kapacitet og administrative strukturer og medvirker til udvikling af miljøpolitik og handlingsprogrammer i de tredjelande, der ligger ved Middelhavet og Østersøen[1].

De to andre led i LIFE, LIFE-natur og LIFE-miljø, drejer sig om naturbeskyttelse og innovation i miljøbeskyttelsesprojekter. Nærmere oplysninger om de projekter, der godkendes under LIFE-natur og LIFE-miljø, findes i pressemeddelelse IP/05/1155 og IP/05/1157.

Det nuværende LIFE-program (“LIFE III”) udløber i slutningen af 2006. Kommissionen har foreslået et nyt program, kaldet “LIFE +”, der skal løbe fra 2007 til 2013 og har et budget på 2 190 mio. EUR. Dets endelige vedtagelse og den endelige fastsættelse af budgettet har endnu ikke fundet sted i Ministerrådet og Europa-Parlamentet.

En oversigt over de 15 udvalgte tredjelandsprojekter findes i bilaget til denne pressemeddelelse. Nærmere oplysninger om de enkelte projekter kan fås på:
http://ec.europa.eu/environment/life/projekt/index.htm

BILAG

Oversigt over LIFE-tredjelandsprojekter i 2005 land for land

Bosnien-Herzegovina - 1 projekt

Modtageren under dette projekt er vandbygningsinstituttet under fakultetet for bygningsingeniørvidenskab i Sarajevo. EU’s bidrag er på 299 250 EUR. Projektet går ud på at gennemføre en integreret miljøgodkendelsesprocedure for føde- og drikkevareindustrien, der bygger på den bedste, tilgængelige teknik. Selv om industrivirksomheden gik tilbage efter krigen, er miljøet i Bosnien-Herzegovina stadig stærkt påvirket af industriforurening.

Kroatien – 4 projekter

Under det første projekt er modtageren det kroatiske miljøagentur. EU bidrager med 533 700 EUR. Projektet går ud på at opstille nationale standarder og udvikle metoder til et jordbundsovervågningsprogram, der opfylder EU’s krav. Det søger også at finde steder, hvor de landsomfattende jordbundsovervågningsstationer og samordningspunkterne for landbrugsjord, skovbrugsjord og forurenede steder kan anbringes, at påvise mulige referencecentre for indsamling og analyse af data og at fremsætte forslag til opbygning af et jordbundsovervågningssystem, herunder en finansieringsplan for den fremtidige iværksættelse.

Modtageren under det andet projekt er det nationale vandforvaltningsorgan – det kroatiske vandvæsen. EU’s bidrag er på 211 571 EUR. Projektet går ud på at oprette et nyt laboratorium for bionedbrydelsesanalyse af spildevand. Det skal bidrage til den nationale vandbeskyttelsesstrategi og medvirke til, at EU’s vandrammedirektiv overholdes.

Modtageren under det tredje projekt er det offentlige foretagende Lonsjko Polje naturpark. EU’s bidrag er på 496 845 EUR. Projektet går ud på at udvikle og forbedre den integrerede forvaltning af afvandingsområderne ved at udvikle samrådsprocesser, der inddrager de berørte parter. En planlægningsproces skal sikre, at vådområdernes behov tilgodeses. Der vil blive udarbejdet en bæredygtig besøgsordning, og de tilsynsførende i Kroatiens beskyttede områder vil få udstyr.

Modtageren under det fjerde projekt er fakultetet for bygningsingeniørvidenskab ved universitetet i Zagreb. EU’s bidrag er på 492 584 EUR. Projektet går ud på at hjælpe ministeriet for miljøbeskyttelse, fysisk planlægning og bygge- og anlægsarbejder med at oprette en bæredygtig ordning for forvaltning af bygge- og nedrivningsaffald. De foreliggende oplysninger om losse- og fyldpladser og om bygge- og nedrivningsaffaldets art og mængde vil blive undersøgt for at få et overblik over den nuværende situation og finde de områder, der mangler oplysninger om. Typiske pladser, der afspejler affaldets art og mængde, og de logistiksystemer, der anvendes, vil blive udvalgt. I forsøgsregionen Zagreb vil det indsamlede materiale blive genvundet på et forsøgsanlæg for genvinding på lossepladsen i Jakusevac. Byggesektoren i Kroatien producerer 2 mio. tons bygge- og nedrivningsaffald om året. På nuværende tidspunkt bliver under 5 % af dette affald genvundet og genanvendt.

Gaza og Vestbredden– 2 projekter

Modtageren under det første projekt er Hebron kommune. EU’s bidrag er på 770 000 EUR. Projektet går ud på at indføre en ny miljøvenlig ordning for behandling af marmoraffald, slam og vand fra industrien i Hebron kommune. Der vil blive oprettet et netværk mellem palæstinensiske og italienske marmorfirmaer, og et forsøgsanlæg for genvinding af industrispildevand og udskillelse af kalciumkarbonat vil blive opført.

Modtageren under det andet projekt er instituttet for anvendt forskning i Jerusalem. EU’s bidrag er på 200 819 EUR. Projektets formål er at hjælpe med at udvikle lokale strategier for bæredygtig udvikling og videreformidle den viden, som er opnået ved tidligere forskning. I praksis drejer det sig om at sikre og fastholde de udvalgte lokale og nationale myndigheders inddragelse, oprette et geografisk informationssystem (GIS, en række intelligente kort og andre fremstillinger, der viser forskellige foreteelser på jordoverfladen og forholdet mellem dem) og udbygge de berørte by- og landkommuners tekniske kapacitet. Den viden, der opnås i kraft af dette projekt, vil blive videregivet til andre lokale myndigheder på Vestbredden for at tilskynde dem til at tage lignende initiativer med bæredygtighed som formål.

Israel – 2 projekter

Modtageren under det første projekt er regionalrådet i øvre Galilæa. EU’s bidrag er på 369 442 EUR. Formålet er at skabe et grundlag for at kunne afveje øvre Galilæas udviklings- og miljømæssige behov og gøre det muligt at udnytte ressourcerne på en bæredygtig måde. En helhedsplan for arealudnyttelse, miljøforvaltning, oversvømmelsessikring og dræning vil blive udarbejdet. Den skal tilskynde til offentlig deltagelse i planlægnings- og beslutningsprocessen, udvikle økoturisme sammen med bevarelse af naturressourcerne, hindre skadelige adfærdsmønstre ved hjælp af uddannelsesprogrammer og håndhævelse, fremme økologiske landbrugsmetoder og skabe de administrative rammer for iværksættelse, styring og udførelse af helhedsplanen.

Modtageren under det andet projekt er Heschel-centeret for miljøuddannelse og miljøvenlig ledelse. EU’s bidrag er på 334 934 EUR. Projektet går ud på at opbygge en storstilet miljøkapacitet hos de lokale myndigheder i hele Israel. Advokater, kommunalt ansatte og borgmestre vil blive uddannet, og der vil blive oprettet netværk mellem dem. Der vil blive udviklet hjælpemidler, hvormed der kan indføres bæredygtighed i den kommunale planlægning, forvaltning og lovgivning (kommunallove), og oprettet et støttenetværk, der sammenknytter de israelske initiativer.

Jordan – 1 projekt

Modtageren under dette projekt er det hashemitiske universitet. EU’s bidrag er på 473 701EUR. Projektet går ud på at opstille strategier og udvikle hjælpemidler, hvormed de problemer, den voksende turisme fører med sig, kan løses. I samarbejde med turisterhvervet vil der blive iværksat pilotforanstaltninger og pilotundersøgelser på to hoteller for at forbedre deres miljøpræstation. De resultater, strategier og hjælpemidler, projektet fører frem til, vil blive forelagt for alle berørte parter på en række workshops. Der vil blive udarbejdet en vejledning og et e-uddannelsesmodul for at fremme miljøvenlig styring af turistsektoren som helhed.

Marokko – 1 projekt

Modtageren under dette projekt er universitetet i Chouaib Doukkali. EU’s bidrag er på 438 228 EUR. Projektet går ud på forsøgsvis at udvikle et effektivt komposteringssystem til behandling af det slam, der frembringes af rensningsanlæg og vandværker, så der kan fremstilles kompost af høj kvalitet i Marokko. Den årlige produktion af kloakslam i Marokko er på ca. 430 000 tons og vokser stærkt. Slammet opbevares som regel i nærheden af rensningsanlæggene og føres derfra ud på markerne uden yderligere behandling eller anbringes på lossepladser uden tilsyn.

Libanon – 1 projekt

Modtageren under dette projekt er Arcenciel. EU’s bidrag er på 449 697EUR. Dette projekt går ud på at indføre en national politik for forvaltning og behandling af smitsomt hospitalsaffald i Libanon. Aktiviteterne omfatter behandling af hospitalsaffald i den sydlige Mont Liban region, uddannelse af hospitalspersonale og iværksættelse af en kampagne for bevidstgørelse om hospitalsaffald.

Rusland – 1 projekt

Modtageren under dette projekt er det kommunale miljøcenter ECAT i Kaliningrad. EU’s bidrag er på 492 837 EUR. Projektet går ud på at fremme og lette forbedring af industrisektorens miljøvenlighed og sikkerhed i Kaliningrad. Det søger at sikre effektiv kontrol med og overvågning af industriaktiviteterne fra myndighedernes side. Det skal opnås ved at fremme integreret forureningsforebyggelse og forureningsbekæmpelse og udvikle og indføre miljø- og sikkerhedsstyringssystemer. Alle involverede i regionens industriaktiviteter vil blive underrettet om disse foranstaltninger og sat ind i dem ved hjælp af seminarer og workshops. Et netbaseret håndbibliotek skal sørge for alle relevante oplysninger. Ca. 80 % af regionens industri ligger i Kaliningrad og omfatter ca. 300 store og mellemstore og 40 000 små virksomheder.

Tunesien, Algeriet og Marokko– 1 kombineret projekt

Modtageren under dette kombinerede projekt er Observatoire du Sahara et du Sahel. EU’s bidrag er på 526 144 EUR. Projektets vigtigste formål er at forhindre tørkekrise på denne del af den sydlige Middelhavskyst ved at indføre et tidligt varslingssystem og udbygge disse landes operationelle kapacitet. Et fælles informationssystem for tørke og en række fælles metoder til tidlig vurdering vil blive udviklet. De pågældende nationale territorier vil blive opdelt i økoregioner og disse økoregioners strukturelle sårbarhed vil blive vurderet. De resultater og den viden, projektet fører med sig, vil blive videreformidlet direkte til brugere, beslutningstagere og institutioner i de tre lande.

Tyrkiet– 1 projekt

Modtageren under dette projekt er det regionale miljøcenters kontor for Tyrkiet. EU’s bidrag er på 252 488 EUR. Det drejer sig om et kapacitetsopbygningsprojekt i forbindelse med klimaændringen. Det skal påvirke den nationale administration, fremme mellemstatsligt samarbejde, øge de berørte parters bevidsthed og forbedre deres rolle i klimaændringsdebatten. Projektet skal direkte støtte udvikling af en klimaændringspolitik for bestemte prioriterede sektorer og øge offentlighedens inddragelse og adgang til miljøoplysninger.
Barbara Helfferich: 02.2982010 eller 0496.583829
Lone Mikkelsen: 02.2960567 eller 498.960567


[1] Følgende lande er støtteberettigede under LIFE TRL: Albanien, Algeriet, Bosnien-Herzegovina, Kroatien, Egypten, Israel, Jordan, Libanon, Marokko, Syrien, Tunisien, Tyrkiet, Vestbredden og Gaza samt den russiske Østersøkyst (Kaliningrad- og St. Petersborg-regionerne).


Side Bar