Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

IP/04/552

Bryssel 28. huhtikuuta 2004

Komissio ehdottaa uusia julkisen talouden valvontaan liittyviä toimenpiteitä Portugalin, Alankomaiden, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Italian osalta

Euroopan komissio on 7. huhtikuuta tehdyn päätöksen (IP/04/466) seurauksena tehnyt tänään useita julkisen talouden valvontaa koskevia päätöksiä perustamissopimuksen sekä vakaus- ja kasvusopimuksen määräysten nojalla. Ensinnäkin komissio suosittelee neuvostolle liiallista alijäämää koskevan menettelyn lopettamista Portugalin osalta. Portugalin alijäämä oli vuonna 2001 suurempi kuin asetettu 3 prosentin viitearvo suhteessa BKT:hen, mutta se supistui 3 prosentin alapuolelle vuosina 2002 ja 2003 neuvoston Portugalille marraskuussa 2002 antaman suosituksen mukaisesti. Portugalin tapaus osoittaa, että liiallista alijäämää koskeva menettely voidaan lopettaa, kun jäsenvaltiot toteuttavat tarvittavat toimenpiteet julkisen talouden vakauttamiseksi. Komissio antoi myös kertomuksen julkisen talouden rahoitusasemasta Alankomaissa, jossa alijäämä oli 3 prosentin viitearvoa suurempi vuonna 2003. Samoin komissio antoi kertomuksen julkisen talouden rahoitusasemasta Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jossa alijäämän ennustetaan ylittävän 3 prosentin viitearvon varainhoitovuonna 20032004. Yhdistyneen kuningaskunnan tapauksessa alijäämän odotetaan kuitenkin laskevan jälleen 3 prosentin alle suhteessa BKT:hen jo tänä vuonna (niin kalenteri- kuin varainhoitovuonna). Talous- ja rahoituskomitea laatii lausunnon komission kertomuksista kahden viikon kuluessa niiden antamisesta. Nämä kaksi tapausta osoittavat, että valvontamenettelyt ovat riittävän joustavia tilapäisten tilanteiden huomioon ottamiseksi siten, että jäsenvaltiota ei välttämättä julisteta liiallisen alijäämän tilanteeseen, jos asianmukaisiin korjaustoimenpiteisiin ryhdytään ajoissa. Komissio suosittelee lisäksi, että neuvosto antaa Italialle ennakkovaroituksen. Italian julkisen talouden alijäämän ennustetaan nykyisen politiikan mukaan ylittävän 3 prosentin viitearvon vuonna 2004. Lisäksi velan vähentäminen, jonka Italia aikoo keskeyttää, on suuri huolenaihe. Ennakkovaroitus on vakaus- ja kasvusopimuksen sisältämä ennalta ehkäisevä toimi, jonka tavoitteena on auttaa kyseessä olevaa valtiota toteuttamaan tarkoituksenmukaiset julkista taloutta koskevat lisätoimenpiteet, joilla vältetään liiallisen alijäämän tilanteen syntyminen.

Alankomaita ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat komission kertomukset sekä Portugalia ja Italiaa koskevat komission suositukset on annettu talous- ja rahoitusasioista vastaavan komission jäsenen Joaquin Almunian aloitteesta.

Portugalin julkisen talouden alijäämän noustua 4,4 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuonna 2001, minkä seurauksena maa asetettiin liiallisen alijäämän tilanteeseen, hallitus supisti alijäämän alle 3 prosenttiin vuosina 2002 ja 2003. Tämä tulos, joka saavutettiin huonoista taloudellisista olosuhteista huolimatta, noudattaa marraskuussa 2002 annettua neuvoston suositusta liiallisen alijäämän korjaamisesta. Tämän vuoksi komissio suosittelee neuvostolle liiallisen alijäämän olemassaoloa koskevan päätöksen kumoamista. Portugalin viranomaiset ovat ilmoittaneet aikovansa toteuttaa lisätoimenpiteitä alijäämän pitämiseksi 3 prosentin alapuolella suhteessa BKT:hen vuonna 2004. Neuvoston odotetaan päättävän liiallista alijäämää koskevan päätöksen kumoamisesta Portugalin osalta kokouksessaan 11. toukokuuta 2004.

Alankomaissa julkisen talouden alijäämä ylitti vuonna 2003 perustamissopimuksessa asetetun 3 prosentin viitearvon suhteessa BKT:hen. Koska tämä on todennäköisesti riittävä osoitus liiallisen alijäämän olemassaolosta, komission on perustamissopimuksen 104 artiklan 3 kohdan mukaan annettava kertomus. Kertomuksessa todetaan, että 3 prosentin viitearvon ylittyminen vuonna 2003 ei johtunut poikkeuksellisesta tapahtumasta, johon Alankomaiden viranomaiset eivät voi vaikuttaa, eikä talouden vakavasta taantumasta perustamissopimuksessa ja vakaus- ja kasvusopimuksessa tarkoitetulla tavalla. On kuitenkin todettava, että viitearvon ylittyminen tapahtui voimakkaan taantuman vallitessa ja huomattavista säästötoimenpiteistä huolimatta. Komission kevään 2004 ennusteen mukaan Alankomaiden julkisen talouden alijäämän odotetaan pysyvän viitearvon yläpuolella vuosina 2004 ja 2005. Nämä ennusteet tehtiin olettaen tavanomaiseen tapaan, että politiikkaan ei tehdä muutoksia. Alankomaiden hallitus ilmoitti kuitenkin 16. huhtikuuta lisätoimenpiteistä, joiden tarkoituksena on pitää alijäämä vuonna 2004 alle 3 prosentissa suhteessa BKT:hen. Talous- ja rahoituskomitea laatii komission kertomuksesta lausunnon kahden viikon kuluessa, jonka jälkeen komissio harkitsee, onko liiallista alijäämää koskevan menettelyn osana tarpeen toteuttaa muita toimenpiteitä Alankomaiden osalta.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa julkisen talouden alijäämä ylitti 3 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2003, ja sen ennustetaan olevan yli 3 prosenttia suhteessa BKT:hen varainhoitovuonna 20032004 (perustamissopimuksen mukaan Yhdistyneen kuningaskunnan julkisen talouden valvonta perustuu varainhoitovuoteen). Komissio on sen vuoksi antanut perustamissopimuksen 104 artiklan 3 kohdan nojalla kertomuksen julkisen talouden tilanteesta Yhdistyneessä kuningaskunnassa aivan kuten Alankomaidenkin tapauksessa. Kolmen prosentin viitearvon ylittyminen vuonna 2003 ei johtunut poikkeuksellisesta tapahtumasta, johon Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset eivät voi vaikuttaa, eikä talouden vakavasta taantumasta perustamissopimuksessa ja vakaus- ja kasvusopimuksessa tarkoitetulla tavalla. Toisin kuin Alankomaiden tapauksessa, komission kevään 2004 ennusteiden mukaan Yhdistyneen kuningaskunnan alijäämä laskee jälleen viitearvon alapuolelle vuosina 2004 ja 2005. Näin ollen viitearvon ylittyminen on todennäköisesti vähäistä ja tilapäistä, minkä vuoksi voidaan päätellä, että perustamissopimuksessa tarkoitettua liiallista alijäämää ei ole olemassa. Talous- ja rahoituskomitea laatii lausunnon komission kertomuksesta.

Julkisen talouden kehitys Italiassa poikkeaa merkittävästi viimeisissä vakausohjelmissa asetetuista tavoitteista. Komission ennusteiden mukaan julkisen talouden alijäämä vuonna 2004 on 3,2 prosenttia suhteessa BKT:hen. Ohjelman vuoden 2003 tarkistuksessa tavoitteeksi asetettiin 2,2 prosenttia suhteessa BKT:hen ja vuoden 2002 tarkistuksessa 0,6 prosenttia suhteessa BKT:hen.

Tavoitteista poikkeaminen johtuu lähes kokonaan rakenteellisista syistä. Komission ennusteiden mukaan suhdannetasoitettu julkisen talouden alijäämä heikkenee 0,7 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2004. Talousarviosuunnitelmat ovat toistuvasti perustuneet liian optimistisiin kasvuoletuksiin, erityisesti keskipitkällä aikavälillä. Huolestumista aiheuttaa myös se, että Italia aikoo keskeyttää velan vähentämisen, vaikka velan suhde BKT:hen on 106 prosenttia ja siten euroalueen suurin. Ilman poikkeuksellisia toimia velkasuhde olisi tuskin pienentynyt Italiassa vuoden 2001 jälkeen. Perustamissopimuksen 99 artiklan 4 kohdan ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1466/97 6 artiklan 2 kohdan perusteella komissio suosittelee sen vuoksi, että Italialle annetaan ennakkovaroitus liiallisen alijäämän syntymisen estämiseksi.

Portugalia koskeva komission arviointi on saatavilla kokonaisuudessaan osoitteessa:

http://ec.europa.eu/economy_finance/about/activities/sgp/procedures_en.htm

Alankomaita koskeva komission kertomus on saatavilla kokonaisuudessaan osoitteessa:

http://ec.europa.eu/economy_finance/about/activities/sgp/procedures_en.htm

Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskeva komission kertomus on saatavilla kokonaisuudessaan osoitteessa:

http://ec.europa.eu/economy_finance/about/activities/sgp/procedures_en.htm

Italiaa koskeva komission arviointi on saatavilla kokonaisuudessaan osoitteessa:

http://ec.europa.eu/economy_finance/about/activities/sgp/proceduresew_en.htm


Side Bar