Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL PT EL

IP/04/435

Bryssel, 1. huhtikuuta 2004

Sähköinen viestintä: komissio toiseen vaiheeseen menettelyssä kahdeksaa jäsenvaltiota vastaan, jotka ovat laiminlyöneet sähköisen viestinnän verkkojen ja palvelujen uusien tietosuojasääntöjen antamisen

Komissio on siirtynyt toiseen vaiheeseen yhteisön sääntöjen rikkomisesta johtuvassa menettelyssä, joka kohdistuu kahdeksaan jäsenvaltioon. Nämä jäsenvaltiot eivät ole ajoissa tehneet komissiolle ilmoitusta säädöksistä, joilla ne siirtävät sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin omaan lainsäädäntöönsä. Direktiivillä säännellään esimerkiksi roskapostin ja evästetiedostojen käytön kaltaisia ilmiöitä. Menettely käynnistettiin marraskuussa 2003 (ks. IP/03/1663), mutta Ruotsi on sittemmin toimittanut komissiolle tiedot uudesta roskapostilainsäädännöstään. Yhteisön sääntöjen rikkomisesta johtuvan menettelyn toisessa vaiheessa lähetetään perusteltu lausunto Belgialle, Saksalle, Kreikalle, Ranskalle, Luxemburgille, Alankomaille, Portugalille ja Suomelle. Kyseisillä valtioilla on nyt kaksi kuukautta esittää vastineensa. Elleivät jäsenvaltiot korjaa puutteita, ne saattavat joutua Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen.

Yritystoiminnasta ja tietoyhteiskunnasta vastaava komissaari Erkki Liikanen totesi: "Lainsäädäntö piti saada valmiiksi vuoteen 2002 mennessä. Jatkamme päättäväisesti niiden jäsenvaltioiden painostamista, joilla tämä on vielä tekemättä. Direktiivi on keskeisellä sijalla varmistettaessa tietosuoja ja yksityisyyden suoja verkottuneessa maailmassa. Direktiivin ansiosta kansallisella tasolla voidaan tehokkaasti torjua roskapostia. Direktiivillä määritellään yhteiset säännöt koko unioniin, joten ensinnäkin käyttäjät tietävät, mitä heillä on oikeus odottaa ja toiseksi yritykset ja jäsenvaltiot ovat paremmin perillä siitä, mitä niiltä odotetaan."

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin heinäkuussa 2002. Sillä saatetaan valmiiksi sähköisen viestinnän uusi sääntelyjärjestelmä(1). Direktiivi sisältää EU:n yhteiset säännöt yksityisyyden ja henkilötietojen suojalle matkaviestinnässä ja kiinteän verkon viestinnässä, Internet mukaan luettuna. Direktiivissä esimerkiksi kielletään roskapostin levittäminen koko EU:ssa. Lisäksi siinä määritellään erityiset ehdot nk. evästeiden asentamiselle käyttäjien henkilökohtaisiin tietokoneisiin (ks. IP/03/1492). Sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi on yksi avaintekijöistä sähköisen viestinnän uudessa sääntelykehyksessä. Se lisää kuluttajien luottamusta sähköiseen kaupankäyntiin ja sähköisiin palveluihin, mikä on edellytyksenä alan kestävälle kasvulle.

Roskapostin osalta direktiivissä asetettuja sitovia velvoitteita on täydennetty erityistoimilla, joilla tuetaan roskapostikiellon valvontaa EU:ssa. Näitä toimenpiteitä esitellään tammikuussa julkistetussa tiedonannossa. Täydentävissä toimenpiteissä keskitytään käytännön täytäntöönpanoon jäsenvaltiossa, alan omiin teknisiin ja itsesääntelyllisiin ratkaisuihin, kuluttajavalistukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön (ks. IP/04/103).(2)

Direktiivi oli määrä saattaa osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä 31. lokakuuta 2003 mennessä. Kuitenkin vain kuusi jäsenvaltiota oli määräaikaan mennessä toteuttanut tarvittavat toimenpiteet, joten velvollisuutensa laiminlyöneitä jäsenvaltioita (Belgia, Saksa, Kreikka, Ranska, Luxemburg, Alankomaat, Portugali, Suomi ja Ruotsi) vastaan käynnistettiin marraskuussa 2003 perustamissopimuksen 226 artiklan mukainen menettely.

Sittemmin Ruotsi on tehnyt ilmoituksen säädöksistä, joilla se siirtää lainsäädäntöönsä direktiivin 13 artiklan, joka koskee ei-toivottua viestintää. Tämän johdosta asia on Ruotsin osalta ratkaistu.

Perusteltujen lausuntojen lähettäminen lopuille jäsenvaltioille edustaa menettelyn toista vaihetta. Jäsenvaltiolla on kaksi kuukautta aikaa esittää vastineensa lausuntoon. Seuraavassa vaiheessa niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka vieläkään eivät ole täyttäneet tiedonantovelvoitteitaan, voidaan nostaa kanne Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa.

Tiedonannostaan "Sähköinen viestintä: tie osaamistalouteen"(3) lähtien komissio on useaan otteeseen painottanut sähköisen viestinnän uuden sääntelyjärjestelmän täydellisen, tehokkaan ja ripeän täytäntöönpanon tärkeyttä. Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat antaneet tälle täyden tukensa.

Taustatietoa

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat direktiivin 2002/58/EY henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) heinäkuussa 2002. Direktiivissä määritetään EU:n säännöt yksityisyyden ja henkilötietojen suojelemiselle sähköisessä viestinnässä. Direktiivi piti saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 31. lokakuuta 2003. Sillä korvattiin aiempi henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta televiestinnän alalla annettu direktiivi (97/66/EY).

Sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi sisältää säännöksiä verkkojen ja palvelujen tietoturvasta, viestinnän luottamuksellisuudesta, päätelaitteille tallennettujen tietojen käyttömahdollisuuksista, teleliikennetietojen ja sijaintitietojen käsittelystä, kutsuvan tilaajan tunnistuksesta, julkisista tilaajaluetteloista sekä ei-toivotusta markkinointiviestinnästä.

Direktiivissä ei ole oikeudellisesti sitovia säännöksiä, joilla joko sallittaisiin tai kiellettäisiin kansalliset säädökset, joilla vaaditaan teleliikenne- tai sijaintitietojen säilyttämistä lainvalvontatarkoituksia varten.

Direktiivi on osa laajempaa uutta sääntelypakettia, jonka tarkoituksena on edistää entistä kilpaillumpien markkinoiden kehittymistä toisiaan lähentyvien sähköisen viestinnän teknologioiden muodostamalle perustalle.

Paketin aiemmat direktiivit, joiden oikeusperustana on EY:n perustamissopimuksen 95 artikla, oli määrä saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä 24. heinäkuuta 2003 mennessä. Komissio seuraa tarkasti direktiivien siirtämistä kansalliseen lainsäädäntöön.

Se on jo käynnistänyt EU:n sääntöjen rikkomisesta johtuvan menettelyn niitä jäsenvaltioita vastaan, joka eivät määräaikaan mennessä olleet sisällyttäneet lainsäädäntöönsä puite-, valtuutus-, käyttöoikeus- ja yleispalveludirektiiviä (ks. IP/03/1356 ja IP/03/1750.)

Taustatietoa uusista yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa koskevista säännöistä:

http://ec.europa.eu/information_society/topics/ecomm/all_about/todays_framework/privacy_protection/index_en.htm

Tarkempaa tietoa tilaamattomasta markkinointiviestinnästä eli roskapostista:

http://ec.europa.eu/information_society/topics/ecomm/highlights/current_spotlights/spam/index_en.htm

Tietoa uudesta sääntelyjärjestelmästä yleensä:

http://ec.europa.eu/information_society/topics/telecoms/regulatory/new_rf/index_en.htm

(1) Direktiivi 2002/58/EY, EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37.

(2) Komission tiedonanto ei-toivotusta kaupallisesta viestinnästä eli roskapostista ("spam"), 22.1.2004, KOM(2004) 28.

(3) KOM (2003) 65, 11.2.03.


Side Bar