Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

IP/04/552

Bruxelles, den 28. april 2004

Kommissionen foreslår nye foranstaltninger som led i overvågningen af de offentlige finanser i Portugal, Nederlandene, Det Forenede Kongerige og Italien

I forlængelse af den beslutning, der blev truffet den 7. april (IP/04/466), har Europa-Kommissionen i dag vedtaget en række tekster om budgetovervågningen i henhold til traktaten og stabilitets- og vækstpagten. For det første henstiller Kommissionen til Rådet, at det for Portugals vedkommende afslutter proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud. Det portugisiske underskud, der overskred referenceværdien på 3 % af BNP i 2001, blev holdt under 3 % af BNP i såvel 2002 som 2003 i overensstemmelse med den henstilling, som Rådet rettede til Portugal i november 2002. Det portugisiske eksempel viser, at proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud kan afsluttes, når medlemsstaterne tager de nødvendige skridt til at konsolidere deres offentlige finanser. For det andet har Kommissionen vedtaget en rapport om budgetsituationen i Nederlandene, hvor det offentlige underskud lå over referenceværdien på 3 % i 2003. Kommissionen har tilsvarende vedtaget en rapport om budgetsituationen i Det Forenede Kongerige, hvor underskuddet forventes at overskride de 3 % af BNP i finansåret 2003-2004. I dette sidste tilfælde forventes underskuddet dog igen at falde til under 3 % af BNP allerede i indeværende kalenderår og finansår. Det Økonomiske og Finansielle Udvalg skal afgive en udtalelse om Kommissionens rapporter senest to uger efter deres vedtagelse. Disse to sager viser, at der er indbygget en tilstrækkelig grad af fleksibilitet i budgetovervågningsprocedurerne til, at der kan tages hensyn til midlertidige forhold uden nødvendigvis at erklære, at en medlemsstat befinder sig i en situation med et uforholdsmæssigt stort underskud, hvis der i god træffes korrigerende foranstaltninger. Endelig har Kommissionen henstillet til Rådet, at det retter en tidlig advarsel til Italien. Det forventes nemlig, at Italiens budgetunderskud vil overskride referenceværdien på 3 % af BNP i 2004, hvis landet ikke ændrer sin nuværende politik. Desuden vækker det bekymring, at nedbringelsen af Italiens offentlige gæld er ved at gå i stå. Systemet med at rette en tidlig advarsel til en medlemsstat udgør stabilitets- og vækstpagtens forebyggende middel til at bistå det pågældende land med at træffe passende nye budgetforanstaltninger og dermed undgå at ende i en situation med et uforholdsmæssigt stort underskud.

Kommissionen har vedtaget sine rapporter om Nederlandene og Det Forenede Kongerige og sine henstillinger vedrørende Portugal og Italien på initiativ af Joaquín Almunia, der er medlem af Kommissionen med ansvar for økonomiske og monetære anliggender.

I Portugal fik regeringen reduceret underskuddet til under 3 % af BNP i 2002 og 2003 efter budgetunderskuddet i 2001 på 4,4 % af BNP, som førte landet ud i en situation med et uforholdsmæssigt stort underskud. Dette resultat, der blev opnået trods vanskelige økonomiske forhold, lever op til betingelserne i Rådets henstilling fra november 2002 til landet om at rette op på det uforholdsmæssigt store underskud. Kommissionen henstiller derfor til Rådet, at det ophæver beslutningen om, at der forekommer et uforholdsmæssigt stort underskud i Portugal. De portugisiske myndigheder har offentligt erklæret, at de agter at træffe nye foranstaltninger med det formål at holde underskuddet under 3 % af BNP i 2004. Rådet forventes at ophæve sin beslutning om det uforholdsmæssigt store underskud i Portugal på sit møde den 11. maj 2004.

I 2003 registrerede Nederlandene et offentligt underskud, der overskred traktatens referenceværdi på 3 % af BNP. Da dette udgør et direkte tegn på, at der forekommer et uforholdsmæssigt stort underskud, er Kommissionen ifølge traktatens artikel 104, stk. 3, forpligtet til at udarbejde en rapport. Det fremgår af rapporten, at overskridelsen af referenceværdien i 2003 ikke skyldtes usædvanlige begivenheder uden for de nederlandske myndigheders kontrol eller et alvorligt økonomisk tilbageslag i traktatens og stabilitets- og vækstpagtens forstand. Det anerkendes imidlertid, at referenceværdien blev overskredet i en kontekst med kraftig negativ vækst og trods gennemførelsen af betydelige besparelser. I sine prognoser fra foråret 2004 gav Kommissionen udtryk for en forventning om, at det offentlige underskud i Nederlandene ville forblive over referenceværdien i 2004 og 2005. Denne fremskrivning byggede på den sædvanlige formodning og uændrede politikker. I mellemtiden, nemlig den 16. april, har den nederlandske regering bebudet, at den vil tage nye skridt til at holde underskuddet under 3 % af BNP i 2004. Det Økonomiske og Finansielle Udvalg skal afgive en udtalelse om Kommissionens rapport i løbet af de kommende to uger, hvorefter Kommissionen vil tage stilling til, om der er behov for at træffe yderligere foranstaltninger som led i proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud.

Det Forenede Kongerige registrerede et offentligt underskud på over 3 % af BNP i kalenderåret 2003 og forventes også at registrere et underskud på over 3 % af BNP i finansåret 2003-2004 (som budgetovervågningen tager udgangspunkt i for Det Forenede Kongeriges vedkommende). Som i Nederlandenes tilfælde har Kommissionen derfor udarbejdet en rapport i henhold til traktatens artikel 104, stk. 3, om budgetsituationen i Det Forenede Kongerige. Overskridelsen af referenceværdien på 3 % af BNP i 2003 skyldtes ikke usædvanlige begivenheder uden for de britiske myndigheders kontrol eller et alvorligt økonomisk tilbageslag i traktatens og stabilitets- og vækstpagtens forstand. Men i modsætning til Nederlandene forventes det ifølge Kommissionens prognoser fra foråret 2004, at det britiske underskud igen vil falde til under referenceværdien i 2004 og 2005. Overskridelsen af referenceværdien vil derfor sandsynligvis være beskeden og af midlertidig karakter, hvilket giver mulighed for at fastslå, at der ikke forekommer et uforholdsmæssigt stort underskud i traktatens forstand. Det Økonomiske og Finansielle Udvalg skal også afgive udtalelse om denne rapport fra Kommissionen.

I Italien tyder udviklingen i de offentlige finanser på en væsentlig afvigelse fra de mål, der er fastsat i landets løbende opdateringer af stabilitetsprogrammet. Kommissionen forventer et budgetunderskud på 3,2 % af BNP i 2004, hvilket skal sammenholdes med 2003-opdateringens og 2002-opdateringens mål for underskuddet på henholdsvis 2,2 % og 0,6 % af BNP. Afvigelsen fra målet er næsten ene og alene af strukturel karakter. Det konjunkturkorrigerede budgetunderskud forventes at vokse med 0,7 % af BNP i 2004 ifølge Kommissionens prognoser. Italiens budgetplaner har til stadighed taget udgangspunkt i overoptimistiske forventninger til væksten, navnlig de mellemfristede vækstudsigter. Nedbringelsen af den offentlige gæld, der udgør 106 % af BNP og er den højeste i eurozonen, forventes at gå i stå, hvilket også vækker bekymring. Uden en række ekstraordinære transaktioner ville gældskvoten knap nok være faldet i Italien siden 2001. På basis af traktatens artikel 99, stk. 4, og artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning nr. 1466/97 henstiller Kommissionen derfor, at der rettes en tidlig advarsel til Italien for at hindre, at der opstår et uforholdsmæssigt store underskud.

Den fulde ordlyd af Kommissionens vurdering af de offentlige finanser i Portugal findes på:

http://ec.europa.eu/economy_finance/about/activities/sgp/procedures_en.htm

Den fulde ordlyd af Kommissionens rapport om Nederlandene findes på:

http://ec.europa.eu/economy_finance/about/activities/sgp/procedures_en.htm

Den fulde ordlyd af Kommissionens rapport om Det Forenede Kongerige findes på:

http://ec.europa.eu/economy_finance/about/activities/sgp/procedures_en.htm

Den fulde ordlyd af Kommissionens vurdering af de offentlige finanser i Italien findes på:

http://ec.europa.eu/economy_finance/about/activities/sgp/proceduresew_en.htm


Side Bar