Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI

IP/04/663

Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2004

Η Επιτροπή επιτρέπει την εισαγωγή κονσερβοποιημένου γενετικώς τροποποιημένου γλυκού αραβοσίτου υπό νέους, αυστηρούς όρους επισήμανσης – οι καταναλωτές μπορούν να επιλέγουν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέτρεψε σήμερα τη διάθεση στην αγορά γλυκού αραβοσίτου από γενετικώς τροποποιημένο (ΓΤ) αραβόσιτο της σειράς Bt11. Η απόφαση αυτή ισχύει για 10 έτη και απευθύνεται στην εταιρεία Syngenta. Όλες οι εισαγωγές κονσερβοποιημένου αραβοσίτου θα πρέπει να αναγράφουν σαφώς στην επισήμανση ότι ο αραβόσιτος προέρχεται από γενετικώς τροποποιημένο φυτό. Οι σπόροι ΓΤ αραβοσίτου της σειράς Bt11 επιτρέπεται να εισάγονται στην Ευρώπη από το 1998 και χρησιμοποιούνται ευρέως στην ΕΕ σε ζωοτροφές[1] και σε τρόφιμα που παράγονται από αραβόσιτο[2], π.χ. αραβοσιτέλαιο, άλευρο αραβοσίτου, πρόχειρα φαγητά, ψητά τρόφιμα, τηγανητά τρόφιμα, είδη ζαχαροπλαστικής και αναψυκτικά. Η σημερινή άδεια καλύπτει την ειδική χρήση για εισαγωγές κονσερβοποιημένου ή νωπού γλυκού αραβοσίτου. Η επισήμανση θα πρέπει να αναγράφει σαφώς ότι ο αραβόσιτος είναι γενετικώς τροποποιημένος οργανισμός (ΓΤΟ) σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία της ΕΕ. Η άδεια για την καλλιέργεια αραβοσίτου της σειράς Bt11 εκκρεμεί και δεν έχει χορηγηθεί ακόμα.

Ο κ. David Byrne, Επίτροπος αρμόδιος για την Υγεία και Προστασία των Καταναλωτών, δήλωσε: «Ο γενετικώς τροποποιημένος γλυκός αραβόσιτος έχει υποβληθεί στην πιο αυστηρή αξιολόγηση στον κόσμο πριν από τη διάθεσή του στην αγορά. Αξιολογήθηκε επιστημονικά ως εξίσου ασφαλής με το συμβατικό αραβόσιτο. Επομένως δεν τίθεται ζήτημα ασφάλειας τροφίμων, απλώς ζήτημα επιλογής των καταναλωτών. Οι νέοι κανόνες της ΕΕ για τους ΓΤΟ απαιτούν σαφή επισήμανση και ιχνηλασιμότητα. Η επισήμανση παρέχει στους καταναλωτές τις πληροφορίες που χρειάζονται για να αποφασίσουν οι ίδιοι. Επομένως, είναι ελεύθεροι να επιλέξουν τι θέλουν να αγοράσουν. Η Επιτροπή ενεργεί υπεύθυνα βάσει αυστηρής και σαφούς νομοθεσίας.»

Ο γλυκός αραβόσιτος από το γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 θα επισημαίνεται σύμφωνα με νέους νόμους που συμφωνήθηκαν από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα τελευταία έτη και τέθηκαν σε ισχύ στις 18 Απριλίου 2004[3]. Ο γλυκός αραβόσιτος Bt11 έχει υποβληθεί σε λεπτομερή αξιολόγηση της ασφάλειας για οποιοδήποτε δυσμενή αντίκτυπο στη δημόσια υγεία βάσει διεθνών κατευθυντήριων γραμμών. Του δόθηκε ένα μοναδικό αναγνωριστικό που θα επιτρέπει την ιχνηλασιμότητά του και το οποίο θα καταχωρηθεί στο κοινοτικό μητρώο γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών. Η άδεια ισχύει για 10 έτη. Η απόφαση ελήφθη από την Επιτροπή, όπως απαιτείται στις περιπτώσεις που το Συμβούλιο ούτε εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής, ούτε εκφράζει την αντίθεσή τους προς αυτήν.

Η ΕΕ δημιούργησε ένα σαφές, διαφανές και αυστηρό σύστημα για τη ρύθμιση των γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων, ζωοτροφών και φυτών την τελευταία τετραετία. Η νομοθεσία εξασφαλίζει ότι οι ΓΤΟ που επιτρέπονται στην ΕΕ είναι ασφαλείς για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για απελευθέρωση στο περιβάλλον. Οι σαφείς κανόνες επισήμανσης επιτρέπουν στους καλλιεργητές να επιλέγουν τι φυτεύουν και στους καταναλωτές να επιλέγουν τι αγοράζουν. Επομένως, είναι λογικό να εφαρμοστεί στην πράξη αυτό το ασφαλές σύστημα. Κάθε έγκριση χορηγείται ύστερα από ξεχωριστή αξιολόγηση και οι αιτήσεις που δεν πληρούν όλα τα κριτήρια εξακολουθούν να απορρίπτονται. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα που κοινοποιείται στον αιτούντα.

Περαιτέρω πληροφορίες στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm

και στο MEMO/04/102

(Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τους κανονισμούς για τους ΓΤΟ στην ΕΕ)

Παραρτήματα: Εγκεκριμένοι ΓΤΟ στην ΕΕ και αιτήσεις που εκκρεμούν

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ:

Στις 11 Φεβρουαρίου 1999, η εταιρεία Novartis (στο μεταξύ Syngenta) υπέβαλε αίτηση προς τις αρμόδιες αρχές των Κάτω Χωρών για τη διάθεση στην αγορά γλυκού αραβοσίτου από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο της σειράς Bt11 ως νέο τρόφιμο ή νέο συστατικό τροφίμου. Ο αραβόσιτος προέρχεται από φυτό γενετικώς τροποποιημένο ώστε να παράγει τοξίνη Bt, παρόμοια με εκείνη που παράγεται από βακτήρια και χρησιμοποιείται ευρέως επί πολλά έτη ως φυσικό παρασιτοκτόνο.

Ο αρμόδιος οργανισμός αξιολόγησης των τροφίμων των Κάτω Χωρών κατέληξε στο συμπέρασμα, όπως και η επιστημονική επιτροπή τροφίμων της ΕΕ, ότι ο γλυκός αραβόσιτος της σειράς Bt11 είναι εξίσου ασφαλής με το συμβατικό γλυκό αραβόσιτο. Η επιστημονική γνωμοδότηση της ΕΕ επικεντρώθηκε στα ζητήματα που τέθηκαν από τις αρχές των κρατών μελών (π.χ. μοριακός χαρακτηρισμός καθώς και μελέτες τοξικότητας όπως εκφράστηκαν στη γνωμοδότηση της “Agence franηaise de sιcuritι sanitaire des aliments” (Γαλλικός οργανισμός υγειονομικής ασφάλειας των τροφίμων - AFSSA).

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση της ασφάλειας του Bt11 ήταν επίσης σύμφωνη με τις πρόσφατες κατευθυντήριες γραμμές της επιστημονικής συντονιστικής επιτροπής για την αξιολόγηση των ΓΤΟ, των ΓΤ τροφίμων και των ΓΤ ζωοτροφών και με τις αρχές του Codex Alimentarius και τις κατευθυντήριες γραμμές για τα τρόφιμα που προέρχονται από τη βιοτεχνολογία.

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εργαστηρίων ΓΤΟ (ENGL) πραγματοποίησε πλήρη μελέτη επικύρωσης (δοκιμή δακτυλίου) σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτές κατευθυντήριες γραμμές για τον έλεγχο της απόδοσης ποσοτικοποιημένης εξειδικευμένης μεθόδου για την ανίχνευση και την ποσοτικοποίηση της μετατροπής Bt11 στο γλυκό αραβόσιτο. Η επικυρωμένη μέθοδος αναπτύχθηκε από το Εθνικό Κτηνιατρικό Ινστιτούτο της Νορβηγίας και το INRA Γαλλίας. Τόσο η μέθοδος όσο και τα αποτελέσματα της επικύρωσης δημοσιοποιήθηκαν.

Ο γλυκός αραβόσιτος από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο της σειράς Bt11 και τα τρόφιμα τα οποία περιέχουν γλυκό αραβόσιτο από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο της σειράς Bt11 ως συστατικό επισημαίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και υπόκεινται στις απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ.

Οι πληροφορίες σχετικά με την ταυτοποίηση του γλυκού αραβοσίτου από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο της σειράς Bt11, συμπεριλαμβανομένων της επικυρωμένης μεθόδου ανίχνευσης και του υλικού αναφοράς, που περιέχονται στο παράρτημα, θα είναι δυνατόν να ανακτηθούν από το μητρώο που θα δημιουργηθεί από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003.

Ο γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος Bt11 έχει κοινοποιηθεί στον Οργανισμό Ελέγχου της Βιοασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 και το άρθρο 20 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του πρωτοκόλλου της Καρθαγένης για τη βιοασφάλεια που επισυνάπτεται στη σύμβαση για τη βιοποικιλότητα.

Η μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων δεν γνωμοδότησε. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση στο Συμβούλιο στις 4 Φεβρουαρίου 2004 σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 και σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου και το Συμβούλιο όφειλε να ενεργήσει εντός 3 μηνών.

Η πρόταση εξετάστηκε στο Συμβούλιο Γεωργίας στις 26 Απριλίου 2004. Στη συνεδρίαση αυτή η Ιρλανδία, η Ιταλία, οι Κάτω Χώρες, η Φινλανδία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο ψήφισαν υπέρ. Η Δανία, η Ελλάδα, η Γαλλία, το Λουξεμβούργο, η Αυστρία και η Πορτογαλία ψήφισαν κατά. Το Βέλγιο, η Γερμανία και η Ισπανία απείχαν. Καθώς το Συμβούλιο δεν ενήργησε εντός της καθορισμένης προθεσμίας, η απόφαση πρέπει τώρα να εκδοθεί από την Επιτροπή.

Σύμφωνα με τους κανόνες του κανονισμού 1830/2003 σχετικά με την επισήμανση και την ιχνηλασιμότητα, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων πρέπει να διαβιβάζουν και να διατηρούν τις πληροφορίες σχετικά με προϊόντα που περιέχουν ή παράγονται από ΓΤΟ σε κάθε στάδιο της διάθεσης στην αγορά. Η ιχνηλασιμότητα παρέχει τα μέσα για την ιχνηλάτηση προϊόντων που περιέχουν ή παράγονται από ΓΤΟ μέσω των αλυσίδων παραγωγής και διανομής.

Ο κανονισμός 1829/2003 για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές προβλέπει την παροχή αναλυτικών πληροφοριών, με την επισήμανση όλων των τροφίμων και ζωοτροφών που περιέχουν, αποτελούνται από ή παράγονται από ΓΤΟ. Όλα τα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων του σογιέλαιου ή αραβοσιτέλαιου που παράγονται από ΓΤ σόγια ή αραβόσιτο και τα συστατικά τροφίμων, όπως μπισκότα, που περιέχουν αραβοσιτέλαιο που παράγεται από ΓΤ αραβόσιτο πρέπει να επισημαίνονται. Η επισήμανση πρέπει να αναφέρει «Το προϊόν αυτό περιέχει γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς» ή «παράγεται από γενετικώς τροποποιημένο/η (ονομασία του οργανισμού)».

ANNEX 1

GMO PRODUCTS

APPROVED UNDER DIRECTIVE 90/220/EEC AS OF MARCH 2001

Product
Notifier
Date of
Commission Decision[4] / Member State Consent[5]
1. Vaccine against Aujeszky's disease
Vemie Veterinär Chemie GmbH
18.12.92
2. Vaccine against rabies
Rhône-Mêrieux
C/B/92/B28 & C/F/93/03-02
19.10.93
3. Tobacco tolerant to bromoxynil
SEITA
C/F/93/08-02
08.06.94
4. Vaccine against Aujeszky's disease (further uses)[6]
Vemie Veterinär Chemie GmbH
C/D/92/I-1
18.07.94
5. Male sterile swede rape resistant to glufosinate ammonium (MS1, RF1)
Uses : breeding activities
Plant Genetic Systems
C/UK/94/M1/1
06.02.96
6. Soybeans tolerant to glyphosate
Uses : import and processing
Monsanto
C/UK/94/M3/1
03.04.96
7. Male sterile chicory tolerant to glufosinate ammonium
Uses : breeding activities
Bejo-Zaden BV
C/NL/94/25
20.05.96
8. Bt-maize tolerant to glufosinate ammonium
(Bt-176)
Ciba-Geigy
C/F/94/11-03
23.01.97
9. Male sterile swede rape
tolerant to glufosinate
ammonium (MS1, RF1)[7]
Uses : import and
processing
Plant Genetic Systems
C/F/95/05/01/A
06.06.97
(not finally approved by F)

Product
Notifier
Date of
Commission Decision[8] / Member State Consent[9]
10. Male sterile swede rape tolerant to glufosinate ammonium (MS1, RF2)[10]
Plant Genetic Systems
C/F/95/05/01/B
06.06.97
(not finally approved by F)
11. Test kit to detect antibiotic residues in milk
Valio Oy
C/F1/96-1NA
14.07.97
12. Carnation lines with modified flower colour
Florigene
C/NL/96/14
01.12.97
(MS consent)
13. Swede rape tolerant to glufosinate ammonium (Topas 19/2)
Uses : import and processing
AgrEvo
C/UK/95/M5/1
22.04.98
14. Maize tolerant to glufosinate ammonium (T25)
AgrEvo
C/F/95/12/07
22.04.98
15. Maize expressing the Bt cryIA(b) gene (MON 810)
Monsanto
C/F/95/12-02
22.04.98
16. Maize tolerant to glufosinate ammonium and expressing the Bt cryIA(b) gene (Bt-11)
Uses : import and processing
Novartis
(formerly Northrup King)
C/UK/96/M4/1
22.04.98
17. Carnation lines with improved vase life
Florigene
C/NL/97/12
20.10.98
(MS consent)
18. Carnation lines with modified flower colour
Florigene
C/NL/97/13
20.10.98
(MS consent)

ANNEX 2

GMO PRODUCTS

NOTIFICATIONS RECEIVED BY THE COMMISSION
UNDER DIRECTIVE 2001/18/EC

Product notification details
Company
Stage
1. Maize hybrid MON810 x NK603 (glyphosate-tolerant and containing Bt toxin)
Received by UK under Dir 90/220/EC. (C/GB/02/M3/03)
Received by the Commission under Dir 2001/18 : 15/01/03
Uses: import and use in feed and industrial processing, not for cultivation.
Monsanto
Consideration of assessment report and notification by Member States (60 day period)
2. Oil seed rape – herbicide resistant GT 73
Received by the Netherlands (C/NL/98/11) under Dir 90/220/EC.
Received by the Commission under Dir 2001/18 : 16/1/03

Uses: import and uses in feed and industrial processing, not for cultivation.
Monsanto
EFSA Opinion published. Draft Decision pending submission to Regulatory Committee.
3. Maize Roundup Ready NK603, tolerant to glyphosate herbicide
Received by Spain (C/ES/00/01) under Dir 90/220 : 21/12/2000
Received by the Commission under Dir 2001/18 : 17/01/03
Uses: import and use in feed and industrial processing, not for cultivation.
Monsanto
Draft Proposal with Council
4. Potato with altered starch composition
from Sweden (C/SE/96/3501)
Received by the Commission under Dir 90/220: 20.05.98
Favourable opinion of EU Scientific Committee 18.07.02
Received by the Commission under Dir 2001/18/EC: 24/01/03
Uses: for cultivation and production of starch, not for use as human food.
AMYLOGENE
HB
Consideration of assessment report and notification by Member States (60 day period)
5. Oilseed rape (Ms8, Rf3)
from Belgium (C/BE/96/01)
Received by the Commission: under Dir 90/220 16.01.97
Favourable opinion of EU Scientific Committee 19.05.98
Received by the Commission under Dir 2001/18: 5/02/03
Uses: import and cultivation in the EU, uses in feed and industrial processing.
Bayer CropScience
Consideration of assessment report and notification by Member States (60 day period)
6. Soybeans Glufosinate tolerant (Events A 2704-12 & A 5547-127)
from Belgium (C/BE/98/01)
Received by the Commission under Dir 2001/18: 5/02/03
Uses: import only, not for cultivation
Bayer CropScience
Application to be transformed into an application under Regulation 1829/2003 on GM Food and Feed
7. Roundup Ready sugar beet (event T9100152), glyphosate tolerant
from Belgium C/BE/99/01

Received by the Commission under Dir 2001/18: 5/02/03

Uses: for cultivation and use in animal feed, processing of sugar and other products.
Monsanto/
Syngenta
Withdrawn

8. Oilseed rape tolerant for glufosinate-ammonium herbicides.
(FALCON GS40/90pHoe6/Ac)
from Germany (C/DE/96/5)
Received by the Commission under Dir 90/220: 25.11.96
Opinion of EU Scientific Committee 27.07.98
Received by the Commission under Dir 2001/18: 7/02/03
Uses: for import and cultivation
Bayer CropScience
Application to be transformed into an application under Regulation 1829/2003 on GM Food and Feed
9. Oilseed rape tolerant for glufosinate (Liberator pHoe6/Ac)
from Germany (C/DE/98/6)
Received by the Commission under Dir 90/220: 29.10.98
Favourable opinion of EU Scientific Committee 30.11.00
Received by the Commission under Dir 2001/18: 7/02/03
Uses: for import and cultivation
Bayer CropScience
Application to be transformed into an application under Regulation 1829/2003 on GM Food and Feed
10. Roundup Ready Sugar Beet event H7-1 (tolerant to glyphosate)
from Germany C/DE/00/8

Received by the Commission under Dir 2001/18: 7/02/03

Uses: for cultivation and use in processing of sugar and other processed products.
KWS SAAT AG/Monsanto
Application to be transformed into an application under Regulation 1829/2003 on GM Food and Feed
11. Maize MON 863 X MON 810 (protection against certain insect pests)
from Germany C/DE/02/9 (6788-01-09)

Received by the Commission under Dir 2001/18: 7/02/03

Uses:, for import and use of grain and grain products, not for cultivation.
Monsanto
EFSA Opinion published. Draft Decision pending submission to Regulatory Committee.
12. Oilseed rape (event T45) tolerant for glufosinate-ammonium herbicide
from UK C/GB/04/M5/4 (Replacing C/GB/99/M5/2 received by the Commission on 10/2/03 and withdrawn on 26/3/04).

Received by the Commission under Dir 2001/18: 30/03/04

Uses: import and use in feed and industrial processing, not for cultivation.
Bayer CropScience
Application to be transformed into an application under Regulation 1829/2003 on GM Food and Feed
13. Maize herbicide and insect resistant (line 1507 -- CRY1F)

Received by the Netherlands (C/NL/00/10) under Dir 90/220/EC.
Received by the Commission under Dir 2001/18 : 12/02/03

Uses: import and processing, not for cultivation
Pioneer/
Mycogen Seeds
Submitted to EFSA for Opinion
14. Insect-protected Cotton expressing the Bt cryIA(c) gene (line 531)
from Spain (C/ES/96/02)
Received by the Commission under Dir 90/220: 24.11.97
Favourable opinion of EU Scientific Committee 14.07.98
Received by the Commission under Dir 2001/18: 12/2/03
Uses: for import, processing and cultivation
Monsanto
Application to be transformed into an application under Regulation 1829/2003 on GM Food and Feed
15. Roundup Ready Cotton tolerant to herbicide (line 1445)
from Spain (C/ES/97/01)
Received by the Commission under Dir 90/220: 24.11.97
Favourable opinion of EU Scientific Committee 14.07.98
Received by the Commission under Dir 2001/18: 12/2/03
Uses: for import, processing and cultivation
Monsanto
Application to be transformed into an application under Regulation 1829/2003 on GM Food and Feed

16. Maize 1507 (or Bt Cry1F 1507)
Received by Spain (C/ES/01/01) 11/7/2001 under Dir 90/220/EC.
Received by the Commission under Dir 2001/18: 13/2/03
Uses: Cultivation
Pioneer/
Mycogen Seeds
Consideration of assessment report and notification by Member States (45 day period)
17. Roundup Ready Fodder beet (line A5/15)
from Denmark (C/DK/97/01)
Received by the Commission under Dir 90/220: 09.10.97
Favourable opinion of EU Scientific Committee 23.06.98
Received by the Commission under Dir 2001/18/EC: 26/02/03

Uses: for cultivation and animal feed.
DLF-Trifolium, Monsanto and Danisco Seed
Application to be transformed into an application under Regulation 1829/2003 on GM Food and Feed
18. Maize tolerant to glufosinate ammonium and expressing the Bt cryIA(b) gene (Bt-11)
from France (C/F/96/05-10)
Received by the Commission under Dir 90/220: 12.04.99 and 03.05.99 respectively
Favourable opinion of EU Scientific Committee 30.11.00
Received by the Commission under Dir 2001/18/EC: 16.6.2003

Uses : for cultivation, feed and industrial processing
Syngenta Seeds SAS
Submitted to EFSA for Opinion
19. Bromoxynil-tolerant cotton lines 10215 and 10222
from Spain (C/ES/99/01)

Received by the Commission under Dir 2001/18/EC: 18.07.2003

Uses : for importation and processing to non-viable products
Stoneville Pedigreed Seed Company
Application to be transformed into an application under Regulation 1829/2003 on GM Food and Feed
20. NK603 Roundup Ready® maize
from Spain (C/ES/03/01)

Received by the Commission under Dir 2001/18/EC : 22/07/2003

Uses: Cultivation
Monsanto
Application with lead competent authority (90 day period)
21. Rice tolerant to glufosinate-ammonium, event LLRICE62
from UK (C/GB/03/M5/3)

Received by the Commission under Dir 2001/18/EC : 3/9/2003

Uses: import and use in feed and industrial processing, not for cultivation.
Bayer CropScience Ltd.
Consideration of assessment report and notification by Member States (60 day period)
22. NK603 X MON 810 maize from Spain (C/ES/04/01)

Received by the Commission under Dir 2001/18/EC : 12/1/2004

Uses: import and use in feed and industrial processing, and for cultivation.
Monsanto
Application with lead competent authority (90 day period)
23. Cotton, insect resistant (281-24-236/3006-210-23) from the Netherlands (C/NL/04/01)

Received by the Commission under Dir 2001/18/EC : 18/2/2004

Uses: import and use in feed and industrial processing, not for cultivation
Agrigenetics Inc.
d/b/a Mycogen Seeds, c/o Dow AgroSciences
Application to be transformed into an application under Regulation 1829/2003 on GM Food and Feed
24. Cotton (LLCotton25) glufosinate tolerant from Spain (C/ES/04/02)

Received by the Commission under Dir 2001/18/EC : 26/3/2004
Uses: import and use in feed and industrial processing, not for cultivation
Bayer CropScience
Application to be transformed into an application under Regulation 1829/2003 on GM Food and Feed


ANNEX 3

GENETICALLY MODIFIED (GM) FOODS AUTHORISED IN THE EUROPEAN UNIONEVENT
CROP
APPLICANT
TRAIT
POTENTIAL FOOD USES
DATE
LEGAL BASIS
1
GTS 40/3/2
Soybean
Monsanto
Insect protection and herbicide tolerance

Soy foods. Soy foods include soy beverages, tofu, soy oil, soy flour, lecithin.
03.04.1996
Dir. 90/220/EEC – Art. 13
2
Bt 176
Maize
Ciba-Geigy
Insect protection and herbicide tolerance

Maize foods. Maize foods include kernels, oil, maize flour, sugar, syrup.
23.01.1997
Dir. 90/220/EEC – Art. 13
3
TOPAS 19/2
Oilseed rape
AgrEvo
Herbicide tolerance

24.06.1997
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
4
MS1 / RF2
Oilseed rape
Plant Genetic Systems
Herbicide tolerance

Rapeseed oil. Products made with rapeseed oil may
24.06.1997
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
5
MS1 / RF1
Oilseed rape
Plant Genetic Systems
Herbicide tolerance

include fried foods, baked products and snack foods.
24.06.1997
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
6
GT 73
Oilseed rape
Monsanto
Herbicide tolerance

21.11.1997
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
7
MON 810
Maize
Monsanto
Insect protection

06.02.1998
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
8
T 25
Maize
AgrEvo
Herbicide tolerance
Maize derivatives. These may include maize oil, maize flour, sugar and syrup. Products made with maize
06.02.1998
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
9
Bt 11
Maize
Novartis
Insect protection

derivatives may include snack foods, baked foods, fried foods, confectionary and soft drinks.
06.02.1998
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
10
MON 809
Maize
Pioneer
Insect protection

23.10.1998
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
11
Falcon GS 40/90
Oilseed rape
Hoechst / AgrEvo
Herbicide tolerance

08.11.1999
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
12
Liberator L62
Oilseed rape
Hoechst / AgrEvo
Herbicide tolerance
Rapeseed oil. Products made with rapeseed oil may include fried foods, baked foods and snack foods.
08.11.1999
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
13
MS8/RF3
Oilseed rape
Plant Genetic Systems
Herbicide tolerance

26.04.2000
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
14
1445
Cotton
Monsanto
Herbicide tolerance

Cottonseed oil. Products made with cottonseed oil may
19.12.2002
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
15
531
Cotton
Monsanto
Insect protection
include fried foods, baked foods and snack foods.
19.12.2002
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
16
pRF69/pRF93
Bacillus subtilis
F. Hoffmann - La Roche
Riboflavin
Vitamin B2
23.03.2000
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5


ANNEX 4

GENETICALLY MODIFIED (GM) FOODS PENDING AUTHORISATION IN THE EUROPEAN UNION


EVENT
CROP
APPLICANT
TRAIT
FOOD USES
INITIAL ASSESSMENT
SCIENTIFIC OPINION
LEGAL BASIS /
Stage of procedure
1
Bt 11
Maize
Syngenta
Insect resistance
Processed sweet maize.
NL – 27/04/2000
SCF – 13.03.2002
Reg. (EC) No. 258/97 – Art. 7
Back to Commission on 4 May 2004, since no qualified majority was reached in Council
2
GA 21
Maize
Monsanto
Herbicide tolerance
Maize and maize derivatives
NL – 21/12/1999
SCF – 02.02.1999
Reg. (EC) No. 258/97 – Art. 7
Awaiting validation of detection method
3
NK 603
Maize
Monsanto
Herbicide tolerance
Maize and maize derivatives
NL – 13/08/2002
EFSA – 04.12.2003
Reg. (EC) No. 258/97 – Art. 7
Opinion by Member States on Commission proposal scheduled for the meeting of the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health on 30 April 2004
4
MON 863
Maize
Monsanto
Insect protection
Maize and maize derivatives
DE – 08/04/2003
EFSA – Opinion adopted on 2April 2004
Reg. (EC) No. 258/97 – Art. 7
Awaiting validation of detection method
5
MON 863 x
MON 810
Maize
Monsanto
Insect protection
Maize and maize derivatives
DE – 08/04/2003
EFSA - pending
Reg. (EC) No. 1829/2003 Art. 46.1
6
1507
Maize
Pioneer
Insect protection
Maize and maize derivatives
NL – 04/11/2003
EFSA - pending
Reg. (EC) 258/97 – Art. 7
7
MaisGard/RoundupReady
Maize
Monsanto
Insect protection and herbicide tolerance
Maize and maize derivatives
NL – pending

Reg. (EC) No. 1829/2003 Art. 46.1
8
RoundupReady Sugar Beet
Sugar Beet
Monsanto
Herbicide tolerance
Sugar Beet derivatives
NL – pending

Application withdrawn on 16 April 2004
9
Liberty Link Soybean
Soybean
AgrEvo
Herbicide tolerance
Soybean derivatives
B – pending

Reg. (EC) No. 1829/2003 Art. 46.1


[1] Η άδεια χορηγήθηκε στις 22 Απριλίου 1998 σύμφωνα με την οδηγία 90/220/EΚ του Συμβουλίου

[2] Κοινοποίηση της 6ης Φεβρουαρίου 1998 σύμφωνα με το άρθρο 5 (κατ’ουσίαν ισοδυναμία) του κανονισμού (EΚ) 258/97

[3] Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1829/2003 για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1830/2003 σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς

[4] where objections were raised by Member State authorities
[5] in the absence of objections by Member State authorities
[6] linked to item 1 (same product, further uses)
[7] linked to item 5 (same product, further uses)
[8] where objections were raised by Member State authorities
[9] in the absence of objections by Member State authorities
[10] this product is the result of a different transformation event to that of No. 9


Side Bar