Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT SV PT FI EL

IP/04/663

Brussel, 19 mei 2004

Commissie staat invoer GG-maïs in blik toe onder nieuwe strenge etiketteringsvoorwaarden – de consument kiest

De Europese Commissie heeft vandaag een vergunning verleend voor het in de handel brengen van suikermaïs van de genetisch gemodificeerde (GG) maïslijn Bt11. De vergunning was aangevraagd door de firma Syngenta en geldt voor tien jaar. Op het etiket van de blikken ingevoerde maïs moet duidelijk staan dat de maïs afkomstig is van GG-planten. Maïs van GG-maïslijn Bt11 mag sinds 1998 in de EU worden ingevoerd en wordt veel gebruikt in diervoeder[1] en in levensmiddelen[2] als maïsolie, maïsbloem, snacks, gebakken en gefrituurde waren, snoepgoed en frisdrank. De nieuwe vergunning geldt specifiek voor ingevoerde verse of in blik verkochte suikermaïs. In overeenstemming met de nieuwe EU-regels moet duidelijk op het etiket staan dat het om GG-maïs gaat. Voor het verbouwen van Bt11-maïs is ook een vergunning aangevraagd, maar nog niet verleend.

Commissielid voor Gezondheid en consumentenbescherming David Byrne: "GG-maïs is vooraf getest volgens de strengste regels ter wereld. Wetenschappelijk is vastgesteld dat deze maïs even veilig is als conventionele maïs. Voedselveiligheid is dus geen probleem, het gaat om de keuzevrijheid van de consument. Volgens de nieuwe EU-regels moeten genetisch gemodificeerde organismen duidelijk geëtiketteerd en traceerbaar zijn. De consument bepaalt zelf wat hij koopt; alle gegevens die hij nodig heeft, staan op het etiket. De Commissie past strenge en duidelijke voorschriften verantwoord toe.”

De Bt11-suikermaïs wordt geëtiketteerd volgens nieuwe regels die het Europees Parlement en de Raad de afgelopen jaren hebben goedgekeurd en die sinds 18 april 2004 gelden.[3] De risico’s voor de volksgezondheid van Bt11-suikermaïs zijn grondig onderzocht volgens internationale richtsnoeren. De maïs heeft een eenduidig identificatienummer gekregen dat in het communautair register van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders wordt opgenomen, zodat altijd kan worden achterhaald waar hij vandaan komt. De vergunning geldt voor tien jaar en is verleend door de Commissie; dat was nodig omdat de Raad haar voorstel niet heeft goedgekeurd, maar evenmin heeft afgewezen.

De afgelopen vijf jaar heeft de EU een transparant systeem van strenge regels voor genetisch gemodificeerde levensmiddelen, diervoeders en planten opgezet om te garanderen dat alle genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) die in de EU zijn toegestaan veilig zijn voor mens en milieu. Door de duidelijke etiketteringsregels kunnen landbouwers kiezen wat ze verbouwen en consumenten wat ze kopen. Het is dus niet meer dan normaal dat dit veilige systeem wordt toegepast. Elke vergunningaanvraag wordt afzonderlijk beoordeeld. Aanvragen die niet aan alle criteria voldoen, worden steeds geweigerd. Het besluit gaat in op de datum dat de aanvrager ervan in kennis wordt gesteld.

Meer informatie op

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm

met een link naar achtergronddocument

MEMO/04/102

(Vragen en antwoorden over de GGO-wetgeving in de EU).

Bijlagen: In de EU toegestane GGO’s en lopende aanvragen.

VOOR DE REDACTIES

Op 11 februari 1999 vroeg Novartis (inmiddels Syngenta) bij de bevoegde instanties in Nederland een vergunning aan voor het in de handel brengen van suikermaïs van GG-maïslijn Bt11 als nieuw voedingsmiddel of nieuw voedselingrediënt. De maïs is afkomstig van een plant die door genetische modificatie het Bt-toxine aanmaakt; dit is vergelijkbaar met een bacterieel toxine dat al vele jaren als natuurlijk insecticide wordt gebruikt.

De Nederlandse voedselbeoordelingsinstantie en het Wetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding van de EU kwamen tot de conclusie dat Bt11-suikermaïs even veilig is als conventionele suikermaïs. Het advies van het Wetenschappelijk Comité ging met name over de punten die de lidstaten aan de orde hadden gesteld (zoals moleculaire karakterisering en toxiciteitsstudies in het advies van het Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA)).

De methoden waarmee de veiligheid van Bt11 is onderzocht, stroken met de onlangs door de Wetenschappelijke Stuurgroep van de EU opgestelde richtsnoeren voor de beoordeling van GGO's en genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders en met de Codex Principles and Guidelines on Foods Derived from Biotechnology.

Het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (GCO) van de Commissie heeft in samenwerking met het Europees netwerk van GGO-laboratoria (ENGL) volgens internationaal aanvaarde richtsnoeren een volledige valideringsstudie (ringonderzoek) uitgevoerd om de prestaties van een kwantitatieve modificatiespecifieke methode voor het opsporen en kwantificeren van de Bt11-transformatiestap bij suikermaïs te testen. De gevalideerde methode is ontwikkeld door het nationale veterinaire instituut in Noorwegen en INRA in Frankrijk. Zowel de methode als de resultaten van de validatie zijn openbaar gemaakt.

Suikermaïs van GG-maïslijn Bt11 en voedsel dat deze maïs als ingrediënt bevat, moeten worden geëtiketteerd volgens Verordening (EG) nr. 1829/2003 en voldoen aan de traceerbaarheidseisen van Verordening (EG) nr. 1830/2003 betreffende de traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid van met genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en diervoeders en tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG.

De informatie over de identificatie van suikermaïs van GG-maïslijn Bt11, met inbegrip van de gevalideerde detectiemethode en het referentiemateriaal (bijlage), moet terug te vinden zijn in het register dat de Commissie overeenkomstig artikel 28 van Verordening (EG) nr. 1829/2003 opstelt.

GG-maïs Bt11 is aangemeld bij het uitwisselingscentrum voor bioveiligheid overeenkomstig artikel 11, lid 1, en artikel 20, lid 3, onder c), van het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid bij het Verdrag inzake biodiversiteit.

Het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid heeft geen advies uitgebracht. De Commissie heeft daarom op 4 februari 2004 bij de Raad een voorstel ingediend overeenkomstig artikel 13, lid 4, onder b), van Verordening (EG) nr. 258/97 en in overeenstemming met artikel 5, lid 4, van Besluit 1999/468/EG van de Raad. De Raad had drie maanden om te reageren.

Het voorstel is besproken op de Landbouwraad van 26 april 2004. Ierland, Italië, Nederland, Finland, Zweden en het VK stemden voor, Denemarken, Griekenland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk en Portugal tegen. België, Duitsland en Spanje onthielden zich. Daar de Raad binnen de termijn geen besluit heeft genomen, moet het besluit door de Commissie worden goedgekeurd.

Volgens Verordening nr. 1830/2003 over traceerbaarheid en etikettering moeten exploitanten in elke fase van het in de handel brengen van geheel of gedeeltelijk uit GGO’s bestaande producten informatie daarover meedelen en bewaren, zodat in de hele productie- en toeleveringsketen kan worden nagegaan waar de producten vandaan komen.

Verordening nr. 1829/2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders zorgt voor volledige informatie op het etiket van alle levensmiddelen en diervoeders die geheel of gedeeltelijk uit GGO's bestaan of daarmee zijn geproduceerd. Voor deze levensmiddelen, zoals soja- en maïsolie van GG-soja of GG-maïs en koekjes met maïsolie van GG-maïs, is een etiket nodig met een vermelding als "bevat genetisch gemodificeerde organismen" of "geproduceerd met genetisch gemodificeerde [naam van het organisme]".

ANNEX 1

GMO PRODUCTS

APPROVED UNDER DIRECTIVE 90/220/EEC AS OF MARCH 2001

Product
Notifier
Date of
Commission Decision[4] / Member State Consent[5]
1. Vaccine against Aujeszky's disease
Vemie Veterinär Chemie GmbH
18.12.92
2. Vaccine against rabies
Rhône-Mêrieux
C/B/92/B28 & C/F/93/03-02
19.10.93
3. Tobacco tolerant to bromoxynil
SEITA
C/F/93/08-02
08.06.94
4. Vaccine against Aujeszky's disease (further uses)[6]
Vemie Veterinär Chemie GmbH
C/D/92/I-1
18.07.94
5. Male sterile swede rape resistant to glufosinate ammonium (MS1, RF1)
Uses : breeding activities
Plant Genetic Systems
C/UK/94/M1/1
06.02.96
6. Soybeans tolerant to glyphosate
Uses : import and processing
Monsanto
C/UK/94/M3/1
03.04.96
7. Male sterile chicory tolerant to glufosinate ammonium
Uses : breeding activities
Bejo-Zaden BV
C/NL/94/25
20.05.96
8. Bt-maize tolerant to glufosinate ammonium
(Bt-176)
Ciba-Geigy
C/F/94/11-03
23.01.97
9. Male sterile swede rape
tolerant to glufosinate
ammonium (MS1, RF1)[7]
Uses : import and
processing
Plant Genetic Systems
C/F/95/05/01/A
06.06.97
(not finally approved by F)

Product
Notifier
Date of
Commission Decision[8] / Member State Consent[9]
10. Male sterile swede rape tolerant to glufosinate ammonium (MS1, RF2)[10]
Plant Genetic Systems
C/F/95/05/01/B
06.06.97
(not finally approved by F)
11. Test kit to detect antibiotic residues in milk
Valio Oy
C/F1/96-1NA
14.07.97
12. Carnation lines with modified flower colour
Florigene
C/NL/96/14
01.12.97
(MS consent)
13. Swede rape tolerant to glufosinate ammonium (Topas 19/2)
Uses : import and processing
AgrEvo
C/UK/95/M5/1
22.04.98
14. Maize tolerant to glufosinate ammonium (T25)
AgrEvo
C/F/95/12/07
22.04.98
15. Maize expressing the Bt cryIA(b) gene (MON 810)
Monsanto
C/F/95/12-02
22.04.98
16. Maize tolerant to glufosinate ammonium and expressing the Bt cryIA(b) gene (Bt-11)
Uses : import and processing
Novartis
(formerly Northrup King)
C/UK/96/M4/1
22.04.98
17. Carnation lines with improved vase life
Florigene
C/NL/97/12
20.10.98
(MS consent)
18. Carnation lines with modified flower colour
Florigene
C/NL/97/13
20.10.98
(MS consent)

ANNEX 2

GMO PRODUCTS

NOTIFICATIONS RECEIVED BY THE COMMISSION
UNDER DIRECTIVE 2001/18/EC

Product notification details
Company
Stage
1. Maize hybrid MON810 x NK603 (glyphosate-tolerant and containing Bt toxin)
Received by UK under Dir 90/220/EC. (C/GB/02/M3/03)
Received by the Commission under Dir 2001/18 : 15/01/03
Uses: import and use in feed and industrial processing, not for cultivation.
Monsanto
Consideration of assessment report and notification by Member States (60 day period)
2. Oil seed rape – herbicide resistant GT 73
Received by the Netherlands (C/NL/98/11) under Dir 90/220/EC.
Received by the Commission under Dir 2001/18 : 16/1/03

Uses: import and uses in feed and industrial processing, not for cultivation.
Monsanto
EFSA Opinion published. Draft Decision pending submission to Regulatory Committee.
3. Maize Roundup Ready NK603, tolerant to glyphosate herbicide
Received by Spain (C/ES/00/01) under Dir 90/220 : 21/12/2000
Received by the Commission under Dir 2001/18 : 17/01/03
Uses: import and use in feed and industrial processing, not for cultivation.
Monsanto
Draft Proposal with Council
4. Potato with altered starch composition
from Sweden (C/SE/96/3501)
Received by the Commission under Dir 90/220: 20.05.98
Favourable opinion of EU Scientific Committee 18.07.02
Received by the Commission under Dir 2001/18/EC: 24/01/03
Uses: for cultivation and production of starch, not for use as human food.
AMYLOGENE
HB
Consideration of assessment report and notification by Member States (60 day period)
5. Oilseed rape (Ms8, Rf3)
from Belgium (C/BE/96/01)
Received by the Commission: under Dir 90/220 16.01.97
Favourable opinion of EU Scientific Committee 19.05.98
Received by the Commission under Dir 2001/18: 5/02/03
Uses: import and cultivation in the EU, uses in feed and industrial processing.
Bayer CropScience
Consideration of assessment report and notification by Member States (60 day period)
6. Soybeans Glufosinate tolerant (Events A 2704-12 & A 5547-127)
from Belgium (C/BE/98/01)
Received by the Commission under Dir 2001/18: 5/02/03
Uses: import only, not for cultivation
Bayer CropScience
Application to be transformed into an application under Regulation 1829/2003 on GM Food and Feed
7. Roundup Ready sugar beet (event T9100152), glyphosate tolerant
from Belgium C/BE/99/01

Received by the Commission under Dir 2001/18: 5/02/03

Uses: for cultivation and use in animal feed, processing of sugar and other products.
Monsanto/
Syngenta
Withdrawn

8. Oilseed rape tolerant for glufosinate-ammonium herbicides.
(FALCON GS40/90pHoe6/Ac)
from Germany (C/DE/96/5)
Received by the Commission under Dir 90/220: 25.11.96
Opinion of EU Scientific Committee 27.07.98
Received by the Commission under Dir 2001/18: 7/02/03
Uses: for import and cultivation
Bayer CropScience
Application to be transformed into an application under Regulation 1829/2003 on GM Food and Feed
9. Oilseed rape tolerant for glufosinate (Liberator pHoe6/Ac)
from Germany (C/DE/98/6)
Received by the Commission under Dir 90/220: 29.10.98
Favourable opinion of EU Scientific Committee 30.11.00
Received by the Commission under Dir 2001/18: 7/02/03
Uses: for import and cultivation
Bayer CropScience
Application to be transformed into an application under Regulation 1829/2003 on GM Food and Feed
10. Roundup Ready Sugar Beet event H7-1 (tolerant to glyphosate)
from Germany C/DE/00/8

Received by the Commission under Dir 2001/18: 7/02/03

Uses: for cultivation and use in processing of sugar and other processed products.
KWS SAAT AG/Monsanto
Application to be transformed into an application under Regulation 1829/2003 on GM Food and Feed
11. Maize MON 863 X MON 810 (protection against certain insect pests)
from Germany C/DE/02/9 (6788-01-09)

Received by the Commission under Dir 2001/18: 7/02/03

Uses:, for import and use of grain and grain products, not for cultivation.
Monsanto
EFSA Opinion published. Draft Decision pending submission to Regulatory Committee.
12. Oilseed rape (event T45) tolerant for glufosinate-ammonium herbicide
from UK C/GB/04/M5/4 (Replacing C/GB/99/M5/2 received by the Commission on 10/2/03 and withdrawn on 26/3/04).

Received by the Commission under Dir 2001/18: 30/03/04

Uses: import and use in feed and industrial processing, not for cultivation.
Bayer CropScience
Application to be transformed into an application under Regulation 1829/2003 on GM Food and Feed
13. Maize herbicide and insect resistant (line 1507 -- CRY1F)

Received by the Netherlands (C/NL/00/10) under Dir 90/220/EC.
Received by the Commission under Dir 2001/18 : 12/02/03

Uses: import and processing, not for cultivation
Pioneer/
Mycogen Seeds
Submitted to EFSA for Opinion
14. Insect-protected Cotton expressing the Bt cryIA(c) gene (line 531)
from Spain (C/ES/96/02)
Received by the Commission under Dir 90/220: 24.11.97
Favourable opinion of EU Scientific Committee 14.07.98
Received by the Commission under Dir 2001/18: 12/2/03
Uses: for import, processing and cultivation
Monsanto
Application to be transformed into an application under Regulation 1829/2003 on GM Food and Feed
15. Roundup Ready Cotton tolerant to herbicide (line 1445)
from Spain (C/ES/97/01)
Received by the Commission under Dir 90/220: 24.11.97
Favourable opinion of EU Scientific Committee 14.07.98
Received by the Commission under Dir 2001/18: 12/2/03
Uses: for import, processing and cultivation
Monsanto
Application to be transformed into an application under Regulation 1829/2003 on GM Food and Feed

16. Maize 1507 (or Bt Cry1F 1507)
Received by Spain (C/ES/01/01) 11/7/2001 under Dir 90/220/EC.
Received by the Commission under Dir 2001/18: 13/2/03
Uses: Cultivation
Pioneer/
Mycogen Seeds
Consideration of assessment report and notification by Member States (45 day period)
17. Roundup Ready Fodder beet (line A5/15)
from Denmark (C/DK/97/01)
Received by the Commission under Dir 90/220: 09.10.97
Favourable opinion of EU Scientific Committee 23.06.98
Received by the Commission under Dir 2001/18/EC: 26/02/03

Uses: for cultivation and animal feed.
DLF-Trifolium, Monsanto and Danisco Seed
Application to be transformed into an application under Regulation 1829/2003 on GM Food and Feed
18. Maize tolerant to glufosinate ammonium and expressing the Bt cryIA(b) gene (Bt-11)
from France (C/F/96/05-10)
Received by the Commission under Dir 90/220: 12.04.99 and 03.05.99 respectively
Favourable opinion of EU Scientific Committee 30.11.00
Received by the Commission under Dir 2001/18/EC: 16.6.2003

Uses : for cultivation, feed and industrial processing
Syngenta Seeds SAS
Submitted to EFSA for Opinion
19. Bromoxynil-tolerant cotton lines 10215 and 10222
from Spain (C/ES/99/01)

Received by the Commission under Dir 2001/18/EC: 18.07.2003

Uses : for importation and processing to non-viable products
Stoneville Pedigreed Seed Company
Application to be transformed into an application under Regulation 1829/2003 on GM Food and Feed
20. NK603 Roundup Ready® maize
from Spain (C/ES/03/01)

Received by the Commission under Dir 2001/18/EC : 22/07/2003

Uses: Cultivation
Monsanto
Application with lead competent authority (90 day period)
21. Rice tolerant to glufosinate-ammonium, event LLRICE62
from UK (C/GB/03/M5/3)

Received by the Commission under Dir 2001/18/EC : 3/9/2003

Uses: import and use in feed and industrial processing, not for cultivation.
Bayer CropScience Ltd.
Consideration of assessment report and notification by Member States (60 day period)
22. NK603 X MON 810 maize from Spain (C/ES/04/01)

Received by the Commission under Dir 2001/18/EC : 12/1/2004

Uses: import and use in feed and industrial processing, and for cultivation.
Monsanto
Application with lead competent authority (90 day period)
23. Cotton, insect resistant (281-24-236/3006-210-23) from the Netherlands (C/NL/04/01)

Received by the Commission under Dir 2001/18/EC : 18/2/2004

Uses: import and use in feed and industrial processing, not for cultivation
Agrigenetics Inc.
d/b/a Mycogen Seeds, c/o Dow AgroSciences
Application to be transformed into an application under Regulation 1829/2003 on GM Food and Feed
24. Cotton (LLCotton25) glufosinate tolerant from Spain (C/ES/04/02)

Received by the Commission under Dir 2001/18/EC : 26/3/2004
Uses: import and use in feed and industrial processing, not for cultivation
Bayer CropScience
Application to be transformed into an application under Regulation 1829/2003 on GM Food and Feed


ANNEX 3

GENETICALLY MODIFIED (GM) FOODS AUTHORISED IN THE EUROPEAN UNIONEVENT
CROP
APPLICANT
TRAIT
POTENTIAL FOOD USES
DATE
LEGAL BASIS
1
GTS 40/3/2
Soybean
Monsanto
Insect protection and herbicide tolerance

Soy foods. Soy foods include soy beverages, tofu, soy oil, soy flour, lecithin.
03.04.1996
Dir. 90/220/EEC – Art. 13
2
Bt 176
Maize
Ciba-Geigy
Insect protection and herbicide tolerance

Maize foods. Maize foods include kernels, oil, maize flour, sugar, syrup.
23.01.1997
Dir. 90/220/EEC – Art. 13
3
TOPAS 19/2
Oilseed rape
AgrEvo
Herbicide tolerance

24.06.1997
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
4
MS1 / RF2
Oilseed rape
Plant Genetic Systems
Herbicide tolerance

Rapeseed oil. Products made with rapeseed oil may
24.06.1997
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
5
MS1 / RF1
Oilseed rape
Plant Genetic Systems
Herbicide tolerance

include fried foods, baked products and snack foods.
24.06.1997
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
6
GT 73
Oilseed rape
Monsanto
Herbicide tolerance

21.11.1997
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
7
MON 810
Maize
Monsanto
Insect protection

06.02.1998
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
8
T 25
Maize
AgrEvo
Herbicide tolerance
Maize derivatives. These may include maize oil, maize flour, sugar and syrup. Products made with maize
06.02.1998
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
9
Bt 11
Maize
Novartis
Insect protection

derivatives may include snack foods, baked foods, fried foods, confectionary and soft drinks.
06.02.1998
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
10
MON 809
Maize
Pioneer
Insect protection

23.10.1998
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
11
Falcon GS 40/90
Oilseed rape
Hoechst / AgrEvo
Herbicide tolerance

08.11.1999
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
12
Liberator L62
Oilseed rape
Hoechst / AgrEvo
Herbicide tolerance
Rapeseed oil. Products made with rapeseed oil may include fried foods, baked foods and snack foods.
08.11.1999
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
13
MS8/RF3
Oilseed rape
Plant Genetic Systems
Herbicide tolerance

26.04.2000
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
14
1445
Cotton
Monsanto
Herbicide tolerance

Cottonseed oil. Products made with cottonseed oil may
19.12.2002
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
15
531
Cotton
Monsanto
Insect protection
include fried foods, baked foods and snack foods.
19.12.2002
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
16
pRF69/pRF93
Bacillus subtilis
F. Hoffmann - La Roche
Riboflavin
Vitamin B2
23.03.2000
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5


ANNEX 4

GENETICALLY MODIFIED (GM) FOODS PENDING AUTHORISATION IN THE EUROPEAN UNION


EVENT
CROP
APPLICANT
TRAIT
FOOD USES
INITIAL ASSESSMENT
SCIENTIFIC OPINION
LEGAL BASIS /
Stage of procedure
1
Bt 11
Maize
Syngenta
Insect resistance
Processed sweet maize.
NL – 27/04/2000
SCF – 13.03.2002
Reg. (EC) No. 258/97 – Art. 7
Back to Commission on 4 May 2004, since no qualified majority was reached in Council
2
GA 21
Maize
Monsanto
Herbicide tolerance
Maize and maize derivatives
NL – 21/12/1999
SCF – 02.02.1999
Reg. (EC) No. 258/97 – Art. 7
Awaiting validation of detection method
3
NK 603
Maize
Monsanto
Herbicide tolerance
Maize and maize derivatives
NL – 13/08/2002
EFSA – 04.12.2003
Reg. (EC) No. 258/97 – Art. 7
Opinion by Member States on Commission proposal scheduled for the meeting of the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health on 30 April 2004
4
MON 863
Maize
Monsanto
Insect protection
Maize and maize derivatives
DE – 08/04/2003
EFSA – Opinion adopted on 2April 2004
Reg. (EC) No. 258/97 – Art. 7
Awaiting validation of detection method
5
MON 863 x
MON 810
Maize
Monsanto
Insect protection
Maize and maize derivatives
DE – 08/04/2003
EFSA - pending
Reg. (EC) No. 1829/2003 Art. 46.1
6
1507
Maize
Pioneer
Insect protection
Maize and maize derivatives
NL – 04/11/2003
EFSA - pending
Reg. (EC) 258/97 – Art. 7
7
MaisGard/RoundupReady
Maize
Monsanto
Insect protection and herbicide tolerance
Maize and maize derivatives
NL – pending

Reg. (EC) No. 1829/2003 Art. 46.1
8
RoundupReady Sugar Beet
Sugar Beet
Monsanto
Herbicide tolerance
Sugar Beet derivatives
NL – pending

Application withdrawn on 16 April 2004
9
Liberty Link Soybean
Soybean
AgrEvo
Herbicide tolerance
Soybean derivatives
B – pending

Reg. (EC) No. 1829/2003 Art. 46.1


[1] Vergunning verleend op 22 april 1998 overeenkomstig Richtlijn 90/220/EG van de Raad.

[2] Kennisgeving van 6 februari 1998 overeenkomstig artikel 5 (wezenlijke gelijkwaardigheid) van Verordening (EG) nr. 258/97.

[3] Verordening (EG) nr. 1829/2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders.

Verordening (EG) nr. 1830/2003 betreffende de traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid van met genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en diervoeders.

[4] where objections were raised by Member State authorities
[5] in the absence of objections by Member State authorities
[6] linked to item 1 (same product, further uses)
[7] linked to item 5 (same product, further uses)
[8] where objections were raised by Member State authorities
[9] in the absence of objections by Member State authorities
[10] this product is the result of a different transformation event to that of No. 9


Side Bar