Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

IP/04/663

Bryssel 19. toukokuuta 2004

Komissio hyväksyy tölkitetyn muuntogeenisen sokerimaissin tuonnin tiukoin pakkausmerkintävaatimuksin – valinta on kuluttajalla
Euroopan komissio on tänään hyväksynyt muuntogeenisestä maissilinjasta Bt11 peräisin olevan sokerimaissin saattamisen markkinoille. Tämä Syngenta-nimiselle yritykselle osoitettu päätös on voimassa kymmenen vuotta. Kaikkien yhteisöön tuotavien kyseistä tuotetta sisältävien tölkkien pakkausmerkinnöissä on selvästi mainittava, että maissi on saatu muuntogeenisestä kasvista. Muuntogeenisestä Bt11-maissilinjasta peräisin olevien jyvien tuonti EU:hun on ollut sallittua vuodesta 1998, ja niitä käytetään täällä laajalti rehuissa[1] ja johdannaistuotteissa,[2] kuten maissiöljyssä, maissijauhoissa, sokerissa ja siirapissa, välipalatuotteissa, leipomatuotteissa, paistetuissa elintarvikkeissa, makeisissa ja virvoitusjuomissa. Tänään annettu hyväksyntä koskee tölkitetyn tai tuoreen sokerimaissin tuontia. Pakkausmerkinnässä on EU:n uuden lainsäädännön mukaisesti selvästi mainittava, että maissi on muuntogeenistä. Bt11-maissin viljelyä koskevan lupahakemuksen käsittely on vielä kesken, eikä lupaa ole vielä annettu.

Terveys- ja kuluttaja-asioista vastaava komission jäsen David Byrne: ”Muuntogeeniselle sokerimaissille on tehty maailman tiukin markkinoille saattamista edeltävä arviointi. Se on tieteellisissä tutkimuksissa arvioitu yhtä turvalliseksi kuin tavallinenkin maissi. Kyse ei siis ole elintarviketurvallisuudesta vaan kuluttajan valinnasta. EU:n uusissa muuntogeenisiä organismeja koskevissa säännöissä edellytetään selkeitä pakkausmerkintöjä ja tuotteen jäljitettävyyttä. Pakkausmerkinnöissä annetaan kuluttajille tarvittavat tiedot vapaata ostopäätöstä varten. Komissio toimii asiassa vastuullisesti ja tiukan ja selkeän lainsäädännön pohjalta.”

Muuntogeenisestä Bt11-maissista peräisin oleva sokerimaissi merkitään neuvoston ja Euroopan parlamentin viime vuosien mittaan antamien, 18. huhtikuuta 2004 voimaan tulleiden säädösten[3] mukaisesti. Bt11-sokerimaissin turvallisuudesta on tehty perinpohjainen, kansainvälisiin ohjeisiin perustuva arviointi, jossa on tarkasteltu sen mahdollisia haittoja kansanterveydelle. Tuotteelle on annettu jäljittämistä varten yksilöllinen tunniste, ja se kirjataan yhteisön muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen rekisteriin. Hyväksyntä on voimassa 10 vuotta.

Päätöksen teki komissio, kuten on toimittava silloin, kun neuvosto ei ole hyväksynyt komission ehdotusta eikä ilmaissut vastustavansa sitä.

EU:ssa on neljän viime vuoden aikana otettu käyttöön selkeä, avoin ja tiukka järjestelmä, jolla säännellään muuntogeenisiä elintarvikkeita, rehuja ja kasveja. Lainsäädännössä varmistetaan, että EU:ssa hyväksytyt muuntogeeniset organismit soveltuvat turvallisuutensa puolesta ihmisten kulutettaviksi ja ympäristöön levitettäviksi. Selkeiden pakkausmerkintävaatimusten avulla viljelijät voivat valita viljeltävän tuotteen ja kuluttajat tehdä ostopäätöksensä. Niinpä on täysin loogista, että tätä turvallista järjestelmää sovelletaan myös käytännössä. Kukin hyväksyntä annetaan omien ansioidensa perusteella, ja lupahakemukset hylätään, elleivät ne täytä kaikkia kriteerejä. Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se annetaan tiedoksi hakijalle.

Lisätietoja: http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm

ja MEMO/04/102 (kysymyksiä ja vastauksia muuntogeenisten organismien sääntelystä EU:ssa).

Liitteet: EU:ssa hyväksytyt muuntogeeniset organismit ja käsiteltävänä olevat hakemukset

Tiedoksi toimittajille:

Novartis (nykyisin Syngenta) toimitti 11. helmikuuta 1999 Alankomaiden toimivaltaisille viranomaisille hakemuksen muuntogeenisestä maissilinjasta Bt11 peräisin olevan sokerimaissin saattamiseksi markkinoille uuselintarvikkeena tai elintarvikkeiden uutena ainesosana. Maissi on saatu kasvista, joka on muuntogeenisellä käsittelyllä saatu tuottamaan Bt-toksiinia, joka vastaa vuosia laajasti luonnollisena hyönteismyrkkynä käytettyä bakteerien tuottamaa toksiinia.

Alankomaiden toimivaltainen elintarvikkeiden arviointielin on todennut, että Bt11-sokerimaissi on yhtä turvallista kuin tavanomainen sokerimaissi. Samaan tulokseen päätyi myös EU:n elintarvikealan tiedekomitea. EU:n tieteellisessä lausunnossa keskityttiin jäsenvaltioiden viranomaisten esittämiin kysymyksiin (esim. molekylaarinen tyypitys ja toksisuustutkimukset, jotka ranskalainen Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) toi esiin).

Bt11-sokerimaissin turvallisuusarvioinnissa käytetyt menetelmät olivat myös johdonmukaisia suhteessa tieteellisen ohjauskomitean hiljattain laatimiin, muuntogeenisten organismien, elintarvikkeiden ja rehun arviointia koskeviin suuntaviivoihin sekä Codex Alimentarius -komission antamiin, bioteknologian avulla valmistettuja elintarvikkeita koskeviin periaatteisiin ja suuntaviivoihin.

Euroopan komission Yhteinen tutkimuskeskus (YTK) on yhteistyössä eurooppalaisen GMO-laboratorioiden verkoston (European Network of GMO Laboratories, ENGL) kanssa toteuttanut kansainvälisesti hyväksyttyjen ohjeiden mukaisen täydellisen validointitutkimuksen (yhteistestin) testatakseen Bt11-muunnostapahtuman havaitsemiseen ja kvantifioimiseen sokerimaississa käytettävän tapahtumakohtaisen kvantitatiivisen menetelmän toimivuuden. Validoidun menetelmän ovat kehittäneet Norjan valtion eläinlääketieteellinen instituutti ja INRA Ranskasta. Menetelmä ja validoinnin tulokset ovat julkisesti saatavilla.

Muuntogeenisestä maissilinjasta Bt11 peräisin oleva sokerimaissi ja muuntogeenisestä maissilinjasta Bt11 peräisin olevaa sokerimaissia ainesosana sisältävä elintarvike on merkittävä asetuksen (EY) N:o 1829/2003 säännösten mukaisesti, ja tällaiseen sokerimaissiin ja elintarvikkeeseen on sovellettava muuntogeenisten organismien jäljitettävyydestä ja merkitsemisestä ja muuntogeenisistä organismeista valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen jäljitettävyydestä sekä direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta annetussa asetuksessa (EY) N:o 1830/2003 säädettyjä jäljitettävyysvaatimuksia.

Muuntogeenisestä maissilinjasta Bt11 peräisin olevan sokerimaissin tunnistetiedot, liitteeseen sisältyvä validoitu havaitsemismenetelmä ja vertailumateriaali mukaan luettuina, on oltava saatavilla rekisterissä, jonka komissio perustaa asetuksen (EY) N:o 1829/2003 28 artiklan mukaisesti.

Muuntogeenisestä maissista Bt11 on ilmoitettu bioturvallisuuden tiedonvälitysjärjestelmään biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan 11 artiklan 1 kohdan ja 20 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti.

Elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea ei ole antanut lausuntoa. Tämän vuoksi komissio toimitti 4. helmikuuta 2004 neuvostolle ehdotuksen asetuksen (EY) N:o 258/97 13 artiklan 4 kohdan b alakohdan nojalla sekä neuvoston päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Neuvoston oli määrä toimia kolmen kuukauden kuluessa.

Maatalousneuvosto käsitteli ehdotusta 26. huhtikuuta 2004. Kokouksessa ehdotuksen puolesta äänestivät Alankomaat, Irlanti, Italia, Ruotsi, Suomi ja Yhdistynyt kuningaskunta. Vastaan asettuivat Itävalta, Kreikka, Luxemburg, Portugali, Ranska ja Tanska. Belgia, Espanja ja Saksa pidättyivät äänestämästä. Koska neuvosto ei ollut toiminut vaaditun määräajan puitteissa, komission oli nyt tehtävä päätös.

Pakkausmerkinnöistä ja jäljitettävyydestä annetun asetuksen (EY) N:o 1830/2003 mukaisesti elintarvikealan toimijoiden on markkinoille saattamisen kaikissa vaiheissa toimitettava ja säilytettävä tiedot tuotteista, jotka sisältävät muuntogeenisiä organismeja tai jotka on tuotettu niistä. Jäljitettävyys merkitsee mahdollisuutta jäljittää muuntogeenisiä organismeja sisältävät tai niistä valmistetut tuotteet koko tuotanto- ja jakeluketjun pituudelta.

Muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetussa asetuksessa (EY) N:o 1829/2003 vaaditaan kattavien tietojen esittämistä kaikkien muuntogeenisiä organismeja sisältävien, niistä koostuvien tai niistä valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen pakkausmerkinnöissä. Kaikki elintarvikkeet (myös muuntogeenisestä soijasta tai maissista valmistetut öljyt) ja elintarvikkeiden ainesosat (esim. keksien sisältämä muuntogeenisestä soijasta valmistettu öljy) on merkittävä. Merkinnässä on mainittava, että ”tuote sisältää muuntogeenisiä organismeja” tai että tuote on ”valmistettu muuntogeenisestä (organismin nimi)”.

Annex 1

GMO PRODUCTS

APPROVED UNDER DIRECTIVE 90/220/EEC AS OF MARCH 2001

Product
Notifier
Date of
Commission Decision[4] / Member State Consent[5]
1. Vaccine against Aujeszky's disease
Vemie Veterinär Chemie GmbH
18.12.92
2. Vaccine against rabies
Rhône-Mêrieux
C/B/92/B28 & C/F/93/03-02
19.10.93
3. Tobacco tolerant to bromoxynil
SEITA
C/F/93/08-02
08.06.94
4. Vaccine against Aujeszky's disease (further uses)[6]
Vemie Veterinär Chemie GmbH
C/D/92/I-1
18.07.94
5. Male sterile swede rape resistant to glufosinate ammonium (MS1, RF1)
Uses : breeding activities
Plant Genetic Systems
C/UK/94/M1/1
06.02.96
6. Soybeans tolerant to glyphosate
Uses : import and processing
Monsanto
C/UK/94/M3/1
03.04.96
7. Male sterile chicory tolerant to glufosinate ammonium
Uses : breeding activities
Bejo-Zaden BV
C/NL/94/25
20.05.96
8. Bt-maize tolerant to glufosinate ammonium
(Bt-176)
Ciba-Geigy
C/F/94/11-03
23.01.97
9. Male sterile swede rape
tolerant to glufosinate
ammonium (MS1, RF1)[7]
Uses : import and
processing
Plant Genetic Systems
C/F/95/05/01/A
06.06.97
(not finally approved by F)


Product
Notifier
Date of
Commission Decision[8] / Member State Consent[9]
10. Male sterile swede rape tolerant to glufosinate ammonium (MS1, RF2)[10]
Plant Genetic Systems
C/F/95/05/01/B
06.06.97
(not finally approved by F)
11. Test kit to detect antibiotic residues in milk
Valio Oy
C/F1/96-1NA
14.07.97
12. Carnation lines with modified flower colour
Florigene
C/NL/96/14
01.12.97
(MS consent)
13. Swede rape tolerant to glufosinate ammonium (Topas 19/2)
Uses : import and processing
AgrEvo
C/UK/95/M5/1
22.04.98
14. Maize tolerant to glufosinate ammonium (T25)
AgrEvo
C/F/95/12/07
22.04.98
15. Maize expressing the Bt cryIA(b) gene (MON 810)
Monsanto
C/F/95/12-02
22.04.98
16. Maize tolerant to glufosinate ammonium and expressing the Bt cryIA(b) gene (Bt-11)
Uses : import and processing
Novartis
(formerly Northrup King)
C/UK/96/M4/1
22.04.98
17. Carnation lines with improved vase life
Florigene
C/NL/97/12
20.10.98
(MS consent)
18. Carnation lines with modified flower colour
Florigene
C/NL/97/13
20.10.98
(MS consent)

Annex 2

GMO PRODUCTS

NOTIFICATIONS RECEIVED BY THE COMMISSION
UNDER DIRECTIVE 2001/18/EC

Product notification details
Company
Stage
1. Maize hybrid MON810 x NK603 (glyphosate-tolerant and containing Bt toxin)
Received by UK under Dir 90/220/EC. (C/GB/02/M3/03)
Received by the Commission under Dir 2001/18 : 15/01/03
Uses: import and use in feed and industrial processing, not for cultivation.
Monsanto
Consideration of assessment report and notification by Member States (60 day period)
2. Oil seed rape – herbicide resistant GT 73
Received by the Netherlands (C/NL/98/11) under Dir 90/220/EC.
Received by the Commission under Dir 2001/18 : 16/1/03

Uses: import and uses in feed and industrial processing, not for cultivation.
Monsanto
EFSA Opinion published. Draft Decision pending submission to Regulatory Committee.
3. Maize Roundup Ready NK603, tolerant to glyphosate herbicide
Received by Spain (C/ES/00/01) under Dir 90/220 : 21/12/2000
Received by the Commission under Dir 2001/18 : 17/01/03
Uses: import and use in feed and industrial processing, not for cultivation.
Monsanto
Draft Proposal with Council
4. Potato with altered starch composition
from Sweden (C/SE/96/3501)
Received by the Commission under Dir 90/220: 20.05.98
Favourable opinion of EU Scientific Committee 18.07.02
Received by the Commission under Dir 2001/18/EC: 24/01/03
Uses: for cultivation and production of starch, not for use as human food.
AMYLOGENE
HB
Consideration of assessment report and notification by Member States (60 day period)
5. Oilseed rape (Ms8, Rf3)
from Belgium (C/BE/96/01)
Received by the Commission: under Dir 90/220 16.01.97
Favourable opinion of EU Scientific Committee 19.05.98
Received by the Commission under Dir 2001/18: 5/02/03
Uses: import and cultivation in the EU, uses in feed and industrial processing.
Bayer CropScience
Consideration of assessment report and notification by Member States (60 day period)
6. Soybeans Glufosinate tolerant (Events A 2704-12 & A 5547-127)
from Belgium (C/BE/98/01)
Received by the Commission under Dir 2001/18: 5/02/03
Uses: import only, not for cultivation
Bayer CropScience
Application to be transformed into an application under Regulation 1829/2003 on GM Food and Feed
7. Roundup Ready sugar beet (event T9100152), glyphosate tolerant
from Belgium C/BE/99/01

Received by the Commission under Dir 2001/18: 5/02/03

Uses: for cultivation and use in animal feed, processing of sugar and other products.
Monsanto/
Syngenta
Withdrawn

8. Oilseed rape tolerant for glufosinate-ammonium herbicides.
(FALCON GS40/90pHoe6/Ac)
from Germany (C/DE/96/5)
Received by the Commission under Dir 90/220: 25.11.96
Opinion of EU Scientific Committee 27.07.98
Received by the Commission under Dir 2001/18: 7/02/03
Uses: for import and cultivation
Bayer CropScience
Application to be transformed into an application under Regulation 1829/2003 on GM Food and Feed
9. Oilseed rape tolerant for glufosinate (Liberator pHoe6/Ac)
from Germany (C/DE/98/6)
Received by the Commission under Dir 90/220: 29.10.98
Favourable opinion of EU Scientific Committee 30.11.00
Received by the Commission under Dir 2001/18: 7/02/03
Uses: for import and cultivation
Bayer CropScience
Application to be transformed into an application under Regulation 1829/2003 on GM Food and Feed
10. Roundup Ready Sugar Beet event H7-1 (tolerant to glyphosate)
from Germany C/DE/00/8

Received by the Commission under Dir 2001/18: 7/02/03

Uses: for cultivation and use in processing of sugar and other processed products.
KWS SAAT AG/Monsanto
Application to be transformed into an application under Regulation 1829/2003 on GM Food and Feed
11. Maize MON 863 X MON 810 (protection against certain insect pests)
from Germany C/DE/02/9 (6788-01-09)

Received by the Commission under Dir 2001/18: 7/02/03

Uses:, for import and use of grain and grain products, not for cultivation.
Monsanto
EFSA Opinion published. Draft Decision pending submission to Regulatory Committee.
12. Oilseed rape (event T45) tolerant for glufosinate-ammonium herbicide
from UK C/GB/04/M5/4 (Replacing C/GB/99/M5/2 received by the Commission on 10/2/03 and withdrawn on 26/3/04).

Received by the Commission under Dir 2001/18: 30/03/04

Uses: import and use in feed and industrial processing, not for cultivation.
Bayer CropScience
Application to be transformed into an application under Regulation 1829/2003 on GM Food and Feed
13. Maize herbicide and insect resistant (line 1507 -- CRY1F)

Received by the Netherlands (C/NL/00/10) under Dir 90/220/EC.
Received by the Commission under Dir 2001/18 : 12/02/03

Uses: import and processing, not for cultivation
Pioneer/
Mycogen Seeds
Submitted to EFSA for Opinion
14. Insect-protected Cotton expressing the Bt cryIA(c) gene (line 531)
from Spain (C/ES/96/02)
Received by the Commission under Dir 90/220: 24.11.97
Favourable opinion of EU Scientific Committee 14.07.98
Received by the Commission under Dir 2001/18: 12/2/03
Uses: for import, processing and cultivation
Monsanto
Application to be transformed into an application under Regulation 1829/2003 on GM Food and Feed
15. Roundup Ready Cotton tolerant to herbicide (line 1445)
from Spain (C/ES/97/01)
Received by the Commission under Dir 90/220: 24.11.97
Favourable opinion of EU Scientific Committee 14.07.98
Received by the Commission under Dir 2001/18: 12/2/03
Uses: for import, processing and cultivation
Monsanto
Application to be transformed into an application under Regulation 1829/2003 on GM Food and Feed

16. Maize 1507 (or Bt Cry1F 1507)
Received by Spain (C/ES/01/01) 11/7/2001 under Dir 90/220/EC.
Received by the Commission under Dir 2001/18: 13/2/03
Uses: Cultivation
Pioneer/
Mycogen Seeds
Consideration of assessment report and notification by Member States (45 day period)
17. Roundup Ready Fodder beet (line A5/15)
from Denmark (C/DK/97/01)
Received by the Commission under Dir 90/220: 09.10.97
Favourable opinion of EU Scientific Committee 23.06.98
Received by the Commission under Dir 2001/18/EC: 26/02/03

Uses: for cultivation and animal feed.
DLF-Trifolium, Monsanto and Danisco Seed
Application to be transformed into an application under Regulation 1829/2003 on GM Food and Feed
18. Maize tolerant to glufosinate ammonium and expressing the Bt cryIA(b) gene (Bt-11)
from France (C/F/96/05-10)
Received by the Commission under Dir 90/220: 12.04.99 and 03.05.99 respectively
Favourable opinion of EU Scientific Committee 30.11.00
Received by the Commission under Dir 2001/18/EC: 16.6.2003

Uses : for cultivation, feed and industrial processing
Syngenta Seeds SAS
Submitted to EFSA for Opinion
19. Bromoxynil-tolerant cotton lines 10215 and 10222
from Spain (C/ES/99/01)

Received by the Commission under Dir 2001/18/EC: 18.07.2003

Uses : for importation and processing to non-viable products
Stoneville Pedigreed Seed Company
Application to be transformed into an application under Regulation 1829/2003 on GM Food and Feed
20. NK603 Roundup Ready® maize
from Spain (C/ES/03/01)

Received by the Commission under Dir 2001/18/EC : 22/07/2003

Uses: Cultivation
Monsanto
Application with lead competent authority (90 day period)
21. Rice tolerant to glufosinate-ammonium, event LLRICE62
from UK (C/GB/03/M5/3)

Received by the Commission under Dir 2001/18/EC : 3/9/2003

Uses: import and use in feed and industrial processing, not for cultivation.
Bayer CropScience Ltd.
Consideration of assessment report and notification by Member States (60 day period)
22. NK603 X MON 810 maize from Spain (C/ES/04/01)

Received by the Commission under Dir 2001/18/EC : 12/1/2004

Uses: import and use in feed and industrial processing, and for cultivation.
Monsanto
Application with lead competent authority (90 day period)
23. Cotton, insect resistant (281-24-236/3006-210-23) from the Netherlands (C/NL/04/01)

Received by the Commission under Dir 2001/18/EC : 18/2/2004

Uses: import and use in feed and industrial processing, not for cultivation
Agrigenetics Inc.
d/b/a Mycogen Seeds, c/o Dow AgroSciences
Application to be transformed into an application under Regulation 1829/2003 on GM Food and Feed
24. Cotton (LLCotton25) glufosinate tolerant from Spain (C/ES/04/02)

Received by the Commission under Dir 2001/18/EC : 26/3/2004
Uses: import and use in feed and industrial processing, not for cultivation
Bayer CropScience
Application to be transformed into an application under Regulation 1829/2003 on GM Food and Feed


Annex 3

GENETICALLY MODIFIED (GM) FOODS AUTHORISED IN THE EUROPEAN UNIONEVENT
CROP
APPLICANT
TRAIT
POTENTIAL FOOD USES
DATE
LEGAL BASIS
1
GTS 40/3/2
Soybean
Monsanto
Insect protection and herbicide tolerance

Soy foods. Soy foods include soy beverages, tofu, soy oil, soy flour, lecithin.
03.04.1996
Dir. 90/220/EEC – Art. 13
2
Bt 176
Maize
Ciba-Geigy
Insect protection and herbicide tolerance

Maize foods. Maize foods include kernels, oil, maize flour, sugar, syrup.
23.01.1997
Dir. 90/220/EEC – Art. 13
3
TOPAS 19/2
Oilseed rape
AgrEvo
Herbicide tolerance

24.06.1997
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
4
MS1 / RF2
Oilseed rape
Plant Genetic Systems
Herbicide tolerance

Rapeseed oil. Products made with rapeseed oil may
24.06.1997
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
5
MS1 / RF1
Oilseed rape
Plant Genetic Systems
Herbicide tolerance

include fried foods, baked products and snack foods.
24.06.1997
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
6
GT 73
Oilseed rape
Monsanto
Herbicide tolerance

21.11.1997
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
7
MON 810
Maize
Monsanto
Insect protection

06.02.1998
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
8
T 25
Maize
AgrEvo
Herbicide tolerance
Maize derivatives. These may include maize oil, maize flour, sugar and syrup. Products made with maize
06.02.1998
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
9
Bt 11
Maize
Novartis
Insect protection

derivatives may include snack foods, baked foods, fried foods, confectionary and soft drinks.
06.02.1998
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
10
MON 809
Maize
Pioneer
Insect protection

23.10.1998
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
11
Falcon GS 40/90
Oilseed rape
Hoechst / AgrEvo
Herbicide tolerance

08.11.1999
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
12
Liberator L62
Oilseed rape
Hoechst / AgrEvo
Herbicide tolerance
Rapeseed oil. Products made with rapeseed oil may include fried foods, baked foods and snack foods.
08.11.1999
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
13
MS8/RF3
Oilseed rape
Plant Genetic Systems
Herbicide tolerance

26.04.2000
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
14
1445
Cotton
Monsanto
Herbicide tolerance

Cottonseed oil. Products made with cottonseed oil may
19.12.2002
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
15
531
Cotton
Monsanto
Insect protection
include fried foods, baked foods and snack foods.
19.12.2002
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
16
pRF69/pRF93
Bacillus subtilis
F. Hoffmann - La Roche
Riboflavin
Vitamin B2
23.03.2000
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5


Annex 4

GENETICALLY MODIFIED (GM) FOODS PENDING AUTHORISATION IN THE EUROPEAN UNION


EVENT
CROP
APPLICANT
TRAIT
FOOD USES
INITIAL ASSESSMENT
SCIENTIFIC OPINION
LEGAL BASIS /
Stage of procedure
1
Bt 11
Maize
Syngenta
Insect resistance
Processed sweet maize.
NL – 27/04/2000
SCF – 13.03.2002
Reg. (EC) No. 258/97 – Art. 7
Back to Commission on 4 May 2004, since no qualified majority was reached in Council
2
GA 21
Maize
Monsanto
Herbicide tolerance
Maize and maize derivatives
NL – 21/12/1999
SCF – 02.02.1999
Reg. (EC) No. 258/97 – Art. 7
Awaiting validation of detection method
3
NK 603
Maize
Monsanto
Herbicide tolerance
Maize and maize derivatives
NL – 13/08/2002
EFSA – 04.12.2003
Reg. (EC) No. 258/97 – Art. 7
Opinion by Member States on Commission proposal scheduled for the meeting of the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health on 30 April 2004
4
MON 863
Maize
Monsanto
Insect protection
Maize and maize derivatives
DE – 08/04/2003
EFSA – Opinion adopted on 2April 2004
Reg. (EC) No. 258/97 – Art. 7
Awaiting validation of detection method
5
MON 863 x
MON 810
Maize
Monsanto
Insect protection
Maize and maize derivatives
DE – 08/04/2003
EFSA - pending
Reg. (EC) No. 1829/2003 Art. 46.1
6
1507
Maize
Pioneer
Insect protection
Maize and maize derivatives
NL – 04/11/2003
EFSA - pending
Reg. (EC) 258/97 – Art. 7
7
MaisGard/RoundupReady
Maize
Monsanto
Insect protection and herbicide tolerance
Maize and maize derivatives
NL – pending

Reg. (EC) No. 1829/2003 Art. 46.1
8
RoundupReady Sugar Beet
Sugar Beet
Monsanto
Herbicide tolerance
Sugar Beet derivatives
NL – pending

Application withdrawn on 16 April 2004
9
Liberty Link Soybean
Soybean
AgrEvo
Herbicide tolerance
Soybean derivatives
B – pending

Reg. (EC) No. 1829/2003 Art. 46.1


[1] Hyväksytty 22.4.1998 neuvoston direktiivin 90/220/EY mukaisesti.

[2] Ilmoitus tehty 6.2.1998 asetuksen (EY) N:o 258/97 5 artiklan (olennainen vastaavuus) mukaisesti.

[3] – Asetus (EY) N:o 1829/2003 muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista

– Asetus (EY) N:o 1830/2003 geneettisesti muunnettujen organismien jäljitettävyydestä ja merkinnöistä ja geneettisesti muunnetuista organismeista valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen jäljitettävyydestä.

[4] where objections were raised by Member State authorities
[5] in the absence of objections by Member State authorities
[6] linked to item 1 (same product, further uses)
[7] linked to item 5 (same product, further uses)
[8] where objections were raised by Member State authorities
[9] in the absence of objections by Member State authorities
[10] this product is the result of a different transformation event to that of No. 9


Side Bar