Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL

IP/04/510

Βρυξέλλες, 21 Aπριλίου 2004

Έξι κράτη μέλη αντιμετωπίζουν την παραπομπή τους στο Δικαστήριο διότι παρέλειψαν να θέσουν σε εφαρμογή τους νέους κανόνες για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

Μετά από εννέα μήνες καθυστερήσεων και δύο προειδοποιήσεις, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει έξι κράτη μέλη το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ελλάδα, τη Γαλλία, το Λουξεμβούργο και τις Κάτω Χώρες - στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο γιατί παρέλειψαν να εφαρμόσουν πλήρως τους νέους κανόνες για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Συγχρόνως έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος· μετά την πρώτη προειδοποίηση της Επιτροπής το περασμένο φθινόπωρο, η Ισπανία και η Πορτογαλία ενέκριναν τα απαραίτητα εθνικά μέτρα και συνεπώς δεν συμπεριλαμβάνονται στις σημερινές αποφάσεις. Οι Κάτω Χώρες ψήφισαν χθες τη νέα τους νομοθεσία και η Γαλλία ενδέχεται να ολοκληρώσει τα εθνικά της μέτρα στο εγγύς μέλλον. Η εν λόγω πρόοδος θα ληφθεί υπόψη, αλλά αυτή η ενέργεια στέλνει ένα σαφές μήνυμα σε όλα τα κράτη μέλη: οι επιχειρήσεις και οι πολίτες των χωρών τους δεν ανέχονται περαιτέρω καθυστερήσεις όσον αφορά αυτές τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις.

"Το νέο πανευρωπαϊκό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες αποτελεί βασικό ορόσημο για την οικονομία της γνώσης" δήλωσε ο Επίτροπος Erkki Liikanen, αρμόδιος για θέματα Επιχειρήσεων και Κοινωνίας της Πληροφορίας. "Αυτό αναγνωρίζεται από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά οι εν λόγω μείζονες μεταρρυθμίσεις κινδυνεύουν να υπονομευτούν από την παράλειψη ορισμένων κρατών μελών να θέσουν εγκαίρως σε εφαρμογή τους νέους τους κανόνες. Η έλλειψη σαφούς νομικού πλαισίου επιβραδύνει τις επενδύσεις και στερεί τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές από τα οφέλη της μεταρρύθμισης. Έρχεται σε μια ιδιαιτέρως κρίσιμη στιγμή για τον τομέα των επικοινωνιών και την οικονομία εν γένει και, ως εκ τούτου, η Επιτροπή υποχρεώθηκε να λάβει τα συγκεκριμένα μέτρα. Η σημερινή απόφαση καλεί τις ενδιαφερόμενες χώρες να επισπεύσουν τις ενέργειές τους, να κοινοποιήσουν τα εθνικά τους μέτρα και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μεταρρύθμισης."

Το νέο πλαίσιο της ΕΕ έπρεπε να είχε τεθεί σε ισχύ σε όλα τα κράτη μέλη από τον περσινό Ιούλιο. Το πλαίσιο αυτό προβλέπει ηπιότερες κανονιστικές ρυθμίσεις, επιτρέπει στα κράτη μέλη να αποσύρουν ορισμένους κανόνες εφόσον οι αγορές είναι ανταγωνιστικές και λειτουργούν σωστά, και αναμένεται να συμβάλει ώστε να διασφαλιστεί ότι οι υπηρεσίες διατίθενται παντού, σε ολόκληρη την Ένωση. Έχει επιπτώσεις σε ένα σύνολο δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, από το σταθερό ή κινητό τηλέφωνο έως την ευρεία ζώνη και το Ίντερνετ.

Το πλαίσιο αποτελεί βασικό μέρος των μεταρρυθμίσεων της Λισαβόνας για την ΕΕ. Δημιουργεί ευνοϊκούς όρους για περαιτέρω επενδύσεις και ανταγωνισμό, νέες θέσεις απασχόλησης, περισσότερες επιλογές και καλύτερες υπηρεσίες στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη διευρυμένη Ένωση. Κύριο χαρακτηριστικό του είναι η ουδέτερη από τεχνολογική άποψη προσέγγιση. Αυτό αντικατοπτρίζει τη σύγκλιση μεταξύ σταθερών και κινητών υπηρεσιών, επιγραμμικού και οπτικοακουστικού περιεχομένου και μια ολόκληρη γκάμα διαφορετικών πλατφορμών μετάδοσης. Όλα αυτά σημαίνουν ότι η ΕΕ διαθέτει ένα σύγχρονο πλαίσιο, το οποίο πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να προσαρμόζεται σε γρήγορα εξελισσόμενες αγορές.

Οκτώ κράτη μέλη παρέλειψαν να τηρήσουν την προθεσμία ενσωμάτωσης των τεσσάρων στοιχείων του νέου πλαισίου(1) στην εθνική τους νομοθεσία. Η Επιτροπή κίνησε πέρυσι εναντίον τους τη διαδικασία επί παραβάσει (βλ. IP/03/1356 και IP/03/1750). Μετά από την κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς από την Ισπανία και προσφάτως από την Πορτογαλία η παραπομπή τους σταμάτησε. Η Επιτροπή γνωρίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στα κράτη μέλη με σκοπό την ολοκλήρωση των μέτρων μεταφοράς ειδικότερα στις Κάτω Χώρες και στη Γαλλία αλλά είναι ακόμη απαραίτητη μια τελευταία προσπάθεια. Η Επιτροπή είναι έτοιμη να λάβει υπόψη αυτές τις εξελίξεις, μόλις λάβει την επίσημη κοινοποίηση των εθνικών νομοθεσιών.

Αυτές οι παραπομπές στη δικαιοσύνη πρέπει επίσης να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα στα νέα κράτη μέλη, όπου το νέο πλαίσιο πρέπει να εφαρμοστεί από την 1η Μαΐου και εφεξής. Η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τις αρχές των εν λόγω χωρών για αρκετό χρονικό διάστημα ώστε να τις βοηθήσει να προετοιμαστούν για την εφαρμογή του νέου πλαισίου. Εκτός από την εν εξελίξει σειρά επισκέψεων, διμερών συνεδριάσεων και διαβουλεύσεων, συμπεριλαμβανομένων αυτών στην επιτροπή Ανακοινώσεων, η Επιτροπή συνδράμει επίσης τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (ΕΡΑ) να προετοιμαστούν για το καθήκον της συγκέντρωσης στοιχείων και την παρακολούθηση των αγορών.

Ιστορικό

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών περιλαμβάνει τέσσερα μέτρα που έπρεπε να είχαν εφαρμοστεί από τον Ιούλιο του 2003. Αυτά ήταν οι οδηγίες για το κανονιστικό πλαίσιο, την αδειοδότηση, την πρόσβαση και την καθολική υπηρεσία(2).

  • Η οδηγία για το κανονιστικό πλαίσιο περιέχει τους κανόνες και τις αρχές που εφαρμόζονται σε όλες τις πτυχές του νέου κανονιστικού πλαισίου. Εστιάζεται ιδιαίτερα στις ευθύνες και στις αρμοδιότητες των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών (ΕΡΑ), δεδομένου του καίριου ρόλου τους στο νέο ρυθμιστικό σύστημα.

  • Η οδηγία για την αδειοδότηση θεσπίζει το νομικό πλαίσιο για τη λειτουργία και την παροχή των διαφόρων δικτύων και υπηρεσιών, καθώς και τους τύπους όρων που μπορούν να εφαρμοστούν σε αυτές τις δραστηριότητες. Ένας από τους σκοπούς της είναι να μειωθούν οι διατυπώσεις που συνδέονται με τη δρομολόγηση νέων υπηρεσιών, διασφαλίζοντας παράλληλα μεγαλύτερη συνοχή όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι φορείς εκμετάλλευσης στην Ένωση.

  • Η οδηγία για την πρόσβαση ορίζει τις αρχές που πρέπει να διέπουν τον τρόπο με τον οποίο οι Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές πραγματεύονται τα θέματα πρόσβασης και τις συχνά πολύπλοκες σχέσεις μεταξύ των διαφόρων φορέων εκμετάλλευσης σε επίπεδο χονδρικής αγοράς. Στο μέτρο του δυνατού, αυτό θα πρέπει να εναπόκειται στις δυνάμεις της αγοράς, πλην όμως δίνονται στις ρυθμιστικές αρχές οι εξουσίες που απαιτούνται για να παρέμβουν εάν διαπιστώσουν ότι οι γενικοί στόχοι της πολιτικής της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες κινδυνεύουν να μην επιτευχθούν.

  • Η οδηγία για την καθολική υπηρεσία θεσπίζει κανόνες και αρχές με σκοπό να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές εξακολουθούν να χαίρουν δίκαιης αντιμετώπισης και να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που χρειάζονται σε προσιτές τιμές σε ολόκληρη την Ένωση.

Για όσα κράτη μέλη έχουν κοινοποιήσει τα εθνικά τους μέτρα, η διαδικασία εκτίμησης της συμβατότητάς αυτών με το κοινοτικό πλαίσιο βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ένα τελικό στοιχείο της νέας δέσμης είναι οδηγία 2002/58/EK για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες(3). Κινήθηκε επίσης η διαδικασία επί παραβάσει κατά όσων κρατών μελών που δεν είχαν μεταφέρει το εν λόγω μέτρο στην εθνική τους νομοθεσία έως την προθεσμία της 31ης Οκτωβρίου 2003 (βλ. IP/03/1663 και IP/04/435). Η Επιτροπή απέστειλε πρόσφατα αιτιολογημένες γνώμες στις ενδιαφερόμενες χώρες και θα αξιολογήσει, με βάση τις απαντήσεις τους, εάν πρέπει επίσης να παραπεμφθούν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Περισσότερες βασικές πληροφορίες για το νέο κανονιστικό πλαίσιο διατίθενται στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/information_society/topics/telecoms/regulatory/new_rf/index_en.htm

Πρόσφατες πληροφορίες για την κατάσταση όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας περιλαμβάνεται στην Έκθεσης Εφαρμογής για το 2003 (βλ. IP/03/1572), η οποία διατίθεται στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/information_society/topics/ecomm/all_about/implementation_enforcement/annualreports/9threport/index_en.htm

Πληροφορίες για την πρόοδο που σημειώθηκε στα νέα κράτη μέλη όσον αφορά τις κανονιστικές μεταρρυθμίσεις και την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν για την κοινωνία της πληροφορίας διατίθενται στην τελική Έκθεση Προόδου της e-Europe+:

http://www.emcis2004.hu/dokk/binary/30/17/3/eEurope__Final_Progress_Report.pdf

Η κατάσταση στις αγορές των υπό ένταξη χωρών περιγράφεται σε μια σειρά εκθέσεων της IBM Consulting που συντάχθηκαν για λογαριασμό της Επιτροπής και εκπονήθηκαν σε συνεργασία με τις ΕΡΑ ώστε να τις βοηθήσουν να προετοιμάσουν το έργο της συγκέντρωσης στοιχείων:

http://ec.europa.eu/information_society/topics/ecomm/all_about/international_aspects/main_areas_work/eu_enlargement/index_en.htm

(1) Οδηγίες για το κανονιστικό πλαίσιο, την αδειοδότηση, την πρόσβαση και την καθολική υπηρεσία· Επίσημη Εφημερίδα L 108 της 24.4.2002.

(2)Οδηγία 2002/21/EΚ (Οδηγία για το κανονιστικό πλαίσιο)· Οδηγία 2002/20/EΚ (Οδηγία για την αδειοδότηση)· Οδηγία 2002/19/EΚ (Οδηγία για την πρόσβαση)· και Οδηγία 2002/22/EΚ (Οδηγία για την καθολική υπηρεσία).

(3) Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37).


Side Bar