Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT

IP/04/531

Brussel, 23 april 2004

Een nieuwe dynamiek voor de Europese biotechnologie: meer samenhang in het biotechnologiebeleid van de EU

Vandaag presenteerde de Europese Commissie een rapport over de tenuitvoerlegging van de in 2002 goedgekeurde mededeling "Biowetenschappen en biotechnologie - een strategie voor Europa". In het rapport wordt beklemtoond dat er inzake de aanbevelingen van het EU-actieplan vooruitgang is geboekt, zowel wat de spelers in de biotechsector als wat de belanghebbenden bij de overheid en in bedrijven betreft. Hoogtepunten in de laatste 12 maanden waren: de oprichting van een adviesgroep op hoog niveau inzake "Concurrentievermogen in de biotechnologie", de voltooiing van een EU-regelgevingskader voor genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) en initiatieven om het onderzoek op te voeren en het aantal wetenschappers in de biotechsector te verhogen. Het vooruitgangsrapport brengt de zich aandienende vraagstukken duidelijk in kaart, met inbegrip van gentests en dierlijke biotechnologie. De biotechnologie bestrijkt een uitgebreid gamma van krachtige, maar soms ook controversiële technologieën. Ze kan een essentiële bijdrage leveren tot de lange-termijntoekomst van industrieën zoals de farmaceutische industrie, voeding, landbouw, energie, textiel en chemicaliën. Maar succes in de ontwikkeling van de biotechnologie hangt ook af van het vinden van oplossingen voor de belangrijke ethische, maatschappelijke, economische en milieuvraagstukken die erdoor worden veroorzaakt. De EU-strategie levert een coherente aanpak voor deze uitdagingen.

Biotechspelers aan boord

Door de goedkeuring van de strategie erkenden de Europese leiders dat vele beleidsmakers, zowel bij de overheid als in de particuliere sector, een meer actieve rol moeten spelen bij de tenuitvoerlegging van de strategie.

Dit komt nu langzamerhand op gang in de lidstaten. Het proces moet worden ondersteund door de nieuwe adviesgroep "Concurrentievermogen in de biotechnologie".

De groep, die samengesteld is uit bedrijfsleiders en academici, helpt vraagstukken te identificeren die van invloed zijn op het Europese concurrentievermogen.Vooruitgang inzake GGO-wetgeving, stagnatie inzake intellectuele eigendomsrechten

Volgens het rapport van de Commissie(1) telde het laatste jaar zowel successen als ontgoochelingen. De successen varieerden van de voltooiing, zowel op EU- als op nationaal niveau, van het herziene regelgevingskader van de EU voor GGO's tot initiatieven om de biotechnologie-"brain-drain" te keren door de O&O-financiering te verhogen en Europa aantrekkelijker te maken voor wetenschappers.

De ontgoochelingen betreffen ook het gebrek aan overeenstemming onder de lidstaten over het Gemeenschapsoctrooi en het huidige verzuim van talrijke lidstaten om goedgekeurde wetgeving ten uitvoer te leggen ten einde duidelijkheid te verschaffen over intellectuele eigendomsrechten betreffende biotechnologische uitvindingen. De financiële situatie van het MKB (midden- en kleinbedrijf) dat actief is in de biotechnologie, is minder kritiek dan eerder was gevreesd, maar moet nog zorgvuldig in het oog worden gehouden voor tekenen van verbetering.

Het rapport biedt een omstandige en gedetailleerde discussie van de toestand in de sector. De nadruk wordt vooral gelegd op de noodzaak voor de lidstaten om de GGO-wetgeving waarom ze zelf verzocht hebben, ten uitvoer te leggen en toe te passen.

Door de EU gefinancierd onderzoek in biowetenschappen en biotechnologie

In het rapport wordt de aandacht gevestigd op de voortdurende steun voor biowetenschappen- en biotechnologie-onderzoek. In het zesde EU-kaderprogramma voor onderzoek is de financiële steun voor onderzoek op dit gebied, in vergelijking met het vorige kaderprogramma, met ongeveer 20% verhoogd. In het eerste jaar van het programma werd meer dan € 810 miljoen toegewezen aan onderzoek op de gebieden "Biowetenschappen, genomica en biotechnologie voor de gezondheid" en "Voedselkwaliteit en voedselveiligheid". Meer dan 2.700 laboratoria en bedrijven, waaronder ongeveer 400 midden- en kleinbedrijven (MKB), zijn hierbij betrokken. Aangezien personele middelen en de mobiliteit van onderzoekers sleutelelementen zijn in de verwerving en overdracht van kennis, heeft de Commissie ook de begroting voor het gebied "Personele middelen en mobiliteit" tot € 1,5 miljard verhoogd.

2004 en daarna

In het rapport worden ook de acties voor 2004 en daarna uiteengezet en worden nieuw opkomende, maar potentieel controversiële kwesties zoals gentests en dierlijke biotechnologie bestudeerd. Een belangrijke permanente uitdaging is dat ervoor moet worden gezorgd dat de strategie over de hele Unie samenhangend wordt uitgevoerd.

Ter ondersteuning daarvan stelt de Commissie meer gecoördineerde activiteiten voor tussen de Commissie, de lidstaten en de particuliere sector, met bijzondere aandacht voor gebieden waar de verantwoordelijkheden minder zijn gecentraliseerd.

De ontwikkeling van het biotechnologiebeleid moet een prominente plaats blijven innemen op de politieke, economische en sociale agenda van de EU. De Commissie verwacht derhalve dat zowel de Raad als het Europees Parlement een duidelijk signaal geven dat de biotechnologie een hoge porioriteit blijft krijgen.

Nadere informatie is te vinden op het volgende adres:

http://ec.europa.eu/biotechnology/introduction_nl.html

(1) Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité: Biowetenschappen en biotechnologie: een strategie voor Europa Tweede voortgangsverslag en oriëntaties voor de toekomst (COM/2004/250).


Side Bar