Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1155

Bruxelles, 19 september 2005

LIFE Natur 2005: Kommissionen giver 69 mio. EUR til 54 naturbeskyttelsesprojekter i 20 lande

Europa-Kommissionen har godkendt støtte til 54 naturbeskyttelsesprojekter, i 20 medlemsstater eller tiltrædende lande under programmet Life-Natur. Projekterne vil genoprette naturområder og deres fauna og flora, indføre strukturer for bæredygtig forvaltning og øge offentlighedens opmærksomhed og skabe samarbejde med interesseparter. De vil således yderligere bidrage til det EU-dækkende Natura 2000-netværk af beskyttede lokaliteter. Projekterne gennemføres i Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Italen, Letland, Litauen, Luxemburg, Netherlandene, Polen, Slovakiet, Spanien, Sverige, Det Forenede Kongerige og Rumænien. De udgør tilsammen en investering på 125,7 mio. EUR, hvoraf EU vil dække de 69 mio.

Miljøkommissær Stavros Dimas sagde: “Det glæder mig at se europæiske midler støtte de lokale, regionale og nationale bestræbelser på at bevare naturlige arter og levesteder. Jeg har selv besøgt nogle Life-Natur lokaliteter og set, hvilken forskel dette dynamiske samarbejde kan gøre”.

Kommissionen modtog i år 183 forslag med henblik på støtte gennem Life-Natur programmet fra partnerskaber af forskellige beskyttelsesorganer, offentlige myndigheder, NGO'er, lystfiskerforeninger og jagtsammenslutninger osv. Kommissionen udvalgte 54 af disse projekter, hvoraf 9 inddrager 2 eller flere lande.

De fleste projekter sigter mod at beskytte eller genoprette Natura 2000-lokaliteter eller net af lokaliteter; nogle indeholder gennemførelsesplaner eller handlingsplaner, forbedrer vandløb, genopretter lokaliteter, lægger grundlaget for en langsigtet forvaltning og fjerner invasive arter. Desuden sigter adskillige projekter på at opdrætte og udsætte udryddelsestruede arter i den frie natur eller reducere bifangster ved fiskeri.

2 500 projekter er blevet samfinansieret siden 1992

Natura 2000 er et EU-dækkende netværk af bevaringværdige områder. Det blev oprettet under habitat-direktivet[1] og omfatter også lokaliteter, der er udpeget under fulgedirektivet[2]. Det omfatter i alt over 18 000 områder og dækker ca. 17,5 % af de 15 'gamle' EU-medlemsstaters område (EU-15) – et område næsten lige så stort som Frankrig – og det er nu ved at blive udvidet til de nye medlemsstater.

Life er EU’s finansieringsinstrument, der støtter miljø- og naturbevaringsprojekter overalt i EU såvel som i nogle kandidatlande, tiltrædende og omkringliggende lande. Formålet er at bidrage til udvikling og gennemførelse af EU's miljøpolitik ved at finansiere specifikke foranstaltninger. Siden 1992 har Life samfinansieret omkring 2 500 projekter og bidraget med 1 500 mio. EUR til miljøbeskyttelsen.

Life-Natur bidrager specifikt til gennemførelsen af fugle- og habitatdirektiverne, og navnlig til det europæiske netværk Natura 2000. De to andre komponenter af dette program, Life-Miljø og Life-Tredjelande, fokuserer på henholdsvis demonstration af nytænkende miljøteknikker og miljøkapacitetsopbygning i landene omkring Middelhavet og Østersøen. For oplysninger om projekter, der godkendes under Life-Miljø og Life-Tredjelande, se pressemeddelelse IP/05/1156 og IP/05/1157.

Det igangværende Life-program (“Life III”) slutter ved udgangen af 2006. Kommissionen har foreslået et nyt program benævnt “Life +”, der skal gennemføres fra 2007-2013 med et budget på 2 190 mio. EUR. Programmet og budgettet er i øjeblikket til behandling i Ministerrådet og Europa-Parlamentet med henblik på vedtagelse.

Mere information
Læs bilaget med resume af de projekter, der finansieres under Life-Natur. Der er flere oplysninger om hvert projekt på:

http://ec.europa.eu/environment/life/project/index.htm
Der er flere oplysninger om Natura 2000 netværket på:

http://ec.europa.eu/environment/nature/home.htm

BILAG

Resume af Life-Natur projekter 2005 pr. land

Østrig - 2 projekter

Der er stortrapper (Otis tarda) i tre områder nord og øst for Wien. Takket være årelange bestræbelser for at beskytte og forvalte dem er de samlede populationer på omkring 140 fugle. Meget af den årlige forøgelse, der udvirkes gennem levesteds- og redebeskyttelsesarbejde, går tabt, når fuglene flyver ind i elkabler – 20 % af voksenpopulationen blev dræbt på denne måde i 2003. Det første projekt går ud på at afhjælpe dette problem ved at grave 43 km af elkablerne ned i jorden og markere andre 125 km med yderst synlige advarselsanordninger.

I Steiermark i "Gesäuse"-nationalparken drejer det andet projekt sig om en række genopretningstiltag, herunder fjernelse af en fiskegård og betonvolde langs Enns-floden og dens bifloder og genindføre græsning på forladte bjerggræsgange.

Belgien - 6 projekter

Formålet med et fælles projekt mellem en nederlandsk og en belgisk naturbeskyttelses-NGO langs Dommel-floden (provincen Limburg i Belgien og Noord-Brabant i Nederlandene) er at genetablere de forringede levesteder og forbinde fragmenterede lokaliteter ved at erhverve og pleje 60 hektar jord.

Det andet projekt dækker tre militære øvelsesområder i Vallonien (Marche-en-Famenne, Elsenborn, Camp Lagland) og målet er at integrere militær anvendelse og naturbeskyttelse; 380 ha tørre heder ryddes, og vandstanden hæves i moser og sumpe.

To projekter skal genetablere moser og våde hedestrækninger, der er bevokset med grantræer på 'Plateau de Tailles' i den centrale del af Ardennerne og ved Gedinne (Croix Scaille) i den vestlige del af Ardennerne.

Lavlandsområderne langs Grote Nete-floden mellem Geel og Mol (Nordbelgien) indeholler mange forskellige levesteder. De er imidlertid fragmenterede og lider under belastning fra de tilstødende intensive former for arealanvendelse. Dette femte belgiske Life-Natur projekt går ud på at erhverve og sanere 70 hektar jord for at danne større og mere smmenhængende arealer.

Det sjette projekt er grænseoverskridende og samler naturparkadministrationerne i grænseområdet mellem Belgien, Luxembourg og Tyskland (Rheinland-Pfalz). Der bliver opstillet et program for overvågning af oddere, og der vil blive udarbejdet en fortegnelse over de fysiske flaskehalse ved de vandløb, der anvendes af migrerende oddere (f.eks. befærdede vejkryds, gennemløb osv.). Projektet går ud på at ændre sådanne barrierer og genetablere vandløbsbredderne.

Danmark – 3 projekter

Det første projekt går ud på at genoprette højmoser i over ti områder forskellige steder i Danmark, hovedsagelig i Jylland. Grøfter vil blive blokeret for at forhindre vandet i at løbe ud fra moserne.

Det andet projekt drejer sig om den sjældne sommerfugl Euphydryas aurinia, hvis antal er faldet i Danmark, fordi dens græslandslevested enten ikke længere udnyttes af landbrugere og således vokser til, eller udnyttes for intensivt.

Finansielt set er det tredje projekt langt det største i dette års runde af Life-Natur projekter. Life vil bidrage med 8 mio. EUR fra et samlet budget på 15 mio. Dette projekt drejer sig om en fisk fra laksefamilien, snæblen (Coregonus oxyrhynchus), der er alvorligt tæt på udryddelse.

Den eneste rimelig levedygtige population tilbage i verden findes i vandløbene i det sydvestlige Jylland, hvorfra den migrerer til Vadehavet for at yngle. Dens marine habitat er sikker, men ændringer i vandløbenes morfologi og det halvkommercielle netfiskeri, der udføres i dette område, har resulteret i tilbagegangen.

Finland – 2 projekter

Det 1200 hektar militære øvelsesområde ved Vattaja ved den Botniske Bugt (Ostrobothnia) er hjemsted for et af Finlands vigtigste klitområder. Det første projekt vil integrere Natura 2000-krav i øvelsesaktiviteterne, genoprette beskadigede klitter og genindføre græsning på tilgroede enge og græsarealer. Områdets anvendelse til rekreative formål vil blive ordnet ved at lede de besøgende ad stier og forhindre adgang til de mest sårbare områder.

Dværggåsen (Anser erythropus) er i særdeleshed truet. Det andet projekt gennemføres af WWF Finland med 9 partnere i Norge, Estland, Ungarn og Grækenland. Dets formål er at identificere de vigtigste yngleområder i Lapland og sikre dem, og ligeledes at spore migrerende gæs for at finde eventuelle hidtil ukendte fouragerings-/samlingssteder, såvel som at genetablere samlingssteder i Estland og sikre fourageringsområder i Ungarn.

Frankrig – 4 projekter

Tre af de fire projekter drejer sig om bevaring af sjældne fugle. Alle tre projekter ledes af NGO'er såsom LPO og Bretagne Vivante. Formålet er at stabilisere eller øge de nuværende populationer og forbedre arternes bevarelsesstatus. Der vil ligeledes blive indført forvaltningstiltag.

I den østlige del af Corbières (Languedoc-Roussillon regionen) drejer det sig om 13 fuglearter.

Det andet projekt drejer sig om dougalls-terne (Sterna dougallii) i Bretagne.

Det tredje er et tværnationalt projekt med henblik på at styrke og bevare populationerne af lille tårnfalk i Aude (Frankrig) og Extremadura (Spanien) baseret på et fransk-spansk internationalt samarbejde mellem NGO'er.

Det fjerde projekt, der ligeledes ledes af en NGO, drejer sig om bevaring af hedeområder, tørveområder og flagermus ved Montselgues i Rhône-Alpes-regionen.

Tyskland – 7 projekter

Der vil blive genetableret naturlig oversvømmelse over 10 km langs floden Lippe nær Hamm (Nordrhein-Westfalen), hvilket berører 600 hektar.

Det andet projekt drejer sig om lavmoser og våde græsarealer i nærheden af Rosenheim (Bayern). Inden for et område på 1100 hektar vil 450 hektar højmose blive genetableret ved at dæmme op for dræningsgrøfter og rydde træer og buske, der har taget overhånd.

I den sydlige del af Schwarzwald drejer et tredje projekt sig om forskellige levesteder (Nardus-græsarealer, højtliggende høenge, heder, skove og højmoser) i det 2000 hektar store Hotzenwald.

Det fjerde projekt drejer sig om en type habitat, der er meget sjælden i Europa: indenlandsk marsk, der optræder omkring saltholdige kilder. Projektet vedrører 5 indenlandsmarsklokaliteter i Brandenburg-regionen.

Et projekt i Eifel-bakkeområdet øst for Koblenz (Rheinland-Pfalz) drejer sig om Nardus-græsarealer og heder. Økoturisme vil blive udviklet og fremmet.

Det sjette projekt sigter mod at sanere et militært øvelsesområde i nærheden af Cuxhafen, der består af kystklitter med spredte egetræsbevoksninger opdelt af græsarealer. Projektet går ud på at indføre en række store planteædere (Heck-kvæg, bisonokser, Konik-poneyer) til at græsse på 350 hektar som skovbevokset græsgang.

Det sidste projekt er tværnationalt og vedrører kystnære enge på 34 steder ved Østersøen – hovedsagelig i Danmark, men også i Sverige, Schleswig-Holstein (Tyskland) og Estland – samt øen Saltholm nær København, der i generationer er blevet forvaltet af en forening af borgere fra denne by.

Grækenland – 1 projekt

Projektet drejer sig om konflikterne mellem fiskeri og bevaring af Den Europæiske Unions største population af den alvorligt udryddelsestruede Middelhavsmunkesæl (Monachus monachus) i græske farvande. Det gennemføres af en NGO med navnet MOM i nært samarbejde med lokale fiskere.

Ungarn – 2 projekter

Det ene projekt vedrøret 6 lokaliteter på i alt 720 hektar, der er spredt langs Donaus korridor og i sydvest; de består alle af forskellige slags græsarealer. Projektets formål er at udarbejde passende miljøvenlige landbrugsordninger for de forskellige typer af græsareallevesteder.

Det andet projekt er et grænseoverskridende projekt med Rumænien vedrørende den rødfodede aftenfalk (Falco vespertinus). 90 % af den europæiske population uden for Rusland er omfattet af projektet, der breder sig over Ungarn øst for Donau og Rumæniens Satu Mare-distrikt.

Irland – 1 projekt

Republikken Irland har betydelige eksempler af en række højtprioriterede europæiske skovhabitattyper. Den irske skovstyrelse foreslår i en periode på fire år at genoprette skovkvaliteten på ni lokaliteter, der dækker 560 hektar. Der vil blive lagt vægt på oplysningskampagner og uddannelse.

Italien – 4 projekter

Der er to projekter i Puglia-regionen i det sydlige Italien: Det ene vedrører Fortore-floden, der løber gennem tre regioner, fra Apenninerbjergene til Adriaterhavet. Der bliver udarbejdet en forvaltningsplan for lokaliteten af fællesskabsbetydning i forbindelse med Natura 2000. Denne del vil blive udført af flodbækkenmyndigheden – det er første gang i Italien at en sådan myndighed har udarbejdet en Natura 2000-forvaltningsplan. Det er ligeledes hensigten at fremme mere miljøvenligt landbrug blandt de lokale landbrugere. Det andet projekt sigter mod at beskytte kystnære levesteder på en Natura 2000-lokalitet, Torre Guaceto. Denne lokalitet indeholder et marint beskyttet område, der er truet af især intensive landbrugsmetoder.

Ligeledes i Syditalien, men i Matera-provinsen, sigter et projekt mod bevaring af truede rovfugle. I byerne Matera og Montescaglioso vil redepladserne på gamle bygningers tage blive genetableret og forøget i antal. Blandt andre foranstaltninger vil projektet søge at gennemføre en revision af byggevedtægterne med henblik på at undgå skader på reder og dermed øge tårnfalkenes muligheder.

Det sidste projekt foregår i Toscana; det skal sikre og forbedre bevaringstilstanden i et kystnært økosystem i Migliarino- San Rossore- Massaciuccoli Regionalpark, der trues af invaderende eksotiske planter og erosion forårsaget af for mange besøgende. Besøgende vil fremover blive ført ind på nogle få stier.

Letland – 1 projekt

Dette projekt inddrager også Litauen og Estland. Det sigter mod at lægge grunden til beskyttede havområder i Natura 2000-netværket. Rusland deltager også for at få ekspertise inden for beskyttede havområder. Det vedrører tretten områder i den østlige del af Østersøen mellem Kaliningrad og Den Finske Bugt. Projektet samler 19 partnere – regeringsorganer, NGO'er og forskningsinstitutter. Letlands forsvarsministerium leverer fartøjerne.

Litauen – 2 projekter

En litauisk NGO står i spidsen for et projekt med partnere i Polen og Brandenburg (Tyskland). Det sigter mod at beskytte den europæiske sumpskildpadde Emys orbicularis og padderne Bombina bombina (Klokkefrø) og Triturus cristatus (Stor vandsalamander). Projektet omfatter den sydøstlige del af Litauen, Bielowieza Nationalpark, Masuria, Poznan-Odra-regionen og Uckermark, der udgør sumpskildpaddens allernordligste udbredelse.

Curonian Spit og dens lagune hører til blandt Østersøens mest ejendommelige landskaber. De er yndede udflugtsmål, men de mange besøgende forårsager problemer såsom erosion af klitternes levesteder. Det andet projekt er et partnerskab mellem Curonia Nationalpark, Vilnius Universitet og en naturfrednings-NGO, der sigter mod at lede besøgsstrømmen gennem bestemte stier og hegn. Fiskeriets indvirkning på søfugle vil blive undersøgt, og der vil blive udarbejdet en henstilling; desuden vil 1600 ha ødelagte klitter og græsarealer blive genoprettet.

Luxemburg -1 projekt

Our-floden i Nordøstluxemburg er stadig hjemsted for en betydelig population af den truede perlemusling, men formeringsdygtigheden er ringe og muslingerne er generelt gamle. Et fælles projekt mellem en naturfrednings-NGO og miljøministeriet går ud på at opføre et center for opdræt i fangenskab baseret på tjekkiske metoder.

Nederlandene – 1 projekt

Projektet vedrører klitgræsarealer, klitgryder og klithedeområder ved Wadden Sea-øerne Terschelling, Texel og Vlieland, på 5 lokaliteter på hovedlandskysten (Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland). Disse levesteder er i tilbagegang på grund af tilgroning, eutrofiering og udtørring. Klitkysterne er velyndede feriedestinationer, så projektet vil lægge stor vægt på kommunikation og formidling såvel som på at genetablere 1100 ha klitter og genindføre græsning på yderligere 1550 ha.

Polen – 1 projekt

Et projekt, der gennemføres med Tyskland, sigter mod at bevare den truede vandsanger, Acrocephalus paludicola, der er forsvundet fra de fleste af sine tidligere områder i Nordtyskland og Polen på grund af tab og forringelse af levesteder. Støttemodtageren, en polsk NGO (Den Polske Fuglefredningsforening – OTOP), vil arbejde i fællesskab med forskellige andre NGO'er og nationalparker med henblik på at forhindre populations udryddelse ved at øge offentlighedens opmærksomhed, genetablere og udvide forringede levesteder og indføre langsigtede forvaltningsordninger.

Rumænien – 5 projekter

Fire af de fem rumænske projekter drejer sig om vilde dyr.

Et projekt vedrører en lille rest af populationen af engsnogen (Vipera ursini rakosiensis) i Transylvanien. Dette krybdyr er næsten uddød – de eneste andre populationer i verden, alle små og udryddelsestruede, findes i Ungarn.

Det andet projekt vedrører store kødædere som ulven (Canis lupus), bjørnen (Ursus arctos) og lossen (Lynx lynx) i Vrancea-regionen.

Fuglearter omhandles i to projekter, det ene specielt populationer af vandfugle i den nedre Prut-flodslette og det andet populationerne af krøltoppet pelikan (Pelecanus crispus), der er en prioriteret art med hensyn til Life-finansiering i Donau-flodmundingen.

Det femte projekt drejer sig om levesteder overalt i Rumænien. Det sigter mod at bevare skove, alpine og supalpine levesteder. Det skal fremme økoturismetiltag i lokale samfund og uddanne de lokale til at blive naturvejledere. Det vil ligeledes føre til forslag om støtte til private jordejere, der ønsker at drive deres skove i overensstemmelse med Natura 2000-målsætninger og fremme disse tiltag ved de kompetente myndigheder.

Slovakiet – 2 projekter

Et projekt drejer sig om den lille population af stortrapper (Otis tarda), der findes på to lokaliteter mellem Bratislava og den ungarnske grænse.

Det andet projekt vedrører Zahorie-vådområderne i den vestlige del af landet. En betydelig del af lokaliteterne ligger inden for et militært øvelsesområde. Projektet går ud på at gennemføre genoprettelsearbejder, såsom blokering eller opfyldning af drængrøfter, rydde tilgroede enge og forbedre lavmosers hydrologi.

Spanien – 4 projekter

Nordspaniens surbundsbøge (Fagus sylvatica) i skovene ved Atlanterhavet og de galicisk-portugisiske egeskove (Quercus robur og Quercus pyrenaica) i Aiako Harria-lokaliteten af fællesskabsbetydning (Guipuzcoa, Baskerlandet) omfattes af et projekt, der gennemføres i partnerskab af fire lokale myndigheder - en vandmyndighed, en skovfredningsfond, en biodiversitetsfond og den regionale naturfredningsmyndighed. De vil sammen gennemføre en plan for bæredygtig skovbrug.

Et andet projekt vedrører fire amfibie-arter, der er beskyttet i henhold til habitat-direktivet. Det dækker hele deres udbredelsesområde i Valencia-regionen.

I Nordspanien foreslås der en flodbækkentilgang i forbindelse med et tredje projekt, der skal forbedre forholdene for populationerne af europæisk mink (Mustela lutreola) i den del af Ebro-flodens bækken, der ligger i Navarra-regionen.

Det fjerde projekt drejer sig om bevaring af Middelhavsområdets midlertidige vandhuller på Minorca i Balearerne. Hovedformålet er at forbedre kendskabet til dynamikken og udviklingen i dette sårbare habitat og udarbejde tekniske og lovmæssige værktøjer, der skal sørge for den langsigtede bevaring.

Sverige – 2 projekter

Östergötlands len vil gennemføre et projekt med henblik på at genoprette træbevoksede enge, hvor de store gamle egetræer findes, hvor den fredede torbist eremit Osmoderma eremite lever.

Det andet projekt vedrører floden Moälven i det nordlige Sverige. Målet hermed er at genskabe ynglepladser for laksen og installere fisketrapper, så floden igen åbnes for vandring. Disse foranstaltninger vil også være til nytte for perlemuslinger.

Det Forenede Kongerige – 3 projekter

Det første projekt er et genopretningsprogram, der vedrører Avon-floden i Sydengland. Målet er at retablere vandløbets habitat og betingelserne for hertilknyttede arter på seks demonstrationslokaliteter langs floden.

Det andet projekt er en vital bevaringsindsats for beskyttelsen af den europæiske population af den hvidhovede and (Oxyura leucocephala), der trues af den rødbrune and. Et femårsprogram går ud på at udrydde den rødbrune and i UK, og det vil give råd om, hvordan man udrydder arten i resten af Europa.

Det tredje projekt gælder truslerne for ynglefugle på øer, efter at der utilsigtet er blevet indført rovdyr. Med støtte fra lokalbefolkningen, færgeselskaber og besøgende vil øen Canna ved Skotlands vestkyst blive ryddet for rotter, og der vil blive indført et effektivt overvågningssystem for at sikre, at øen forbliver rottefri.


[1] Directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of wild flora and fauna

[2] Council Directive 79/409/EEC on the conservation of wild birds


Side Bar