Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

IP/04/98

Bryssel den 26 januari 2004

Nya rättigheter för flygpassagerare inom hela EU

Loyola de Palacio, Europeiska kommissionens vice ordförande med ansvar för transport och energi, välkomnade det faktum att rådet och Europaparlamentet slutgiltigt har antagit förslaget till förordning angående skydd av flygpassagerares rättigheter vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar. "Åtgärden för att skydda passagerarnas rättigheter är ett av de viktigaste initiativen som denna kommission tagit för att värna medborgarna i EU-politiken" sade hon. "Alltför ofta utsätts flygpassagerare för olägenheter i situationer då de bör bemötas rättvist och få skälig ersättning. Hädanefter kommer de alla att ha större rättigheter", tillade hon. Förordningen bör träda i kraft under de närmaste veckorna och de nya rättigheterna kommer att gälla från 2005. Loyola de Palacio avslutade med orden: "Liksom tidigare kommer Europeiska kommissionen att se till att passagerarna informeras om sina nya rättigheter och att tillräcklig information ges på alla flygplatser".

Varje år drabbas ca en kvarts miljon flygpassagerare av en obehaglig överraskning när de checkar in på europeiska flygplatser. De har löst biljett och bokat plats, men informeras dock av flygbolaget att planet överbokats och att de måste ta ett senare plan. Nekad ombordstigning orsakar stora olägenheter och tidsspillan för flygpassagerare. Lika obehagligt är det att utan förvarning drabbas av inställda flygningar och förseningar som innebär att passagerare måste stanna kvar på en flygplats i flera timmar.

Den nya förordningen kommer att ersätta den nuvarande från 1991. Den gamla förordningen har stora brister eftersom den inte i tillräckligt hög grad avskräcker flygbolagen från att neka passagerare ombordstigning och inte omfattar flygningar som inställts av kommersiella skäl eller som är kraftigt försenade. Förordningen omfattar inte heller icke-regelbundna flygningar, dvs. charterflyg.

När den nya förordningen träder i kraft om ca ett år sker en väsentlig förändring, eftersom flygpassagerarna då får ett effektivt och heltäckande skydd. Genom förordningen införs fyra viktiga nya rättigheter.

Passagerarnas rättigheter utsträcks till alla slag av flygningar

Den nuvarande förordningen omfattar inte icke-regelbundna flygningar, som utgör en stor del av marknaden. Den nya förordningen omfattar såväl regelbundna som icke-regelbundna flygningar (inbegripet flygtransport som säljs som en del av ett semesterpaket).

Dessutom kommer den nya förordningen inte att vara begränsad till passagerare som reser från en flygplats i en medlemsstat, utan den omfattar också passagerare som flyger från ett tredje land till en medlemsstat, om det flygbolag som utför flygningen är ett EG-lufttrafikföretag, utom i det fall då de skulle åtnjuta samma behandling i detta tredje land.

Färre fall av nekad ombordstigning

Den nya förordningen kommer att medföra en dramatisk nedgång i antalet fall av nekad ombordstigning mot en passagerares vilja. Detta sker genom två åtgärder i kombination:

  För det första kommer flygbolagen, när de misstänker att passagerare måste nekas ombordstigning, innan de vidtar någon annan åtgärd, att göra en förfrågan om frivilliga som är beredda att avstå sina platser i utbyte mot vissa förmåner. Med andra ord skall de försöka förhandla med passagerare som är intresserade av att avstå från sina platser. Bara om det inte finns tillräckligt många frivilliga kan de neka passagerare ombordstigning mot deras vilja.

  För det andra måste flygbolag eller researrangörer som trots allt nekar passagerare ombordstigning betala ut en kompensation som ligger på en avskräckande nivå, nämligen

   250 euro för flygningar kortare än 1 500 km,

   400 euro för flygningar inom gemenskapen som är längre än 1 500 km och för övriga flygningar 1 500 respektive 3 500 km, samt

   600 euro för alla övriga flygningar.

  På så sätt kan man på ett effektivt sätt uppmuntra passagerarna till att frivilligt överlåta sin plats och samtidigt avskräcka flygbolagen från att neka passagerare ombordstigning.

Förutom den ekonomiska kompensationen kommer passagerare som nekats ombordstigning att fortsätta att åtnjuta följande rättigheter:

  Val mellan återbetalning av biljetten eller ombokning till en annan flygning.

  Måltider, förfriskningar och övernattning på hotell.

Minsta möjliga olägenhet på grund av inställda flyg

När flygbolag eller researrangörer på sitt eget ansvar ställer in flygningar har passagerarna rätt till kompensation av samma storlek som vid nekad ombordstigning, utom om

  de informeras två veckor före tidtabellsenlig avgång, eller

  de informeras i god tid och ombokas till en flygning vid en tidpunkt mycket nära den ursprungliga flygningen.

Om flygningen ställs in har passagerarna dessutom tre andra rättigheter, nämligen

  måltider och förfriskningar,

  hotellinkvartering i sådana fall då passageraren till följd av en inställd flygning är tvungen att övernatta, och

  återbetalning av biljetten när en passagerare till följd av en inställd flygning blir försenad i minst fem timmar.

Assistans i fall av kraftig försening

När flygbolagen rimligen misstänker att en flygning kommer att försenas kraftigt måste de erbjuda passagerarna

 - måltider och förfriskningar,

 - hotellinkvartering i sådana fall då passageraren till följd av en inställd flygning är tvungen att övernatta, och

 - återbetalning av biljetten, när passageraren drabbas av en försening på minst fem timmar.

Bilaga: statistik om flygpassagerares rättigheter

Tabellerna I PDF och WORLD PROCESSED format


Side Bar