Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1155
Bryssel, 19 september 2005

Life-Natur 2005: kommissionen ger 69 miljoner euro till naturvårdsprojekt i 20 länder

Europeiska kommissionen har inom ramen för programmet Life-Natur godkänt finansieringen av 54 naturvårdsprojekt i 20 medlemsstater eller anslutningsländer. Syftet med projekten är att återställa skyddade naturområden samt växt- och djurlivet i dessa områden, upprätta hållbara förvaltningsstrukturer och öka allmänhetens medvetenhet och samarbetet med berörda parter. De ska också bidra till inrättandet av Natura 2000-nätet, som omfattar hela EU. Projekten genomförs i Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Slovakien, Spanien, Sverige och Förenade kungariket samt Rumänien. De innebär en total investering på 125,7 miljoner euro, varav EU bidrar med 69 miljoner euro.

Miljökommissionären Stavros Dimas sade att det gladde honom att se att lokala, regionala och nationella ansträngningar för att bevara naturliga arter och livsmiljöer kan stödjas med medel från EU. Han berättade att han själv besökt några Life-Natur-områden och att han sett vad man kan uträtta genom ett dynamiskt samarbete av detta slag.

I år har kommissionen mottagit 183 ansökningar om stöd från programmet Life-Natur från partnerskap av olika naturvårdsorgan, myndigheter, icke-statliga organisationer, fiskar- och jägarförbund m.fl. Kommissionen har valt ut 54 av dessa projekt, varav nio omfattar två eller fler länder.

Flertalet projekt har som målsättning att bevara eller återställa Natura 2000-områden eller nät av områden, upprätta och genomföra skötsel- eller åtgärdsplaner, förbättra vattendrag, återställa områden, lägga grunden till en långsiktig förvaltning och eliminera invasiva arter. Inom flera projekt strävar man också efter att föda upp hotade arter och sätta ut dem i naturen eller efter att minska bifångsten vid fiske.

2 500 samfinansierade projekt sedan 1992

Natura 2000 är ett EU-omfattande nät av särskilda bevarande- och skyddsområden. Det har inrättats inom ramen för EU:s habitatdirektiv[1] men omfattar även områden som pekats ut inom ramen för fågeldirektivet[2]. Nätet omfattar över 18 000 områden och täcker omkring 17,5 % av de tidigare 15 medlemsstaternas (EU-15) territorium – ett område som är nästan lika stort som Frankrike – och håller nu på att utvidgas till de nya medlemsstaterna.

Life är EU:s finansiella instrument för att stödja miljö- och naturvårdsprojekt i EU samt i vissa kandidat-, anslutnings- och grannländer. Dess syfte är att bidra till utvecklingen och genomförandet av EU:s miljöpolitik genom att finansiera ett antal specifika åtgärder. Sedan 1992 har Life samfinansierat omkring 2 500 projekt och bidragit med 1 500 miljoner euro till skyddet av miljön.

Life-Natur bidrar i första hand till genomförandet av fågel- och habitatdirektiven, och i synnerhet det europeiska Natura 2000-nätet. De två andra delarna av programmet, Life-Miljö och Life-Tredje land, är inriktade på demonstration av innovativ miljöteknik respektive kapacitetsuppbyggnad inom miljöområdet i Medelhavs- och Östersjöländerna. Mer information om de projekt som godkänts inom ramen för Life-Miljö och Life-Tredje land finns i pressmeddelandena IP/05/1156 och IP/05/1157.

Det nuvarande Life-programmet (”Life III”) löper ut i slutet av 2006. Kommissionen har föreslagit ett nytt program kallat ”Life +” för perioden 2007–2013 med en budget på 2 190 miljoner euro. Programmet och dess budget behandlas för närvarande i ministerrådet och Europaparlamentet.

Mer information
I bilagan finns en sammanfattning av de projekt som finansierats inom ramen för Life-Natur. Mer information om varje projekt finns på följande webbadress

http://ec.europa.eu/environment/life/project/index.htm
Mer information om Natura 2000-nätet finns på följande webbadress:

http://ec.europa.eu/environment/nature/home.htm

BILAGA

Översikt över 2005 års Life-Natur-projekt land för land

Österrike – 2 projekt

Stortrappen (Otis tarda) finns i tre områden norr och öster om Wien. Tack vare ett mångårigt arbete för att skydda och förvalta denna art uppgår det totala beståndet nu till omkring 140 fåglar. Den årliga ökning som uppnås genom skydd av livsmiljöer och bon går emellertid till stor del förlorad när en del av fåglarna flyger in i kraftledningar – 20 % av de vuxna fåglarna dödades på detta sätt under 2003. I det första projektet försöker man lösa detta problem genom att gräva ned 43 km kraftledningar i marken och förse andra kraftledningar med väl synliga varningsmarkeringar över en sträcka på 125 km.

I det andra projektet vidtas ett antal återställande åtgärder i nationalparken Gesäuse i Steiermark. Det rör sig bland annat om att avlägsna en fördämning och ett antal betongbankar längs floden Enns och dess bifloder, och att återinföra bete på övergivna betesmarker i bergstrakter.

Belgien – 6 projekt

Icke-statliga organisationer i Belgien och Nederländerna genomför ett gemensamt projekt längs floden Drommel (i den belgiska provinsen Limburg och den nederländska provinsen Noord-Brabant). Målsättningen är att återställa skadade livsmiljöer och att binda samman splittrade områden genom att förvärva och återställa ett markområde på ca 60 hektar.

I ett annat projekt, som omfattar tre militära övningsområden i Vallonien (Marche-en-Famenne, Elsenborn och Camp Lagland), strävar man efter att förena militär användning med naturvård. Man kommer att röja ett område på 380 hektar med torra hedar och höja vattennivåerna i våtmarksområden som träsk, myrar och kärr.

I två andra projekt kommer man att återställa mossar och våta hedar med granplanteringar i Plateau de Tailles i centrala Ardennerna och runt Gedinne (Croix Scaille) i västra Ardennerna.

Längs floden Grote Nete mellan Geel och Mol (i norra Belgien) finns två låglandsområden som rymmer en rad olika livsmiljöer. Dessa är emellertid splittrade och starkt påverkade av den intensiva markanvändningen i närområdet. I detta femte belgiska Life-Natur-projekt är det meningen att man ska förvärva och återställa 70 hektar mark för att skapa större, sammanhängande enheter.

Det sjätte projektet är gränsöverskridande och genomförs gemensamt av naturreservatsförvaltningarna i gränsområdet mellan Belgien, Luxemburg och Tyskland (Rheinland-Pfalz). Man kommer att inrätta ett program för övervakning av uttrar och kartlägga vilka fysiska hinder som finns längs de vattendrag som uttrarna använder när de förflyttar sig mellan olika områden (trafikerade vägkorsningar, vägtrummor osv.). Målsättningen är att hitta lösningar för sådana hinder och återställa flodbankarna.

Danmark – 3 projekt

I det första projektet strävar man efter att återställa högmossar i mer än tio områden över hela Danmark, huvudsakligen på Jylland. Man kommer att lägga igen diken för att förhindra att vatten rinner ut från mossarna.

Det andra projektet är inriktat på den sällsynta väddnätfjärilen (Euphydryas aurinia). Antalet exemplar av denna fjäril har minskat i Danmark, eftersom de gräsmarker där den lever inte längre används av jordbrukarna och därför har växt igen, eller används alltför intensivt.

Det tredje danska projektet är ur finansiell synpunkt det klart största bland årets Life-Natur-projekt. Life kommer att bidra med 8 miljoner euro av projektets totala budget på 15 miljoner euro. Projektet handlar om nordsjösiken (Coregonus oxyrhynchus), en fisk i familjen laxfiskar som är starkt utrotningshotad. Världens enda någorlunda livskraftiga bestånd av denna art finns i floderna i sydvästra Jylland, varifrån den vandrar till Vadehavet för att leka. Nordsjösikens marina livsmiljö är säker, men morfologiska förändringar i floderna och det halvkommersiella nätfiske som bedrivs i detta området har lett till att arten är på tillbakagång.

Finland – 2 projekt

I det militära övningsområdet i Vattaja vid Bottniska viken (Österbotten), som omfattar 1 200 hektar, finns ett av Finlands största dynområden. I det första projektet kommer man att verka för att övningsverksamheten bedrivs i överensstämmelse med Natura 2000. Man kommer också att återställa skadade dyner och återinföra bete på igenvuxna ängar och betesmarker. För att området ska kunna användas i rekreationssyfte kommer man att leda besökarna så att de inte får tillträde till de känsligaste områdena.

Fjällgåsen (Anser erythropus) är en starkt hotad art. Det andra projektet genomförs av WWF Finland tillsammans med nio samarbetspartner i Norge, Estland, Ungern och Grekland. Syftet är kartlägga de viktigaste häckningsområdena i Lappland och skydda dem, och att följa flyttande gäss för att upptäcka hittills okända födo- och rastplatser. Man ska också återställa rastplatser i Estland och se till att det finns säkra födoplatser i Ungern.

Frankrike – 4 projekt

Tre av de fyra projekten handlar om att skydda sällsynta fåglar. Icke-statliga organisationer såsom LPO och Bretagne Vivante står bakom samtliga projekt. Syftet är att stabilisera och öka de nuvarande bestånden och förbättra arternas bevarandestatus. Man kommer också att införa skötselåtgärder.

I östra Corbières (regionen Languedoc-Roussillon) berörs 13 fågelarter.

Det andra projektet är inriktat på rosentärna (Sterna dougallii) i Bretagne.

Det tredje projektet är ett internationellt projekt för att stärka och bevara bestånden av rödfalk i Aude (Frankrike) och Extremadura (Spanien). Det bygger på ett fransk-spanskt internationellt samarbete mellan icke-statliga organisationer.

Även det fjärde projektet drivs av en icke-statlig organisation och handlar om att skydda hedmarker, torvmarker och fladdermöss i Montselgues, i regionen Rhône-Alpes .

Tyskland – 7 projekt

I det första projektet kommer man att vidta åtgärder för att återigen möjliggöra naturliga översvämningar längs 10 km av floden Lippe i närheten av Hamm (Nordrhein-Westfalen). 600 hektar berörs.

Det andra projektet är inriktat på myrar och våta gräsmarker i närheten av Rosenheim (Bayern). Inom ett område på 1 100 hektar kommer man att återställa 450 hektar högmossar genom att dämma upp dräneringsdiken och röja sly.

Ett tredje projekt i södra delen av Schwarzwald är inriktat på en rad olika livsmiljöer (staggräsmarker, slåtterängar i bergstrakter, hedar, skogar och högmossar) i Hotzenwald (2 000 hektar).

Det fjärde projektet handlar om en livsmiljö som är väldigt sällsynt i Europa: saltängar som uppkommer runt salta källor i inlandet. Projektet omfattar fem sådana saltängsområden i regionen Brandenburg.

Ett projekt i bergsområdet Eifel öster om Koblenz (Rheinland-Pfalz) är inriktat på staggräsmarker och hedar, och man kommer att utveckla och främja ekoturismen.

Det sjätte projektet rör ett nedlagt militärt övningsområde i närheten av Cuxhafen, som består av kustdyner med omväxlande ekbevuxna partier och gräsmarksområden. Projektet går ut på att låta en rad stora gräsätare (heckboskap, bisonoxar och konikponnyer) använda ett område på 350 hektar som skogsbete.

Det sista projektet är internationellt och gäller kustängar på 34 platser runt Östersjön – främst i Danmark, men även i Sverige, Schleswig-Holstein (Tyskland) och Estland – samt ön Saltholm utanför Köpenhamn som i generationer skötts av ett kooperativ från Köpenhamn.

Grekland – 1 projekt

Projektet behandlar konflikterna mellan fiskerinäringen och bevarandet av Europeiska unionens största bestånd av den starkt hotade munksälen (Monachus monachus) i grekiska vatten. Det genomförs av den icke-statliga organisationen MOM i nära samarbete med lokala fiskare.

Ungern – 2 projekt

Ett projekt rör sex områden på totalt 720 hektar som ligger utspridda längs Donau och i sydvästra delen av landet, samtliga med olika typer av gräsmark. Syftet med projektet är att främja miljövänligt jordbruk som lämpar sig för de olika berörda livsmiljötyperna.

Det andra projektet, som handlar om aftonfalken (Falco vespertinus), är gränsöverskridande och genomförs tillsammans med Rumänien. Projektet omfattar 90 % av det europeiska beståndet utanför Ryssland och täcker Ungern öster om Donau och Satu Mare-distriktet i Rumänien.

Irland – 1 projekt

I de irländska skogarna finns viktiga exempel på ett antal prioriterade europeiska livsmiljötyper. Den irländska skogsstyrelsen har föreslagit att skogskvaliteten i nio områden på totalt 560 hektar ska återställas under en fyraårsperiod. Tyngdpunkten kommer att ligga på information och utbildning.

Italien – 4 projekt

Två projekt genomförs i regionen Apulien i södra Italien. Det första projektet handlar om floden Fortore, som rinner genom tre regioner, från Apenninerna till Adriatiska havet. Det är meningen att man ska upprätta en skötselplan för det område av gemenskapsintresse (SCI) som ingår i Natura 2000-nätet.

Den här delen av projektet kommer att genomföras av den myndighet som ansvarar för avrinningsområdet och det blir första gången som en sådan myndighet upprättar en skötselplan inom ramen för Natura 2000. En annan målsättning med projektet är att främja ett ökat miljötänkande bland lokala jordbrukare. Det andra projektet har till syfte att skydda kustnära livsmiljöer som är en del av Natura 2000-området Torre Guaceto. I det här området ingår ett marint skyddat område som framför hotas av det intensiva jordbruket.

I ett tredje projekt i södra Italien, i provinsen Matera, arbetar man med att skydda hotade rovfåglar. I städerna Matera och Montescaglioso kommer man att återställa och öka antalet boplatser på taken på gamla byggnader. Man kommer också att försöka få till stånd en ändring av bygglagen för att undvika skador på bon och skapa gynnsammare förutsättningar för tornfalken.

Ett fjärde projekt, som genomförs i Toscana, har som målsättning att säkra och förbättra de kustnära ekosystemens bevarandestatus i naturreservatet Migliarino- San Rossore-Massaciuccoli som hotas av invasiva exotiska växter och av erosion som orsakas av de alltför många besökarna. Dessa kommer att tvingas hålla sig till ett fåtal stigar.

Lettland – 1 projekt

Litauen och Estland deltar också i det här projektet. Syftet är att lägga grunden till marina skyddade områden i Natura 2000-nätet. Även Ryssland medverkar för att lära sig mer om marina skyddade områden. Tretton områden i östra Östersjön mellan Kaliningrad och Finska viken berörs. Det rör sig om ett samarbete mellan 19 olika parter – regeringsorgan, icke-statliga organisationer och forskningsinstitut. Det lettiska försvarsministeriet kommer att ställa fartyg till förfogande.

Litauen – 2 projekt

Ett av projekten leds av en litauisk icke-statlig organisation och genomförs tillsammans med parter i Polen och Brandenburg (Tyskland). Syftet är att skydda den europeiska kärrsköldpaddan (Emys orbicularis) samt de båda amfibierna klockgroda (Bombina bombina) och större vattensalamander (Triturus cristatus). Projektet omfattar sydöstra Litauen, Bielowieza nationalpark, Masurien, regionen Poznan-Odra och Uckermark, som utgör den allra nordligaste gränsen för sköldpaddans utbredningsområde.

Kuriska näset och den lagun som den omsluter hör till de mest säregna landskapen i Östersjön. De är mycket populära bland besökare, men deras popularitet ger upphov till problem bland annat med erosion av sanddynerna. Det andra projektet, som är ett partnerskap mellan Kuriska näsets nationalpark, Vilnius universitet och en naturskyddsorganisation, har som målsättning att kanalisera strömmen av besökare med hjälp av stigar och staket. Man kommer också att undersöka hur sjöfåglarna påverkas av fisket och utarbeta rekommendationer för att minska denna påverkan. Dessutom ska man återställa ett område på 1 600 hektar med skadade dyner och gräsmarker.

Luxemburg – 1 projekt

I floden Our i nordöstra Luxemburg finns fortfarande ett betydande bestånd av den hotade pärlmusslan, men den fortplantar sig långsamt och de enskilda individerna är i allmänhet gamla. I ett gemensamt projekt mellan en naturskyddsorganisation och miljöministeriet kommer man att bygga en odlingsanläggning baserad på tjeckisk teknik.

Nederländerna – 1 projekt

Projektet avser dyngräsmarker, dynvåtmarker och dynhedmarker på öarna Terschelling, Texel och Vlieland i Vadehavet och på fem platser på fastlandskusten (Noord-Holland, Zuid-Holland och Zeeland). Alla dessa livsmiljöer håller på att försämras på grund av igenväxning, eutrofiering och uttorkning. Eftersom dessa dynområden är viktiga semestermål vid kusten kommer projektet att fästa stor vikt vid kommunikation och informationsspridning, och en målsättning är också att återställa 1 100 hektar dyner och återinföra bete på ytterligare 1 550 hektar.

Polen – 1 projekt

Ett projekt som genomförs tillsammans med Tyskland är inriktat på att skydda vattensångaren (Acrocephalus paludicola), en hotad fågelart som försvunnit från större delen av sitt tidigare utbredningsområde i norra Tyskland och Polen på grund av att livsmiljöer försvunnit eller försämrats.

Den polska fågelskyddsföreningen OTOP, som är projektets stödmottagare, kommer att arbeta i partnerskap med diverse andra icke-statliga organisationer och nationalparker för att förhindra att det kvarvarande beståndet av denna art utrotas. Detta ska bland annat ske genom informationsåtgärder, och genom att man återställer och utvidgar skadade livsmiljöer och börja använda långsiktiga skötselmetoder.

Rumänien – 5 projekt

Fyra av de fem rumänska projekten handlar om vilda djur.

Ett projekt handlar om det ytterst begränsade beståndet av snoken Vipera ursini rakosiensis i Transylvanien. Den här reptilen är i det närmaste utrotad. De enda andra bestånden i världen – samtliga små och hotade – finns i Ungern.

Ett annat projekt är inriktat på stora rovdjur som varg (Canis lupus), björn (Ursus arctos) och lodjur (Lynx lynx) i regionen Vrancea.

Två projekt handlar om fågelarter, det ena om sjöfågelbestånden i flodslättsområdet i nedre Prut, och det andra om bestånden av krushuvad pelikan (Pelecanus crispus) i Donaudeltat. Den senare är en art som prioriteras vid beviljande av finansiering från Life.

Det femte projektet är inriktat på livsmiljöer över hela Rumänien och har till syfte att bevara skogar samt alpina och subalpina livsmiljöer. Man kommer att uppmuntra satsningar på ekoturism i lokala samhällen och kommer att utbilda lokala invånare till naturguider. Inom ramen för detta projekt kommer man också att utarbeta förslag om stöd till privata markägare som vill förvalta sin skog i enlighet med Natura 2000- målen, och aktivt stödja dessa förslag när de behandlas av de lokala myndigheterna.

Slovakien – 2 projekt

Det ena projektet är inriktat på det begränsade beståndet av stortrapp (Otis tarda) som finns på två platser mellan Bratislava och ungerska gränsen.

Det andra projektet gäller våtmarksområdet Zahorie i västra delen av landet. En stor del av lokalerna ligger på ett militärt övningsområde. Man kommer att vidta återställande åtgärder som att blockera eller fylla igen dräneringsdiken, röja igenvuxna ängar och förbättra myrars hydrologiska status.

Spanien – 4 projekt

De nordspanska bokskogarna (Fagus sylvatica) vid Atlanten och de galicisk–portugisiska ekskogarna (Quercus robur och Quercus pyrenaica) i det särskilda bevarandeområdet (SCI) Aiako Harria (Guipuzcoa i Baskien) omfattas av ett projekt som drivs av ett partnerskap av fyra lokala myndigheter – en vattenmyndighet, en skogsvårdsstiftelse, en stiftelse för biologisk mångfald och en regional naturskyddsmyndighet. Tillsammans kommer de att genomföra en plan för hållbart skogsbruk.

Ett annat projekt gäller fyra amfibiearter som är skyddade enligt habitatdirektivet. Det omfattar arternas hela utbredningsområde i regionen Valencia.

Ett tredje projekt i norra Spanien har till syfte att genom olika skötselåtgärder förbättra bestånden av flodiller (Mustela lutreola) i den del av floden Ebros avrinningsområde som ligger i regionen Navarra.

Det fjärde projektet gäller bevarandet av mediterrana temporära småvatten på ön Menorca i Balearerna. Det främsta målet är att förbättra kunskaperna om dynamiken hos och utvecklingen av denna känsliga livsmiljö och att utarbeta de tekniska och juridiska åtgärder som är nödvändiga för att bevara den på lång sikt.

Sverige – 2 projekt

Östergötlands län kommer att genomföra ett projekt för att återställa skogbevuxna betesmarker med stora gamla ekar där den hotade läderbaggen (Osmoderma eremita) lever.

Det andra projektet rör Moälven i norra Sverige. Syftet är att återställa lekplatser för lax och bygga laxtrappor så att laxen kan vandra upp i älven igen. Dessa åtgärder kommer också att gynna pärlmusslan.

Förenade kungariket – 3 projekt

Det första projektet är ett återställandeprogram för floden Avon i södra England. Syftet är att återställa flodens livsmiljö och skapa förutsättningar för tillhörande arter vid sex platser längs floden.

Det andra projektet är en viktig bevarandeinsats för att rädda det europeiska beståndet av kopparand (Oxyura leucocephala) som hotas av den amerikanska kopparanden. Syftet är att genom ett femårigt program utrota den amerikanska kopparanden i Förenade kungariket och ta fram rekommendationer för hur denna art kan utrotas också i övriga Europa.

Det tredje projektet gäller att avvärja det hot som oavsiktligt införda rovdjur utgör för fåglar som häckar på öar. Med stöd av lokalbefolkningen, färjebolagen och besökare kommer ön Canna i västra Skottland and befrias från råttor, och effektiva övervakningssystem kommer att installeras för att se till att de inte kommer tillbaka.


[1] Rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter.

[2] Rådets direktiv 79/409/EEG om bevarande av vilda fåglar.


Side Bar