Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

IP/04/382

Bryssel den 24 mars 2004

Kommissionen avslutar utredningen av Microsoft och ålägger företaget böter och korrigerande åtgärder

Efter en femårig utredning har Europeiska kommissionen kommit fram till att Microsoft Corporation bröt mot Europeiska unionens konkurrenslagstiftning genom att överföra sin monopolliknande ställning på marknaden för operativsystem för persondatorer till marknaden för serveroperativsystem för arbetsgrupper(1) och marknaden för mediaspelare(2). Eftersom det olagliga beteendet fortfarande pågår har kommissionen beordrat Microsoft att inom 120 dagar upplysa sina konkurrenter om de gränssnitt(3) som krävs för att deras produkter skall kunna fungera ihop med det allmänt utbredda operativsystemet Windows. Microsoft åläggs även att inom 90 dagar erbjuda en version av sitt operativsystem Windows utan Windows Media Player till tillverkare av persondatorer (eller när de säljer direkt till slutförbrukare). Dessutom beläggs Microsoft med 497 miljoner euro i böter för att ha missbrukat sitt inflytande på EU-marknaden.

"Dominerande företag har ett särskilt ansvar att se till att deras affärsmetoder inte hindrar konkurrens mellan företag på grundval av meriter och inte är till nackdel för konsumenterna och nya innovationer" sa Mario Monti, ledamot av kommissionen med ansvar för konkurrensfrågor. "Dagens beslut både återställer villkoren för sund konkurrens på de berörda marknaderna och fastställer klara principer för hur företag som har en så kraftigt dominerande ställning på marknaden skall bete sig i framtiden", tillade han.

Efter en uttömmande och omfattande utredning under mer än fem år och tre meddelanden om invändningar(4) har kommissionen idag fattat beslut om att det amerikanska programvaruföretaget Microsoft Corporation har brutit mot EG-fördragets konkurrensregler genom att missbruka sin monopolliknande ställning(5) (se artikel 82) när det gäller operativsystem för persondatorer.

Microsoft missbrukade sitt inflytande på marknaden genom att avsiktligt begränsa kompatibiliteten mellan Windows persondatorer och servrar för arbetsgrupper som inte har Microsofts operativsystem, och genom att koppla sin Windows Media Player en konkurrensutsatt produkt till sitt allmänt utbredda operativsystem Windows.

Microsofts olagliga beteende har gett företaget en dominerande ställning på marknaden för serveroperativsystem för arbetsgrupper, som är kärnan i företagens IT-nätverk, och riskerar att undanröja konkurrensen helt och hållet på denna marknad. Dessutom har Microsofts beteende lett till avsevärt minskad konkurrens på marknaden för mediaspelare.

Det pågående missbruket hämmar innovationer, snedvrider konkurrensen och är till nackdel för konsumenterna, som till sist ställs inför ett reducerat urval och högre priser.

För detta mycket allvarliga missbruk som har pågått under fem och ett halvt år har kommissionen belagt Microsoft med böter på 497.2 miljoner euro.

Korrigerande åtgärder

För att återställa villkoren för sund konkurrens har kommissionen ålagt Microsoft att vidta följande korrigerande åtgärder:

  • Vad gäller kompatibiliteten åläggs Microsoft att inom 120 dagar lämna fullständiga och noggranna upplysningar om sitt gränssnitt, vilket skulle göra det möjligt för servrar för arbetsgrupper som inte har Microsofts operativsystem att kunna samverka med Windows persondatorer och servrar. På så sätt kommer konkurrerande företag att kunna utveckla produkter som kan konkurrera på lika villkor på marknaden för serveroperativsystem för arbetsgrupper. Dessa upplysningar måste uppdateras varje gång Microsoft går ut på marknaden med nya versioner av produkter som är relevanta i detta sammanhang.

Om upplysningarna om gränssnittet skulle vara skyddade enligt den immateriella äganderätten i EES-området(6) har Microsoft rätt till rimlig ersättning. Åläggandet avser bara offentliggörande av dokumentation om gränssnittet, och inte av Windows källkod, eftersom denna inte är nödvändig för att kunna utveckla kompatibla produkter.

  • Vad gäller kopplingen av Media Player till operativsystemet Windows åläggs Microsoft att inom 90 dagar erbjuda tillverkare av persondatorer en version av sitt operativsystem Windows för persondatorer utan Media Player. Denna frikopplande åtgärd innebär inte att konsumenterna kommer att få persondatorer och operativsystem utan mediaspelare. Vanligtvis köper de flesta konsumenter en persondator av en säljare som för deras räkning redan har satt samman ett paket med operativsystem och mediaspelare. Kommissionens åtgärd leder till att innehållet i programpaketen avspeglar kundernas önskemål och inte Microsofts påbud.

Microsoft behåller rätten att erbjuda operativsystemet Windows för klientpersondatorer där Media Player ingår. Microsoft måste dock avstå från att använda kommersiella, tekniska eller avtalsmässiga villkor som skulle få till effekt att Windows-versionen utan Media Player framstår som mindre lockande eller kapacitetsmässigt sämre. Microsoft får i synnerhet inte ge persondatortillverkare en rabatt som är bunden till att de köper Windows tillsammans med Media Player.

Kommissionen anser att de korrigerande åtgärderna kommer att leda till att överträdelserna av konkurrenslagstiftningen upphör, att de är proportionella och att de fastställer klara principer för företagets framtida beteende.

För att se till att detta beslut verkligen följs kommer kommissionen att utse en övervakande förvaltare, som bland annat kommer att övervaka att Microsofts offentliggörande av gränssnittet är fullständigt och korrekt, och att de två versionerna av Windows är kapacitetsmässigt likvärdiga.

Utredningen

I december 1998 lämnade Sun Microsystems, ett annat amerikanskt företag, in klagomål om att Microsoft hade vägrat att tillhandahålla den gränssnittsinformation som krävs för att Sun skall kunna utveckla produkter som verkligen kan fungera tillsammans med det allmänt utbredda Windows för persondatorer, och följaktligen kunna konkurrera på lika villkor på marknaden för serveroperativsystem för arbetsgrupper.

Kommissionens utredning avslöjade att Sun inte var det enda företaget som hade förvägrats denna information och att Microsofts vägran att lämna upplysningar var en del i en mer omfattande strategi för att utestänga konkurrenter från marknaden.

Microsoft kunde således föra upp konkurrensen på en andra nivå, till exempel vad gäller tillförlitlighet, säkerhet och snabbhet, vilket tillförsäkrade Microsoft framgång på marknaden. Till följd av detta underrättade en överväldigande majoritet av kunderna kommissionen om att Microsofts vägran att lämna information om gränssnittet försämrade deras valmöjligheter till förmån för Microsofts servrar. Svar på undersökningar som gjorts av Microsoft självt bekräftade kopplingen mellan den kompatibilitetsfördel som Microsoft förbehöll sig själv och företagets växande marknadsandelar.

År 2000 utvidgade kommissionen sin utredning på eget initiativ för att undersöka effekterna av Microsofts sammankoppling av Windows Media Player med företagets operativsystem Windows 2000 för persondatorer.

Denna del av utredningen kom fram till att den allmänna utbredning som Windows Media Player fått till följd av sammankopplingen med operativsystemet Windows för persondatorer minskade motivationen hos musik-, film- och andra medieföretag, samt hos programvaruutvecklare och innehållsleverantörer, att utvidga sitt utbud till att omfatta konkurrerande mediaspelare.

Microsofts koppling av Media Player till operativsystemet Windows utestänger konkurrenterna från marknaden och reducerar till sist konsumenternas valmöjligheter, eftersom konkurrerande produkter får en nackdel som inte hänger samman med deras pris eller kvalitet.

Redan tillgängliga uppgifter visar att det föreligger en klar tendens till förmån för Windows Media Player och Windows Media-teknik. Om kommissionen inte skulle ha vidtagit åtgärder skulle kopplingen av Windows Media Player till operativsystemet Windows förmodligen fått marknaden att definitivt "tippa" över till Microsofts fördel. Detta skulle göra det möjligt för Microsoft att kontrollera angränsande marknader inom den digitala mediesektorn, till exempel kodningsteknik, programvaror för att sända musik via Internet och förvaltning av digitala rättigheter etc.

Mer allmänt hyser kommissionen oro över att Microsofts koppling av Windows Media Player till operativsystemet Windows är ett tecken på en mer allmän affärsmodell som, med tanke på Microsofts egentliga monopol på operativsystem för persondatorer, förhindrar innovationer och minskar kundernas valmöjligheter vad gäller all teknik som Microsoft eventuellt skulle kunna vara intresserat av och koppla samman med Windows i framtiden.

Anmärkning

Europeiska kommissionen upprätthåller EU:s konkurrensregler om konkurrensbegränsande affärsmetoder och missbruk av monopolställning i hela Europeiska unionen vad gäller gränsöverskridande handel och konkurrensfrågor.

Kommissionen har befogenhet att tvinga fram förändringar av företags beteenden och att ålägga böter för överträdelser av konkurrensreglerna på upp till 10 % av företagens årliga omsättning i hela världen.

Kommissionens beslut kan överklagas hos Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt i Luxemburg.

(1) Det gäller operativsystem i centrala nätverksdatorer som tillhandahåller tjänster till datoranvändare i hela världen under deras dagliga arbete, till exempel fil- och skrivardelning, säkerhetstjänster och hantering av användarkonton.

(2) En mediaspelare är en programvara som gör det möjligt att spela upp musik- och videofiler via Internet.

(3) Gränssnitten berör inte Windows källkod eftersom denna inte krävs för att utveckla kompatibla produkter. Gränssnitten är de kontaktpunkter i slutet av källkoden som gör det möjligt för en produkt att fungera ihop med en annan.

(4) Ett meddelande om invändningar markerar inledningen på det formella granskningsförfarandet då kommissionen anger sina åtalspunkter eller invändningar mot det eller de berörda företagen.

(5) Microsofts operativsystem finns i mer än 95 % av världens persondatorer.

(6) Europeiska unionen samt Norge, Island och Liechtenstein.


Side Bar