Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1155

Brusel, 19 september 2005

LIFE Príroda 2005: Komisia poskytne 69 miliónov eur na 54 projektov zameraných na ochranu prírody v 20 krajinách

Európska komisia schválila financovanie 54 projektov zameraných na ochranu prírody v 20 členských štátoch alebo pristupujúcich krajinách pod programom LIFE – Príroda. Projekty sú zamerané na obnovu chránených prírodných oblastí, ich fauny a flóry, na vytvorenie trvaloudržateľných štruktúr manažmentu a na posilnenie verejného povedomia a spolupráce so zainteresovanými stranami. Takto budú ďalej prispievať k vytvoreniu siete chránených území EU-wide Natura 2000. Projekty sa realizujú v Rakúsku, Belgicku, Dánsku, Fínsku, vo Francúzsku, v Nemecku, Grécku, Maďarsku; Írsku, Taliansku, Lotyšsku, Litve, Luxembursku, Holandsku, Poľsku, na Slovensku, v Španielsku, vo Švédsku, v Spojenom kráľovstve a Rumunsku. Predstavujú celkovú investíciu vo výške 125,7 miliónov eur, z ktorých 69 miliónov pokryje EÚ.

Komisár pre životné prostredie Stavros Dimas vyhlásil: „Som rád, že európske fondy podporujú miestne, regionálne a národné snahy o zachovanie prírodných druhov a biotopov. Keďže som sám navštívil územia spadajúce pod program LIFE – Nature, videl som, aký prínos môže mať táto dynamická spolupráca".

V tomto roku dostala Komisia 183 návrhov na financovanie prostredníctvom programu LIFE – Príroda, ktoré predložili partnerstvá rôznych úradov s činnosťou zameranou na ochranu prírody, vládne orgány, MVO, rybárske a poľovnícke združenia, atď. Komisia vybrala z týchto projektov 54, z ktorých 9 zahŕňa aspoň 2 krajiny.

Väčšina projektov sa zameriava na ochranu alebo obnovu území v rámci Natura 2000 alebo sietí území, na prípravu a implementáciu plánov manažmentu alebo akčných plánov, na opravu vodných tokov, obnovu území, vytvorenie základu pre dlhodobý manažment a odstránenie invazívnych druhov. Okrem toho sa niekoľko projektov zameriava na chov ohrozených druhov a ich uvoľnenie do voľnej prírody alebo na zníženie vedľajšieho úlovku pri rybolove.

2 500 projektov spolufinancovaných od roku 1992

Natura 2000 je sieť EÚ pokrývajúca osobitné oblasti ochrany. Bola založená v zmysle smernice o biotopochEÚ[1] a zahŕňa územia označené v smernici o vtákoch[2]. Spolu zahŕňa viac ako 18 000 území a pokrýva približne 17,5 % územia 15 pôvodných členských štátov (EÚ-15) – oblasť skoro takú veľkú, ako je Francúzsko – a teraz sa rozširuje o nové členské štáty.

LIFE je finančný nástroj EÚ na podporu environmentálnych projektov a projektov na ochranu prírody v celej EÚ, ako aj v niektorých kandidátskych, pristupujúcich a susedných krajinách. Jeho cieľom je prispievať k vývoju a implementácii environmentálnej politiky EÚ financovaním osobitných opatrení. Od roku 1992 sa v rámci LIFE spolufinancovalo 2 500 projektov s príspevkom na ochranu životného prostredia vo výške 1 500 miliónov eur.

LIFE – Príroda prispieva najmä k implementácii smerníc o vtákoch a biotopoch, najmä pokiaľ ide o európsku sieť Natura 2000. Aj ďalšie dve súčasti tohto programu, ktorými sú LIFE – Životné prostredie a LIFE – Tretie krajiny sú v uvedenom poradí zamerané na demonštráciu inovačných environmentálnych techník a na budovanie environmentálnej kapacity v krajinách na pobreží Stredozemného a Baltského mora. Viac informácií o projektoch schválených v rámci LIFE - Životné prostredie a LIFE – Tretie krajiny nájdete v tlačových oznámeniach IP/05/1156IP/05/1157.

Program LIFE („LIFE III“), ktorý prebieha v súčasnosti, končí koncom roka 2006. Komisia navrhla nový program pod názvom „LIFE+“, ktorý by prebiehal v rokoch 2007-2013 s rozpočtom vo výške 2 190 miliónov eur. V súčasnosti sa očakáva rozhodnutie Rady a Európskeho parlamentu o jeho konečnom prijatí a o jeho rozpočte.

Viac informácií
Prehľad projektov financovaných v rámci programu LIFE - Príroda je možné nájsť v prílohe. Viac informácií o každom projekte nájdete na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/environment/life/project/index.htm
Viac o sieti Natura 2000 je možné násjť na:

http://ec.europa.eu/environment/nature/home.htm

príloha

Prehľad projektov LIFE - Príroda za rok 2005 podľa jednotlivých krajín

Rakúsko: 2 projekty

V troch oblastiach severne a východne od Viedne sú dropy veľké fúzaté (Otis tarda). Vďaka dlhoročným snahám o ich ochranu a riadenie majú tieto kombinované populácie okolo 140 operencov. Na ich ročný nárast, ktorý sa dosiahol prácou na ochrane biotopov a hniezd, má však z veľkej časti negatívny vplyv tá skutočnosť, že niektorí jedinci v lete narážajú do elektrického vedenia, pri čom v roku 2003 následkom takýchto nárazov uhynulo 20 % dospelej populácie. Prvý projekt rieši túto problematiku tak, že 43 km elektrického vedenia sa zakope pod zem a ďalších 125 km sa označí viditeľnými varovnými zariadeniami.

Druhý projekt je zameraný na mnohé činnosti obnovy v oblasti Styria v národnom parku Gesäuse, ktorých súčasťou je odstraňovanie hrádze a betónových hrádzí pozdĺž rieky Enns a jej prítokov a opätovné vytváranie pastevných oblastí na opustených horských pastvinách.

Belgicko: 6 projektov

Cieľom spoločného projektu holandských a belgických MVO zameraných na ochranu prírody je obnoviť popri rieke Dommel (provincie Limburg v Belgicku a Noord-Brabant v Holandsku) narušené biotopy a sceliť roztrieštené územia nadobudnutím a renováciou 60 hektárov zeme.

Druhý projekt pokrýva tri oblasti vojenského výcviku vo Valónsku (Marche-en-Famenne, Elsenborn, Camp Lagland) a jeho súčasťou bude vojenské využitie a ochrana prírody, pričom sa vyčistí 380 ha suchých vresovísk a zdvihnú sa vodné hladiny v slatinách a močiaroch.

Dva projekty pomôžu obnoviť bariny a mokré vresoviská vysadené smrekmi v Plateau de Tailles v centrálnej časti Ardén a v okolí Gedinne (Croix Scaille) v západných Ardénach.

Nížiny pozdĺž rieky Grote Nete medzi Geel a Mol (severné Belgicko) hostia rôzne biotopy. Sú však roztrieštené a pod tlakom intenzívnych foriem využitia priľahlej pôdy. Týmto piatym belgickým projektom LIFE – Príroda sa získa a obnoví 70 hektárov pôdy a vytvoria sa väčšie a súvislejšie bloky.

Šiesty projekt je cezhraničný projekt, ktorým sa spájajú správy prírodných parkov v hraničnej oblasti medzi Belgickom, Luxemburskom a Nemeckom (Porýnie-Falcko). Vytvorí sa program na monitorovanie vydier a vykoná sa inventúra fyzických nedostatkov pozdĺž tokov riek, ktoré vydry využívajú (napr. na rušných cestných križovatkách, stokách, atď.) Týmto projektom sa majú odstrániť tieto prekážky a obnoviť brehy vodných tokov.

Dánsko: 3 projekty

Prvý projekt je snahou o obnovu zdvihnutých barín na viac ako desiatich územiach v Dánsku, najmä na Jutskom polostrove. Je zameraný na zahradenie jarkov, aby voda z barín nevytekala.

Druhý projekt sa zameriava na vzácny druh motýľov Euphydryas aurinia, ktorého výskyt v Dánsku poklesol v dôsledku toho, že jeho pastvinné biotopy už farmári vôbec nevyužívali a tak zarástli, alebo sa využívali príliš intenzívne.

Pokiaľ ide o financie, tretí projekt je najväčším v tohoročnom kole projektov LIFE – Príroda. Program LIFE prispeje sumou 8 miliónov eur z celkového rozpočtu vo výške 15 miliónov. Tento projekt je zameraný na lososovitý druh rýb sih ostronosý (Coregonus oxyrhynchus), ktorému hrozí vyhynutie. Jediná životaschopná populácia na zemi zostala v riekach juhovýchodného Jutského polostrova, odkiaľ migruje do plytkého mora („Wattenmeer“), kde dochádza k treniu. Jeho morský biotop je bezpečný, avšak zmeny morfológie riek a sčasti komerčný rybolov do sietí, ktorý sa realizuje v tejto oblasti, prispeli k jeho úbytku.

Fínsko: 2 projekty

Na území vojenského výcviku Vattaja v zálive Ostrobothnia s rozlohou 1200 ha sa nachádza jedna z najvýznamnejších dunových oblastí Fínska. Prvý projekt zahrnie požiadavky programu Natura 2000 do výcvikových činností obnovy zničených dún a zavádzania pastevných oblastí na zarastených lúkach a pastvinách. Využitie oblasti na rekreačné účely sa bude riešiť usmerňovaním návštevníkov a zamedzením prístupu do najháklivejších oblastí.

Vážne ohrozeným druhom je hus bieločelá Anser erythropus. Druhý projekt realizuje WWF Fínsko v spolupráci s 9 partnermi v Nórsku, Estónsku, Maďarsku a Grécku. Označia sa v ňom najvýznamnejšie chovné oblasti v Laponsku, ktoré sa obnovia a tiež sa budú sledovať migrujúce husi s cieľom odhaliť všetky doteraz neznáme kŕmne stanoviská/oddychové miesta, ako aj obnoviť tieto oddychové miesta v Estónsku a bezpečné kŕmne stanoviská v Maďarsku.

Francúzsko: 4 projekty

Tri projekty zo štyroch sa zaoberajú ochranou vzácnych druhov vtákov. Všetky tri projekty prebiehajú pod vedením MVO, ako sú LPO a Bretagne Vivante. Ich cieľom je stabilizovať alebo rozšíriť súčasné populácie a zlepšiť stav týchto druhov. Zavedú sa aj opatrenia súvisiace s manažmentom.

Vo východnej časti Corbières (región Languedoc-Roussillon) ide o 13 druhov vtákov.

Druhý projekt je zameraný na rybára štíhlozobého (Sterna dougallii) v Bretónsku.

Cieľom tretieho nadnárodného projektu je posilniť a chrániť menšie populácie sokola v Aude (Francúzsko a Extremadure (Španielsko) na základe medzinárodnej spolupráce medzi francúzskymi a španielskymi MVO.

Štvrtý projekt, ktorý tiež realizuje MVO, sa zaoberá ochranou vresovísk, rašelinísk a netopierov v Montselgues, región Rhône-Alpes.

Nemecko: 7 projektov

Obnovovať sa budú oblasti s rozlohou 600 hektárov postihnuté prírodnými záplavami pozdĺž rieky Lippe s dĺžkou 10 km v blízkosti Hammu (Severné Porýnie-Vestfálsko).

Druhý projekt je zameraný na močiare a mokré pastviny pri Rosenheime (Bavorsko). V oblasti s rozlohou 1100 hektárov sa obnoví 450 hektárov zdvihnutých barín zahradením drenážnych priekop a vyčistením oblastí zarastených stromami a kríkmi.

Južná časť Čierneho lesa s rôznymi biotopmi (pastviny Nardus, horské trávnaté lúky, vresoviská, lesy a zdvihnuté bariny) na území Hotzenwaldu s rozlohou 2000 hektárov je predmetom tretieho projektu.

Štvrtý projekt sa zameriava na typ biotopov, ktorý je v Európe veľmi vzácny: kontinentálne soľné močariny, ktoré sa vyskytujú v okolí soľných prameňov. Projektom sa rieši 5 podoblastí kontinentálnych soľných močarín na území regiónu Brandenbursko.

Projekt v oblasti vrchu Eifel východne od mesta Koblenz (Porýnie Falcko) je zameraný na pastviny a vresoviská Nardus. Rozvinie a podporí sa ekologický cestovný ruch.

Šiesty projekt je zameraný na vyradenú oblasť vojenského výcviku v blízkosti Cuxhafenu, na ktorej sa nachádzajú pobrežné duny s dubovými záplatami roztrúsenými popri pastvinových biotopoch. Projektom sa zavedie spásanie územia s rozlohou 350 hektárov ako lesnej pastviny širokou škálou veľkých bylinožravcov (dobytok, zubry, poníky).

Posledný projekt je medzinárodný a je zameraný na pobrežné lúky na 34 územiach v okolí Baltického mora, najmä v Dánsku, ale aj vo Švédsku, v Šlezvicku-Holštajnsku (Nemecko) a Estónsku vrátane ostrova Saltholm neďaleko Kodane, ktorý celé generácie spravovalo družstvo pozostávajúce z obyvateľov v tomto meste.

Grécko: 1 projekt

Projekt sa sústreďuje na rozpory medzi rybným hospodárstvom a ochranou najväčšej populácie ohrozeného tuleňa stredomorského (Monachus monachus) EÚ v gréckych vodách. Projekt realizuje MVO s názvom MOM v úzkej spolupráci s miestnymi rybármi.

Maďarsko: 2 projekty

Jeden projekt sa týka 6 území s celkovou rozlohou 720 hektárov, ktoré sú roztrúsené pozdĺž dunajského koridoru a na juhozápade, pričom každé má iné pastviny. Účelom tohto projektu je vypracovať vhodné poľnohospodársko-environmentálne schémy pre rôzne typy pastvinových biotopov.

Predmetom druhého, spoločného cezhraničného projektu s Rumunskom je sokol červenonohý (Falco vespertinus). Projekt pokrýva 90 % európskej populácie mimo územia Ruska, pričom zahŕňa územie Maďarska východne od Dunaja a okres Satu Mare v Rumunsku.

Írsko: 1 projekt

V Írskej republike sa nachádzajú znamenité príklady veľkého počtu prioritných typov európskych lesných biotopov. Írska rada pre lesné hospodárstvo navrhuje obnoviť kvalitu lesných oblastí na deviatich územiach s rozlohou 560 hektárov za obdobie štyroch rokov. Zameriava sa na verejné povedomie a vzdelávanie.

Taliansko: 4 projekty

Dva projekty sa sústreďujú na región Puglia v južnom Taliansku. Prvý z nich je zameraný na rieku Fortore, ktorá preteká troma regiónmi od pohoria Apennine až po Jadranské more. Vypracuje sa v ňom plán manažmentu pre územie SCI (lokalita významná z hľadiska Spoločenstva v rámci programu Natura 2000). Túto časť bude realizovať orgán pre povodie rieky – po prvý raz v Taliansku pripravil takýto orgán plán manažmentu Natura 2000. Medzi miestnymi poľnohospodármi sa bude podporovať ekologicky uvedomelejšie hospodárenie. Druhý projekt sa zameriava na ochranu pobrežných biotopov v rámci územia Natura 2000, Torre Guaceto. Toto územie zahŕňa chránenú morskú oblasť, ktorá je ohrozená najmä následkom intenzívnych poľnohospodárskych postupov.

V provincii Matera, takisto v južnom Taliansku,sa projekt týka ochrany ohrozených dravých vtákov. V mestách Matera a Montescaglioso sa hniezdiská nachádzajúce sa na strechách starých budov budú obnovovať a rozširovať. Okrem iných opatrení bude snahou projektu aj prijatie nových stavebných predpisov s cieľom vyhnúť sa poškodeniu hniezd a poskytnutia väčších príležitostí pre sokoly.

Posledný projekt zameraný na Toskánsko zabezpečí a podporí ochranný štatút pobrežného ekosystému v regionálnom parku Migliarino- San Rossore- Massaciuccoli , ktorý je ohrozený záplavou exotických rastlín a eróziou spôsobenou nadmerným vplyvom návštevníkov. Návštevníkom sa obmedzí prístup na niekoľko turistických chodníkov.

Lotyšsko: 1 projekt

Tento projekt zahŕňa aj Litvu a Estónsko. Jeho snahou je začať základné práce v chránených morských oblastiach v rámci siete Natura 2000. Zapojené je aj Rusko s cieľom získať odborné skúsenosti v súvislosti s chránenými morskými oblasťami. Projekt pokrýva trinásť území vo východnej časti Pobaltia medzi Kaliningradom a Fínskym zálivom. Projekt spája 19 partnerov – vládne orgány, MVO a výskumné ústavy. Ministerstvo obrany Lotyšska poskytne plavidlá.

Litva: 2 projekty

Litovské MVO stoja na čele partnerského projektu s Poľskom a Brandenburskom (Nemecko). Snahou projektu je chrániť korytnačku močiarnu Emys orbicularis ako aj obojživelníky Bombina bombina (kunka nížinná) a Triturus cristatus (mlok veľký). Projekt pokrýva územie juhovýchodnej Litvy, národný park Bielowieza, Masuria, región Poznaň – Odra a Uckemark, ktoré predstavujú najsevernejšie pásmo výskytu uvedenej korytnačky.

Oblasť Curonian Spit a lagúna, ktorú obklopuje, patria k najšpecifickejším krajinným oblastiam Pobaltia. Sú veľmi obľúbené medzi turistami, ale ich návštevnosť vedie k problémom ako erózia dunových biotopov. Druhý projekt, ktorým je partnerstvo medzi národným parkom Curonia, Univerzitou Vilnius a MVO zameraných na ochranu prírody, je zameraný na kontrolu prívalu návštevníkov prostredníctvom turistických chodníkov a oplotení. Uskutoční sa štúdia vplyvu rybného hospodárstva na vodné vtáctvo a vypracujú sa odporúčania a obnoví sa 1600 ha zosadených dún a pastvín.

Luxembursko: 1 projekt

Rieka Our v severovýchodnej časti Luxemburska je domovom významnej populácie ohrozeného korýtka, no jeho miera rozmnožovania je nízka a jednotlivé jedince sú vo všeobecnosti staré. Spoločný projekt medzi ochranárskymi MVO a ministerstvom pre životné prostredie je zameraný na vybudovanie chovného centra na základe českých techník.

Holandsko: 1 projekt

Projekt sa týka dunových pastvín, dunových preliačín a dunových vresovísk na ostrovoch Terschelling, Texel a Vlieland v plytkom mori Wattenmeer, na 5 územiach na pobreží (Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland). Výskyt týchto biotopov klesá kvôli prerastaniu, eutrofizácii a vysychaniu. Dunové pobrežia sú hlavnými dovolenkovými prímorskými destináciami, preto sa projekt vo veľkej miere zameria na komunikáciu a šírenie, ako aj na obnovu 1100 ha dún a zavádzanie pastevných oblastí na ďalších 1500 ha.

Poľsko: 1 projekt

Spoločný projekt s Nemeckom sa zameriava na ochranu ohrozeného trsteniarika vodného Acrocephalus paludicola, ktorý sa z väčšej časti svojho pôvodného výbehu v severnom Nemecku a Poľsku vytratil v dôsledku straty biotopu a zhoršeniu životných podmienok. Príjemca, poľská MVO (Poľská spoločnosť pre ochranu vtáctva - OTOP) bude pracovať v partnerstve s rôznymi inými MVO a národnými parkami s cieľom predísť vyhynutiu populácie formou zvyšovania povedomia, obnovy a rozširovania zhoršených biotopov a vytvárania mechanizmov dlhodobého manažmentu.

Rumunsko: 5 projektov

Štyri z piatich rumunských projektov sa zaoberajú druhmi voľne žijúcich zvierat.

Jeden z nich sa venuje malému zvyšku populácie vretenice lúčnej (Vipera ursini rakosiensis) v Transylvánii. Tento plaz je skoro vyhynutý – jediná ďalšia populácia na svete, ktorá je však malá a tiež ohrozená, existuje v Maďarsku.

Druhý projekt je zameraný na veľkých mäsožravcov ako vlk (Canis lupus), medveď (Ursus arctos) and rys (Lynx lynx) v kraji Vrancea.

Dva projekty sa zaoberajú druhmi. Jeden z nich sa zaoberá populáciami vodných vtákov v dolných nížinách popri rieke Prut a druhý populáciami pelikána kučeravého (Pelecanus crispus). Ide o prioritné druhy financovania v rámci LIFE v oblasti ústia rieky Dunaj.

Piaty projekt je zameraný na biotopy na celom území Rumunska. Jeho cieľom je ochrana lesov, alpských a sub-alpských biotopov. Podporia sa ním aktivity ekologického cestovného ruchu v miestnych komunitách a vyškolia sa miestni obyvatelia v oblasti sprievodcovstva v prírode. Tiež sa ním sformulujú návrhy na podporu súkromných vlastníkov pôdy, ktorí chcú spravovať svoje lesy v súlade s cieľmi programu Natura 2000 a postúpia sa príslušným úradom.

Slovensko: 2 projekty

Jeden projekt je zameraný na malú populáciu dropov veľkých fúzatých (Otis tarda), ktoré žijú na dvoch miestach medzi Bratislavou a maďarskou hranicou.

Druhý projekt je zameraný na mokrade na Záhorí, v západnej časti krajiny. Značná časť území leží v priestoroch oblasti vojenského výcviku. Projektom sa budú realizovať práce na obnove ako zahradenie alebo vyplnenie drenážnych priekop, čistenie zarastených lúk a zlepšenie hydrológie močiarov.

Španielsko: 4 projekty

Projekt pokrýva acidofilné pláže popri Atlanickom oceáne na severe Španielska (Fagus sylvatica) lesy a dubové lesy Galicio-Portuguese (Quercus robur a Quercus pyrenaica) v Aiako Harria SCI (Guipuzcoa, Baskicko). Projekt realizujú partneri štyroch miestnych orgánov – orgánov pôsobiacich v oblasti vodného hospodárstva, v oblasti zakladania lesného hospodárstva, biodiverzity a regionálneho orgánu pre ochranu prírody. Spoločne budú realizovať plán trvaloudržateľného lesného hospodárstva.

Ďalší projekt sa týka štyroch druhov obojživelníkov chránených v zmysle smernice o biotopoch. Pokrýva celý región Valencia.

V rámci tretieho projektu bol navrhnutý prístup manažmentu povodí v severnom Španielsku na zlepšenie populácií noroka európskeho (Mustela lutreola) v časti povodia rieky Ebro v regióne Navarra.

Štvrtý projekt sa zaoberá ochranou prechodných rybníkov v Stredozemnom mori na jednom z Baleárskych ostrovov - na Menorce. Pôvodný cieľ bol zlepšiť znalosti o dynamike a evolúcii tohto krehkého biotopu a navrhnúť technické a právne nástroje potrebné pri dlhodobej ochrane.

Švédsko: 2 projekty

Oblasť Östergötland bude realizovať projekt na obnovu lesných pastvín, na ktorých sa nachádzajú staré veľké duby s ohrozeným druhom chrobákov Osmoderma eremite.

Druhý projekt sa zameriava na oblasť Moälven na severe Švédska. Jeho cieľom je obnoviť ložisko trenia lososov a nasadiť zariadenia na ťah rýb s cieľom znovu otvoriť rieku migrácii. Tieto aktivity budú prínosom aj pre korýtka.

Spojené kráľovstvo: 3 projekty

Prvý projekt je obnovovacím programom pre rieku Avon v južnom Anglicku. Jeho cieľom je obnoviť biotop vodného toku a podmienky pre príbuzné druhy na šiestich ukážkových územiach pozdĺž rieky.

Druhý projekt je dôležitým projektom na ochranu európskej populácie potápnice bielohlavej (Oxyura leucocephala), ktorá je ohrozená potápnicou bielolícou. Päťročný program je zameraný na vyhubenie potápnice bielolícej v Spojenom kráľovstve a na poskytnutie poradenstva v otázke, ako vyhubiť tento druh aj v ostatných krajinách Európy.

Tretí projekt sa zaoberá ohrozením plemennej hydiny na ostrovoch po neúmyselnom nasadení dravcov. S podporou miestnych obyvateľov, trajektových spoločností a návštevníkov sa ostrov Canna v západnom Škótsku vyčistí od potkanov a zavedú sa účinné monitorovacie systémy na zabezpečenie toho, aby sa ich prítomnosť na ostrove neobnovila.


[1] Smernica 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín

[2] Smernica Rady 79/409/EHS o ochrane voľne žijúceho vtáctva


Side Bar