Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1155

Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2005

LIFE Φύση 2005: Η Επιτροπή διαθέτει 69 εκατομμύρια € σε 54 έργα διατήρησης της φύσεως σε 20 χώρες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη χρηματοδότηση 54 έργων διατήρησης της φύσεως, σε 20 κράτη μέλη ή σε προσχωρούσες χώρες, στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE Φύση (LIFE Nature). Τα έργα θα αποκαταστήσουν προστατευόμενες φυσικές περιοχές, καθώς και την πανίδα και χλωρίδα τους, θα δημιουργήσουν αειφόρες διαχειριστικές δομές και θα προωθήσουν την ευαισθητοποίηση του κοινού και τη συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα συμβάλουν περαιτέρω στη δημιουργία του δικτύου προστατευόμενων περιοχών (τόπων) Natura 2000, το οποίο αγκαλιάζει ολόκληρη την ΕΕ. Τα έργα αφορούν την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, την Ελλάδα και την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες, την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Ισπανία, τη Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Ρουμανία. Αντιπροσωπεύουν επενδύσεις συνολικού ύψους 125,7 εκατομμυρίων €, εκ των οποίων η ΕΕ θα καλύψει τα 69 εκατομμύρια.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος Σταύρος Δήμας δήλωσε: «Με ικανοποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι ευρωπαϊκά ταμεία στηρίζουν τοπικές, περιφερειακές και εθνικές προσπάθειες για τη διατήρηση φυσικών ειδών και ενδιαιτημάτων. Έχοντας ο ίδιος επισκεφθεί περιοχές του δικτύου LIFE Φύση, διαπίστωσα ιδίοις όμμασι τις προοπτικές που διανοίγει η εν λόγω δυναμική συνεργασία».

Εφέτος, η Επιτροπή έγινε αποδέκτης 183 προτάσεων χρηματοδότησης, μέσω του προγράμματος LIFE Φύση, από συμπράξεις διαφόρων φορέων διατήρησης, κυβερνητικών αρχών, μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ), ενώσεις ερασιτεχνών ψαράδων και κυνηγών κλπ. Η Επιτροπή προέκρινε 54 από τα εν λόγω έργα, 9 εκ των οποίων εμπλέκουν 2 ή περισσότερες χώρες.

Τα περισσότερα έργα αποβλέπουν στη διατήρηση ή αποκατάσταση περιοχών ή δικτύων περιοχών του Natura 2000, μέσω του σχεδιασμού και της εφαρμογής σχεδίων διατήρησης ή δράσεων, της βελτίωσης υδατορρευμάτων, της αποκατάστασης περιοχών, της θεμελίωσης μιας μακροπρόθεσμης διαχείρισης των περιοχών και της εξουδετέρωσης εισβαλλόντων ειδών. Επιπλέον, πολλά έργα αποβλέπουν στον πολλαπλασιασμό και απελευθέρωση, στον φυσικό τους χώρο, ειδών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση, ή στον περιορισμό των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων.

2 500 έργα έχουν συγχρηματοδοτηθεί από το 1992 και μετά

Το Natura 2000 αποτελεί ένα δίκτυο ειδικών περιοχών (τόπων) διατήρησης και προστασίας, που καλύπτει ολόκληρη την ΕΕ. Συνεστήθη δυνάμει των οδηγιών της ΕΕ για τα ενδιαιτήματα (οικοτόπους)[1] και, επίσης, ενσωματώνει περιοχές που έχουν προσδιοριστεί δυνάμει της περί πτηνών οδηγίας[2]. Συνολικά, περιλαμβάνει άνω των 18 000 περιοχών (τόπων) και καλύπτει περίπου το 17,5% του εδάφους των 15 αρχικών κρατών μελών της ΕΕ (ΕΕ-15) – επιφάνεια ίση - περίπου - με αυτήν της Γαλλίας,ενώ τώρα επεκτείνεται στα νέα κράτη μέλη.

Το LIFE αποτελεί το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ που στηρίζει έργα σχετικά με το περιβάλλον και τη διατήρηση της φύσεως σε ολόκληρη την ΕΕ καθώς και σε ορισμένες υποψήφιες, προσχωρούσες και όμορες χώρες. Στόχος του είναι η συμβολή στην ανάπτυξη και εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ, μέσω της χρηματοδότησης ειδικών δράσεων. Από το 1992 και μετά, το LIFE έχει συγχρηματοδοτήσει 2 500 έργα περίπου, εισφέροντας 1 500 εκατομμύρια € στην προστασία του περιβάλλοντος.

Το LIFE Φύση συμβάλλει, ειδικότερα, στην εφαρμογή των οδηγιών για τα πτηνά και για τα ενδιαιτήματα, καθώς και στη σύσταση και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Natura 2000. Οι δύο άλλες συνιστώσες του προγράμματος αυτού, το LIFE Περιβάλλον (LIFE Environment) και το LIFE Τρίτες Χώρες (LIFE Third Countries), εστιάζονται, αντιστοίχως, στην επίδειξη καινοτόμων περιβαλλοντικών τεχνολογιών και στη δημιουργία περιβαλλοντικών ικανοτήτων σε χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο και τη Βαλτική. Εις ό,τι αφορά τα έργα που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο των LIFE Περιβάλλον και LIFE Τρίτες Χώρες, παρακαλείστε να ανατρέξετε στις ανακοινώσεις τύπου IP/05/1156 και IP/05/1157.

Το τρέχον πρόγραμμα LIFE («LIFE ΙΙΙ») ολοκληρώνεται στα τέλη του 2006. Η Επιτροπή έχει προτείνει νέο πρόγραμμα με τίτλο «LIFE +», για το διάστημα 2007 – 2013, προϋπολογισμού 2,190 εκατομμυρίων €. Η τελική έγκριση και ο προϋπολογισμός του εξετάζεται από το Συμβούλιο Υπουργών και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Περισσότερες πληροφορίες
Για μία σύνοψη των έργων που χρηματοδοτούνται υπό το LIFE Φύση ανατρέξτε στο παράρτημα. Περισσότερες πληροφορίες για κάθε έργο υπάρχουν στον δικτυακό τόπο:

http://ec.europa.eu/environment/life/project/index.htm
Περισσότερα για το δίκτυο Natura 2000 υπάρχουν στον δικτυακό τόπο:

http://ec.europa.eu/environment/nature/home.htm

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ανασκόπηση, ανά χώρα, των έργων LIFE Φύση 2005

Αυστρία – 2 έργα

Υπάρχουν αγριόγαλοι (Otis tarda) σε τρεις περιοχές βόρεια και ανατολικά της Βιέννης. Χάρις σε πολυετείς προσπάθειες προστασίας και διαχείρισής τους, το σύνολο των πληθυσμών τους ανέρχεται σε περίπου 140 πτηνά. Ωστόσο, μεγάλο μέρος της αύξησης του πληθυσμού που επιτυγχάνεται χάρις στην προστασία των ενδιαιτημάτων και των φωλεών, χάνεται όταν ορισμένα από τα πτηνά προσκρούουν σε ηλεκτροφόρες γραμμές - 20% του ενήλικα πληθυσμού θανατώθηκε κατ’αυτόν τον τρόπο το 2003. Το πρώτο έργο αντιμετωπίζει ακριβώς το ζήτημα αυτό, μέσω της υπόγειας ταφής 43 km ηλεκτροφόρων γραμμών και της σήμανσης άλλων 125 km γραμμών με προειδοποιητικά μέσα υψηλής ορατότητας.

Στην Στυρία, στο Εθνικό Πάρκο Gesäuse, το δεύτερο έργο αφορά ορισμένες δραστηριότητες αποκατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης ιχθυοφραγμού και αναχωμάτων σκυροδέματος κατά μήκος του ποταμού Enns και των παραποτάμων του, καθώς και της επανεισαγωγής της βοσκής σε ορισμένους λειμώνες.

Βέλγιο - 6 έργα

Στόχος ενός κοινού έργου ενός ολλανδικού και ενός γαλλικού μη κυβερνητικού οργανισμού (ΜΚΟ) που δραστηριοποιούνται σε θέματα διατήρησης, κατά μήκος του ποταμού Dommel (επαρχίες Λιμβούργου, Βέλγιο και Noord-Brabant, Κάτω Χώρες), είναι η αποκατάσταση υποβαθμισθέντων ενδιαιτημάτων και η διασύνδεση κατακερματισμένων περιοχών, μέσω της αγοράς και αποκατάστασης 60 περίπου εκταρίων γης.

Το δεύτερο έργο καλύπτει τρεις ζώνες στρατιωτικής εκπαίδευσης στην Βαλλωνία (Marche-en-Famenne, Elsenborn, Camp Lagland) με την ενσωμάτωση των στρατιωτικών χρήσεων στη διατήρηση της φύσεως, τον καθαρισμό 380 ha ξηρών ερεικώνων και την άνοδο της στάθμης των υδάτων στους τυρφώνες και στους βάλτους.

Δύο έργα θα προωθήσουν την αποκατάσταση ελών και υγρών ερεικώνων φυτευμένων με ερυθρελάτη στο Plateau de Tailles των κεντρικών Αρδεννών και γύρω από το΄Gedinne (Croix Scaille) των δυτικών Αρδεννών.

Οι πεδινές εκτάσεις κατά μήκος του ποταμού Grote Nete μεταξύ των Geel και Mol (βόρειο Βέλγιο) φιλοξενούν ποικιλία ενδιαιτημάτων. Ωστόσο, το ενδιαιτήματα είναι κατακερματισμένα και υφίστανται πίεση από τις επιπτώσεις των εντατικών μορφών χρήσεων γης στις όμορες περιοχές. Με το πέμπτο αυτό βελγικό έργο LIFE-Φύση, θα αγοραστούν και θα αποκατασταθούν 70 εκτάρια γης, προκειμένου να δημιουργηθούν μεγαλύτερα και συνεκτικότερα συγκροτήματα.

Το έκτο έργο έχει διαμεθοριακό χαρακτήρα, εμπλέκοντας διοικήσεις φυσικών πάρκων στη μεθοριακή περιοχή μεταξύ Βελγίου, Λουξεμβούργου και Γερμανίας (Rheinland-Pfalz). Στο πλαίσιο του έργου θα καταρτιστεί πρόγραμμα για την παρακολούθηση της βίδρας και θα επιχειρηθεί απογραφή των σημείων συμφόρησης κατά μήκος υδατορρευμάτων που χρησιμοποιούνται από τις αποδημητικές βίδρες· (π.χ. πολυσύχναστες οδικές διασταυρώσεις, οχετοί ...). Οι φραγμοί αυτοί θα τροποποιηθούν από το έργο και θα αποκατασταθούν οι όχθες των υδατορρευμάτων.

Δανία – 3 έργα

Με το πρώτο έργο επιδιώκεται η αποκατάσταση των υψιπεδικών τυρφώνων σε περισσότερες από δέκα περιοχές στη Δανία, στην Γιουτλάνδη. Θα φραχθούν τάφροι ούτως ώστε να ανασταλούν οι εκροές υδάτων από τους τυρφώνες.

Το δεύτερο έργο αφορά την σπάνια πεταλούδα Euphydryas aurinia, της οποίας οι πληθυσμοί φθίνουν στη Γαλλία, επειδή τα ενδιαιτήματά της (λειμώνες) δεν χρησιμοποιούνται πλέον καθόλου από τους αγρότες, και, ως εκ τούτου, υπεραναπτύχθηκαν, ή, αντιθέτως, αποτελούσαν το αντικείμενο υπερεντατικής χρήσεως.

Υπό το χρηματοδοτικό πρίσμα, το τρίτο έργο είναι το μεγαλύτερο της φετινής σειράς έργων LIFE Φύση. Το LIFE θα συνεισφέρει 8 εκατομμύρια € σε συνολικό προϋπολογισμό 15 εκατομμυρίων. Το έργο αφορά ένα ψάρι της οικογένειας των σολωμών, τον ρυγχοκορέγονο (Coregonus oxyrhynchus), ο οποίος απειλείται σοβαρά με εξαφάνιση. Ο μόνος μετρίως βιώσιμος πληθυσμός που έχει απομείνει στον πλανήτη απαντάται στους ποταμούς της νοτιοδυτικής Γιουτλάνδης, απ’ όπου μεταναστεύει στην Θάλασσα Wadden για ωοτοκία. Το θαλάσσιο ενδιαίτημά του είναι ασφαλές, πλην όμως μεταβάλλεται ανάλογα με τη μορφολογία των ποταμών και η ημι-εμπορική αλιεία που διενεργείται στην περιοχή αυτή με δίκτυα, έχει οδηγήσει σε μείωση των πληθυσμιακών επιπέδων του.

Φινλανδία – 2 έργα

Η εκ 1200 εκταρίων ζώνη στρατιωτικής εκπαίδευσης της Vattaja, στον κόλπο της Βοθνίας (Οστροβοθνία) φιλοξενεί μία από τις πλέον σημαντικές περιοχές αμμοθινών της Φινλανδίας. Το πρώτο έργο θα ενσωματώσει απαιτήσεις - που προβλέπει το Natura 2000 - στις στρατιωτικές δραστηριότητες, αποκαθιστώντας αμμοθίνες που έχουν υποστεί βλάβες και επανεισάγοντας τη βόσκηση υπερανεπτυγμένων λειμώνων και βοσκότοπων. Οι ψυχαγωγικές χρήσεις της περιοχής θα αναβαθμιστούν μέσω της οριοθέτησης υποχρεωτικών διαδρομών για τους επισκέπτες και την απαγόρευση της πρόσβασης στις πλέον ευπρόσβλητες ζώνες.

Η μικρότερη νανόχηνα (Anser erythropus) αντιμετωπίζει εξαιρετικά σοβαρές απειλές. Το δεύτερο έργο αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης εκ μέρους του WWF Φινλανδίας με 9 εταίρους στη Νορβηγία, την Εσθονία, την Ουγγαρία και την Ελλάδα. Θα προσδιορίσει τις πλέον σημαντικές αναπαραγωγικές περιοχές στην Lapland και θα τις διαφυλάξει ενώ, εκ παραλλήλου, θα παρακολουθήσει τις αποδημούσες χήνες, ούτως ώστε να εντοπίσει τα μέχρι στιγμής άγνωστα σημεία αναζήτησης τροφής/στάσης, και θα αποκαταστήσει τα σημεία ανάπαυσης/στάσης στην Εσθονία και τις ασφαλείς περιοχές αναζήτησης τροφής στην Ουγγαρία.

Γαλλία - 4 έργα

Τρία από τα τέσσερα έργα αφορούν τη διατήρηση σπανίων πτηνών. Και τα τρία έργα αποτελούν το αντικείμενο διαχείρισης από ΜΚΟ, όπως τα LPO και Bretagne Vivante. Στόχος είναι η σταθεροποίηση ή η αύξηση των σημερινών πληθυσμών και η βελτίωση της κατάστασης του είδους. Θα θεσπιστούν, επίσης, διαχειριστικά μέτρα.

Στις ανατολικές Corbières (περιοχή Languedoc-Roussillon), εμπλέκονται 13 είδη πτηνών.

Το δεύτερο έργο αφορά το ροδογλάρονο (Sterna dougallii) στη Βρετάννη.

Το τρίτο αποτελεί διαμεθοριακό έργο για την ενίσχυση και διατήρηση των πληθυσμών κιρκινεζιού στην Aude (Γαλλία) και την Extremadura (Ισπανία), βάσει γαλλοϊσπανικής διεθνούς συνεργασίας μεταξύ ΜΚΟ.

Το τέταρτο έργο, του οποίου τη διαχείριση έχει αναλάβει, επίσης, ένας ΜΚΟ, αφορά τη διαφύλαξη των ερεικώνων, τυρφώνων και νυκτερίδων στο Montselgues, στην περιοχή Ροδανού-Άλπεων.

Γερμανία - 7 έργα

Θα αποκατασταθούν οι φυσικές πλημμυρικές διεργασίες σε μήκος 10 km κατά μήκος του ποταμού Lippe, κοντά στο Hamm (Nordrhein-Westfalen).Το έργο αφορά 600 εκτάρια.

Το δεύτερο έργο αφορά έλη και υγρές χορτολιβαδικές εκτάσεις κοντά στο Rosenheim (Βαυαρία). Σε περιοχή 1100 εκταρίων, θα αποκατασταθούν 450 εκτάρια υψιπεδικών τυρφώνων, φράζοντας τάφρους στράγγισης και καθαρίζοντας την περιοχή από υπερανεπτυγμένα δένδρα και θάμνους.

Στο νότιο Μέλανα Δρυμό, ένα τρίτο έργο αφορά ποικιλία ενδιαιτημάτων (χορτολιβαδικές εκτάσεις Nardus, ορεινούς θεριζόμενους λειμώνες, ερεικώνες, δάση και τυρφώνες υψιπέδων) στην εκ 2000 εκταρίων ζώνη Hotzenwald.

Το τέταρτο έργο αφορά έναν τύπο ενδιαιτήματος που είναι σπανιότατος στην Ευρώπη: τις ηπειρωτικές αλυκές, οι οποίες εμφανίζονται γύρω από αλατούχες πηγές. Το έργο αφορά 5 επιμέρους ηπειρωτικές αλυκές στην περιοχή του Βρανδεμβούργου.

Ένα έργο που αφορά τη λοφώδη περιοχή του Eifel ανατολικά του Koblenz (Rheinland-Pfalz) αφορά χορτολιβαδικές εκτάσεις και λειμώνες Nardus .Εκεί θα αναπτυχθεί και θα προαχθεί ο οικολογικός τουρισμός.

Το έκτο έργο αφορά μία αποχαρακτηρισμένη περιοχή στρατιωτικής εκπαίδευσης κοντά στο Cuxhafen, η οποία συνίσταται σε παράκτιες αμμοθίνες που συνοδεύονται από ζώνες δρυός διάσπαρτες με χορτολιβαδικά ενδιαιτήματα. Το έργο θα εισαγάγει, επίσης, σειρά μεγάλων φυτοφάγων βοοειδών (Heck), βισόνων, πόνεϋ Konik) για την βόσκηση 350 εκταρίων ως δασικών βοσκότοπων.

Το τελευταίο έργο είναι διεθνούς χαρακτήρα και αφορά παράκτιους λειμώνες σε 34 περιοχές περί την Βαλτική, κυρίως τη Δανία, αλλά και στη Σουηδία, στο Schleswig-Holstein (Γερμανία) καθώς και στην Εσθονία – συμπεριλαμβανομένης της νήσου Saltholm, κοντά στην Κοπεγχάγη, της οποίας η διαχείριση εξασφαλίστηκε επί σειρά γενεών από συνεταιρισμό πολιτών της εν λόγω πόλεως.

Ελλάδα – 1 έργο

Το έργο στοχεύει τη σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ της αλιείας, αφενός, και της διατήρησης του μεγαλύτερου πληθυσμού ΕΕ της σοβαρότατα απειλούμενης με εξαφάνιση μεσογειακής φώκης της μοναχής (Monachus monachus), στα ελληνικά ύδατα. Το έργο αναλαμβάνεται από ΜΚΟ που ονομάζεται ΜΟΜ, σε στενή συνεργασία με τους τοπικούς αλιείς.

Ουγγαρία – 2 έργα

Ένα έργο αφορά 6 περιοχές, συνολικής εκτάσεως 720 εκταρίων, κατά μήκος του διαδρόμου του Δούναβη καθώς και στα νοτιοδυτικά. Όλες είναι διαφορετικού τύπου χορτολιβαδικές εκτάσεις. Στόχος του έργου είναι η κατάρτιση κατάλληλων αγροπεριβαλλοντικών σχεδίων για τους διαφόρους τύπους χορτολιβαδικών ενδιαιτημάτων.

Το άλλο έργο αποτελεί ένα διαμεθοριακό έργο με τη Ρουμανία, για το μαυροκιρκίνεζο (Falco vespertinus). Το 90% του εκτός Ρωσσίας ευρωπαϊκού πληθυσμού καλύπτεται από το έργο, το οποίο εκτείνεται στην ανατολικά του Δουνάβεως Ουγγαρία και στο νομό Satu Mare της Ρουμανίας.

Ιρλανδία – 1 έργο

Η Δημοκρατία της Ιρλανδίας φιλοξενεί σημαντικά δείγματα ευρωπαϊκών δασικών ενδιαιτημάτων προτεραιότητας. Το Ιρλανδικό Συμβούλιο Δασών προτείνει τον επαναχαρακτηρισμό εννέα περιοχών, συνολικής εκτάσεως 560 εκταρίων, ως δασικών, σε περίοδο τεσσάρων ετών. Θα δοθεί έμφαση στην ευαισθητοποίηση και κατάρτιση του κοινού.

Ιταλία - 4 έργα

Δύο έργα αφορούν την περιφέρεια της Puglia στη νότιο Ιταλία: το πρώτο αφορά τον ποταμό Fortore, ο οποίος διασχίζει τρεις περιφέρειες, από τα Απέννινα όρη μέχρι την Αδριατική Θάλασσα. Θα καταρτισθεί σχέδιο διαχείρισης για τον τόπο ΤΚΣ (Τόπος Κοινοτικής Σημασίας), στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000). Το τμήμα αυτό θα υλοποιηθεί από την αρχή που διαχειρίζεται την ποτάμια λεκάνη (είναι η πρώτη φορά στην Ιταλία που μία τέτοια αρχή κατήρτισε σχέδιο διαχείρισης Natura 2000). Επίσης, θα προαχθούν οικολογικότερες γεωργικές πρακτικές στους τοπικούς γεωργούς. Το δεύτερο έργο αφορά την προστασία παράκτιων ενδιαιτημάτων στο πλαίσιο περιοχής Natura 2000, της Torre Guaceto. Η περιοχή αυτή φιλοξενεί θαλάσσια προστατευόμενη ζώνη η οποία απειλείται, συγκεκριμένα, από υπερεντατικές γεωργικές πρακτικές εκμετάλλευσης.

Επίσης, στη νότιο Ιταλία, στην επαρχία της Matera, ένα έργο αφορά τη διατήρηση απειλούμενων αρπακτικών πτηνών. Στις πόλεις Matera και Montescaglioso, θα αποκατασταθούν και θα αυξηθούν οι φωλιές που βρίσκονται στις στέγες παλαιών κτιρίων. Μεταξύ άλλων μέτρων, το έργο επιδιώκει τη θέσπιση αναθεωρημένου οικοδομικού κανονισμού, με στόχο την αποφυγή των βλαβών στις φωλιές και στη διαμόρφωση ευνοϊκότερων προοπτικών για το κιρκινέζι.

Τέλος, στην Τοσκάνη, ένα έργο θα διασφαλίσει και σταθεροποιήσει τη διατηρησιακή κατάσταση παράκτιου οικοσυστήματος στο περιφερειακό πάρκο Migliarino- San Rossore- Massaciuccoli, το οποίο απειλείται από εισβάλλοντα εξωτικά φυτά και από τη διάβρωση τη δημιουργούμενη από τον υπερβολικό αριθμό επισκεπτών. Στο εξής οι επισκέπτες θα ακολουθούν οριοθετημένες υποχρεωτικές διαδρομές.

Λεττονία – 1 έργο

Το έργο αφορά επίσης τη Λιθουανία και την Εσθονία. Επιδιώκεται η δημιουργία υποδομής για την προστασία θαλάσσιων περιοχών στο πλαίσιο του Δικτύου Natura 2000. Η Ρωσία συμμετέχει επίσης, προκειμένου να αποκτήσει τεχνογνωσία στην προστασία θαλάσσιων περιοχών. Το έργο αφορά δεκατρείς περιοχές της ανατολικής Βαλτικής, μεταξύ του Καλίνινγκραντ και του Κόλπου της Φινλανδίας. Στο έργο συμμετέχουν 19 εταίροι – κυβερνητικοί οργανισμοί ΜΚΟ και ερευνητικά ιδρύματα. Το Υπουργείο Αμύνης της Λεττονίας θα συμμετάσχει μέσω της προμήθειας σκαφών.

Λιθουανία – 2 έργα

Ένας λιθουανικός ΜΚΟ είναι επικεφαλής έργου στο οποίο συμμετέχουν εταίροι στην Πολωνία και στο Βρανδεμβούργο (Γερμανία). Επιδιώκεται η προστασία της ευρωπαϊκής τερραπήνης (Emys orbicularis), καθώς και τα αμφίβια ζώα Bombina bombina (είδος βατράχου) και Triturus cristatus (τρίτων ο λοφιοφόρος). Το έργο καλύπτει την νοτιοανατολική Λιθουανία, το Εθνικό Πάρκο Bielowieza, την Masuria, την περιοχή Poznan-Odra και το Uckermark, που συνιστούν το βορειότερο άκρο της ζώνης εξάπλωσης της τερραπήνης.

Η αμμώδης γλώσσα της Κουρονίας και η λιμνοθάλασσα που περιβάλλεται από αυτήν αποτελούν ένα από τα πλέον ιδιόμορφα τοπία της Βαλτικής. Η περιοχή αποτελεί αντικείμενο πολυπληθών επισκέψεων, οι οποίες, όμως, προκαλούν προβλήματα, όπως είναι η διάβρωση των ενδιαιτημάτων των αμμοθινών. Με σύμπραξη του Εθνικού Πάρκου της Κουρονίας, του Πανεπιστημίου του Βίλνιους καθώς και ενός ΜΚΟ που ασχολείται με τη διατήρηση, θα ελέγχεται η ροή των επισκεπτών μέσω οριοθετημένων διαδρομών και φρακτών. Θα μελετηθούν οι επιπτώσεις της αλιείας στα θαλασσοπούλια και θα διατυπωθούν συστάσεις, ενώ θα αποκατασταθούν υποβαθμισθείσες θίνες και χορτολιβαδικές εκτάσεις επιφάνειας 1600 ha.

Λουξεμβούργο -1 έργο

Ο ποταμός Our στο νοτιοανατολικό Λουξεμβούργο φιλοξενεί ακόμα σημαντικούς πληθυσμούς του απειλούμενου με εξαφάνιση μαργαριτοφόρου οστράκου, πλην όμως οι ρυθμοί αναπαραγωγής είναι χαμηλοί και τα άτομα του είδους είναι εν γένει μεγάλης ηλικίας. Σε κοινό έργο στο οποίο θα συμμετάσχει ΜΚΟ και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, θα κατασκευαστεί κέντρο αναπαραγωγής μαργαριτοφόρων οστράκων σε αιχμαλωσία, βάσει τσεχικών τεχνικών.

Κάτω Χώρες – 1 έργο

Το έργο αφορά χορτολιβαδικές εκτάσεις θινών, κοιλότητες αμμοθινών μεταξύ των θινών και ερεικώνες θινών στα νησιά Terschelling, Texel και Vlieland της Θάλασσας του Wadden, σε 5 περιοχές της ηπειρωτικής ακτής (Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland). Τα ενδιαιτήματα αυτά υποβαθμίζονται λόγω υπερανεπτυγμένης βλάστησης, ευτροφισμού και αποξήρανσης. Οι παράκτιες θίνες αποτελούν σημαντικά παραθαλάσσια θέρετρα, και ως εκ τούτου το έργο θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην επικοινωνία και ενημέρωση, καθώς και στην αποκατάσταση 1100 ha θινών και στην επανεισαγωγή της βόσκησης σε περαιτέρω 1.550 ha.

Πολωνία – 1 έργο

Ένα κοινό έργο με την Γερμανία αφορά τη διατήρηση απειλούμενης καρηκοποταμίδας, της Acrocephalus paludicola, η οποία έχει εξαφανιστεί από το μεγαλύτερο τμήμα της πρώην ζώνης εξάπλωσής της στη βόρειο Γερμανία και στην Πολωνία, λόγω της απώλειας και υποβάθμισης των ενδιαιτημάτων της. Ο αποδέκτης, μία πολωνική ΜΚΟ (πολωνική εταιρεία για την προστασία των πτηνών – OTOP), θα συνεργαστεί με διάφορους άλλους ΜΚΟ και με εθνικά πάρκα, προκειμένου να αποτραπεί ή εξαφάνιση των πληθυσμών, ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση, αποκαθιστώντας και επεκτείνοντας υποβαθμισμένα ενδιαιτήματα και δημιουργώντας μηχανισμούς μακροπρόθεσμης διαχείρισης.

Ρουμανία – 5 έργα

Τέσσερα από τα πέντε ρουμανικά έργα αφορούν είδη της άγριας πανίδας. Ένα από αυτά αφορά τις εναπομείνασες έχιδνες των λειμώνων(Vipera ursini rakosiensis) στην Τρανσυλβανία. Το ερπετό αυτό έχει σχεδόν εξαφανιστεί - οι μοναδικοί άλλοι πληθυσμοί που υπάρχουν στον πλανήτη, μικροί και απειλούμενοι κι αυτοί, φιλοξενούνται στην Ουγγαρία.

Το δεύτερο έργο αφορά μεγάλα σαρκοβόρα όπως ο λύκος (Canis lupus), η αρκούδα (Ursus arctos) και ο λυγξ (Lynx lynx) στην κομητεία της Vrancea.

Δύο έργα αφορούν είδη πτηνών, εκ των οποίων το ένα τους πληθυσμούς υδρόβιων πτηνών της αντιπλημμυρικής ζώνης του Κάτω Προύθου, ενώ το άλλο τους πληθυσμούς αργυροπελεκάνου (Pelecanus crispus), ενός είδους προτεραιότητας από πλευράς χρηματοδοτήσεως του LIFE στο Δέλτα του Δούναβη.

Το πέμπτο έργο αφορά ενδιαιτήματα σε ολόκληρη την επικράτεια της Ρουμανίας. Αποβλέπει στη διατήρηση δασών, αλπικών και υποαλπικών ενδιαιτημάτων. Θα ενθαρρυνθούν εγχειρήματα οικολογικού τουρισμού σε τοπικές κοινότητες και θα εκπαιδευθούν αυτόχθονες, ώστε να καταστούν ξεναγοί σε φυσιολατρικές δραστηριότητες. Επίσης θα διατυπωθούν προτάσεις για την υποστήριξη ιδιωτών κατόχων γης οι οποίοι επιχειρούν να διαχειριστούν τα δάση τους σύμφωνα με τους στόχους του δικτύου Natura 2000 και θα προωθηθούν τα σχέδια αυτά στις αρμόδιες αρχές.

Σλοβακία – 2 έργα

Το ένα έργο αφορά τον μικρό πληθυσμό αγριόγαλου (Otis tarda), που απαντά σε δύο περιοχές μεταξύ της Μπρατισλάβα και της ουγγρικής μεθορίου.

Το άλλο έργο αφορά τους υγρότοπους Zahorie στα δυτικά της χώρας. Σημαντικό τμήμα των περιοχών βρίσκεται εντός των ορίων ζώνης στρατιωτικής εκπαίδευσης. Με το έργο θα διεκπεραιωθούν εργασίες αποκατάστασης, όπως το φράξιμο ή η πλήρωση τάφρων αποστράγγισης, ο καθαρισμός υπερανεπτυγμένων λειμώνων και η βελτίωση της υδρολογίας των τυρφώνων.

Ισπανία – 4 έργα

Τα οξύφυλλα (Fagus sylvatica) δάση των ακτών του Ατλαντικού της βόρειας Ισπανίας καθώς και τα δάση δρυός (Quercus robur και Quercus pyrenaica/Ευρωπαϊκός δρυς και δρυς των Πυρηναίων) της Γαλικίας – Πορτογαλίας στο Aiako Harria SCI (Guipuzcoa, Βασκία) καλύπτονται από έργο που διαχειρίζεται σύμπραξη τεσσάρων τοπικών αρχών – ενός φορέα διαχείρισης υδάτων, ενός δασοκομικού ιδρύματος, ενός ιδρύματος για την βιοποικιλότητα καθώς και της περιφερειακής αρχής για τη διατήρηση της φύσεως. Από κοινού, θα εφαρμόσουν σχέδιο για μια αειφόρο δασοκομία.

΄Ένα άλλο έργο αφορά τέσσερα αμφίβια είδη που προστατεύονται βάσει της οδηγίας για τα ενδιαιτήματα (οικοτόπους). Καλύπτει ολόκληρη την περιφέρεια της Βαλένθια.

Στην βόρειο Ισπανία, προτείνεται προσέγγιση τύπου διαχείρισης ποτάμιας λεκάνης στο πλαίσιο τρίτου έργου για τη βελτίωση των πληθυσμών ευρωπαϊκού βιζόν (Mustela lutreola) στο τμήμα της λεκάνης του ποταμού Ebro που βρίσκεται στην περιφέρεια της Ναβάρρα.

Το τέταρτο έργο αφορά τη διατήρηση των μεσογειακών προσωρινών τεχνητών λιμνών στη νήσο της Μινόρκα (Βαλεαρίδες). Αρχικά αποσκοπείτο η βελτίωση των γνώσεων της δυναμικής και εξέλιξης του ευαίσθητου αυτού ενδιαιτήματος καθώς και η διαμόρφωση των τεχνικών και νομικών μέσων που χρειάζονται για την μακροπρόθεσμη διατήρησή του.

Σουηδία – 2 έργα

Η κομητεία του Östergötland θα διεκπεραιώσει έργο για την αποκατάσταση των δασωμένων βοσκότοπων που φιλοξενούν υπερήλικες βελανιδιές, στις οποίες ζει το απειλούμενο με εξαφάνιση είδος σκαραβαίου Osmoderma eremite

Το άλλο έργο αφορά τον ποταμό Moälven, στη βόρεια Σουηδία. Αποβλέπει δε στην αποκατάσταση περιοχών ωοτοκίας του σολωμού και στην εγκατάσταση ιχθυοδιόδων για την εκ νέου απόδοση του ποταμού στην αποδήμηση. Οι δράσεις αυτές θα ωφελήσουν, κι αυτές, το μαργαριτοφόρο όστρακο.

Ηνωμένο Βασίλειο – 3 έργα

Το πρώτο έργο αφορά πρόγραμμα αποκατάστασης στον ποταμό Avon, στη νότιο Αγγλία. Στόχος του, η αποκατάσταση των ενδιαιτημάτων του υδατορρεύματος και των συνθηκών που αφορούν εξαρτωμενα είδη σε έξι περιοχές επίδειξης κατά μήκος του ποταμού.

Το δεύτερο έργο αφορά διατηρησιακή δράση ζωτικής σημασίας για την προστασία των ευρωπαϊκών πληθυσμών του είδους κεφαλούδι (Oxyura leucocephala) το οποίο απειλείται από τον ρουσομύτη. Πενταετές πρόγραμμα θα εξαλείψει τον ρουσομύτη στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα συμβάλει στην απόκτηση τεχνογνωσίας για την εξάλειψη του είδους στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Το τρίτο έργο αφορά τις απειλές σε αναπαραγωγικά πτηνά, σε νησιά όπου εισήχθησαν, τυχαία, αρπακτικά πτηνά. Με την υποστήριξη του τοπικού πληθυσμού, των εταιρειών οχηματαγωγών και των επισκεπτών, η νήσος Canna, στα ανοικτά της δυτικής Σκωτίας, θα απαλλαγεί από τους αρουραίους και θα δημιουργηθούν αποτελεσματικά συστήματα παρακολούθησης για την οριστική απαλλαγή από αυτούς.


[1]. Οδηγία 92/43/ΕΟΚ περί της διατηρήσεως των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας

[2] Οδηγία του Συμβουλίου 79/409/ΕΟΚ περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών.


Side Bar