Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

IP/04/650

Bryssel den 17 maj 2004

Kommissionen garanterar skydd av transatlantiska flygpassagerares personuppgifter

Tack vare ett formellt beslut som Europeiska kommissionen har fattat börjar snart USA:s regering att tillämpa åtaganden som innebär skydd i USA för transatlantiska flygpassagerares personuppgifter. Enligt beslutet anser kommissionen att uppgifter om flygpassagerare som överförs till USA åtnjuter det "adekvata skydd" som krävs enligt EU:s dataskyddsdirektiv för uppgifter som överförs till länder utanför EU. USA:s åtaganden, som kommissionen det senaste året förhandlat om med USA:s departement för hemlandets säkerhet, innebär att färre personuppgifter ur flygbolagens passageraruppgifter samlas in av de amerikanska myndigheterna, att de lagras under en mycket kortare tid och att de används för mer begränsade ändamål, främst för vårt gemensamma mål att bekämpa terrorism. Beslutet kommer att träda i kraft när USA har undertecknat sina åtaganden och när det internationella avtalet som kompletterar beslutet undertecknats av rådet och USA.

Frits Bolkestein, ledamot av kommissionen med ansvar för den inre marknaden, ledde kommissionens sida i förhandlingarna och sade nyligen: "En förhandlingslösning är aldrig perfekt, särskilt inte när man har att göra med en lag som antagits av den amerikanska kongressen i det fullt rimliga syftet att USA måste kunna skydda sig mot terrorism. Men den amerikanska ministern för hemlandets säkerhet, Tom Ridge, var mycket tillmötesgående, och vi fann en balanserad lösning som medlemsstaterna stöder. Europaparlamentet har en annan uppfattning, men kommissionen anser att förhandlingslösningen kommer att förbättra läget för EU:s medborgare och flygbolag genom att USA ställer omfattande garantier för skydd av den personliga integriteten och genom att rättssäkerheten ökar. Vi söker inte strid med parlamentet; de har hjälpt oss att utverka bättre resultat från USA genom de starka politiska påtryckningar de har utövat sedan mars 2003. Vi gör vad vi tror är bäst för att säkra de mål vi har arbetat för det senaste året: bättre dataskydd och större rättssäkerhet för flygbolagen, som enligt amerikansk lag måste lämna de här uppgifterna, och färre onödiga förseningar för flygpassagerarna. Alternativet hade inte varit större eftergifter från USA:s sida utan ett oklart rättsläge, och vi hade kanske till och med riskerat att USA hade dragit tillbaka sina åtaganden om skydd för de överförda uppgifterna - med andra ord kaos för EU:s passagerare och flygbolag."

Den amerikanska kongressen antog efter händelserna den 11 september 2001 en lag om att alla flygbolag som flyger till, från eller genom USA måste ge elektronisk tillgång till sina register med passageraruppgifter (Passenger Name Records, PNR). USA gick flera gånger med på att skjuta upp tillämpningen av dessa bestämmelser på EU-baserade flygbolag, eftersom flygbolagen med stöd av Europeiska kommissionen fruktade att de kunde strida mot EU:s dataskyddsbestämmelser.

Det amerikanska tullverket sade sig dock vara berett att börja bestraffa flygbolag som inte lämnade passageraruppgifter efter den 5 mars 2003.

Kommissionen inledde då intensiva förhandlingar med det amerikanska departementet för hemlandets säkerhet för att se till att PNR-uppgifter som överförs till USA åtnjuter adekvat skydd i enlighet med EU:s dataskyddsdirektiv. Under tiden har de flesta av EU:s flygbolag börjat förse USA med PNR-uppgifter enligt lagen.

Kommissionen tillkännagav i december 2003 att den avslutat förhandlingarna med USA och var beredd att inleda det formella förfarandet för att fatta ett beslut om att den amerikanska tull- och gränsskyddsmyndigheten ger ett adekvat skydd för personuppgifter (se SPEECH/03/613). Den amerikanska tull- och gränsskyddsmyndighetens åtaganden utgör en avsevärd förbättring av dataskyddet jämfört med nuläget:

  Färre uppgifter kommer att samlas in och lagras av de amerikanska myndigheterna. Man har enats om en förteckning med 34 fält (en del flygbolag har PNR med mer än 60 olika fält) och i de flesta enskilda fall kommer bara en del av dessa fält att vara ifyllda.

  Känsliga uppgifter, t.ex. måltidsbeställningar eller särskilda behov som kan avslöja exempelvis en passagerares ras, religion eller personliga hälsa, kommer antingen att inte överföras alls eller filtreras och raderas av den amerikanska tull- och gränsskyddsmyndigheten.

  PNR kommer endast att användas för att bekämpa och förhindra terrorism, terrorismrelaterade brott och andra grova brott av transnationell karaktär, inklusive organiserad brottslighet, istället för den mycket vidare polisiära användning som USA inledningsvis ville ha.

  PNR kommer inte att vidarebefordras generellt. Detta löser problemet med användning av PNR i de generella övervakningssystem som planeras i USA. Den amerikanska tull- och gränsskyddsmyndigheten kommer att vidarebefordra uppgifter ur PNR endast i enskilda, begränsade fall och endast för de överenskomna ändamålen. När uppgifter från EU vidarebefordras under dessa stränga villkor till polisiära myndigheter utanför USA kommer alltid en myndighet i EU att underrättas.

  De flesta PNR-uppgifter kommer att raderas efter tre och ett halvt år (jämfört med USA:s ursprungliga önskemål om femtio år). Uppgifter som lästs kommer att lagras i en särskild fil i ytterligare åtta år för revisionsändamål (i stället för tills vidare som det ursprungliga förslaget löd).

  EU:s dataskyddsmyndigheter kommer att kunna vända sig till den dataskyddsansvariga vid departementet för hemlandets säkerhet i fall där de passagerare som klagar på exempelvis att deras personuppgifter missbrukats eller att de inte kunnat få oriktiga uppgifter rättade inte fått sina klagomål handlagda på ett tillfredsställande sätt av departementet för hemlandets säkerhet.

För att se till att åtagandena efterlevs kommer en revision att utföras minst en gång om året av departementet för hemlandets säkerhet och en grupp från EU under kommissionens ledning med representanter för medlemsstaternas dataskydds- och polismyndigheter.

Det paket som de två sidorna enats om innehåller också bestämmelser om ömsesidighet, när EU eller dess medlemsstater ställer motsvarande krav på PNR-uppgifter om flygningar från USA. USA åtar sig också att inte olagligen särbehandla personer som inte är amerikanska medborgare eller bosatta i USA.

Hela paketet gäller i tre och ett halvt år och kommer att löpa ut om inte bägge sidor enas om att förlänga det.

Det är alltså fråga om en provisorisk lösning, som kommissionen hoppas kommer att ersättas av internationella standarder inom ramen för Internationella civila luftfartsorganisationen ICAO. EU tog nyligen initiativ till diskussioner inom ICAO om användningen av PNR för gränsskydd och flygsäkerhet.

För att det förbättrade dataskyddet och de andra förmånerna skall kunna börja tillämpas kommer två rättsakter att införas: För det första det beslut som kommissionen antog, i kraft av sina befogenheter enligt artikel 25.6 i dataskyddsdirektivet, om fastställande av att den amerikanska tull- och gränsskyddsmyndigheten, uppgifternas mottagare och "ägare" i USA, tack vare sina åtaganden ger ett "adekvat skydd" för personuppgifter. För det andra ett bilateralt internationellt avtal mellan EU och USA som kompletterar beslutet och omfattar frågor som icke-diskriminering, ömsesidighet och den amerikanska tull- och gränsskyddsmyndighetens direkta tillgång till flygbolagens databaser så länge som det inte finns ett EU-system för att överföra uppgifterna. Avtalet innebär också att det amerikanska kravet att flygbolagen skall tillhandahålla PNR-uppgifter blir en skyldighet enligt EU:s lagstiftning. Det är en sak för EU:s ministerråd att ingå det internationella avtalet i enlighet med artikel 300.3 i EG-fördraget. De amerikanska åtagandena och de förbättringar de innebär kommer att träda i kraft så snart som beslutet och avtalet är införda.

En klar majoritet av medlemsstaterna stöder kommissionens hållning. Däremot antog Europaparlamentet den 31 mars 2004 en resolution där man uttryckte att de amerikanska åtagandena inte innebar ett adekvat skydd och uppmanade kommissionen att förhandla fram större eftergifter från USA. Parlamentet förbehöll sig rätten att föra frågan vidare till EG-domstolen om kommissionen gick vidare. Den 21 april beslutade parlamentet dessutom att be domstolen om ett yttrande om huruvida det internationella avtalet borde ha förelagts parlamentet för godkännande, då det ansågs innebära en ändring av dataskyddsdirektivet.

Enligt domstolens rättspraxis kommer Europaparlamentets begäran om ett yttrande inte längre att ha något syfte om rådet ingår avtalet. Parlamentet har emellertid rätt enligt artikel 230 i EG-fördraget att försöka få avtalet eller beslutet eller bägge ogiltigförklarade.

Mer information om beslutet finns på webbplatsen Europa:

http://ec.europa.eu/internal_market/privacy/adequacy_en.htm#countries


Side Bar