Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1155
V Bruselu dne 19 září 2005

LIFE – příroda 2005: Komise poskytne 69 milionů eur na 54 projektů na ochranu přírody ve 20 zemích

Evropská komise schválila finanční prostředky na 54 projektů na ochranu přírody, ve 20 členských státech nebo přistupujících zemích, v rámci programu LIFE – příroda. Projekty obnoví chráněné přírodní oblasti a jejich rostliny a živočichy, zavedou struktury udržitelné správy a posílí povědomí veřejnosti a spolupráci se zúčastněnými stranami. Rovněž přispějí k vytváření celoevropské sítě chráněných lokalit Natura 2000. Projekty se uskuteční v Belgii, Dánsku, Finsku, Francii, Německu, Irsku, Itálii, Litvě, Lotyšsku, Lucembursku, Maďarsku, Nizozemsku, Polsku, Rakousku, Řecku, na Slovensku, ve Španělsku, Švédsku, Spojeném království a Rumunsku. Celkové náklady představují 125,7 milionů eur, z nichž 69 milionů uhradí Evropská unie.

Komisař pro životní prostředí Stavros Dimas prohlásil: „Rád vidím, že se z evropských prostředků financují místní, regionální i vnitrostátní snahy o ochranu přírodních druhů a stanovišť. Navštívil jsem lokality programu LIFE – příroda osobně a viděl jsem, jak velmi je dynamická spolupráce důležitá“.

Letos obdržela Komise od partnerů z různých subjektů ochrany přírody, vládních orgánů, nevládních organizací, rybářských a loveckých sdružení apod. 183 návrhů na financování prostřednictvím programu LIFE – příroda. Komise z uvedených projektů vybrala 54, z nichž na 9 budou spolupracovat nejméně dvě země.

Většina projektů si klade za cíl ochranu a obnovení lokalit sítě Natura 2000 nebo sítí lokalit a to prostřednictvím návrhů a provádění plánů správy nebo akčních plánů, zlepšováním vodních toků, obnovou lokalit, položením základů pro dlouhodobou správu lokality a odstraňováním invazivních druhů. Kromě toho je několik projektů zaměřeno na odchov a vypuštění ohrožených druhů do volné přírody nebo na omezování vedlejších úlovků při rybolovu.

2 500 spolufinancovaných projektů od roku 1992

Natura 2000 je síť zvláštních oblastí ochrany po celé Evropské unii. Byla zřízena v rámci směrnice o stanovištích EU[1] a zahrnuje rovněž lokality definované ve směrnici o ptácích[2]. Celkem zahrnuje 18 000 lokalit a pokrývá zhruba 17,5 % území patnácti původních členských států (EU 15) – plochu velkou téměř jako Francie – a nyní se rozšiřuje o nové členské státy.

LIFE je finanční nástroj Evropské unie, který podporuje projekty týkající se životního prostředí a ochrany přírody po celé EU i v některých kandidátských, přistupujících a sousedících zemích. Jeho cílem je přispět k rozvoji a provádění environmentální politiky EU prostřednictvím financování specifických akcí. Od roku 1992 spolufinancoval nástroj LIFE 2 500 projektů a na ochranu životního prostředí přispěl 1 500 miliony eur.

LIFE – příroda přispívá konkrétně k provádění směrnic o ptácích a stanovištích, zejména v rámci evropské sítě Natura 2000. Dvě další části tohoto programu, LIFE – životní prostředí a LIFE – třetí země, se zaměřují na demonstrace inovativních environmentálních technik a na budování environmentálních kapacit v zemích sousedících se Středozemním a Baltickým mořem. Informace o projektech schválených v rámci LIFE – životní prostředí a LIFE – třetí země jsou k dispozici v tiskových zprávách IP/05/1156 a IP/05/1157

Současný program LIFE („LIFE III”) skončí na konci roku 2006. Komise navrhla nový program s názvem „LIFE +”, který by měl probíhat v letech 2007 – 2013, s rozpočtem 2 190 milionů eur. Jeho konečné schválení a rozpočet je nyní v jednání Rady ministrů a Evropského parlamentu.

Další informace
V příloze najdete shrnutí projektů financovaných v rámci programu LIFE – příroda. Další informace o jednotlivých projektech jsou k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/environment/life/project/index.htm
Další informace o síti Natura 2000 lze najít na adrese:

http://ec.europa.eu/environment/nature/home.htm

PŘÍLOHA

Přehled projektů LIFE - příroda pro rok 2005 podle zemí

Rakousko – 2 projekty
Ve třech oblastech na sever a východ od Vídně se nachází drop velký (Otis tarda). Zásluhou dlouholetého úsilí o jejich ochranu a správu čítají kombinované populace asi 140 ptáků. Část ročního přírůstku dosaženého díky ochraně stanovišť a hnízd však zahyne, protože někteří ptáci v letu narazí do elektrického vedení – v roce 2003 v takových kolizích zahynulo 20 % dospělé populace. První projekt řeší problém tak, že 43 km elektrického vedení povede pod zemí a dalších 125 km označí dobře viditelnými výstražnými zařízeními.

Ve Štýrsku, v národním parku Gesäuse, se v rámci druhého projektu provádí řada činností na obnovu, včetně odstraňování jezu a betonových břehů podél řeky Enns a jejích přítoků a opětovné výsadby rostlin ke spásání na opuštěných horských pastvinách.

Belgie – 6 projektů

Cílem společného projektu nizozemské a belgické ochranářské nevládní organizace je obnovit poničená stanoviště podél řeky Dommel (belgická provincie Limburg a nizozemská provincie Severní Brabantsko) a spojit rozdělené lokality získáním a obnovením přibližně 80 hektarů půdy.

Druhý projekt se vztahuje na tři vojenské výcvikové oblasti ve Valonsku (Marche-en-Famenne, Elsenborn, Camp Lagland) a spojí vojenské využití a ochranu přírody, protože vyčistí 380 hektarů suchých vřesovišť a zvedne hladinu vody v močálech a rašeliništích.

Dva projekty obnoví rašeliniště a vlhká vřesoviště osázená smrky na Plateau de Tailles ve středních Ardenách a kolem Gedinne (Croix Scaille) v západních Ardenách.

V nížinách kolem řeky Grote Nete a mezi Geelem a Molem (severní Belgie) se nacházejí rozmanitá stanoviště. Jsou však roztříštěná a působí na ně vlivy intenzivních forem využívání okolní půdy. Pátý belgický projekt LIFE - příroda pomůže získat a obnovit 70 hektarů půdy za účelem vytvoření větších, souvislejších ploch.

Šestý projekt přesahuje hranice státu a spojuje správu národních parků v hraniční oblasti mezi Belgií, Lucemburskem a Německem (Porýní – Falc). Vytvoří program sledování vyder a provede soupis fyzických překážek podél vodních toků, kudy se vydry přemisťují (např. rušné křižovatky, kanály apod.). Takové překážky by tento projekt měl upravit a obnovit břehy toků.

Dánsko – 3 projekty

První projekt usiluje o obnovu vrchovišť ve více než deseti lokalitách po celém Dánsku, zejména v Jutsku. Zablokuje odtoky a zastaví tak odtok vody z rašelinišť.

Druhý projekt se zaměřuje na vzácný druh motýla druhu Euphydryas aurinia, kterému hrozí v Dánsku vyhynutí, protože luční porosty, na kterých má své přírodní stanoviště, jsou buďto neobdělávané a přerostlé, nebo jsou naopak zemědělsky využívané nadměrně.

Třetí projekt je z finančního hlediska největší ze všech projektů v rámci LIFE – příroda za uvedený rok. Z celkových 15 milionů eur přispěje LIFE 8 miliony. Projekt se zaměřuje na rybu z čeledi lososovitých (Coregonus oxyrhynchus), která je na pokraji vyhynutí. Poslední perspektivně životaschopná populace na světě se nachází v řekách jihozápadního Jutska, odkud migruje do trdlišť do Waddenského moře. Její mořské stanoviště je bezpečné, ale změny v morfologii řek a poloprofesionální rybolov sítěmi v této oblasti vedl k úbytku této populace.

Finsko – 2 projekty

Na 1200 hektarech vojenské výcvikové oblasti ve Vattaja, v zálivu Bothnia (Ostrobothnia), se rozkládá nejvýznamnější finská dunová oblast. První projekt začlení požadavky sítě Natura 2000 do výcvikových činností prostřednictvím obnovy poničených dun a opětovného osetí přerostlých luk a pastvin. Rekreační využití této oblasti budě řešeno organizací návštěvníků a zákazem vstupu do nejcitlivějších částí.

Velmi ohrožena je i husa malá (Anser erythropus). Druhý projekt řídí WWF Finsko spolu s devíti partnery v Norsku, Estonsku, Maďarsku a Řecku. Projekt pomůže identifikovat nejvýznamnější oblasti rozmnožování v Laponsku, zajistí je a bude také sledovat migrující husy, aby bylo možné určit všechna dosud neznámá místa potravy/zastávek na tahových cestách, a rovněž obnoví místa zastávek v Estonsku a bezpečné oblasti potravy v Maďarsku.

Francie – 4 projekty

Tři ze čtyř projektů se týkají ochrany vzácných ptáků. Všechny tři projekty řídí nevládní organizace, jako např. LPO a Bretagne Vivante. Cílem je stabilizovat nebo zvýšit současné populace a zlepšit status druhů. Budou rovněž zavedena opatření na správu populace.

Projekt se týká 13 druhů na východě oblasti Corbières (region Languedoc – Roussillon).

Druhý projekt se zaměřuje na rybáka rajského (Sterna dougallii) v Bretani.

Třetí projekt je nadnárodní, založený na francouzsko-španělské mezinárodní spolupráci mezi nevládními organizacemi, a má za cíl posílit a zachovat populaci poštolky jižní v oblastech Aude (Francie) a Extremadura (Španělsko).

Čtvrtý projekt, rovněž řízený nevládní organizací, se zabývá ochranou vřesovišť, rašelinišť a netopýrů v Montselgues v regionu Rhône – Alpes.

Německo – 7 projektů

V desetikilometrové oblasti podél řeky Lippe poblíž města Hamm (Severní Porýní – Vestfálsko) budou obnoveny přirozené záplavy, které budou mít vliv na 600 hektarů.

Druhý projekt se zaměřuje na rašeliniště a vlhké travinné porosty poblíž Rosenheimu (Bavorsko). Na ploše 1100 hektarů bude obnoveno 450 hektarů vrchovišť a to pomocí přehrazení odtokových kanálů a vymýcením přerostlých stromů a křovin.

Na jihu Schwarzwaldu se uskuteční třetí projekt zaměřený na různé druhy stanovišť (louky typu Nardus, horské sečné louky, vřesoviště, lesy a vrchoviště) na 2000 hektarech Hontzenwaldu.

Čtvrtý projekt se zabývá typem stanoviště, který je v Evropě velmi vzácný: kontinentálními slanisky, jež se vyskytují poblíž slaných pramenů. Projekt se týká pěti dílčích kontinentálních slanisek po celém Braniborsku.

Projekt v kopcích u Eifelu východně od Koblenze (Porýní – Falc) se zaměřuje na smilkové travinné porosty (rod Nardus) a vřesoviště. Bude rozvíjena a propagována ekoturistika.

Šestý projekt se zaměřuje na bývalou vojenskou výcvikovou oblast poblíž Cuxhavenu, kde se nacházejí pobřežní duny místy porostlé duby a travnatými stanovišti. Projekt umožní do oblasti zavést různé velké býložravce (dobytek (plemeno Heck), bizony, poníky), kteří budou spásat 350 hektarů lesnatých pastvin.

Poslední projekt je nadnárodní a zabývá se pobřežními loukami ve 34 lokalitách kolem Baltského moře – zejména v Dánsku, ale rovněž ve Švédsku, Šlesvicku – Holštýnsku (Německo) a Estonsku – včetně ostrova Saltholm poblíž Kodaně, který po generace spravují sdružení občanů tohoto města.

Řecko – 1 projekt

Projekt je zaměřen na střet rybolovu a snah o ochranu největší populace tuleně středomořského (Monachus monachus) v Evropské unii, v řeckých vodách, kterému hrozí vyhynutí. Vede ho nevládní organizace nazvaná MOM ve spolupráci s místními rybáři.

Maďarsko – 2 projekty

Jeden z projektů se týká šesti lokalit o celkové rozloze 720 hektarů, jež se nacházejí podél dunajského koridoru a na jihozápadě země a pokrývá je většinou travnatý porost. Účelem projektu je vytvořit vhodné agroenvironmentální režimy pro různé typy stanovišť s travnatým porostem.

Druhý projekt je organizován ve spolupráci s Rumunskem a zaměřuje se na poštolku rudonohou (Falco vespertinus). Projekt se vztahuje na 90 % populace v Evropě mimo Ruska, což zahrnuje Maďarsko východně od Dunaje a oblast Satu Mare v Rumunsku.

Irsko – 1 projekt

V Irské republice se nacházejí významné příklady řady evropských prioritních typů lesních stanovišť. Irská rada pro lesní hospodářství navrhuje v průběhu čtyř let obnovit kvalitu lesního porostu v devíti lokalitách o rozloze 560 hektarů. Projekt se zaměří na zvyšování povědomí veřejnosti a vzdělávání.

Itálie – 4 projekty

Dva projekty se uskuteční v regionu Puglie v jižní Itálii. První se týká řeky Fortore, která protéká třemi regiony od Apeninského pohoří po Jaderské moře. Navrhne plán správy území pro lokalitu významnou pro Společenství (SCI, v rámci sítě Natura 2000). Tuto část provede orgán odpovědný za povodí řeky – je to poprvé, co v Itálii takový orgán připravuje plán povodí podle programu Natura 2000: Projekt rovněž podporuje místní zemědělce, kteří více využívají postupy ekologického hospodářství. Druhý projekt se zaměřuje na ochranu pobřežních stanovišť v lokalitě sítě Natura 2000 zvané Torre Guaceto. Lokalita obsahuje chráněnou mořskou oblast, kterou ohrožuje zejména intenzivní zemědělské hospodaření.

Rovněž v jižní Itálii, ale tentokrát v provincii Matera, působí projekt, který se zabývá ochranou ohrožených dravých ptáků. Ve městech Matera a Montescaglioso budou obnovena hnízdiště umístěná na střechách starých domů a jejich počet bude zvýšen. Kromě jiných opatření bude projekt usilovat o přijetí nových stavebních předpisů, které by měly zabránit poškozování hnízd a vytvořit lepší podmínky pro poštolky.

Poslední projekt se uskuteční v Toskánsku a zabezpečí a rozšíří ochranný status pobřežních ekosystémů v regionálním parku Migliarino- San Rossore- Massaciuccoli, který je ohrožen pronikajícími exotickými rostlinami a erozí způsobenou nadměrnou turistickou návštěvností. Návštěvníci budou soustředěni do několika turistických tras.

Lotyšsko – 1 projekt

Na tomto projektu se podílí rovněž Litva a Estonsko. Snaží se položit základy mořských chráněných oblastí v rámci sítě Natura 2000. Za účelem získání odborných poznatků o chráněných mořských oblastech se účastní i Rusko. Projekt se týká třinácti lokalit ve východní části Pobaltí mezi Kaliningradem a Finským zálivem. Na projektu spolupracuje 19 partnerů – vládní orgány, nevládní organizace a výzkumné ústavy. Plavidla poskytne lotyšské ministerstvo obrany.

Litva – 2 projekty

V čele projektu, na němž se spolupodílí Polsko a Braniborsko (Německo), stojí litevská nevládní organizace. Projekt usiluje o ochranu želvy bahenní (Emys orbicularis) a obojživelníků čeledi Bombina bombina (kuňka obecná) a Triturus cristatus (čolek velký). Projekt se vztahuje na jihovýchodní Lotyšsko, Bělověžský národní park, Mazursko, region Poznaň – Odra a Uckermark, což je nejsevernější pásmo, kde se želva vyskytuje.

Oblast Curonian Spit a laguna, která ji obklopuje, patří k nejzvláštnějším typům krajin v Pobaltí. Jsou turisticky velmi oblíbené, což ovšem působí problémy, jako je např. eroze dunových stanovišť. Druhý projekt, partnerský projekt národního parku Curonia, univerzity ve Vilniusu a nevládní ochranářské organizace, se prostřednictvím stezek a plotů zaměřuje na regulaci přílivu návštěvníků. Uskuteční se i výzkum vlivu rybolovu na vodní ptactvo, budou vypracována odpovídající doporučení a bude obnoveno 1600 hektarů poničených dun a travního porostu.

Lucembursko – 1 projekt

V řece Our na severovýchodě Lucemburska se stále nachází významná populace ohrožených perlorodek; míra rozmnožování je však velmi nízká a jednotlivé exempláře jsou většinou staré. Společný projekt ochranářské nevládní organizace a ministerstva životního prostředí vytvoří záchytné chovné centrum založené na používání českých technik.

Nizozemsko – 1 projekt

Projekt se týká dunových travinných porostů, proláklin v dunách a dunových vřesovišť na ostrovech Terschelling, Texel a Vlieland ve Waddenském moři, v pěti lokalitách u pobřeží (Severní Holandsko, Jižní Holandsko, Zeeland). Tato stanoviště upadají z důvodů přerůstání vegetace, eutrofizaci a vysychání. Dunová pobřeží jsou hlavní přímořskou turistickou destinací, proto bude projekt klást důraz na komunikaci a rozšiřování informací a rovněž na obnovu 1100 hektarů dun a opětovné zavedení pastvin na dalších 1550 hektarech.

Polsko – 1 projekt
Společný projekt s Německem se zaměřuje na ochranu ohroženého rákosníka ostřicového (Acrocephalus paludicola), který z důvodu ztráty stanoviště a zhoršení životních podmínek zmizel z většiny původních oblastí výskytu v severním Německu a Polsku. Příjemce grantu, polská nevládní organizace (Polská společnost na ochranu ptáků – OTOP) bude spolupracovat s různými nevládními organizacemi a národními parky, aby vyhynutí populace zabránila a pomohla zvýšit povědomí veřejnosti, obnovit a rozšířit poškozená stanoviště a zavést dlouhodobé správní mechanismy.

Rumunsko – 5 projektů

Čtyři z pěti rumunských projektů se zabývají volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami.

Jeden se věnuje malému zbytku populace zmije poddruhu Vipera ursini rakosiensis v Transylvánii. Tento plaz téměř vyhynul; jediná další populace na světě, také malá a ohrožená, je v Maďarsku.

Druhý projekt se zabývá velkými šelmami, jako je vlk (Canis lupus), medvěd (Ursus arctos) a rys (Lynx lynx) v kraji Vrancea.

Ptačími druhy se zabývají dva projekty, jeden zaměřený na populace vodních ptáků v nížinách podél dolního toku řeky Prut a druhý zaměřený na populace pelikána kadeřavého (Pelecanus crispus) v dunajské deltě; jedná se o prioritní druhy v rámci financování z nástroje LIFE.

Pátý projekt se zaměřuje na stanoviště po celém území Rumunska. Cílem je ochrana lesů, alpínských a subalpínských stanovišť. Podpoří ekoturistické projekty v místních komunitách a naučí místní obyvatele fungovat jako průvodce přírodou. Rovněž pomůže zformulovat návrhy na podporu soukromých vlastníků půdy, kteří chtějí spravovat lesy v souladu s cíli programu Natura 2000, a postoupí je příslušných orgánům.

Slovensko – 2 projekty

Jeden projekt se zaměřuje na malou populaci dropa velkého (Otis tarda), která se nachází ve dvou lokalitách mezi Bratislavou a maďarskými hranicemi.

Druhý projekt se týká mokřadů v Zahorí na západě země. Značný počet lokalit leží ve vojenské výcvikové oblasti. V rámci projektu budou provedeny obnovovací práce, jako je přehrazení a naplnění odtokových kanálů, vyčištění přerostlých luk a zlepšení hydrologických podmínek močálů.

Španělsko – 4 projekty

Atlantské acidofilní bukové lesy (Fagus sylvatica) na severu Španělska a galicijsko-portugalské dubové lesy (Quercus robur a Quercus pyrenaica) v lokalitě významné pro Společenství Aiako Harria (Guipuzcoa, Baskicko) jsou předmětem projektu, na kterém spolupracují čtyři místní orgány – orgán pro správu vod, nadace pro lesy, nadace pro biologickou rozmanitost a regionální orgán pro ochranu přírody. Společně uskuteční plán udržitelného lesního hospodářství.

Další projekt se týká čtyř obojživelníků chráněných směrnicí o stanovištích. Projekt se vztahuje na oblasti jejich výskytu v regionu Valencie.

V severním Španělsku je v rámci třetího projektu navržen plán povodí s cílem zlepšit populaci norka evropského (Mustela lutreola) v oblasti povodí řeky Ebro, jež se nachází v regionu Navarra.

Čtvrtý projekt je zaměřen na ochranu středomořských periodických tůní na baleárském ostrově Minorca. Hlavním cílem je rozšířit znalosti o dynamice a vývoji tohoto citlivého stanoviště a navrhnout technické a právní nástroje potřebné pro dlouhodobou ochranu.

Švédsko – 2 projekty

V oblasti Östergötland se uskuteční projekt na obnovení lesních pastvin, na kterých se nacházejí staré duby z velké většiny ohrožené broukem druhu Osmoderma eremite.

Druhý projekt se týká řeky Moälven v severním Švédsku. Cílem projektu je obnovit trdliště lososů a instalovat rybí přechody, aby lososi mohli řekou opět migrovat. Tyto akce prospějí rovněž perlorodkám.

Spojené království – 3 projekty

Prvním projektem je program obnovy řeky Avon v jižní Anglii. Cílem je obnovit stanoviště vodního toku a podmínky pro druhy, které tam žijí, v šesti ukázkových lokalitách podél řeky.

Druhý projekt má zásadní význam pro ochranu evropské populace kachnice bělohrdlé (Oxyura leucocephala), kterou ohrožuje kachnice kaštanová. Pětiletý program vyhubí kachnici kaštanovou ve Spojeném království a poskytne instrukce, jak tento druh vyhubit na ostatních místech v Evropě.

Třetí projekt reaguje na ohrožení plemenné drůbeže na ostrovech po nezáměrném zavlečení dravců. S pomocí místního obyvatelstva, přepravních lodních společností a návštěvníků budou na ostrově Canna v západním Skotsku vyhubeni potkani a bude zaveden účinný monitorovací systém, který zajistí, že se potkani už na ostrov nedostanou.


[1] Směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

[2] Směrnice Rady 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků.


Side Bar