Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI

IP/04/891

Bρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2004

Εσωτερική αγορά: η Επιτροπή ζητά από 9 κράτη μέλη να εφαρμόσουν τη νομοθεσία της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει επισήμως από 9 κράτη μέλη – στο πλαίσιο 15 διαδικασιών επί παραβάσει – να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας περί εσωτερικής αγοράς η οποία έχει εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο και η Πορτογαλία δεν έχουν πλήρως εφαρμόσει την οδηγία του 1992 περί δημόσιου δανεισμού και δικαιωμάτων εκμίσθωσης. Η Επιτροπή έχει όμως κλείσει τη διαδικασία παραπομπής του Λουξεμβούργου για τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων δεδομένου ότι το Λουξεμβούργο έχει τώρα μεταφέρει στο εσωτερικό δίκαιο την οδηγία 2001 για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας. Η Ελλάδα δεν έχει μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο τις οδηγίες του 2002 σχετικά με τις απαιτήσεις περιθωρίου φερεγγυότητας για τις επιχειρήσεις ασφάλισης ζωής και ασφάλισης ζημιών. Το Βέλγιο, η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο και η Σουηδία δεν έχουν μεταφέρει στο εσωτερικό δίκαιο την οδηγία του 2002 για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας. Το αίτημα που απευθύνει η Επιτροπή σε κάθε κράτος μέλος έχει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης και είναι το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει δυνάμει του άρθρου 226 της συνθήκης ΕΚ. Εάν δεν ληφθεί ικανοποιητική απάντηση εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τα εν λόγω κράτη μέλη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Ο αρμόδιος Επίτροπος για την εσωτερική αγορά, κ. Frits Bolkestein δήλωσε: «Δεν έχει νόημα να συμφωνούν τα κράτη μέλη νόμους σε επίπεδο ΕΕ εάν στη συνέχεια αποτυγχάνουν να τους εφαρμόσουν. Αρκεί ένα κράτος μέλος να διστάσει να μεταφέρει τα συμφωνηθέντα μέτρα στην εθνική νομοθεσία για να στερηθούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη τα οφέλη από την πλήρη αξιοποίηση νέων ευκαιριών και των δυνατοτήτων για την παραγωγή πλούτου στην εσωτερική αγορά που επιδιώκεται με τα συγκεκριμένα μέτρα. Η Επιτροπή είναι εδώ για να βοηθήσει και έχει τακτικές επαφές με όλα τα κράτη μέλη για τη διευκρίνιση των τεχνικών ζητημάτων και την όσο το δυνατόν ομαλότερη εφαρμογή της νομοθεσίας. Αλλά θα συνεχίσουμε επίσης να ενεργούμε αποφασιστικά, δηλαδή να καταφεύγουμε, όταν χρειάζεται, στις διαδικασίες επί παραβάσει».

Δικαίωμα εκμίσθωσης, δημόσιου δανεισμού και ορισμένα δικαιώματα συγγενικά προς την πνευματική ιδιοκτησία – Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο και την Πορτογαλία σχετικά με την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο του δικαιώματος δημόσιου δανεισμού – και, στην περίπτωση της Πορτογαλίας, για το δικαίωμα εμπορικής εκμίσθωσης - όπως αυτά έχουν εναρμονιστεί με την οδηγία 92/100/ΕΟΚ που αφορά το δικαίωμα εκμίσθωσης, το δικαίωμα δανεισμού και ορισμένα δικαιώματα συγγενικά προς την πνευματική ιδιοκτησία.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 92/100/ΕΟΚ (άρθρα 1 και 5), οι δημιουργοί και άλλοι δικαιούχοι έχουν αποκλειστικό δικαίωμα δανεισμού και δύνανται να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν το δημόσιο δανεισμό των έργων τους ή άλλων προστατευόμενων αντικειμένων. Τα κράτη μέλη μπορούν, ωστόσο, να παρεκκλίνουν από τις διατάξεις αυτές και να μετατρέπουν το αποκλειστικό δικαίωμα δανεισμού σε απλό δικαίωμα έναντι αμοιβής, η οποία πρέπει να καταβάλλεται στους δημιουργούς. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να εξαιρέσουν ορισμένες κατηγορίες ιδρυμάτων από την καταβολή της εν λόγω αμοιβής.

Συνεπώς, όπως υπογράμμισε ο Επίτροπος κ. Bolkestein κατά τη δημοσίευση της έκθεσης της Επιτροπής για την εφαρμογή του δικαιώματος δανεισμού (IP/02/1303), πρέπει και να «σεβόμαστε τις πολιτιστικές παραδόσεις και να μεριμνούμε ώστε το κοινό να έχει πρόσβαση στα πολιτιστικά προϊόντα, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι δημιουργοί τους λαμβάνουν σε αντάλλαγμα αμοιβή που τους επιτρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται και να μας ευχαριστούν». Για το σκοπό αυτό ακριβώς η οδηγία παρέχει στα κράτη μέλη μεγάλο βαθμό ευελιξίας ώστε αυτά να μπορέσουν να βρουν την ισορροπία μεταξύ των παραδόσεων τους σε θέματα δημόσιου δανεισμού και της δίκαιης αμοιβής για τους δημιουργούς.

Δεδομένου ότι η οδηγία 92/100/ΕΟΚ έπρεπε να εφαρμόζεται από το 1994, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η Ισπανία, η Ιταλία, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία εφαρμόζουν εσφαλμένα το κείμενο εξαιρώντας όλα τα ιδρύματα δανεισμού από την υποχρέωση πληρωμής της αμοιβής στους δικαιούχους. Το Λουξεμβούργο δεν έχει ακόμη μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο το δικαίωμα δανεισμού, όπως και η Γαλλία η οποία ωστόσο είχε δεσμευτεί να το πράξει πριν από τα τέλη του 2003.

Επιπλέον, η Πορτογαλία προσθέτει τους παραγωγούς βίντεο στον κατάλογο με τους δικαιούχους που προβλέπονται από την οδηγία στον τομέα του δικαιώματος εμπορικής εκμίσθωσης, δηλαδή μεταξύ εκείνων που έχουν το δικαίωμα να δέχονται, έναντι αμοιβής, ή να μην συγκατατίθενται στην εμπορική διάθεση του έργου. Η Επιτροπή έχει τη γνώμη ότι εισάγοντας ένα νέο δικαιούχο διαφορετικό από τον « παραγωγό της πρώτης υλικής ενσωμάτωσης » των ταινιών (ο οποίος είναι ο τελικός υπεύθυνος με τη έννοια του άρθρου 2 της οδηγίας), ο πορτογαλικός νόμος εισάγει ένα στοιχείο δυσλειτουργίας στην εσωτερική αγορά, στο μέτρο που καθίσταται δυσκολότερο, αφενός, για τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς συντελεστές του έργου να γνωρίζουν σε ποιον πρέπει να απευθυνθούν για να αποκτήσουν την άδεια εκμετάλλευσης και, αφετέρου, για τους καλλιτέχνες και ερμηνευτές όταν αυτοί επιθυμούν να μάθουν από ποιον δικαιούνται την αμοιβή για κάθε εμπορική διάθεση του έργου.

Δικαιώματα του δημιουργού και συγγενικά δικαιώματα στην κοινωνία της πληροφορίας – κλείνει η υπόθεση κατά του Λουξεμβούργου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε επίσης να κλείσει τη διαδικασία επί παραβάσει κατά του Λουξεμβούργου για τη μη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας του 2001 για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας (βλ. IP/01/528). Το Λουξεμβούργο μετέφερε στο εσωτερικό δίκαιο την οδηγία τον Απρίλιο του 2004, αφού είχε λάβει αιτιολογημένη γνώμη από την Επιτροπή τον Ιούλιο του 2003 (IP/03/1005) και αφότου η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει το Λουξεμβούργο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το Δεκέμβριο του 2003. Εξακολουθεί να ισχύει η παραπομπή στο Δικαστήριο για οκτώ “παλαιά” κράτη μέλη (Bέλγιο, Ισπανία, Γαλλία, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Φινλανδία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο, για το έδαφος του Γιβραλτάρ, (IP/03/1752). Οκτώ “νέα” κράτη μέλη (δηλ. όλα εκτός της Κύπρου και της Εσθονίας) κοινοποίησαν στην Επιτροπή τα εθνικά μέτρα για τη μεταφορά της οδηγίας. Η Επιτροπή, προς το παρόν, εξετάζει τα εν λόγω μέτρα. Η οδηγία εξασφαλίζει την εναρμόνιση των κυριοτέρων δικαιωμάτων των δημιουργών και ορισμένων άλλων δικαιούχων και προβλέπει ορισμένες εξαιρέσεις και περιορισμούς.

Περιθώριο φερεγγυότητας για τις επιχειρήσεις ασφάλισης ζωής και ασφάλισης ζημιών - Ελλάδα

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει δύο αιτιολογημένες γνώμες στην Ελλάδα για τη μη μεταφορά των οδηγιών 2002/12/ΕΚ και 2002/13/ΕΚ (βλ. IP/01/216) σχετικά με το περιθώριο φερεγγυότητας για τις επιχειρήσεις ασφάλισης ζωής και ασφάλισης ζημιών. Οι εν λόγω οδηγίες έπρεπε να είχαν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2003.

Η ενιαία αγορά ασφάλισης βασίζεται κατά κύριο λόγο στην ισοδυναμία της εποπτείας των λογαριασμών των εταιρικών χρήσεων των επιχειρήσεων ασφάλισης όπως αυτή ασκείται στα διάφορα κράτη μέλη. Η αμοιβαία αναγνώριση της ισοδυναμίας αυτής από τα κράτη μέλη είναι στην πράξη η προϋπόθεση για το «ευρωπαϊκό διαβατήριο» που επιτρέπει στους ασφαλιστές να ασκούν τη δραστηριότητά τους στο σύνολο της επικράτειας της ΕΕ αλλά και να υποβάλλονται στον έλεγχο των αρχών μόνο του κράτους μέλους όπου έχουν την εταιρική τους έδρα. Η εποπτεία των επιχειρήσεων έχει ως βάση της τη μέριμνα για την προστασία των ασφαλισμένων και τη σταθερότητα των χρηματοοικονομικών αγορών.

Το περιθώριο φερεγγυότητας είναι μία από τις διατάξεις που εναρμονίζουν οι οδηγίες για τις ασφάλειας. Πρόκειται για ένα σύνολο ιδίων κεφαλαίων και άλλων εξομοιούμενων στοιχείων τα οποία μπορεί να διαθέτει μια επιχείρηση ασφάλισης για να αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο απρόβλεπτων εξόδων οφειλόμενων κυρίως στους καλυπτόμενους κινδύνους, στις επενδύσεις και στη γενικότερη διαχείριση της εταιρείας. Το περιθώριο φερεγγυότητας δεν μπορεί να είναι κατώτερο του ελάχιστου ποσού που απαιτείται για τις επιχειρήσεις σε συνάρτηση με το μέγεθος των κινδύνων που καλύπτουν και, πάντως, ορίζεται απόλυτο κατώτατο όριο.

Η κοινοτική διάταξη για το περιθώριο φερεγγυότητας χρονολογείται από τη δεκαετία του ’70. Οι προαναφερόμενες οδηγίες αντιστοιχούν σε μια δέσμη μέτρων ("Φερεγγυότητα I") που βελτιώνουν σημαντικά τα υπάρχοντα συστήματα και, εάν συνδυαστούν μεταξύ τους, ενισχύουν αισθητά την προστασία όσων έχουν υπογράψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας – Bέλγιο, Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο και Σουηδία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες σε έξι κράτη μέλη – το Bέλγιο, την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο και τη Σουηδία – επειδή δεν μετέφεραν έως το Δεκέμβριο του 2003 την οδηγία 2002/47/EΚ για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας. Η παρούσα οδηγία διαμορφώνει ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο στην ΕΕ για τον περιορισμό του πιστωτικού κινδύνου κατά τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές μέσω της παροχής τίτλων και μετρητών ως ασφάλειας (εγγύησης).

Η ασφάλεια είναι ένα αγαθό (όπως οι κινητές αξίες) που παρέχει ο δανειζόμενος στο δανειστή για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου που διατρέχει η δανειστής για ενδεχόμενη οικονομική ζημία σε περίπτωση που ο δανειζόμενος δεν δύναται να εκπληρώσει στο ακέραιο τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Η οδηγία, εφόσον εφαρμοστεί σωστά από όλα τα κράτη μέλη, θα συμβάλλει σημαντικά στην ενοποίηση και αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών οικονομικών αγορών καθώς θα ενθαρρύνει τις διασυνοριακές επιχειρήσεις και θα διαμορφώσει μια πιο ανταγωνιστική ευρωπαϊκή χρηματοοικονομική αγορά. Η οδηγία αποτελεί προτεραιότητα στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Για τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες επί παραβάσει για όλα τα κράτη μέλη μπορείτε να συμβουλευτείτε την εξής ιστοσελίδα:

http://ec.europa.eu/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm


Side Bar