Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

IP/04/315

Strasbourg den 9 mars 2004

Framtidens politik för utbildning och samhällsengagemang: Kommissionen antar riktlinjer för programmen under perioden efter 2006

Kommissionen antog idag två meddelanden, "Den nya generationen utbildningsprogram" och "Aktivt medborgarskap". I dessa meddelanden redovisas de viktigaste riktlinjerna för de program som fr.o.m. 2007 ska ersätta gemenskapens program Sokrates, Leonardo da Vinci, Tempus, Ungdom, Kultur 2000 och Media Plus. Meddelandena är en uppföljning av meddelandet om finansiella utsikter av den 10 februari i år1. I meddelandena understryks behovet av att införa förstärkta och omstrukturerade program som är lättare att förstå för medborgarna i ett utvidgat EU, och bl.a. ger dem tillgång till ett verkligt gemensamt område i fråga om rörlighet. När programmen väl införts kommer de också att underlätta samarbetet mellan institutionerna i utbildnings- och kulturfrågor. Dessa program kommer också att bidra till genomförandet av Lissabon-målet, dvs. att göra EU till den mest konkurrenskraftiga kunskapsekonomin före år 2010. Meddelandena är inte bindande för det slutliga innehållet i de lagstiftningsförslag som kommer att antas (i början av sommaren), särskilt inte ur finansiell synpunkt.

"Jag hade åtagit mig att under första halvåret 2004 teckna ett framtidsperspektiv för de EU-program jag ansvarar för nu är det gjort!" förklarade Viviane Reding, kommissionsledamot med ansvar för utbildning och kultur. Hon tillade: "De två meddelanden som antogs idag gäller alla européer, från lärandet i skolan till livet som medborgare".

"De frågor som gäller utbildning och samhällsengagemang kommer att vara bland de viktigaste under det kommande årtiondet", fortsatte Viviane Reding. "År 2007 kommer EU att ha 500 miljoner invånare. För att ge dem möjlighet att utnyttja alla fördelar det innebär att som medborgare och ur kulturell synpunkt tillhöra en gemenskap med fantastisk mångfald måste vi mobilisera alla verktyg och program vi har tillgång till. De program som berörs av de meddelanden som antogs idag kommer att bidra till ett nytt gemenskapstänkande och bygga broar mellan kulturer och individer".

Meddelande om den nya generationen utbildningsprogram 2007-2013

På området livslångt lärande har program som Sokrates och Leonardo da Vinci fått ökad betydelse under de senaste åren. Samtidigt har medlemsstaterna blivit medvetna om vikten av att sätta utbildningen i centrum för Lissabonstrategin som syftar till att göra EU till den mest konkurrenskraftiga kunskapsekonomin före år 2010.

I Bolognastrategin (för högre utbildning) och Köpenhamnstrategin (för yrkesutbildning), som syftar till att göra EU-politiken mer samordnad och öka dess kvalitet på respektive område, erkänns i samma anda betydelsen av gemenskapens politik i denna fråga.

I meddelandet som antagits på detta område tas flera avgörande frågor upp, och följande ambitiösa mål fastställs:

 • Se till att dagens program för stöd till rörlighet och samarbete på utbildningsområdet, Sokrates och Leonardo da Vinci, liksom programmet för yttre samarbete, Tempus, ersätts med nya program fr.o.m. 2007.

 • Införa ett enda integrerat program för livslångt lärande som gäller i medlemsstaterna, Efta-länderna och kandidatländerna och som behandlar utbildning och fortbildning från primärskolan till vuxenutbildning.

 • Som svar på det öppna samrådet som visade att dagens program är för komplicerade ska det integrerade programmet vara mer flexibelt och lättillgängligt. Det ska grundas på en mycket långtgående decentralisering där 80 % av anslagen handläggs av programkontoren i de deltagande länderna.

 • Följande kvantitativa mål visar hur omfattande frågorna är:

  • Minst 10 % av eleverna i skolundervisningen i EU (jämfört med mindre än 3 % i dagsläget) och deras lärare ska delta i Comenius-programmet mellan 2007 och 2013.

  • 3 miljoner studerande ska ha deltagit i Erasmus före 2010. Det innebär att antalet deltagare tredubblas jämfört med de 120 000 studerande som för närvarande deltar i programmet varje år.

  • Före 2013 ska minst 150 000 personer få tillgång till Leonardo-programmet varje år (jämfört med 45 000 idag).

  • Före 2013 ska minst 50 000 vuxna delta i utbildning utomlands varje år.

 • Ett nytt Tempus-program, Tempus Plus, som utvidgats till skola, högskola, vuxenutbildning och fortbildning, ska gälla för samarbetet mellan medlemsstaterna, EU:s grannländer och de länder som redan deltar i Tempus-programmet. Målet i fråga om rörlighet är att 100 000 personer ska ha deltagit i en rörlighetsåtgärd inom Tempus Plus före 2013.

Meddelande om aktivt medborgarskap

Som en uppföljning av meddelandet om finansiella utsikter av den 10 februari, enligt vilket medborgarskapsfrågor skall prioriteras av kommissionen, föreslås i meddelandet "Aktivt medborgarskap" att flera program som löper ut under 2006 ska förnyas och moderniseras.

Fyra sektioner står i centrum för åtgärderna för ökat samhällsdeltagande i EU:

 • Ungdom: Detta program ska ge resurser så att unga mellan 13 och 30 år kan utnyttja de möjligheter som medborgarskap i EU ger. För att förenkla det hela kommer programmet huvudsakligen att handläggas på ett decentraliserat sätt. Bland åtgärderna finns den europeiska volontärtjänsten (genom vilken unga kan engagera sig i en solidaritetsinsats) där man satsar på 10 000 volontärer varje år (dvs. 70 000 under perioden) och "Unga för världen" (samarbetsinsatser t.ex. i grannländer).

 • Kultur: Detta program måste ta hänsyn till den fantastiska mångfalden inom det kulturella samarbetet i Europa där tusentals aktörer av mycket varierande storlek i olika medlemsstater deltar.

  Det nya programmet ska inriktas på följande prioriterade frågor: uppmuntran till transnationell rörlighet för yrkesverksamma inom kultursektorn, spridning av verk inklusive immateriella sådana över nationsgränser samt utveckling av den interkulturella dialogen. Ett antal kvantitativa mål har föreslagits, som t.ex. årligt stöd till ungefär 50 alleuropeiska kulturella nätverk eller organisationer och finansiering av ungefär 1 400 projekt för kulturellt samarbete i den utvidgade unionen under perioden efter 2006.

 • Media 2007 : Detta program ska ersätta Media Plus och utgöra en fortsättning och förstärkning av dess roll när det gäller att främja den kulturella mångfalden i Europa på det audiovisuella området, öka spridningen av europeiska audiovisuella verk inom EU (t.ex. genom att öka andelen europeiska filmer som sprids utanför det land där de producerats från 11 till 20 %) och stärka den audiovisuella sektorns konkurrenskraft för att göra det lättare för medborgarna att få tillgång till de olika europeiska kulturerna.

 • Samhällsdeltagande: Detta program ska riktas till aktörerna i det civila samhället (icke-statliga organisationer) och sociala aktörer, bl.a. genom att stödja vänortsverksamhet.

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_sv.htm

http://ec.europa.eu/education/programmes/newprog_en.html

  1 Se meddelande IP/04/189 "Att bygga vår gemensamma framtid: finansiella och politiska utsikter för den utvidgade unionen 2007-2013".


Side Bar