Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1156
V Bruselu dne 19. září 2005

LIFE – třetí země pro rok 2005: Komise financuje projekty v oblasti životního prostředí ve třetích zemích částkou přes šest milionů EUR

Evropská komise schválila financování 15 nových projektů v oblasti životního prostředí ve Středomořské a Pobaltské oblasti podle programu LIFE – třetí země pro rok 2005. Tyto projekty se zaměřují na budování kapacit. Představují celkovou investici 9 223 000 EUR, z čehož EU uhradí částku 6 348 240 EUR.

„Udržitelného rozvoje je možno dosáhnout pouze tehdy, je-li považován za společný cíl: cokoliv je podniknuto v jedné zemi nebo oblasti, bude mít dopad na životní prostředí v širším slova smyslu,“ řekl Stavros Dimas, komisař pro životní prostředí. „Na základě vzájemné podpory a spolupráce můžeme přispět k rozvoji a provádění politiky v oblasti životního prostředí v sousedních zemích, která odpovídá potřebám občanů v současnosti i v budoucnosti.“

Evropská komise vybrala pro financování prostřednictvím programu LIFE – třetí země 15 projektů situovaných do Alžírska, Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Izraele, Jordánska, Libanonu, Maroka, Ruska, Tuniska, Turecka, Západního břehu Jordánu a pásma Gazy.

Tyto projekty se zaměřují na zlepšování životního prostředí a dosažení udržitelného rozvoje tím, že přispívají k vytváření nebo posilování příslušných institucí, politik, nástrojů pro sledování, školicích zařízení, sítí a databází.

Zahrnují širokou škálu otázek od nakládání s odpady a prevence a omezování průmyslového znečištění až po sledování půdy a klimatické změny. Některé projekty podporují posun směrem k nařízením EU pro oblast životního prostředí nebo ke spolupráci na regionální či nadnárodní úrovni.

Celkové náklady na projekty činí 9 223 000 EUR. Financování ze strany EU představuje přibližně 69 % této částky.

LIFE – třetí země je součástí programu LIFE. Program LIFE je finančním nástrojem EU podporujícím projekty v oblasti životního prostředí a ochrany přírody v celé EU a rovněž v některých kandidátských, přistupujících nebo sousedních zemích. Jeho cílem je přispívat k rozvoji a provádění politiky EU v oblasti životního prostředí financováním konkrétních akcí. Od roku 1992 se LIFE finančně spolupodílel přibližně na 2 500 projektech, a přispěl tak k ochraně životního prostředí částkou 1 500 milionů EUR.

Program LIFE – třetí země konkrétně přispívá ke zřizování kapacit a správních struktur a napomáhá rozvoji politik v oblasti životního prostředí a akčních programů ve třetích zemích sousedících se Středozemním a Baltickým mořem[1].

Dvě další složky programu LIFE (LIFE – příroda a LIFE – životní prostředí) se zaměřují na ochranu přírody a inovaci opatření v oblasti ochrany životního prostředí. Informace o projektech schválených v rámci LIFE – životní prostředí a LIFE – třetí země jsou k dispozici v tiskových zprávách IP/05/1155 a IP/05/1157.

Současný program LIFE („LIFE III“) skončí na konci roku 2006. Komise navrhla nový program s názvem „LIFE +“, který by měl probíhat v letech 2007–2013, s rozpočtem 2 190 milionů EUR. Jeho konečné schválení a rozpočet je nyní v jednání Rady ministrů a Evropského parlamentu.
Přehled 15 vybraných projektů ve třetích zemích najdete v příloze této tiskové zprávy. Podrobnější informace o každém projektu jsou k dispozici na internetové adrese:
http://ec.europa.eu/environment/life/project/index.htm

PŘÍLOHA

Přehled projektů LIFE – třetí země pro rok 2005 podle zemí

Bosna a Hercegovina – 1 projekt

Příjemcem grantu na projekt je Institut vodního inženýrství Fakulty inženýrského stavitelství (Hydro Engineering Institute of Civil Engineering Faculty) v Sarajevu; spolufinancování ze strany EU činí 299 250 EUR. Projekt se zaměřuje na provádění „integrovaného postupu při udělování povolení v oblasti životního prostředí“ soustředěného na nejlepší dostupné techniky pro potravinářský a nápojový průmysl. Přes snížení míry průmyslové činnosti po válce má v Bosně a Hercegovině průmyslové znečištění stále značný dopad na životní prostředí.

Chorvatsko – 4 projekty

Příjemcem grantu na první projekt je Chorvatská agentura pro životní prostředí (Croatian Environment Agency); spolufinancování ze strany EU činí 533 700 EUR. Projekt se zaměřuje na vytvoření vnitrostátních norem a metod pro program sledování půdy splňujících požadavky EU. Rovněž se snaží stanovit místa pro celostátní stanice pro sledování půdy se souřadnicemi pro zemědělskou půdu, lesní půdu a kontaminovanou půdu a stanovit možná referenční centra pro shromažďování a analyzování údajů a dále vypracovat návrhy na vybudování systému sledování půdy, včetně finančního plánu na budoucí provoz systému.

Příjemcem grantu na druhý projekt je národní vodohospodářská agentura Chorvatské vody (Croatian Waters); spolufinancování ze strany EU činí 211 571 EUR. Projekt se zaměřuje na zřízení nové laboratoře pro analýzu biologického rozkladu odpadních vod. Přispěje k vnitrostátní strategii v oblasti ochrany vody a napomůže dodržování rámcové směrnice EU o vodě.

Příjemcem grantu na třetí projekt je veřejná služba přírodního parku Lonjsko Polje (Lonjsko Polje Nature Park Public Service); spolufinancování ze strany EU činí 496 845 EUR. Projekt se zaměřuje na rozvoj a zlepšení integrovaného řízení povodí prostřednictvím vývoje konzultačních postupů zahrnujících zúčastněné subjekty. Postup plánování řízení zajistí, aby se přihlíželo k potřebám mokřadů. Bude vypracován udržitelný systém řízení pro návštěvníky a strážci chorvatských chráněných oblastí budou odpovídajícím způsobem vybaveni.

Příjemcem grantu na čtvrtý projekt je Záhřebská univerzita, Fakulta inženýrského stavitelství (University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering); spolufinancování ze strany EU činí 492 584 EUR. Projekt spočívá v pomoci ministerstvu pro ochranu životního prostředí, územní plánování a výstavbu při vytváření udržitelného systému nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Budou analyzovány stávající údaje o skládkách odpadů, množství a typu stavebního a demoličního odpadu, aby se získal přehled o současném stavu a určily se oblasti, kde údaje chybí. Budou vybrána typická místa reprezentující celou škálu velikostí, typů odpadu a použitých logistických systémů. V pilotní oblasti, Záhřebu, bude shromážděný materiál recyklován v pilotním recyklačním závodě na skládce v Jakuševaci. Stavebnictví v Chorvatsku produkuje ročně 2 miliony tun stavebního a demoličního odpadu. Z tohoto odpadu je v současnosti recyklováno a znovu využito méně než 5 %.

Pásmo Gazy a Západní břeh Jordánu – 2 projekty

Příjemcem grantu na první projekt je město Hebron; spolufinancování ze strany EU činí 770 000 EUR. Projekt se zaměřuje na vypracování nového právního předpisu pro životní prostředí ve městě Hebronu týkajícího se nakládání s odpadem, kalem a vodou používanou při zpracování mramoru.

Bude zřízena síť palestinských a italských asociací producentů mramoru a bude vybudováno pilotní středisko pro recyklaci průmyslových odpadních vod a odlučování uhličitanu vápenatého.

Příjemcem grantu na druhý projekt je Institut aplikovaného výzkumu (Applied Research Institute) v Jeruzalémě; spolufinancování ze strany EU činí 200 819 EUR. Cílem projektu je pomoci při rozvoji místních strategií udržitelného rozvoje a šířit poznatky získané z předchozího výzkumu. V praxi se zaměřuje na zajištění a udržení zapojení ze strany vybraných místních a vnitrostátních orgánů, na vytvoření zeměpisného informačního systému (GIS, souboru inteligentních map a jiných znázornění ukazujících charakteristické znaky na zemském povrchu a vztahy mezi nimi) a dále na posílení technických kapacit dotčených obcí a okresních správ. Poznatky získané prostřednictvím tohoto projektu budou předány jiným místním orgánům na Západním břehu Jordánu, aby se podpořilo i jejich provádění podobných udržitelných iniciativ.

Izrael – 2 projekty

Příjemcem grantu na první projekt je Regionální rada Horní Galileje (Upper Galilee Regional Council); spolufinancování ze strany EU činí 369 442 EUR. Cílem je vytvořit rámec pro vyvážený rozvoj a potřeby v oblasti životního prostředí v oblasti Horní Galileje, a tím umožnit využívání zdrojů udržitelným způsobem. Bude vypracován směrný plán pro využívání půdy, řízení v oblasti životního prostředí, protipovodňovou prevenci a správné odvodňování. Projekt podpoří účast veřejnosti na plánování a rozhodovacích procesech, rozvoj ekoturistiky spolu s ochranou přírodních zdrojů, změny ve vzorcích destruktivního chování prostřednictvím vzdělávacích programů a prosazování právních předpisů, podpoří ekologickou zemědělskou praxi a vytvoří správní rámec pro provádění, řízení a dodržování směrného plánu.

Příjemcem grantu na druhý projekt je Heschelovo středisko pro studium a vedení v oblasti životního prostředí (Heschel Center for Environmental Learning and Leadership); spolufinancování ze strany EU činí 334 934 EUR. Projekt se zaměřuje na rozsáhlou celostátní výstavbu kapacit v oblasti životního prostředí v místních samosprávách po celém Izraeli. Budou školeni právníci, odborníci na obecní samosprávu a starostové a budou vytvořeny sítě pro jejich propojení. Budou vyvinuty nástroje pro udržitelnost v plánování měst, řízení a legislativě (vyhlášky) a bude podpořena síť spojující izraelské iniciativy.

Jordánsko – 1 projekt

Příjemcem grantu na projekt je Hašemitská univerzita; spolufinancování ze strany EU činí 473 701 EUR. Tento projekt se zaměřuje na rozvoj strategií a nástrojů určených pro řešení problémů způsobených nárůstem turistiky. Díky partnerství s odvětvím cestovního ruchu budou uskutečněny pilotní opatření a studie ve dvou hotelech, aby tak došlo ke zlepšení jejich vlivu na životní prostředí. Prostřednictvím workshopů budou závěry, strategie a nástroje vyvinuté během projektu představeny všem zúčastněným subjektům. Bude navržen řídicí nástroj a e-learningový modul na podporu řízení v oblasti životního prostředí v odvětví cestovního ruchu jako celku.

Maroko – 1 projekt

Příjemcem grantu na projekt je Univerzita v Chouaib Doukkali; spolufinancování ze strany EU činí 438 228 EUR. Projekt se zaměřuje na vývoj účinného kompostovacího systému v rámci pilotní studie pro zpracování kalů produkovaných čističkami odpadních vod a úpravnami pitné vody, aby bylo možno v Maroku produkovat vysoce kvalitní kompost.

Roční produkce kalů z čistíren odpadních vod v Maroku je přibližně 430 000 tun a prudce se zvyšuje. Kaly se většinou skladují v blízkosti čističek odpadních vod a pak se použijí pro půdu bez předchozího zpracování nebo se vypustí na nekontrolované skládky.

Libanon – 1 projekt

Příjemcem grantu na projekt je Arcenciel; spolufinancování ze strany EU činí 449 697 EUR. Tento projekt navrhuje zahájit v Libanonu vnitrostátní politiku v oblasti řízení a zpracování infekčního nemocničního odpadu. Činnosti zahrnují zpracování nemocničního odpadu v oblasti Jižního Mont Libanu, vyškolení nemocničního personálu a zahájení kampaně na zvyšování povědomí o nemocničním odpadu.

Rusko – 1 projekt

Příjemcem grantu na projekt je Městské středisko životního prostředí (Municipal Institution Environment Center) ECAT v Kaliningradě; spolufinancování ze strany EU činí 492 837 EUR. Tento projekt v Kaliningradu podpoří a usnadní zlepšování činnosti průmyslových podniků, pokud jde o životní prostředí a bezpečnost. Usiluje o zajištění účinné kontroly a sledování těchto podniků příslušnými orgány. Toho bude dosaženo prostřednictvím podpory integrované prevence znečištění a kontrolní činnosti a dále rozvojem a použitím řídicích systémů v oblasti životního prostředí a bezpečnosti. Všechny subjekty zapojené do průmyslové činnosti oblasti budou o těchto nástrojích informovány a budou proškoleny prostřednictvím seminářů a workshopů. Všechny příslušné informace budou k dispozici na internetové informační stránce. V Kaliningradu se nachází asi 80 % regionálních vnitrostátních průmyslových odvětví (přibližně 300 velkých a středních a 40 000 malých průmyslových podniků).

Tunisko, Alžírsko a Maroko – 1 kombinovaný projekt

Příjemcem grantu na tento kombinovaný projekt je pozorovací stanice pro Saharu a Sahel (Observatoire du Sahara et du Sahel); spolufinancování ze strany EU činí 526 144 EUR. Hlavním cílem projektu je zabránit krizím způsobeným suchem v této části jižního pobřeží Středozemního moře zavedením systému včasného varování a posílením operativních kapacit těchto zemí. Bude vyvinut společný informační systém pro sucho a soubor společných metodik včasného vyhodnocení. Dotyčná vnitrostátní území budou rozdělena na ekoregiony a bude posouzeno ohrožení struktur těchto ekoregionů. Výsledky a know-how získané během projektu budou předány přímým uživatelům, subjektům s pravomocí přijímat rozhodnutí a institucím těchto tří zemí.

Turecko – 1 projekt

Příjemcem grantu na projekt je turecká kancelář Regionálního environmentálního centra pro střední a východní Evropu (Regional Environmental Centre); spolufinancování ze strany EU činí 252 488 EUR. Jedná se o projekt zaměřený na budování kapacit v souvislosti s klimatickými změnami. Projekt bude usilovat o působení na vnitrostátní správní orgány, o podporu mezivládní spolupráce, o zvýšení povědomí zúčastněných subjektů a zlepšení jejich úlohy v rámci diskuze o klimatických změnách. Projekt bude přímo podporovat rozvoj politik týkajících se klimatických změn v problematických oblastech a bude posilovat účast veřejnosti a přístup k informacím o životním prostředí.


[1] Oprávnění k účasti na programu LIFE – třetí země mají: Albánie, Alžírsko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Maroko, Sýrie, Tunisko, Turecko, Západní břeh Jordánu a pásmo Gazy a baltské pobřeží Ruska (Kaliningradská a Petrohradská oblast).


Side Bar