Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI

IP/04/382

Βρυξέλλες, 24 Μαρτίου 2004

Η Επιτροπή ολοκληρώνει την έρευνα στην υπόθεση Microsoft, διατάσσει τη λήψη μέτρων σχετικά με τη συμπεριφορά της εταιρείας και της επιβάλλει πρόστιμο

Μετά από πενταετή έρευνα, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Microsoft Corporation παραβίασε τη νομοθεσία ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκμεταλλευόμενη τη σχεδόν μονοπωλιακή θέση της στην αγορά λειτουργικών συστημάτων για προσωπικούς υπολογιστές (ΠΥ) για να περιορίσει τον ανταγωνισμό στις αγορές λειτουργικών συστημάτων υπηρεσιών εξυπηρετητή ομάδας εργαζομένων(1) και αναπαραγωγών μέσων (media player)(2). Δεδομένου ότι η παράνομη συμπεριφορά της εταιρείας συνεχίζεται, η Επιτροπή διέταξε τη Microsoft να γνωστοποιήσει στους ανταγωνιστές της, εντός 120 ημερών, πληροφορίες για τις διεπαφές(3) που απαιτούνται έτσι ώστε τα προϊόντα τους να είναι σε θέση να "συνομιλούν" με τα ευρύτατα διαδεδομένα λειτουργικά συστήματα Windows. Επίσης, ζητείται από τη Microsoft να προτείνει, εντός 90 ημερών, μια έκδοση του λειτουργικού συστήματος Windows που δεν θα περιλαμβάνει τον αναπαραγωγό μέσων Windows (Windows Media Player- WMP) σε κατασκευαστές προσωπικών υπολογιστών (και στους τελικούς χρήστες). Επιπλέον, επιβάλλεται στη Microsoft πρόστιμο ύψους 497 εκατ. ευρώ για την κατάχρηση της ισχύος της στην αγορά στην ΕΕ.

"Οι εταιρείες με δεσπόζουσα θέση έχουν ιδιαίτερη ευθύνη να εξασφαλίζουν ότι ο τρόπος άσκησης των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων δεν παρακωλύει τον ανταγωνισμό που στηρίζεται στην αξία και δεν αποβαίνει εις βάρος των καταναλωτών και της καινοτομίας" δήλωσε ο αρμόδιος για τον ανταγωνισμό Επίτροπος Mario Monti. Επίσης πρόσθεσε ότι «η σημερινή απόφαση αποκαθιστά τις συνθήκες δίκαιου ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές και καθορίζει σαφείς αρχές για την μελλοντική συμπεριφορά μιας εταιρείας με ιδιαίτερα ισχυρή δεσπόζουσα θέση".

Μετά από διεξοδική και εκτεταμένη έρευνα άνω των πέντε ετών και μετά τρεις κοινοποιήσεις αιτιάσεων(4), η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα απόφαση στην οποία διαπιστώνει ότι η εταιρεία λογισμικού των ΗΠΑ Microsoft Corporation έχει παραβιάσει τους κανόνες ανταγωνισμού της συνθήκης ΕΕ με την κατάχρηση της σχεδόν μονοπωλιακής θέσης της(5) (άρθρο 82) στον τομέα των λειτουργικών συστημάτων ΠΥ.

Η Microsoft εκμεταλλεύτηκε καταχρηστικά την ισχύ της στην αγορά περιορίζοντας εν γνώσει της τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των ΠΥ Windows και των εξυπηρετητών ομάδων εργαζομένων των ανταγωνιστών της, με τη σύνδεση του Windows Media Player (WMP) - προϊόν για το οποίο αντιμετώπιζε ανταγωνισμό - με το ευρύτατα διαδεδομένο λειτουργικό της σύστημα Windows.

Η παράνομη αυτή συμπεριφορά επέτρεψε στη Microsoft να αποκτήσει δεσπόζουσα θέση στην αγορά των λειτουργικών συστημάτων εξυπηρετητή ομάδας εργαζομένων, που αποτελούν τον πυρήνα των δικτύων πληροφορικής των εταιρειών, με κίνδυνο την πλήρη εξάλειψη του ανταγωνισμού στην αγορά αυτή. Επιπλέον, η συμπεριφορά της Microsoft οδήγησε σε σημαντική εξασθένιση του ανταγωνισμού στην αγορά των αναπαραγωγών μέσων.

Οι παραβιάσεις αυτές, που δεν έχουν ακόμη σταματήσει, λειτουργούν ως τροχοπέδη για την καινοτομία και είναι επιβλαβείς για τη λειτουργία του ανταγωνισμού και τους καταναλωτές, οι οποίοι βρίσκονται τελικά αντιμέτωποι με λιγότερες επιλογές και υψηλότερες τιμές.

Για αυτές τις πολύ σημαντικές παραβιάσεις, οι οποίες συνεχίστηκαν για πεντέμισι χρόνια, η Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο 497.2 εκατ. ευρώ.

Διορθωτικά μέτρα

Για να αποκατασταθούν οι συνθήκες δίκαιου ανταγωνισμού, η Επιτροπή επέβαλε τα ακόλουθα διορθωτικά μέτρα:

  • Όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα, η Microsoft θα πρέπει, εντός 120 ημερών, να αποκαλύψει πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες για τις διεπαφές Windows οι οποίες θα επιτρέψουν την πλήρη διαλειτουργικότητα μεταξύ των εξυπηρετητών ομάδων εργαζομένων που δεν χρησιμοποιούν λογισμικό Microsoft και των προσωπικών υπολογιστών και εξυπηρετητών Windows. Αυτό θα επιτρέψει στους ανταγωνιστές να αναπτύξουν προϊόντα τα οποία μπορούν να ανταγωνιστούν με ισότιμους όρους στην αγορά λειτουργικών συστημάτων εξυπηρετητή ομάδας εργαζομένων. Οι γνωστοποιούμενες πληροφορίες που πρέπει να ενημερώνονται κάθε φορά που η Microsoft παρουσιάζει στην αγορά νέες εκδόσεις των σχετικών προϊόντων της.

Στο βαθμό που ορισμένες πληροφορίες διεπαφών ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο(6), η Microsoft θα έχει το δικαίωμα να εισπράξει εύλογη αμοιβή. Η γνωστοποίηση αυτή αφορά μόνο τις πληροφορίες για τις διεπαφές, και όχι τον κώδικα πηγής Windows, δεδομένου ότι αυτός δεν είναι απαραίτητος για την ανάπτυξη διαλειτουργικών προϊόντων.

  • Όσον αφορά τη σύνδεση των πωλήσεων, η Microsoft οφείλει, εντός 90 ημερών, να προτείνει σε κατασκευαστές προσωπικών υπολογιστών μια έκδοση του λειτουργικού συστήματος Windows για ΠΥ πελάτη που δεν θα περιλαμβάνει τον WMP. Αυτό το διορθωτικό μέτρο για τον τερματισμό της σύνδεσης των πωλήσεων δεν σημαίνει ότι οι καταναλωτές θα αποκτούν ΠΥ και λειτουργικά συστήματα χωρίς αναπαραγωγούς μέσων. Οι περισσότεροι καταναλωτές αγοράζουν ΠΥ από κατασκευαστή προσωπικών υπολογιστών που έχει ήδη συνδέσει για λογαριασμό τους ένα λειτουργικό σύστημα και ένα αναπαραγωγό μέσων. Χάρη στο διορθωτικό μέσο της Επιτροπής, η σύνθεση αυτών των ομαδοποιημένων πωλήσεων θα αντικατοπτρίζει τις επιλογές των καταναλωτών, και όχι τους όρους που επιβάλλει η Microsoft.

Η Microsoft διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει έκδοση των λειτουργικών συστημάτων Windows για ΠΥ πελάτη με WMP. Ωστόσο, η Microsoft δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε εμπορικά, τεχνολογικά ή συμβατικά μέσα που θα είχαν ως αποτέλεσμα να καταστεί λιγότερο ελκυστική ή αποδοτική η μη συνδεδεμένη έκδοση των Windows. Ειδικότερα, δεν θα πρέπει να παρέχει σε κατασκευαστές προσωπικών υπολογιστών έκπτωση υπό τον όρο να αγοράσουν το λογισμικό Windows μαζί με τον WMP.

Η Επιτροπή πιστεύει ότι με τα διορθωτικά αυτά μέτρα θα σταματήσουν οι παραβιάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και ότι τα μέτρα αυτά είναι αναλογικά και καθορίζουν σαφείς αρχές για τη μελλοντική συμπεριφορά της εταιρείας.

Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και έγκαιρη συμμόρφωση με την απόφαση αυτή, η Επιτροπή θα διορίσει έναν καταπιστευματοδόχο, ο οποίος, μεταξύ άλλων, θα ελέγχει εάν οι πληροφορίες σχετικά με τις διεπαφές που παρέχονται από τη Microsoft είναι πλήρεις και ακριβείς και αν οι δύο εκδόσεις των Windows είναι ισοδύναμες από άποψη απόδοσης.

Η έρευνα

Τον Δεκέμβριο του 1998, η εταιρεία των ΗΠΑ Sun Microsystems, υπέβαλε καταγγελία ότι η Microsoft είχε αρνηθεί τη χορήγηση πληροφοριών διεπαφής που ήταν απαραίτητες έτσι ώστε η Sun να είναι σε θέση να αναπτύξει προϊόντα τα οποία θα μπορούσαν να "συνομιλήσουν" με τα ευρύτατα διαδεδομένα προϊόντα Windows για ΠΥ, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανταγωνιστεί με ισότιμους όρους στην αγορά λειτουργικών συστημάτων εξυπηρετητή ομάδας εργαζομένων.

Η έρευνα της Επιτροπής έδειξε ότι η Sun δεν ήταν η μόνη εταιρεία στην οποία η Microsoft είχε αρνηθεί τη χορήγηση των πληροφοριών αυτών και ότι η εν λόγω μη αποκάλυψη των πληροφοριών εκ μέρους της Microsoft αποτελούσε μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που αποσκοπούσε στον αποκλεισμό των άλλων ανταγωνιστών από την αγορά αυτή.

Με αυτόν τον τρόπο οι άλλοι ανταγωνιστές της περιέρχονταν σε υποδεέστερη θέση, μεταξύ άλλων, από πλευράς αξιοπιστίας, ασφάλειας και ταχύτητας, πράγμα που εξασφάλιζε την επιτυχία της Microsoft στην αγορά αυτή. Η συντριπτική πλειοψηφία των πελατών πληροφόρησε την Επιτροπή ότι η μη αποκάλυψη εκ μέρους της Microsoft των πληροφοριών διεπαφής μετέβαλε με τεχνητό τρόπο την επιλογή τους υπέρ των προϊόντων εξυπηρετητή της Microsoft. Απαντήσεις σε σχετικές έρευνες που υποβλήθηκαν από την ίδια τη Microsoft επιβεβαίωσαν τη σύνδεση που υπήρχε μεταξύ του πλεονεκτήματος διαλειτουργικότητας που διατηρούσε η Microsoft για τα προϊόντα της και των αυξανόμενων μεριδίων της στην αγορά.

Το 2000, η Επιτροπή διεύρυνε με δική της πρωτοβουλία την έρευνά της, προκειμένου να μελετήσει τα αποτελέσματα της σύνδεσης του WMP της Microsoft με το λειτουργικό σύστημα ΠΥ Windows 2000 της εταιρείας.

Το τμήμα αυτό της έρευνας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ευρύτατη διάδοση του WMP που διαπιστώθηκε αμέσως λόγω της σύνδεσής του με τα λειτουργικά συστήματα προσωπικών υπολογιστών Windows, μειώνει με τεχνητό τρόπο τα κίνητρα των εταιρειών μουσικής, ταινιών και άλλων μέσων, καθώς και των εταιρειών ανάπτυξης λογισμικού και περιεχομένου, να αναπτύξουν ανταγωνιστικά προϊόντα αναπαραγωγών μέσων.

Κατά συνέπεια, η συνδεδεμένη πώληση του WMP της Microsoft οδήγησε στον αποκλεισμό από την αγορά των ανταγωνιστών, και, τελικά, στη μείωση των επιλογών που έχουν στη διάθεσή τους οι καταναλωτές, δεδομένου ότι τα ανταγωνιστικά προϊόντα βρίσκονται σε μειονεκτική θέση για λόγους που δεν συνδέονται με την τιμή και την ποιότητά τους.

Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ήδη μια σαφή τάση υπέρ του WMP και της τεχνολογίας Windows Media. Εάν δεν παρενέβαινε η Επιτροπή, η σύνδεση του WMP με τα Windows θα ήταν πιθανό να οδηγήσει στην οριστική στροφή της αγοράς υπέρ της Microsoft. Αυτό θα επέτρεπε στη Microsoft να ελέγχει τις συνδεόμενες αγορές στον τομέα των ψηφιακών μέσων, όπως η τεχνολογία εγκωδίκευσης, λογισμικού μετάδοσης μουσικής μέσω του Διαδικτύου και διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) κλπ.

Γενικότερα, η Επιτροπή εξέφρασε την ανησυχία ότι η σύνδεση των πωλήσεων του WMP εκ μέρους της Microsoft αποτελεί παράδειγμα ενός γενικότερου επιχειρηματικού προτύπου το οποίο, λαμβάνοντας υπόψη τη σχεδόν μονοπωλιακή θέση της Microsoft στα λειτουργικά συστήματα προσωπικών υπολογιστών, αποθαρρύνει την καινοτομία και μειώνει τις επιλογές των καταναλωτών σε οποιεσδήποτε τεχνολογίες θα μπορούσε ενδεχομένως να ενδιαφερθεί στο μέλλον η Microsoft προβαίνοντας σε ανάλογη σύνδεσή τους με τα Windows.

Σημείωση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ σχετικά με τις περιοριστικές πρακτικές επιχειρήσεων και τις καταχρήσεις μονοπωλιακής ισχύος στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν επηρεάζονται οι διασυνοριακές συναλλαγές και ο ανταγωνισμός.

Η Επιτροπή έχει την εξουσία να επιβάλει τη μεταβολή της συμπεριφοράς εταιρειών καθώς και οικονομικά πρόστιμα για παραβιάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας που μπορούν να φθάσουν μέχρι και σε 10% του κύκλου εργασιών των εταιρειών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Προσφυγή κατά των αποφάσεων της Επιτροπής μπορεί να ασκηθεί στο Πρωτοδικείο που εδρεύει στο Λουξεμβούργο.

(1) Πρόκειται για λειτουργικά συστήματα που λειτουργούν σε κεντρικά δίκτυα υπολογιστών τα οποία παρέχουν υπηρεσίες σε εργαζόμενους σε γραφεία σε όλο τον κόσμο στην καθημερινή εργασία τους όπως την κοινή χρησιμοποίηση φακέλων και εκτυπωτών, καθώς και σε θέματα διαχείρισης της ασφάλειας και ταυτότητας χρήστη.

(2) Ο αναπαραγωγός μέσων είναι προϊόν λογισμικού που επιτρέπει την αναπαραγωγή περιεχομένου μουσικής και βίντεο μέσω του Διαδικτύου.

(3) Οι διεπαφές δεν αφορούν τον κώδικα πηγής Windows δεδομένου ότι δεν είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη διαλειτουργικών προϊόντων. Οι διεπαφές αποτελούν σημεία πρόσβασης στον κώδικα πηγής και επιτρέπουν τη συνομιλία μεταξύ των προϊόντων.

(4) Η κοινοποίηση των αιτιάσεων σηματοδοτεί την κίνηση μιας επίσημης διαδικασίας έρευνας δεδομένου ότι η Επιτροπή περιγράφει τις αιτιάσεις της στην οικεία εταιρεία ή εταιρείες.

(5) Άνω του 95% των προσωπικών υπολογιστών σε παγκόσμιο επίπεδο είναι εξοπλισμένοι με τα λειτουργικά συστήματα της Microsoft.

(6) Η Ευρωπαϊκή Ένωση συν η Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λίχτενσταϊν.


Side Bar