Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

IP/04/382

Bruxelles, den 24. marts 2004

Kommissionen afslutter undersøgelsen af Microsoft og pålægger selskabet afhjælpende foranstaltninger og en bøde

Europa-Kommissionen har efter en femårig undersøgelse konkluderet, at Microsoft Corporation misligholdte Den Europæiske Unions konkurrenceregler ved at overføre sin monopollignende stilling på markedet for pc-styresystemer til markedet for styresystemer til arbejdsgruppeservere(1) og markedet for media players(2). Da den ulovlige praksis stadig anvendes, har Kommissionen beordret Microsoft til inden for en frist på 120 dage at give sine konkurrenter oplysninger om den grænseflade(3), der kræves, for at selskabets produkter kan fungere sammen med det almindeligt udbredte Windows-styresystem. Microsoft skal ligeledes inden 90 dage tilbyde en version af Windows-styresystemet uden Windows Media Player til pc-producenter (eller hvis der sælges direkte til slutbrugere). Endvidere pålægges Microsoft en bøde på 497 mio. EUR for misbrug af sin markedsstyrke i EU.

"Virksomheder med en dominerende stilling har et særligt ansvar for at sikre, at deres forretningsmetoder ikke forhindrer konkurrence på meritter og ikke skader forbrugerne og innovationen", sagde Mario Monti, kommissær med ansvar for konkurrence. "Den beslutning, der er truffet i dag, genindfører loyal konkurrence på de berørte markeder og opstiller klare principper for, hvordan virksomheder med en så stærkt dominerende stilling skal begå sig i fremtiden", tilføjede han.

Efter en udtømmende og omfattende undersøgelse på over fem år og tre klagepunktsmeddelelser(4) har Kommissionen i dag truffet en beslutning, der fastslår, at det amerikanske softwareselskab Microsoft Corporation har misligholdt Den Europæiske Unions traktatfæstede konkurrenceregler ved at misbruge sin monopollignende stilling(5) (artikel 82) med hensyn til pc-styresystemer.

Microsoft misbrugte sin markedsstyrke ved bevidst at begrænse interoperabiliteten mellem Windows pc'ere og arbejdsgruppeservere, der ikke har Microsofts styresystem, og ved at binde Windows Media Player (WMP) - et konkurrenceudsat produkt - med selskabets almindeligt udbredte styresystem.

Denne ulovlige adfærd har givet Microsoft en dominerende stilling på markedet for styresystemer til arbejdsgruppeservere, som er kernen i virksomhedernes IT-netværk, og denne adfærd risikerer helt at fjerne konkurrencen på dette marked. Endvidere har Microsofts adfærd i høj grad svækket konkurrencen på media player-markedet.

Det vedvarende misbrug virker bremsende på innovationen og er til skade for konkurrenceprocessen og for forbrugerne, der i sidste instans får færre valgmuligheder og højere priser.

For dette meget alvorlige misbrug, der har stået på i fem et halvt år, har Kommissionen pålagt Microsoft en bøde på 497.2 mio. EUR.

Afhjælpende foranstaltninger

For at genindføre loyal konkurrence har Kommissionen pålagt selskabet følgende:

  • hvad angår interoperabilitet skal Microsoft inden for en frist på 120 dage fremlægge fuldstændige og præcise oplysninger om grænsefladen, således at der kan sikres fuld interoperabilitet mellem arbejdsgruppeservere uden Microsofts styresystem og Windows pc'ere og servere. Det vil betyde, at konkurrenterne kan udvikle produkter, der kan konkurrere på lige vilkår på markedet for styresystemer til arbejdsgruppeservere. De fremlagte oplysninger skal opdateres, hver gang Microsoft bringer nye versioner af de relevante produkter på markedet.

Hvis nogle af oplysningerne om denne grænseflade er beskyttet af intellektuelle ejendomsrettigheder i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde(6), vil Microsoft være berettiget til en godtgørelse. Oplysningspligten vedrører kun oplysninger om grænsefladen og ikke Windows' kildekode, da den ikke er nødvendig for at udvikle kompatible produkter.

  • hvad angår binding skal Microsoft inden for en frist på 90 dage tilbyde pc-producenter en version af selskabets Windows-styresystem til klient-pc'ere uden WMP. Fjernelse af bindingen betyder ikke, at forbrugerne vil få pc'ere og styresystemer uden media player. De fleste forbrugere køber en pc hos en pc-producent, der allerede på forbrugernes vegne har sammensat en pakke med styresystem og media player. Som følge af Kommissionens afhjælpende foranstaltning vil konfigurationen af sådanne pakker afspejle forbrugernes ønsker og ikke Microsofts påbud.

Microsoft vil fortsat have ret til at tilbyde en version af Windows styresystemet til klient-pc'ere uden WMP. Microsoft skal imidlertid afholde sig fra at bruge kommercielle, tekniske eller aftalemæssige betingelser, der gør den unbundlede version af Windows mindre attraktiv eller kraftig. Microsoft må ikke give pc-producenter en rabat, som afhænger af, om de køber Windows med WMP.

Kommissionen mener, at de afhjælpende foranstaltninger vil bringe misbruget af den dominerende stilling til ophør, at de er proportionelle, og at de opstiller klare principper for selskabets fremtidige praksis.

For at sikre at denne beslutning gennemføres inden for de fastsatte frister, vil Kommissionen udpege en tilsynsførende, der bl.a. skal sikre, at Microsofts oplysninger om grænsefladen er fuldstændige og præcise, og at de to versioner af Windows er ens, hvad angår kapacitet.

Undersøgelsen

I december 1998 klagede Sun Microsystems, der er et andet USA-baseret selskab, over, at Microsoft havde nægtet at udlevere de oplysninger om grænseflade, der var nødvendige, for at Sun kunne udvikle produkter, der kunne fungere sammen med de altdominerende Windows pc'ere, og Sun på den måde kunne konkurrere på lige vilkår på markedet for styresystemer til arbejdsgruppeservere.

Kommissionens undersøgelse viste, at Sun ikke var det eneste selskab, der var blevet nægtet disse oplysninger, og at Microsofts manglende udlevering af oplysninger indgik i en bredere strategi, der skulle trænge konkurrenter ud af markedet.

Microsoft kunne således i mindre grad bekymre sig om konkurrencen vedrørende andre karakteristika, som f.eks. pålidelighed, sikkerhed eller hurtighed, og være sikker på at få succes på markedet. Som følge heraf gjorde et overvældende flertal af forbrugere Kommissionen opmærksom på, at Microsofts manglende udlevering af oplysninger om grænseflade kunstigt ændrede deres valg til fordel for Microsofts serverprodukter. Svar på undersøgelser fremsendt af Microsoft bekræftede forbindelsen mellem den interoperabilitetsfordel, som Microsoft holdt for sig selv, og selskabets stigende markedsandele.

I 2000 udvidede Kommissionen på eget initiativ sin undersøgelse til at omfatte en undersøgelse af følgerne af bindingen af Microsofts Windows Media Player til selskabets pc-styresystem Windows 2000.

Denne del af undersøgelsen konkluderede, at den store udbredelse, som WMP umiddelbart oplevede som følge af bindingen til Windows pc-styresystemet kunstigt svækker det incitament, som musik-, film- og andre medieselskaber samt softwareudviklere og indholdsudbydere måtte have til at udvikle konkurrerende media players.

Det vil sige, at Microsofts binding af selskabets media player medfører en markedsafskærmning over for konkurrenter, hvorved forbrugernes valgmuligheder begrænses, da konkurrerende produkter kommer i en ufordelagtig situation, der ikke hænger sammen med deres pris eller kvalitet.

Tilgængelige data viser allerede en klar tendens til fordel for WMP og Windows Media-teknologien. Hvis Kommissionen ikke griber ind, må det forventes, at bindingen af WMP til Windows vil få markedet til endeligt at "tippe over" i Microsofts lejr. Det vil give Microsoft mulighed for at kontrollere tilknyttede markeder i den digitale mediesektor, som f.eks. kodning, software til udsendelse af musik via internettet og forvaltning af digitale rettigheder mv.

Generelt frygter Kommissionen, at Microsofts binding af WMP er et eksempel på en mere generel forretningsplan, der i betragtning af Microsofts egentlige monopol på markedet for pc-styresystemer, forhindrer innovation og svækker forbrugernes valgmuligheder inden for teknologier, som Microsoft kunne tænkes at interessere sig for og i fremtiden binde til Windows.

Note

Europa-Kommissionen håndhæver EU's konkurrenceregler om virksomhedssammenslutninger og misbrug af monopol i hele Den Europæiske Union, hvis det påvirker handelen mellem medlemsstaterne og konkurrencen.

Kommissionen kan pålægge virksomhederne at ændre deres praksis og pålægge dem bøder for overtrædelse af reglerne om sammenslutninger af virksomheder og misbrug af en dominerende stilling på op til 10 % af de berørte virksomheders årlige omsætning på verdensplan.

Kommissionens beslutninger kan indbringes for Retten i Første Instans i Luxembourg.

(1) Der er tale om styresystemer i centrale netværkscomputere, som servicerer kontorpersonale i hele verden i det daglige arbejde, f.eks. deling af filer og printere, sikkerhedstjenester og administration af brugeradgang.

(2) En media player er et softwareprodukt, der gør det muligt at afspille musik- og videoindhold via internettet.

(3) Grænseflader vedrører ikke Windows kildekode, da de ikke er nødvendige for at udvikle kompatible produkter. Grænseflader er de kontaktpunkter i slutningen af kildekoden, som gør det muligt for et produkt at fungere sammen med et andet.

(4) En klagepunktsmeddelelse markerer indledningen af en formel undersøgelsesprocedure, da Kommissionen heri fremsætter sine klagepunkter og indvendinger mod det/de berørte virksomhed/-er.

(5) Microsofts styresystem findes i over 95% af verdens pcere.

(6) Den Europæiske Union samt Norge, Island og Liechtenstein.


Side Bar