Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

IP/04/552

Bryssel den 28 april 2004

Nya åtgärder vad gäller budgetövervakning för Portugal, Nederländerna, Storbritannien och Italien, föreslås av kommissionen

Till följd av det beslut som fattades den 7 april (IP/04/466) har Europeiska kommissionen idag beslutat om ett antal åtgärder för budgetövervakning enligt bestämmelserna i fördraget och i stabilitets- och tillväxtpakten. För det första rekommenderar kommissionen ministerrådet att upphäva förfarandet vid alltför stora underskott i fråga om Portugal. Det portugisiska underskottet, som överskred referensvärdet på 3 % av BNP 2001, låg under detta värde både 2002 och 2003, vilket överensstämde med rådets rekommendation till Portugal i november 2002. Det portugisiska fallet visar att förfarandet vid alltför stora underskott kan avslutas när medlemsstaterna vidtar nödvändiga åtgärder för att konsolidera budgeten. För det andra antog kommissionen en rapport om de offentliga finanserna i Nederländerna, där underskottet överskred referensvärdet på 3 % av BNP 2003. Likaledes har kommissionen antagit en rapport om de offentliga finanserna i Storbritannien där underskottet beräknas ligga över referensvärdet på 3 % av BNP under budgetåret 2003-2004. När det gäller Storbritannien förväntas dock underskottet redan i år åter hamna på ett värde under 3 % av BNP, oavsett om det är kalender- eller budgetår som avses. Ekonomiska och finansiella kommittén skall yttra sig om kommissionens rapporter senast två veckor efter det att de har antagits. De två fallen visar att budgetövervakningen är tillräcklig flexibel för att kunna beakta tillfälliga situationer utan att förfarandet vid alltför stora underskott nödvändigtvis tillgrips gentemot en medlemsstat om lämpliga korrigerande åtgärder vidtas i tid. Slutligen rekommenderar kommissionen rådet att ge Italien en varning. På basis av den nuvarande politiken beräknas Italiens budgetunderskott överskrida referensvärdet på 3 % 2004. Skuldminskningstakten som håller på att avstanna i Italien är dessutom en källa till oro. Systemet med att ge en varning är stabilitets- och tillväxtpaktens förebyggande instrument i syfte att hjälpa den berörda medlemsstaten att vidta ytterligare budgetåtgärder och därmed undvika att det uppstår ett alltför stort underskott i de offentliga finanserna.

Kommissionens rapporter om Nederländerna och Storbritannien och kommissionens rekommendationer om Portugal och Italien antogs på initiativ av Joaquín Almunia, ledamot av kommissionen med ansvar för ekonomiska och monetära frågor.

Efter ett budgetunderskott på 4,4 % av BNP i Portugal 2001, vilket ledde till att förfarandet vid alltför stora underskott inleddes, har den portugisiska regeringen fått ner underskottet till ett värde under 3 % 2002 och 2003. Detta resultat som uppnåtts trots ogynnsamma ekonomiska omständigheter uppfyller villkoren i rådets rekommendation i november 2002 om korrigering av det alltför stora underskottet. Kommissionen rekommenderar därför rådet att upphäva beslutet om att det föreligger ett alltför stort underskott. De portugisiska myndigheterna har meddelat att de avser att vidta ytterligare åtgärder för att hålla underskottet under 3 % av BNP 2004. Rådet förväntas fatta beslut om att upphäva förfarandet vid alltför stora underskott när det gäller Portugal vid mötet den 11 maj 2004.

År 2003 registrerade Nederländerna ett underskott i de offentliga finanserna som låg över referensvärdet i fördraget på 3 % av BNP. Eftersom detta utgör tillräcklig bevisning för att det föreligger ett alltför stort underskott skall kommissionen utarbeta en rapport enligt artikel 104.3 i fördraget. I rapporten anges att underskottet över referensvärdet på 3 % 2003 inte berodde på några särskilda omständigheter som stod utanför de nederländska myndigheternas kontroll. Det berodde inte heller på någon kraftig ekonomisk nedgång enligt vad som avses i fördraget och i stabilitets- och tillväxtpakten. Det bör dock påpekas att referensvärdet överskreds mot bakgrund av kraftig negativ tillväxt och trots betydande besparingsåtgärder. Enligt kommissionens vårprognos 2004 förväntas det nederländska underskottet i de offentliga finanserna ligga över referensvärdet även under 2004 och 2005. Dessa beräkningar gjordes enligt det vanliga antagandet om att den nuvarande politiken inte förändras. Under tiden, dvs. den 16 april, har dock den nederländska regeringen tillkännagett ytterligare åtgärder i syfte att hålla underskottet under 3 % av BNP 2004. Ekonomiska och finansiella kommittén skall utarbeta ett yttrande om kommissionens rapport och senast två veckor därefter skall kommissionen överväga huruvida ytterligare åtgärder är nödvändiga inom ramen för förfarandet vid alltför stora underskott.

I Storbritannien registrerades ett underskott i de offentliga finanserna som låg över 3 % av BNP under kalenderåret 2003. För budgetåret 2003-2004 (som ligger till grund för budgetövervakningen i Storbritannien enligt fördraget) beräknas underskottet i Storbritannien uppgå till mer än 3 % av BNP. Liksom för Nederländerna har kommissionen utarbetat en rapport om budgetsituationen i Storbritannien enligt artikel 104.3 i fördraget. Det alltför stora underskottet på mer än 3 % av BNP 2003 berodde inte på några särskilda omständigheter som låg utanför de brittiska myndigheternas kontroll. Det berodde inte heller på någon kraftig ekonomisk nedgång enligt vad som avses i fördraget och i stabilitets- och tillväxtpakten. Till skillnad från vad som är fallet med Nederländerna beräknas det brittiska underskottet i kommissionens vårprognos 2004 hamna under referensvärdet 2004 och 2005. Följaktligen kommer underskottet utöver referensvärdet att vara litet och tillfälligt, vilket gör det möjligt att dra slutsatsen att det inte kommer att föreligga ett alltför stort underskott enligt vad som avses i fördraget. Ekonomiska och finansiella kommittén skall utarbeta ett yttrande om kommissionens rapport.

De offentliga finansernas utveckling i Italien uppvisar betydande avvikelser från de mål som fastställts i flera stabilitetsprogram. För 2004 beräknar kommissionen att budgetunderskottet kommer att hamna på 3,2 % av BNP, vilket skall jämföras med målet på 2,2 % av BNP i 2003 års uppdaterade stabilitetsprogram och 0,6 % av BNP i 2002 års uppdatering. Avvikelsen beror nästan enbart på strukturella förändringar.

Det konjunkturrensade budgetunderskottet förväntas förvärras med 0,7 % av BNP 2004 enligt kommissionens prognoser. Budgetplanen har vid flera tillfällen baserats på alltför optimistiska antaganden om tillväxten, särskilt vad gäller tillväxten på medellång sikt. Den beräknade avbrutna minskningen av skulden, som på en nivå av 106 % av BNP är den högsta inom euroområdet, är ytterligare en källa till oro. Utan extraordinära transaktioner skulle skuldkvoten knappast ha minskat i Italien sedan 2001. På grundval av artikel 99.4 i fördraget och artikel 6.2 i rådets förordning nr 1466/97 måste kommissionen därför rekommendera att en varning riktas till Italien för att förebygga att det uppstår ett alltför stort underskott.

Kommissionens fullständiga bedömning av situationen i Portugal finns tillgänglig på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/economy_finance/about/activities/sgp/procedures_en.htm

Kommissionens fullständiga rapport om situationen i Nederländerna finns tillgänglig på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/economy_finance/about/activities/sgp/procedures_en.htm

Kommissionens fullständiga rapport om situationen i Storbritannien finns tillgänglig på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/economy_finance/about/activities/sgp/procedures_en.htm

Kommissionens fullständiga bedömning av situationen i Italien finns tillgänglig på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/economy_finance/about/activities/sgp/proceduresew_en.htm


Side Bar