Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

IP/04/663

Bryssel den 19 maj 2004

Kommissionen tillåter import av konserverad genmodifierad sockermajs men inför strikta villkor för märkningen – konsumenterna får välja

I dag beslöt Europeiska kommissionen att tillåta utsläppande på marknaden av sockermajs från genetiskt modifierad majs av sorten Bt11. Beslutet gäller under tio år och är riktat till företaget Syngenta. Varje konserv som importeras måste märkas så att det klart och tydligt framgår att majsen kommer från genetiskt modifierade växter. Det har varit tillåtet att importera majskorn från genetiskt modifierad majs av sorten Bt11 till Europa sedan 1998. Den här sortens majs används i stor omfattning inom EU som foder[1] eller i produkter som framställs av majs[2], till exempel majsolja, majsmjöl, snacks, bakade produkter, stekta produkter, konfektyrer och läskedrycker. Det tillstånd som nu ges gäller import av konserverad eller färsk sockermajs. I enlighet med den nya EU-lagstiftningen skall det tydligt framgå av märkningen att majsen är genetiskt modifierad. Något beslut om att tillåta odling av Bt11-majs har ännu inte fattats, och inget odlingstillstånd har utfärdats.

David Byrne, kommissionens ledamot med ansvar för hälsa och konsumentskydd, gav följande kommentar till beslutet: ”Genmodifierad sockermajs har underkastats världens mest rigorösa bedömning före saluföring. Den har genomgått vetenskapliga tester och bedömts vara lika säker som vanliga majssorter. Det är därför inte en fråga om livsmedelssäkerhet, utan om valmöjlighet för konsumenterna. De nya EU-reglerna för genetiskt modifierade organismer innehåller krav på tydlig märkning och spårbarhet. Märkningen ger konsumenterna den information som de behöver för att själva kunna fatta ett beslut. De har därför friheten att välja vad de vill köpa. Kommissionens agerande är ansvarsfullt och grundar sig på en sträng och tydlig lagstiftning."

Sockermajs från den genetiskt modifierade majssorten Bt11 kommer att märkas enligt de nya bestämmelser som rådet och Europaparlamentet enats om under de föregående åren och som trädde i kraft den 18 april 2004[3]. I enlighet med internationella riktlinjer har det gjorts noggranna kontroller av sockermajsen Bt11 för att säkerställa att den inte är skadlig för människors hälsa.

Den har försetts med en unik identifieringskod för att möjliggöra spårbarhet och kommer att tas med i gemenskapskatalogen över genetiskt modifierat livsmedel och foder. Tillståndet är giltigt i 10 år. Kommissionen fattade beslutet i enlighet med vad som fordras i de fall då rådet varken har antagit eller avvisat kommissionens förslag.

Under de senaste fyra åren har EU infört ett tydligt, öppet och strängt system för lagstiftning på området för genetiskt modifierade livsmedel, foder och växter. Via denna lagstiftning garanteras att genetiskt modifierade organismer som är tillåtna inom EU utan risk kan användas som livsmedel och utsättas i miljön. Tack vare en tydlig märkning kan jordbrukarna välja vad de vill plantera och konsumenterna vad de vill köpa. Det är därför följdriktigt att detta säkra system tillämpas i praktiken. Huruvida ett tillstånd skall ges bedöms i varje enskilt fall, och ansökningar om tillstånd som inte uppfyller alla kriterier avslås. Beslutet träder i kraft samma dag som det meddelas till den sökande.
Mer information finns på webbadressen
http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm
och i MEMO/04/102
(Frågor och svar om regler för genetiskt modifierade organismer i EU).
Bilagor: Tillåtna genetiskt modifierade organismer inom EU och utestående ansökningar.

TILL REDAKTÖRERNA

Den 11 februari 1999 ingav Novartis (Syngenta) en ansökan till behöriga myndigheter i Nederländerna om tillstånd för utsläppande på marknaden av sockermajs från genetiskt modifierad majs av sorten Bt11 som nytt livsmedel eller ny livsmedelsingrediens. Majsen kommer från en planta som har modifierats genetiskt för att producera Bt-toxin. BT-toxin liknar det toxin som produceras av bakterier och under många år i stor omfattning har använts som naturligt insektsgift.

Den behöriga myndigheten i Nederländerna kom till slutsatsen att Bt11-sockermajs är lika säker som konventionell sockermajs. Denna slutsats drog även Vetenskapliga livsmedelskommittén inom EU. Yttrandet från Vetenskapliga livsmedelskommittén inriktades på de frågor som ställts i kommentarerna från medlemsstaternas myndigheter (bland annat molekylär bestämning) och på de toxicitetsstudier som tagits upp i yttrandet från det franska livsmedelsverket (Agence française de sécurité sanitaire des aliments, AFSSA).

Den metod som använts för utvärderingen av säkerheten i Bt11 låg också i linje dels med de riktlinjer som nyligen utarbetats av EU-organet Vetenskapliga styrkommittén för utvärdering av genetiskt modifierade organismer, livsmedel och foder, dels med Codex principer och riktlinjer för biotekniskt framställda livsmedel.

Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentrum (GFC) har i samarbete med Europeiska nätverket för GMO-laboratorier (ENGL) och med beaktande av internationellt godkända riktlinjer utfört en fullständig valideringsstudie (ringtest) för att prova förmågan hos en kvantitativ händelsespecifik metod för att påvisa och kvantifiera Bt11-transformationshändelsen i sockermajs. Den validerade metoden har utvecklats av Veterinærinstituttet i Norge och av Inra i Frankrike. Såväl metoden som valideringsresultaten har offentliggjorts.

Sockermajs från genetiskt modifierad majs av sorten Bt11 och de livsmedel vilka som ingrediens innehåller sockermajs från genetiskt modifierad majs av sorten Bt11 bör märkas i enlighet med förordning (EG) nr 1829/2003 och bör underkastas de spårbarhetskrav som fastställs i förordning 1830/2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG.

Information om identifikationen av sockermajs från genetiskt modifierad majs av sorten Bt11, inbegripet den validerade metoden för påvisning och det referensmaterial, som ingår i bilagan skall finnas i det register som i enlighet med artikel 28 i förordning (EG) nr 1829/2003 bör upprättas av kommissionen.

Den genetiskt modifierade majssorten Bt11 har enligt artiklarna 11.1 och 20.3 c i Cartagena-protokollet om biosäkerhet till konventionen om biologisk mångfald anmälts till Förmedlingscentrum för biosäkerhet.

Eftersom Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa inte avgav något yttrande, lade kommissionen den 4 februari 2004 för rådet fram ett förslag enligt artikel 13.4 b i förordning (EG) nr 258/97 samt i enlighet med artikel 5.4 i rådets beslut 1999/468/EG, där rådet anmodas att vidta åtgärder inom 3 månader.

Förslaget diskuterades vid ett möte inom rådet (jordbruk) den 26 april 2004. Vid mötet röstade Italien, Nederländerna , Finland, Sverige och Förenade kungariket för förslaget. Danmark, Grekland, Frankrike, Luxemburg, Österrike och Portugal röstade mot förslaget. Belgien, Tyskland och Spanien lade ner sina röster. Eftersom rådet inte har vidtagit några åtgärder inom den fastställda tidsfristen måste nu kommissionen fatta ett beslut.

Enligt förordning (EG) nr 1830/2003 om spårbarhet och märkning skall företagarna vidarebefordra och bevara, i varje steg av utsläppandet på marknaden, uppgifter om att en produkt innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer. Spårbarhet innebär att produkter som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer kan spåras genom produktions- och distributionskedjan.

I förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder föreskrivs att allt livsmedel och foder som består av, innehåller eller har framställts av genetiskt modifierade organismer skall förses med utförlig information genom märkning. Allt livsmedel, inklusive sojaolja och majsolja, som framställts av genetiskt modifierad soja och majs, och livsmedelsingredienser, såsom kex innehållande majsolja, som framställts av genetiskt modifierad majs skall märkas. Märkningen måste förses med texten ”Denna produkt innehåller genetiskt modifierade organismer” eller ”Denna produkt är framställd av genetiskt modifierad (namn på organismen)”.

ANNEX 1

GMO PRODUCTS

APPROVED UNDER DIRECTIVE 90/220/EEC AS OF MARCH 2001

Product
Notifier
Date of
Commission Decision[4] / Member State Consent[5]
1. Vaccine against Aujeszky's disease
Vemie Veterinär Chemie GmbH
18.12.92
2. Vaccine against rabies
Rhône-Mêrieux
C/B/92/B28 & C/F/93/03-02
19.10.93
3. Tobacco tolerant to bromoxynil
SEITA
C/F/93/08-02
08.06.94
4. Vaccine against Aujeszky's disease (further uses)[6]
Vemie Veterinär Chemie GmbH
C/D/92/I-1
18.07.94
5. Male sterile swede rape resistant to glufosinate ammonium (MS1, RF1)
Uses : breeding activities
Plant Genetic Systems
C/UK/94/M1/1
06.02.96
6. Soybeans tolerant to glyphosate
Uses : import and processing
Monsanto
C/UK/94/M3/1
03.04.96
7. Male sterile chicory tolerant to glufosinate ammonium
Uses : breeding activities
Bejo-Zaden BV
C/NL/94/25
20.05.96
8. Bt-maize tolerant to glufosinate ammonium
(Bt-176)
Ciba-Geigy
C/F/94/11-03
23.01.97
9. Male sterile swede rape
tolerant to glufosinate
ammonium (MS1, RF1)[7]
Uses : import and
processing
Plant Genetic Systems
C/F/95/05/01/A
06.06.97
(not finally approved by F)

Product
Notifier
Date of
Commission Decision[8] / Member State Consent[9]
10. Male sterile swede rape tolerant to glufosinate ammonium (MS1, RF2)[10]
Plant Genetic Systems
C/F/95/05/01/B
06.06.97
(not finally approved by F)
11. Test kit to detect antibiotic residues in milk
Valio Oy
C/F1/96-1NA
14.07.97
12. Carnation lines with modified flower colour
Florigene
C/NL/96/14
01.12.97
(MS consent)
13. Swede rape tolerant to glufosinate ammonium (Topas 19/2)
Uses : import and processing
AgrEvo
C/UK/95/M5/1
22.04.98
14. Maize tolerant to glufosinate ammonium (T25)
AgrEvo
C/F/95/12/07
22.04.98
15. Maize expressing the Bt cryIA(b) gene (MON 810)
Monsanto
C/F/95/12-02
22.04.98
16. Maize tolerant to glufosinate ammonium and expressing the Bt cryIA(b) gene (Bt-11)
Uses : import and processing
Novartis
(formerly Northrup King)
C/UK/96/M4/1
22.04.98
17. Carnation lines with improved vase life
Florigene
C/NL/97/12
20.10.98
(MS consent)
18. Carnation lines with modified flower colour
Florigene
C/NL/97/13
20.10.98
(MS consent)

ANNEX 2

GMO PRODUCTS

NOTIFICATIONS RECEIVED BY THE COMMISSION
UNDER DIRECTIVE 2001/18/EC

Product notification details
Company
Stage
1. Maize hybrid MON810 x NK603 (glyphosate-tolerant and containing Bt toxin)
Received by UK under Dir 90/220/EC. (C/GB/02/M3/03)
Received by the Commission under Dir 2001/18 : 15/01/03
Uses: import and use in feed and industrial processing, not for cultivation.
Monsanto
Consideration of assessment report and notification by Member States (60 day period)
2. Oil seed rape – herbicide resistant GT 73
Received by the Netherlands (C/NL/98/11) under Dir 90/220/EC.
Received by the Commission under Dir 2001/18 : 16/1/03

Uses: import and uses in feed and industrial processing, not for cultivation.
Monsanto
EFSA Opinion published. Draft Decision pending submission to Regulatory Committee.
3. Maize Roundup Ready NK603, tolerant to glyphosate herbicide
Received by Spain (C/ES/00/01) under Dir 90/220 : 21/12/2000
Received by the Commission under Dir 2001/18 : 17/01/03
Uses: import and use in feed and industrial processing, not for cultivation.
Monsanto
Draft Proposal with Council
4. Potato with altered starch composition
from Sweden (C/SE/96/3501)
Received by the Commission under Dir 90/220: 20.05.98
Favourable opinion of EU Scientific Committee 18.07.02
Received by the Commission under Dir 2001/18/EC: 24/01/03
Uses: for cultivation and production of starch, not for use as human food.
AMYLOGENE
HB
Consideration of assessment report and notification by Member States (60 day period)
5. Oilseed rape (Ms8, Rf3)
from Belgium (C/BE/96/01)
Received by the Commission: under Dir 90/220 16.01.97
Favourable opinion of EU Scientific Committee 19.05.98
Received by the Commission under Dir 2001/18: 5/02/03
Uses: import and cultivation in the EU, uses in feed and industrial processing.
Bayer CropScience
Consideration of assessment report and notification by Member States (60 day period)
6. Soybeans Glufosinate tolerant (Events A 2704-12 & A 5547-127)
from Belgium (C/BE/98/01)
Received by the Commission under Dir 2001/18: 5/02/03
Uses: import only, not for cultivation
Bayer CropScience
Application to be transformed into an application under Regulation 1829/2003 on GM Food and Feed
7. Roundup Ready sugar beet (event T9100152), glyphosate tolerant
from Belgium C/BE/99/01

Received by the Commission under Dir 2001/18: 5/02/03

Uses: for cultivation and use in animal feed, processing of sugar and other products.
Monsanto/
Syngenta
Withdrawn

8. Oilseed rape tolerant for glufosinate-ammonium herbicides.
(FALCON GS40/90pHoe6/Ac)
from Germany (C/DE/96/5)
Received by the Commission under Dir 90/220: 25.11.96
Opinion of EU Scientific Committee 27.07.98
Received by the Commission under Dir 2001/18: 7/02/03
Uses: for import and cultivation
Bayer CropScience
Application to be transformed into an application under Regulation 1829/2003 on GM Food and Feed
9. Oilseed rape tolerant for glufosinate (Liberator pHoe6/Ac)
from Germany (C/DE/98/6)
Received by the Commission under Dir 90/220: 29.10.98
Favourable opinion of EU Scientific Committee 30.11.00
Received by the Commission under Dir 2001/18: 7/02/03
Uses: for import and cultivation
Bayer CropScience
Application to be transformed into an application under Regulation 1829/2003 on GM Food and Feed
10. Roundup Ready Sugar Beet event H7-1 (tolerant to glyphosate)
from Germany C/DE/00/8

Received by the Commission under Dir 2001/18: 7/02/03

Uses: for cultivation and use in processing of sugar and other processed products.
KWS SAAT AG/Monsanto
Application to be transformed into an application under Regulation 1829/2003 on GM Food and Feed
11. Maize MON 863 X MON 810 (protection against certain insect pests)
from Germany C/DE/02/9 (6788-01-09)

Received by the Commission under Dir 2001/18: 7/02/03

Uses:, for import and use of grain and grain products, not for cultivation.
Monsanto
EFSA Opinion published. Draft Decision pending submission to Regulatory Committee.
12. Oilseed rape (event T45) tolerant for glufosinate-ammonium herbicide
from UK C/GB/04/M5/4 (Replacing C/GB/99/M5/2 received by the Commission on 10/2/03 and withdrawn on 26/3/04).

Received by the Commission under Dir 2001/18: 30/03/04

Uses: import and use in feed and industrial processing, not for cultivation.
Bayer CropScience
Application to be transformed into an application under Regulation 1829/2003 on GM Food and Feed
13. Maize herbicide and insect resistant (line 1507 -- CRY1F)

Received by the Netherlands (C/NL/00/10) under Dir 90/220/EC.
Received by the Commission under Dir 2001/18 : 12/02/03

Uses: import and processing, not for cultivation
Pioneer/
Mycogen Seeds
Submitted to EFSA for Opinion
14. Insect-protected Cotton expressing the Bt cryIA(c) gene (line 531)
from Spain (C/ES/96/02)
Received by the Commission under Dir 90/220: 24.11.97
Favourable opinion of EU Scientific Committee 14.07.98
Received by the Commission under Dir 2001/18: 12/2/03
Uses: for import, processing and cultivation
Monsanto
Application to be transformed into an application under Regulation 1829/2003 on GM Food and Feed
15. Roundup Ready Cotton tolerant to herbicide (line 1445)
from Spain (C/ES/97/01)
Received by the Commission under Dir 90/220: 24.11.97
Favourable opinion of EU Scientific Committee 14.07.98
Received by the Commission under Dir 2001/18: 12/2/03
Uses: for import, processing and cultivation
Monsanto
Application to be transformed into an application under Regulation 1829/2003 on GM Food and Feed

16. Maize 1507 (or Bt Cry1F 1507)
Received by Spain (C/ES/01/01) 11/7/2001 under Dir 90/220/EC.
Received by the Commission under Dir 2001/18: 13/2/03
Uses: Cultivation
Pioneer/
Mycogen Seeds
Consideration of assessment report and notification by Member States (45 day period)
17. Roundup Ready Fodder beet (line A5/15)
from Denmark (C/DK/97/01)
Received by the Commission under Dir 90/220: 09.10.97
Favourable opinion of EU Scientific Committee 23.06.98
Received by the Commission under Dir 2001/18/EC: 26/02/03

Uses: for cultivation and animal feed.
DLF-Trifolium, Monsanto and Danisco Seed
Application to be transformed into an application under Regulation 1829/2003 on GM Food and Feed
18. Maize tolerant to glufosinate ammonium and expressing the Bt cryIA(b) gene (Bt-11)
from France (C/F/96/05-10)
Received by the Commission under Dir 90/220: 12.04.99 and 03.05.99 respectively
Favourable opinion of EU Scientific Committee 30.11.00
Received by the Commission under Dir 2001/18/EC: 16.6.2003

Uses : for cultivation, feed and industrial processing
Syngenta Seeds SAS
Submitted to EFSA for Opinion
19. Bromoxynil-tolerant cotton lines 10215 and 10222
from Spain (C/ES/99/01)

Received by the Commission under Dir 2001/18/EC: 18.07.2003

Uses : for importation and processing to non-viable products
Stoneville Pedigreed Seed Company
Application to be transformed into an application under Regulation 1829/2003 on GM Food and Feed
20. NK603 Roundup Ready® maize
from Spain (C/ES/03/01)

Received by the Commission under Dir 2001/18/EC : 22/07/2003

Uses: Cultivation
Monsanto
Application with lead competent authority (90 day period)
21. Rice tolerant to glufosinate-ammonium, event LLRICE62
from UK (C/GB/03/M5/3)

Received by the Commission under Dir 2001/18/EC : 3/9/2003

Uses: import and use in feed and industrial processing, not for cultivation.
Bayer CropScience Ltd.
Consideration of assessment report and notification by Member States (60 day period)
22. NK603 X MON 810 maize from Spain (C/ES/04/01)

Received by the Commission under Dir 2001/18/EC : 12/1/2004

Uses: import and use in feed and industrial processing, and for cultivation.
Monsanto
Application with lead competent authority (90 day period)
23. Cotton, insect resistant (281-24-236/3006-210-23) from the Netherlands (C/NL/04/01)

Received by the Commission under Dir 2001/18/EC : 18/2/2004

Uses: import and use in feed and industrial processing, not for cultivation
Agrigenetics Inc.
d/b/a Mycogen Seeds, c/o Dow AgroSciences
Application to be transformed into an application under Regulation 1829/2003 on GM Food and Feed
24. Cotton (LLCotton25) glufosinate tolerant from Spain (C/ES/04/02)

Received by the Commission under Dir 2001/18/EC : 26/3/2004
Uses: import and use in feed and industrial processing, not for cultivation
Bayer CropScience
Application to be transformed into an application under Regulation 1829/2003 on GM Food and Feed


ANNEX 3

GENETICALLY MODIFIED (GM) FOODS AUTHORISED IN THE EUROPEAN UNIONEVENT
CROP
APPLICANT
TRAIT
POTENTIAL FOOD USES
DATE
LEGAL BASIS
1
GTS 40/3/2
Soybean
Monsanto
Insect protection and herbicide tolerance

Soy foods. Soy foods include soy beverages, tofu, soy oil, soy flour, lecithin.
03.04.1996
Dir. 90/220/EEC – Art. 13
2
Bt 176
Maize
Ciba-Geigy
Insect protection and herbicide tolerance

Maize foods. Maize foods include kernels, oil, maize flour, sugar, syrup.
23.01.1997
Dir. 90/220/EEC – Art. 13
3
TOPAS 19/2
Oilseed rape
AgrEvo
Herbicide tolerance

24.06.1997
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
4
MS1 / RF2
Oilseed rape
Plant Genetic Systems
Herbicide tolerance

Rapeseed oil. Products made with rapeseed oil may
24.06.1997
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
5
MS1 / RF1
Oilseed rape
Plant Genetic Systems
Herbicide tolerance

include fried foods, baked products and snack foods.
24.06.1997
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
6
GT 73
Oilseed rape
Monsanto
Herbicide tolerance

21.11.1997
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
7
MON 810
Maize
Monsanto
Insect protection

06.02.1998
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
8
T 25
Maize
AgrEvo
Herbicide tolerance
Maize derivatives. These may include maize oil, maize flour, sugar and syrup. Products made with maize
06.02.1998
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
9
Bt 11
Maize
Novartis
Insect protection

derivatives may include snack foods, baked foods, fried foods, confectionary and soft drinks.
06.02.1998
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
10
MON 809
Maize
Pioneer
Insect protection

23.10.1998
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
11
Falcon GS 40/90
Oilseed rape
Hoechst / AgrEvo
Herbicide tolerance

08.11.1999
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
12
Liberator L62
Oilseed rape
Hoechst / AgrEvo
Herbicide tolerance
Rapeseed oil. Products made with rapeseed oil may include fried foods, baked foods and snack foods.
08.11.1999
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
13
MS8/RF3
Oilseed rape
Plant Genetic Systems
Herbicide tolerance

26.04.2000
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
14
1445
Cotton
Monsanto
Herbicide tolerance

Cottonseed oil. Products made with cottonseed oil may
19.12.2002
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
15
531
Cotton
Monsanto
Insect protection
include fried foods, baked foods and snack foods.
19.12.2002
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
16
pRF69/pRF93
Bacillus subtilis
F. Hoffmann - La Roche
Riboflavin
Vitamin B2
23.03.2000
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5


ANNEX 4

GENETICALLY MODIFIED (GM) FOODS PENDING AUTHORISATION IN THE EUROPEAN UNION


EVENT
CROP
APPLICANT
TRAIT
FOOD USES
INITIAL ASSESSMENT
SCIENTIFIC OPINION
LEGAL BASIS /
Stage of procedure
1
Bt 11
Maize
Syngenta
Insect resistance
Processed sweet maize.
NL – 27/04/2000
SCF – 13.03.2002
Reg. (EC) No. 258/97 – Art. 7
Back to Commission on 4 May 2004, since no qualified majority was reached in Council
2
GA 21
Maize
Monsanto
Herbicide tolerance
Maize and maize derivatives
NL – 21/12/1999
SCF – 02.02.1999
Reg. (EC) No. 258/97 – Art. 7
Awaiting validation of detection method
3
NK 603
Maize
Monsanto
Herbicide tolerance
Maize and maize derivatives
NL – 13/08/2002
EFSA – 04.12.2003
Reg. (EC) No. 258/97 – Art. 7
Opinion by Member States on Commission proposal scheduled for the meeting of the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health on 30 April 2004
4
MON 863
Maize
Monsanto
Insect protection
Maize and maize derivatives
DE – 08/04/2003
EFSA – Opinion adopted on 2April 2004
Reg. (EC) No. 258/97 – Art. 7
Awaiting validation of detection method
5
MON 863 x
MON 810
Maize
Monsanto
Insect protection
Maize and maize derivatives
DE – 08/04/2003
EFSA - pending
Reg. (EC) No. 1829/2003 Art. 46.1
6
1507
Maize
Pioneer
Insect protection
Maize and maize derivatives
NL – 04/11/2003
EFSA - pending
Reg. (EC) 258/97 – Art. 7
7
MaisGard/RoundupReady
Maize
Monsanto
Insect protection and herbicide tolerance
Maize and maize derivatives
NL – pending

Reg. (EC) No. 1829/2003 Art. 46.1
8
RoundupReady Sugar Beet
Sugar Beet
Monsanto
Herbicide tolerance
Sugar Beet derivatives
NL – pending

Application withdrawn on 16 April 2004
9
Liberty Link Soybean
Soybean
AgrEvo
Herbicide tolerance
Soybean derivatives
B – pending

Reg. (EC) No. 1829/2003 Art. 46.1


[1] Tillstånd utfärdat den 22 april 1998 med stöd av rådets direktiv 90/220/EEG.

[2] Anmälan av den 6 februari 1998 med stöd av artikel 5 (motsvarar i huvudsak redan befintliga livsmedel) i förordning (EG) nr 258/97.

[3] Förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder.

Förordning (EG) nr 1830/2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade organismer.

[4] where objections were raised by Member State authorities
[5] in the absence of objections by Member State authorities
[6] linked to item 1 (same product, further uses)
[7] linked to item 5 (same product, further uses)
[8] where objections were raised by Member State authorities
[9] in the absence of objections by Member State authorities
[10] this product is the result of a different transformation event to that of No. 9


Side Bar