Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1155
Bruksela, wrzesień 2005 r.

„LIFE Nature 2005”: Komisja przeznaczy 69 milionów Euro na 54 projekty ochrony przyrody w 20 krajach

Komisja Europejska zatwierdziła finansowanie 54 projektów z dziedziny ochrony przyrody w 20 Państwach Członkowskich lub państwach przystępujących w ramach programu „LIFE Nature”. Przedmiotem projektów będzie odbudowa chronionych obszarów przyrodniczych oraz ich fauny i flory, stworzenie trwałych struktur zarządzania oraz zwiększenie poziomu społecznej świadomości i wzmocnienie współpracy z zainteresowanymi stronami. W ten sposób projekty te przyczynią się do budowy obejmującej całą Unię Europejską sieci chronionych ostoi „Natura 2000”. Projekty będą realizowane w Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Grecji, na Węgrzech, w Irlandii, we Włoszech, na Litwie i Łotwie, w Luksemburgu, Niderlandach, Polsce, Słowacji, Hiszpanii, Szwecji, Zjednoczonym Królestwie oraz w Rumunii. Łączna wartość tych inwestycji wyniesie 125,7 miliona Euro, z czego UE pokryje 69 milionów.

Komisarz ds. ochrony środowiska Stavros Dimas powiedział: „Bardzo się cieszę widząc jak europejskie fundusze wspomagają wysiłki mające na celu ochronę gatunków i siedlisk podejmowane na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym. Sam odwiedziłem ostoje „Life Nature” i wiem, jak wiele może wnieść taka dynamiczna współpraca”.

W tym roku Komisja otrzymała 183 wnioski o dofinansowanie w ramach programu „LIFE Nature” złożone przez partnerstwa różnych organizacji zajmujących się ochroną przyrody, organów rządowych, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń wędkarskich i myśliwskich, itp. Komisja wybrała spośród nich 54 projekty, z których 9 obejmuje 2 lub więcej krajów.

Celem większości projektów jest ochrona lub odbudowa pojedynczych ostoi lub sieci ostoi „Natura 2000”, opracowanie i wdrożenie planów zarządzania lub planów działań, poprawa stanu koryt rzek, odbudowa ostoi, stworzenie podstaw dla długoterminowego zarządzania ostojami oraz wyeliminowanie inwazyjnych gatunków. Ponadto w ramach kilku projektów podjęte zostaną działania mające na celu rozmnażanie i wypuszczanie na wolność zwierząt należących do zagrożonych gatunków oraz ograniczanie przyłowów podczas połowów ryb.

2500 projektów współfinansowanych od 1992 r.

„Natura 2000” to obejmująca cały obszar UE sieć specjalnych obszarów ochrony. Została stworzona w ramach unijnej dyrektywy siedliskowej[1], ale obejmuje również obszary określone w ramach dyrektywy ptasiej[2].

Łącznie na sieć składa się ponad 18000 ostoi, które zajmują 17,5 % obszaru piętnastu Państw Członkowskich UE sprzed ostatniego rozszerzenia (EU-15), czyli obszar dorównujący niemal wielkością Francji. Obecnie sieć jest powiększana o ostoje na terytoriach nowych Państw Członkowskich.

LIFE to instrument finansowy Unii Europejskiej wspierający projekty ochrony środowiska i przyrody w całej UE oraz w niektórych krajach kandydujących, przystępujących i sąsiadujących z Unią. LIFE ma wnosić wkład w rozwój i wdrażanie unijnej polityki dotyczącej środowiska naturalnego poprzez finansowanie konkretnych działań. Od 1992 r. w ramach LIFE współfinansowanie otrzymało ok. 2500 projektów, a na ochronę środowiska naturalnego wydano 1500 milionów Euro.

„LIFE Nature” wspomaga wdrożenie dyrektywy ptasiej i dyrektywy siedliskowej, a zwłaszcza budowę europejskiej sieci Natura 2000. Dwa pozostałe elementy tego programu, czyli LIFE środowisko i LIFE kraje trzecie skupiają się odpowiednio na demonstrowaniu innowacyjnych technik służących środowisku oraz zwiększaniu możliwości w krajach położonych wokół Morza Śródziemnego i Morza Bałtyckiego. Projekty zatwierdzone w ramach programów LIFE środowisko i LIFE kraje trzecie omówiono w oświadczeniach prasowych IP/05/1156 i IP/05/1157.

Bieżący program LIFE („LIFE III”) wygasa z końcem roku 2006. Komisja zaproponowała nowy program, nazwany „LIFE +”, który będzie realizowany w latach 2007-2013 i którego budżet wyniesie 2190 milionów Euro. O jego ostatecznym przyjęciu i budżecie zadecydują Rada Ministrów i Parlament Europejski.

Dalsze informacje
W załączniku znajdują się krótkie opisy projektów finansowanych w ramach programu „LIFE Nature”. Więcej informacji na temat poszczególnych projektów można uzyskać na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/environment/life/project/index.htm
Więcej informacji na temat sieci Natura 2000 można znaleźć na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/environment/nature/home.htm

ZAŁĄCZNIK

Przegląd projektów „LIFE Nature 2005” w poszczególnych krajach

Austria - 2 projekty

Na trzech obszarach na północ i wschód od Wiednia występują dropie (Otis tarda). Dzięki wieloletnim wysiłkom mającym na celu ochronę i zarządzanie populacją tych ptaków, ich populacje liczą obecnie łącznie około 140 sztuk. Jednak duża część rocznego przyrostu osiągniętego dzięki ochronie siedlisk i gniazd ginie ponieważ niektóre ptaki wpadają na linie elektroenergetyczne – w 2003 r. w takich kolizjach zginęło 20% dorosłych osobników. W ramach pierwszego projektu jako rozwiązanie tego problemu zaproponowano zakopanie 43km linii elektroenergetycznych pod ziemią i oznaczenie kolejnych 125 km wyraźnie widocznymi elementami ostrzegawczymi.

Drugi projekt, realizowany w Styrii w parku narodowym Gesäuse, obejmuje szereg działań naprawczych, między innymi usunięcie grobli i betonowych wałów wzdłuż rzeki Enns i jej dopływów oraz wznowienie wypasu na opuszczonych górskich pastwiskach.

Belgia - 6 projektów

Celem projektu realizowanego wspólnie przez holenderskie i belgijskie organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną przyrody na obszarze położonym wzdłuż rzeki Dommel (prowincje Limburg w Belgii i Noord-Brabant w Niderlandach) jest odbudowa zdegradowanych siedlisk i połączenie oddzielnych ostoi polegające na wykupie i przywróceniu do wcześniejszego stanu ok. 60 hektarów gruntów.

Drugi projekt obejmuje trzy poligony wojskowe w Walonii (Marche-en-Famenne, Elsenborn, Camp Lagland), a jego celem jest zintegrowanie zastosowań wojskowych i ochrony przyrody, poprzez oczyszczenie 380 ha suchych wrzosowisk oraz podniesienie poziomu wody w mokradłach i bagnach.

Dwa kolejne projekty polegają na odtworzeniu torfowisk i wilgotnych wrzosowisk porośniętych świerkiem na obszarze płaskowyżu Plateau de Tailles w środkowych Ardenach oraz wokół Gedinne (Croix Scaille) w zachodnich Ardenach.

Niziny wzdłuż rzeki Grote Nete między Geel i Mol (północna Belgia) mieszczą różnorodne siedliska. Siedliska te są jednak rozczłonkowane i pod naciskiem wynikającym z intensywnego użytkowania gleby na terenach przyległych. Piąty belgijski projekt w ramach programu „LIFE-Nature” będzie polegać na wykupie i odtworzeniu 70 hektarów gruntu w celu stworzenia większych i bardziej spójnych bloków.

Szósty projekt to przedsięwzięcie transgraniczne, w ramach którego współpracują ze sobą administracje parków przyrodniczych z obszarów przygranicznych pomiędzy Belgią, Luksemburgiem i Niemcami (Nadrenia-Palatynat). Celem projektu będzie stworzenie programu monitorowania wyder i sporządzenie spisu fizycznych wąskich gardeł na szlakach wodnych wykorzystywanych przez migrujące wydry (np. ruchliwe skrzyżowania dróg, przepusty...). W ramach projektu zmodyfikowane zostaną te bariery i odtworzone brzegi strumieni.

Dania – 3 projekty

Celem pierwszego projektu jest odtworzenie torfowisk wysokich w ponad dziesięciu ostojach w całej Danii, głównie w Jutlandii. W ramach projektu zablokowane zostaną rowy w celu powstrzymania wody wyciekającej z torfowisk.

Drugi projekt ma służyć ochronie rzadkiego motyla Euphydryas aurinia, którego liczebność spadła w Danii ponieważ pastwiska służące za jego siedliska przestawały być wykorzystywane przez rolników i zarastały albo były wykorzystywane zbyt intensywnie.

Trzeci projekt jest z finansowego punktu widzenia zdecydowanie największym przedsięwzięciem wśród tegorocznych projektów „LIFE-Nature”. LIFE pokryje 8 milionów Euro z łącznego budżetu wynoszącego 15 milionów Euro. Celem projektu jest ochrona siei ostronosej (Coregonus oxyrhynchus), ryby z rodziny łososiowatych, która jest szczególnie zagrożona wyginięciem. Jedyna pozostała do tej pory w miarę zdolna do życia populacja zamieszkuje rzeki południowo-zachodniej Jutlandii, skąd ryby te migrują do Morza Wadden w celu złożenia ikry. Morskie siedlisko tego gatunku jest bezpieczne, ale zmiany morfologii rzek i półkomercyjne połowy przy użyciu sieci prowadzone w tym regionie spowodowały spadek liczebności tych ryb.

Finlandia – 2 projekty

Jeden z najważniejszych obszarów wydmowych Finlandii mieści się na zajmującym 1200 hektarów poligonie Vattaja nad Zatoką Botnicką (Ostrobothnia). Pierwszy projekt będzie polegać na uwzględnieniu wymogów dotyczących ostoi Natura 2000 w działaniach szkoleniowych wojska, odtworzeniu zniszczonych wydm i przywróceniu wypasu na zarośniętych łąkach i pastwiskach. W ramach projektu podjęte zostaną również działania dotyczące rekreacyjnego wykorzystania tego terenu polegające na ukierunkowaniu odwiedzających i uniemożliwieniu dostępu do najbardziej wrażliwych obszarów.

Gęś mała białoczelna (Anser erythropus) jest bardzo zagrożona. Drugi fiński projekt realizuje WWF Finlandia wraz z 9 partnerami w Norwegii, Estonii, na Węgrzech i w Grecji. Celem projektu jest zidentyfikowanie najważniejszych regionów hodowli w Laponii i zabezpieczenie ich oraz prześledzenie migrujących gęsi w celu odkrycia nieznanych do tej pory miejsc żerowania/postoju, jak również odbudowa miejsc postoju w Estonii i bezpiecznych miejsc żerowania na Węgrzech.

Francja - 4 projekty

Przedmiotem trzech spośród czterech francuskich projektów jest ochrona rzadkich ptaków. Wszystkie trzy projekty są prowadzone przez organizacje pozarządowe takie jak LPO i Bretagne Vivante. Celem jest ustabilizowanie lub zwiększenie liczebności ptaków w istniejących populacjach i poprawa sytuacji poszczególnych gatunków. Wprowadzone zostaną również działania z dziedziny zarządzania.

We wschodnich Corbières (region Languedoc-Roussillon) prowadzony jest projekt dotyczący 13 gatunków ptaków.

Drugi projekt dotyczy ochrony rybitwy różowej (Sterna dougallii) w Bretanii.

Celem trzeciego, międzynarodowego projektu jest wzmocnienie i ochrona populacji pustułeczki w Aude (Francja) i Extremadura (Hiszpania), a realizowany jest on w formie międzynarodowej współpracy między francuskimi i hiszpańskimi organizacjami pozarządowymi.

Czwarty projekt, również prowadzony przez organizację pozarządową, dotyczy ochrony wrzosowisk, torfowisk oraz nietoperzy w Montselgues, w regionie Rhône-Alpes.

Niemcy - 7 projektów

Na obszarze wielkości 600 hektarów położonym na długości 10 km wzdłuż rzeki Lippe w pobliżu Hamm (Północna Nadrenia-Westfalia) odtworzone zostanie naturalne rozlewisko.

Przedmiotem drugiego projektu jest ochrona bagien i podmokłych łąk w pobliżu Rosenheim (Bawaria). Na obszarze 1100 hektarów odtworzone zostanie 450 hektarów torfowisk wysokich dzięki zatamowaniu kanałów odpływowych i usunięciu nadmiaru drzew i krzewów.

Na południu Szwarcwaldu realizowany jest trzeci projekt, którego celem jest ochrona różnych siedlisk (użytki zielone porośnięte bliźniczką psią trawką, górskie łąki kośne, wrzosowiska, lasy i torfowiska wysokie) na obszarze 2000-hektarowego Hotzenwald.

Przedmiotem czwartego projektu jest niezwykle rzadko występujący w Europie rodzaj siedliska, kontynentalne słone mokradła, które występują wokół słonych źródeł. Projekt obejmuje 5 kontynentalnych ostoi słonych mokradeł w Brandenburgii.

Kolejny projekt realizowany na wzgórzach Eifel na wschód od Koblencji (Nadrenia-Palatynat) dotyczy muraw i wrzosowisk Nardus. Na obszarze tym będzie rozwijana i promowana turystyka ekologiczna.

Przedmiotem szóstego projektu jest opuszczony poligon w pobliżu Cuxhafen, na terenie którego znajdują się nadbrzeżne wydmy sąsiadujące z grupami dębów poprzecinanymi siedliskami łąkowymi. W ramach projektu na obszar ten zostaną wprowadzone różne gatunki dużych zwierząt roślinożernych (tury Hecka, bizony, koniki polskie), które będą wypasać się na 350 hektarach leśnych pastwisk.

Ostatni projekt ma charakter międzynarodowy i dotyczy nadbrzeżnych łąk w 34 miejscach wokół Bałtyku – głównie w Danii, ale również w Szwecji, Szlezwiku-Holsztynie (Niemcy) i w Estonii, oraz na wyspie Saltholm w pobliżu Kopenhagi, na której od pokoleń gospodaruje spółdzielnia mieszkańców tego miasta.

Grecja - 1 projekt

Przedmiotem tego projektu jest konflikt pomiędzy rybołówstwem a ochroną największej w Unii Europejskiej populacji poważnie zagrożonej foki mniszki śródziemnomorskiej (Monachus monachus) w wodach Grecji. Projekt jest przedsięwzięciem organizacji pozarządowej MOM realizowanym w bliskiej współpracy z lokalnymi rybakami.

Węgry - 2 projekty

Jeden projekt dotyczy 6 ostoi na łącznym obszarze 720 hektarów, rozrzuconych wzdłuż koryta Dunaju i na południowym zachodzie obejmujących różnego rodzaju użytki zielone. Celem projektu jest opracowanie odpowiednich programów rolno-środowiskowych dla różnych typów siedlisk na użytkach zielonych.

Drugi projekt to przedsięwzięcie transgraniczne realizowane razem z Rumunią, którego przedmiotem jest ochrona kobczyka (Falco vespertinus). Projekt będzie realizowany na terytorium Węgier na wschód od Dunaju oraz w regionie Satu Mare w Rumunii i obejmie 90 % europejskiej populacji kobczyka poza Rosją.

Irlandia - 1 projekt

Na terytorium Irlandii znajdują się ważne przykłady szeregu priorytetowych europejskich typów siedlisk leśnych. Irlandzki Zarząd Lasów (Irish Forestry Board) zaproponował odtworzenie w ciągu czterech lat charakterystyki lasów w dziewięciu lokalizacjach obejmujących 560 hektarów. Główny nacisk zostanie położony na kwestie świadomości społecznej i edukacji.

Włochy - 4 projekty

Dwa projekty są realizowane w regionie Apulia w południowych Włoszech. Przedmiotem pierwszego z nich jest rzeka Fortore płynąca od Apeninów do Adriatyku i przecinająca trzy regiony. W ramach projektu zostanie sporządzony plan zarządzania dla terenu mającego znaczenie dla Wspólnoty (SCI) w ramach sieci Natura 2000.

Tę część projektu zrealizują władze zarządzające dorzeczem – będzie to pierwszy we Włoszech przypadek sporządzenia planu zarządzania ostoją Natura 2000 przez takie władze. Wśród lokalnych rolników będzie również promowane bardziej ekologiczne rolnictwo. Celem drugiego projektu jest ochrona siedlisk przybrzeżnych w obrębie ostoi Natura 2000 Torre Guaceto. Na obszarze tej ostoi mieści się morski obszar chroniony, któremu zagraża w szczególności intensywne rolnictwo.

Trzeci projekt jest również realizowany w południowych Włoszech, w prowincji Matera, a jego przedmiotem jest ochrona zagrożonych ptaków drapieżnych. W miastach Matera i Montescaglioso na dachach starych budynków zostaną przywrócone i powiększone miejsca odpowiednie do zakładania gniazd. Jednym z działań w ramach projektu będą starania na rzecz przyjęcia zmienionego kodeksu budowlanego, co pozwoli zapobiegać niszczeniu gniazd i będzie sprzyjać tworzeniu lepszych warunków dla pustułek.

Ostatni projekt realizowany w Toskanii ma na celu zabezpieczenie i zwiększenie poziomu ochrony przybrzeżnego ekosystemu w Parku Regionalnym Migliarino- San Rossore- Massaciuccoli, któremu zagraża inwazja roślin egzotycznych i erozja spowodowana nadmiernym ruchem turystycznym. Odwiedzający park będą kierowani na niewielką liczbę szlaków.

Łotwa – 1 projekt

Ten projekt obejmuje również Litwę i Estonię. Ma on na celu przygotowanie morskich obszarów chronionych w ramach sieci Natura 2000. Rosja również bierze w nim udział, aby zdobyć specjalistyczną wiedzę na temat morskich obszarów chronionych. Obejmuje on trzynaście ostoi we wschodnim obszarze Morza Bałtyckiego pomiędzy Kaliningradem a Zatoką Fińską. W projekcie bierze udział 19 partnerów – organy rządowe, organizacje pozarządowe oraz instytuty badawcze. Łotewskie Ministerstwo Obrony dostarczy statki.

Litwa – 2 projekty

Litewska organizacja pozarządowa kieruje projektem z udziałem partnerów z Polski i Brandenburgii (Niemcy). Celem projektu jest ochrona europejskiego żółwia błotnego Emys orbicularis jak również płazów Bombina bombina (kumak nizinny) i Triturus cristatus (traszka grzebieniasta). Projekt obejmuje południowo-wschodnią Litwę, Białowieski Park Narodowy, Mazury, region Poznania w dorzeczu Odry oraz Uckermark, które są najdalej wysuniętymi na północ regionami występowania żółwia.

Mierzeja Kurońska oraz zalew, który ją otacza są jednymi z najbardziej wyjątkowych pejzaży w regionie Bałtyku. Cieszą się dużym zainteresowaniem turystów, ale prowadzi to do problemów, jak na przykład erozja siedlisk wydmowych. Drugi projekt, partnerstwo pomiędzy Parkiem Narodowym Mierzei Kurońskiej, Uniwersytetem Wileńskim oraz organizacją pozarządową zajmującą się ochroną przyrody, będzie obejmował kontrolę przepływu odwiedzających za pomocą szlaków i ogrodzeń. Zostanie przebadany wpływ rybołówstwa na ptaki morskie i zostaną przygotowane zalecenia, a1600 hektarów zniszczonych wydm i pastwisk zostanie odtworzone.

Luksemburg -1 projekt

W rzece Our w północno-wschodnim Luksemburgu wciąż znajduje się istotna populacja zagrożonej perłoródki rzecznej, ale poziom jej reprodukcji jest niski i pojedyncze osobniki są zazwyczaj stare. Wspólny projekt pomiędzy organizacją pozarządową zajmującą się ochroną przyrody i Ministerstwem Środowiska obejmie konstrukcję centrum hodowlanego opartego na technikach czeskich.

Niderlandy – 1 projekt

Przedmiotem tego projektu są wydmowe pastwiska, obniżenia i wrzosowiska na wyspach Terschelling, Texel i Vlieland Morza Wadden, w 5 ostojach na wybrzeżu (Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland). Wszystkie te ostoje niszczeją z powodu zarastania, eutrofizacji i wysuszania. Wybrzeża wydmowe są głównymi miejscami wakacji nad morzem i dlatego projekt położy szczególny nacisk na komunikację i rozpowszechnianie informacji oraz odtworzenie 1100 hektarów wydm i przywrócenie wypasu na dalszych 1550 ha.

Polska – 1 projekt

Wspólny projekt z Niemcami jest zorientowany przede wszystkim na ochronę zagrożonego ptaka wodniczka, Acrocephalus paludicola, który zniknął z terenów, na których wcześniej występował, w północnych Niemczech i Polsce z powodu utraty siedlisk i ich degradacji. Beneficjent, polska organizacja pozarządowa (Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków – OTOP) będzie współpracowała z różnymi innymi organizacjami pozarządowymi i parkami narodowymi w celu zapobieżenia wyginięciu populacji poprzez zwiększanie świadomości, przywracanie i powiększanie zdegradowanych siedlisk i wprowadzenie długoterminowych mechanizmów zarządzania.

Rumunia – 5 projektów

Przedmiotem czterech z pięciu rumuńskich projektów będzie dzika flora i fauna.

Jeden projekt dotyczy niewielkiej pozostałości populacji żmii łąkowej (Vipera ursini rakosiensis) w Transylwanii. Gad ten prawie wymarł – jedyne pozostałe populacje na świecie, wszystkie małe i zagrożone, znajdują się na Węgrzech.

Drugi projekt zajmuje się dużymi zwierzętami mięsożernymi takimi jak wilk (Canis lupus), niedźwiedź (Ursus arctos) i ryś (Lynx lynx) w prowincji Vrancea.

Dwa projekty dotyczą gatunków ptaków, przedmiotem jednego z nich są populacje ptaków wodnych niższego obszaru zalewowego Prutu, a przedmiotem drugiego są populacje pelikanów kędzierzawych (Pelecanus crispus), priorytetowy gatunek dla funduszu LIFE, w delcie Dunaju.

Piąty projekt obejmuje siedliska na całym terytorium Rumunii. Jego celem jest ochrona lasów oraz alpejskich i podalpejskich siedlisk. Będzie obejmował zachęcanie do przedsięwzięć ekoturystycznych we wspólnotach lokalnych i szkolenie mieszkańców na przewodników przyrodniczych. Sformułuje również propozycje wspierania prywatnych właścicieli ziemskich, którzy chcą zarządzać swoimi lasami zgodnie z celami „Natura 2000” i propagować je u właściwych władz.

Słowacja – 2 projekty

Jeden projekt zajmuje się małą populacją dropi (Otis tarda), znalezioną w dwóch ostojach pomiędzy Bratysławą i granicą węgierską.

Drugi projekt dotyczy obszarów bagiennych Zahorie na zachodzie kraju. Istotna część ostoi znajduje się na poligonach szkoleniowych. W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace naprawcze, takie jak blokowanie lub wypełnianie kanałów odpływowych, oczyszczanie zarośniętych łąk, oraz ulepszanie hydrologii bagien.

Hiszpania – 4 projekty

Północnoatlantyckie hiszpańskie lasy bukowe (Fagus sylvatica) i Galicio-portugalskie lasy dębowe (Quercus robur i Quercus pyrenaica) w Aiako Harria SCI (Guipuzcoa, Kraj Basków) są objęte projektem prowadzonym przez partnerstwo czterech lokalnych władz – władze ds. wód, fundacja leśna, fundacja na rzecz różnorodności biologicznej oraz regionalne władze ds. ochrony środowiska. Razem będą one wdrażały plan zrównoważonego rozwoju leśnictwa.

Inny projekt dotyczy czterech gatunków płazów chronionych dyrektywą w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych. Obejmuje on cały zakres regionu Walencji.

W północnej Hiszpanii, podejście do zarządzania korytem rzeki zaproponowane jest w ramach trzeciego projektu mającego na celu poprawę populacji norki europejskiej (Mustela lutreola) w odcinku basenu rzeki Ebro leżącym w regionie Navarry.

Czwarty projekt służy ochronie śródziemnomorskich tymczasowych stawów na Balearach na Minorce. Wstępnym celem jest poprawa wiedzy na temat dynamiki i ewolucji tych delikatnych siedlisk i opracowanie technicznych i prawnych narzędzi do ich długoterminowej ochrony.

Szwecja – 2 projekty

Prowincja Östergötland przeprowadzi projekt mający na celu odtworzenie leśnych pastwisk z dużymi starymi drzewami dębowymi, w których znajdują się zagrożone chrząszcze Osmoderma eremite.

Inny projekt dotyczy rzeki Moälven na północy Szwecji. Jego celem jest odtworzenie miejsc składania ikry dla łososia oraz instalacja drabinek dla ryb w celu ponownego otwarcia rzeki dla migracji. Te działania przyniosą również korzyści perłoródce rzecznej.

Zjednoczone Królestwo – 3 projekty

Przedmiotem pierwszego projektu jest program naprawczy dotyczący rzeki Avon w południowej Anglii. Jego celem jest odtworzenie siedliska rzecznego i warunków stosownych dla jego gatunków w sześciu pokazowych ostojach wzdłuż rzeki.

Drugi projekt obejmuje niezbędne działania w celu ochrony europejskiej populacji sterniczki (Oxyura leucocephala), która jest zagrożona przez sterniczkę jamajską. Pięcioletni program zwalczy sterniczkę jamajską w Zjednoczonym Królestwie i pozwoli na opracowanie wskazówek w jaki sposób zlikwidować ten gatunek w całej Europie.

Przedmiotem trzeciego projektu są zagrożenia dla ptaków hodowlanych na wyspach po nieumyślnym wprowadzeniu na nie drapieżników. Przy wsparciu mieszkańców, przedsiębiorstw promowych i odwiedzających, wyspa Canna, w pobliżu zachodniej Szkocji zostanie oczyszczona ze szczurów i zostaną zainstalowane skuteczne systemy monitorowania w celu zapewnienia, że wyspa pozostanie wolna od szczurów.


[1] Dyrektywa 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

[2] Dyrektywa Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.


Side Bar