Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

IP/04/382

Bryssel 24. maaliskuuta 2004

Komissio päättää Microsoftia koskevan tutkimuksen sekä määrää korjaustoimenpiteitä ja sakon

Euroopan komissio on katsonut viisi vuotta kestäneen tutkimuksen jälkeen, että Microsoft Corporation on rikkonut Euroopan unionin kilpailusääntöjä käyttämällä hyväkseen mikrotietokoneiden käyttöjärjestelmien markkinoilla olevaa monopolinomaista asemaansa myös työryhmäpalvelinten käyttöjärjestelmien(1) ja mediasoitinten(2) markkinoilla. Koska kilpailusääntöjen vastainen toiminta jatkuu edelleen, komissio on määrännyt Microsoftin antamaan kilpailijoille 120 päivän kuluessa tiedot rajapinnoista(3), jotta niiden tuotteet voivat käydä vuoropuhelua kaikkialla käytössä olevan Windowsin käyttöjärjestelmän kanssa. Microsoftin on myös 90 päivän kuluessa tarjottava Windows-käyttöjärjestelmäänsä ilman Windows Media Playeria tietokonevalmistajille (tai suoraan kuluttajille). Lisäksi Microsoftille määrätään 497 miljoonan euron sakko markkinavoiman väärinkäytöstä EU:ssa.

"Määräävässä asemassa olevilla yrityksillä on erityisvelvollisuus varmistaa, etteivät niiden liiketoimintatavat estä kilpailua yrityksen omilla ansioilla eivätkä aiheuta vahinkoa kuluttajille ja innovoinnille", sanoi kilpailuasioista vastaava komission jäsen Mario Monti. "Tänään tehdyllä päätöksellä palautetaan terveen kilpailun edellytykset kyseisille markkinoille ja laaditaan selvät periaatteet sille, miten näin vahvassa määräävässä asemassa olevan yrityksen on tulevaisuudessa käyttäydyttävä", Monti lisäsi.

Yli viisi vuotta kestäneen perusteellisen ja laajan tutkimuksen jälkeen ja lähetettyään kolme väitetiedoksiantoa(4) komissio päätti tänään, että yhdysvaltalainen ohjelmistoyritys Microsoft Corporation on rikkonut EY:n perustamissopimuksen kilpailusääntöjä käyttämällä väärin monopolinomaista(5) asemaansa (82 artikla) mikrotietokoneiden käyttöjärjestelmien markkinoilla.

Microsoft käytti väärin markkinavoimaansa rajoittamalla tahallisesti Windowsia käyttävien mikrotietokoneiden ja muiden kuin Microsoftin työryhmäpalvelinten välistä yhteentoimivuutta ja sitomalla Windows Media Playerinsa (WMP), johon kohdistuu kilpailua, hyvin laajalle levinneeseen Windows-käyttöjärjestelmään.

Tämä kilpailusääntöjen vastainen käytäntö antoi Microsoftille mahdollisuuden päästä määräävään asemaan yritysten tietotekniikkaverkkojen ytimen muodostavien työryhmäpalvelinten käyttöjärjestelmien markkinoilla. Tämä käytäntö uhkaa lopettaa kilpailun kokonaan näillä markkinoilla. Microsoftin käytäntö on myös heikentänyt merkittävästi kilpailua mediasoitinten markkinoilla.

Kilpailusääntöjen jatkuva rikkominen jarruttaa innovointia ja aiheuttaa vahinkoa kilpailulle ja kuluttajille, sillä valinnanvara supistuu ja hinnat kohoavat.

Näiden erittäin vakavien, viisi ja puoli vuotta kestäneiden kilpailusääntöjen rikkomisten vuoksi komissio on määrännyt 497.2 miljoonan euron sakon.

Oikeuskeinot

Terveen kilpailun edellytysten palauttamiseksi komissio on määrännyt seuraavat korjaustoimenpiteet:

    Yhteentoimivuus: Microsoftin on luovutettava 120 päivän kuluessa täydellinen ja tarkka rajapintadokumentaatio, jonka avulla muut kuin Microsoftin työryhmäpalvelimet voivat saavuttaa täydellisen yhteentoimivuuden Windowsia käyttävien mikrotietokoneiden ja palvelinten kanssa. Tämän ansiosta kilpailevat valmistajat voivat kehittää tuotteita, joilla on tasapuoliset kilpailuedellytykset työryhmäpalvelinten käyttöjärjestelmien markkinoilla. Annettuja tietoja on päivitettävä aina kun Microsoft tuo markkinoille uuden version asian kannalta merkityksellisistä tuotteistaan.

Siltä osin kuin jotkin rajapintatiedot kuuluvat teollis- ja tekijänoikeuksien piiriin ETA:ssa(6), Microsoftilla olisi oikeus kohtuulliseen korvaukseen. Tietojen ilmoittamista koskeva määräys koskee ainoastaan rajapintadokumentaatiota, ei Windowsin lähdekoodia, sillä tätä ei tarvita yhteentoimivien tuotteiden kehittämiseen.

    Tuotteiden sidonta: Microsoftin on tarjottava 90 päivän kuluessa mikrotietokoneiden valmistajille sellainen versio Windowsin asiakastietokoneiden käyttöjärjestelmästä, johon ei sisälly WMP:tä. Sidonnan purkava korjaustoimenpide ei tarkoita sitä, että kuluttajat hankkivat mikrotietokoneet ja käyttöjärjestelmät ilman mediasoittimia. Useimmat kuluttajat ostavat mikronsa mikrotietokoneiden valmistajalta, joka on jo koonnut heidän puolestaan käyttöjärjestelmän ja mediasoittimen käsittävän paketin. Komission korjaustoimenpiteen ansiosta tällaisten pakettien kokoonpano heijastaa kuluttajien toiveita, ei Microsoftin määräyksiä.

Microsoftilla on kuitenkin oikeus tarjota Windowsin asiakastietokoneiden käyttöjärjestelmää myös WMP:n kanssa. Microsoftin on kuitenkin pidättäydyttävä soveltamasta mitään kaupallista, teknistä tai sopimukseen liittyvää ehtoa, joka vähentäisi sitomattoman Windows-version houkuttelevuutta tai suorituskykyä. Se ei varsinkaan saa antaa mikrotietokoneiden valmistajille alennuksia, joiden ehtona on Windowsin ostaminen yhdessä WMP:n kanssa.

Komissio katsoo, että nämä korjaustoimenpiteet lopettavat kilpailua rajoittavan käytännön, ne ovat oikeasuhteisia ja niillä luodaan selvät periaatteet yrityksen tulevalle markkinakäyttäytymiselle.

Varmistaakseen, että päätöstä noudatetaan tehokkaasti ja määräajassa, komissio nimittää valvonnasta vastaavan toimitsijamiehen, joka muun muassa valvoo, että Microsoft antaa rajapinnoista täydelliset ja tarkat tiedot ja että Windowsista tarjottavat kaksi versiota vastaavat toisiaan suorituskyvyltään.

Tutkimus

Joulukuussa 1998 Sun Microsystems, toinen yhdysvaltalainen yritys, teki kantelun, jonka mukaan Microsoft oli kieltäytynyt antamasta rajapintatietoja, joita Sun tarvitsi voidakseen kehittää tuotteita, jotka voivat "puhua" kaikkialla käytössä olevan Windows-käyttöjärjestelmän kanssa, ja kilpaillakseen tasavertaisesti työryhmäpalvelinten käyttöjärjestelmien markkinoilla.

Komission tutkimuksessa ilmeni, että Sun ei ollut ainoa yritys, jolle oli kieltäydytty antamasta näitä tietoja, ja että tällainen kieltäytyminen oli osa Microsoftin laajempaa strategiaa sulkea kilpailijat markkinoilta.

Kilpailu sellaisilla ominaisuuksilla kuin luotettavuudella, turvallisuudella ja nopeudella oli toissijaista ja se takasi Microsoftin menestymisen markkinoilla. Tämän vuoksi erittäin suuri osa asiakkaista ilmoitti komissiolle, että Microsoftin kieltäytyminen antamasta rajapintatietoja sai ne valitsemaan Microsoftin palvelintuotteet. Microsoftin itsensä toimittamat kyselyvastaukset vahvistivat, että Microsoftin yhteentoimivuutta koskevista tiedoista itselleen varaama etu oli yhteydessä sen kasvavaan markkinaosuuteen.

Komissio laajensi omasta aloitteestaan tutkimustaan vuonna 2000 tutkiakseen vaikutuksia, joita oli Microsoftin tavalla sitoa Windows Media Player Windows 2000 -käyttöjärjestelmään.

Tutkimuksen tästä osasta ilmeni, että koska WMP on käytössä kaikkialla, sillä se on sidottu Windowsin käyttöjärjestelmään, se vähentää keinotekoisesti musiikki-, elokuva- ja muiden mediayritysten samoin kuin ohjelmistoja kehittävien yritysten ja sisällöntarjoajien halukkuutta kehittää tuotteita kilpailevia mediasoittimia varten.

Microsoftin käytäntö sitoa mediasoittimensa käyttöjärjestelmään sulkee markkinat kilpailijoilta ja vähentää kuluttajien valinnanvaraa, sillä kilpailevat tuotteet joutuvat huonompaan asemaan, joka ei johdu niiden hinnasta tai laadusta.

Käytettävissä olevista tiedoista ilmenee selvä suuntaus käyttää mieluimmin WMP- ja Windows Media -tekniikkaa. Jos komissio ei puutu asiaan, WMP:n sitominen Windowsiin uhkaa kallistaa markkinatilanteen pysyvästi Microsoftin hyväksi. Tämän ansiosta Microsoft voisi käyttää määräysvaltaa digitaalisen viestinnän markkinoilla, esimerkiksi koodaustekniikan, musiikin lähettämiseen Internetissä tarvittavien ohjelmistojen ja digitaaliviestintään liittyvien oikeuksien hallinnan osalta.

Komissio on huolissaan siitä, että Microsoftin käytäntö sitoa WMP on esimerkki yleisemmästä liiketoimintamallista, joka Microsoftin mikrotietokoneiden käyttöjärjestelmien markkinoilla olevan monopolinomaisen aseman vuoksi uhkaa estää innovoinnin ja vähentää kuluttajien valinnanvaraa minkä tahansa tekniikan suhteen, josta Microsoft saattaisi kiinnostua tulevaisuudessa ja sitoa sen Windowsiin.

Huomautus toimittajille

Euroopan komissio panee täytäntöön rajoittavia liiketapoja ja monopoliaseman väärinkäyttöä koskevat EU:n kilpailusäännöt Euroopan unionin alueella silloin, kun on kyse vaikutuksesta rajat ylittävään kauppaan ja kilpailuun.

Komissiolla on toimivalta määrätä yritys muuttamaan markkinakäyttäytymistään ja asettaa taloudellisia seuraamuksia kilpailusääntöjen rikkomisesta. Sakon määrä voi olla enintään 10 prosenttia yrityksen maailmanlaajuisesta kokonaisliikevaihdosta.

Komission päätöksistä voi valittaa Luxemburgissa toimivaan Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen.

(1) Nämä ovat verkon keskustietokoneiden toimintoja ohjaavia käyttöjärjestelmiä. Kyseiset koneet tarjoavat toimistotyöntekijöiden päivittäisessä työssään tarvitsemia palveluja, kuten tiedostojen ja tulostimien yhteiskäyttöä, turvallisuuspalveluja ja käyttöoikeuksien valvontaa.

(2) Mediasoitin on ohjelmisto, joka toistaa musiikkia ja videoita Internetin kautta.

(3) Rajapintakuvaukset eivät kata Windowsin lähdekoodia, sillä tätä ei tarvita yhteentoimivien tuotteiden kehittämiseen. Rajapinnat ovat lähdekoodin ulkorajoilla olevia liityntäkohtia, joiden avulla tuotteet voivat käydä vuoropuhelua.

(4) Väitetiedoksianto aloittaa muodollisen tutkimuksen ja komissio esittää siinä kyseistä yritystä koskevat syytökset tai väitteet.

(5) Microsoftin käyttöjärjestelmä on yli 95 prosentissa mikrotietokoneita.

(6) Euroopan unioni sekä Norja, Islanti ja Liechtenstein.


Side Bar