Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

IP/04/315

Strasbourg 9. maaliskuuta 2004

Koulutus- ja kansalaisuuspolitiikkojen tulevaisuus: komissio hyväksyy suuntaviivat vuoden 2006 jälkeisille ohjelmille

Komissio hyväksyi tänään kaksi tiedonantoa, joista toinen koskee yhteisön yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen ohjelmien uutta sukupolvea ja toinen aktiivista kansalaisuutta. Tiedonannoissa täsmennetään niiden tulevien ohjelmien suuntaviivat, joilla on tarkoitus korvata vuodesta 2007 alkaen yhteisöohjelmat Sokrates, Leonardo da Vinci, Tempus, Nuoriso, Kulttuuri 2000 ja Media Plus. Tiedonannot ovat jatkoa 10. helmikuuta 2004 annetulle rahoitusnäkymiä koskevalle tiedonannolle1. Tiedonannoissa korostetaan tarvetta ottaa käyttöön vahvistettuja ja uudelleen jäsennettyjä ohjelmia, jotka ovat laajentuneen Euroopan unionin kansalaisten kannalta ymmärrettävämpiä ja antavat kansalaisille todellisen mahdollisuuden päästä osalliseksi liikkuvuuteen perustuvasta yhteisestä alueesta. Uusien ohjelmien käyttöönotto helpottaa koulutuksen ja kulttuurin alan laitosten välistä yhteistyötä. Lisäksi ohjelmat edistävät Lissabonin tavoitteen toteutumista eli sitä, että Euroopasta tulee maailman kilpailukykyisin tietoon perustuva talous vuoteen 2010 mennessä. Tiedonannot eivät vaikuta kesän alussa hyväksyttävien lainsäädäntöehdotusten lopulliseen sisältöön eivätkä varsinkaan rahoitusta koskeviin seikkoihin.

Koulutuksesta ja kulttuurista vastaava komission jäsen Viviane Reding ilmoitti sitoumuksestaan laatia vuoden 2004 ensimmäisen neljänneksen aikana vastuualueeseensa kuuluvien eurooppalaisten ohjelmien tulevaisuuden suunnitelmat ja saaneensa tämän tehtävän valmiiksi. Hän lisäsi, että tänään hyväksytyt kaksi tiedonantoa koskevat kaikkia eurooppalaisia koululaisista kansalaisiin.

Viviane Reding jatkoi, että koulutukseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen liittyvät kysymykset kuuluvat tulevan vuosikymmenen tärkeimpien aihealueiden joukkoon. Hän katsoi, että on otettava käyttöön kaikki saatavilla olevat välineet ja ohjelmat, jotta vuonna 2007 kaikki lähes 500 miljoonaa unionin kansalaista voivat hyödyntää kaikkia etuja, joita heille unionin kansalaisina ja unionin suureen kulttuuriseen moninaisuuteen kuuluvina henkilöinä on tarjolla. Lisäksi Viviane Redingin mukaan ohjelmat, jotka tänään hyväksytyt tiedonannot kattavat, edistävät uutta ajattelutapaa, joka luo yhteyksiä kulttuurien ja yksilöiden välille.

Yhteisön yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen ohjelmien uutta sukupolvea koskeva tiedonanto

Elinikäisen oppimisen alalla ovat ohjelmat kuten Sokrates ja Leonardo da Vinci saaneet viime vuosina merkittävästi jalansijaa. Samalla jäsenvaltiot ovat tulleet tietoisemmiksi siitä, että koulutus on tärkeää asettaa keskeiseksi osaksi Lissabonin strategiaa, jonka tavoitteena on tehdä Euroopasta maailman kilpailukykyisin tietoon perustuva talous vuoteen 2010 mennessä.

Myös (korkea-asteen koulutusta koskevassa) Bolognan strategiassa ja (ammatillista koulutusta koskevassa) Kööpenhaminan strategiassa, joilla on tarkoitus yhdenmukaistaa eurooppalaisia politiikkoja ja parantaa niiden laatua eri aloilla, tunnustetaan yhteisön politiikkojen merkitys tälle aihealueelle.

Juuri hyväksytyssä tiedonannossa otetaan esille useita tärkeitä kysymyksiä ja vahvistetaan seuraavat kunnianhimoiset tavoitteet:

 • Varmistetaan, että tämänhetkiset, koulutusalan liikkuvuutta ja yhteistyötä tukevat ohjelmat eli Sokrates ja Leonardo da Vinci sekä ulkoinen yhteistyöohjelma Tempus korvataa uusilla ohjelmilla vuodesta 2007 lähtien.

 • Otetaan käyttöön yksi ainoa elinikäistä oppimista koskeva integroitu ohjelma, joka toteutetaan jäsenvaltioissa, ETA-maissa ja ehdokasmaissa ja jonka aihepiirinä on yleissivistävä ja ammatillinen koulutus perusopetuksesta aikuiskoulutukseen.

 • Vastauksena julkiseen kuulemiseen, joka osoitti tämänhetkisten ohjelmien olevan liian monimutkaisia, integroidusta ohjelmasta tehdään joustavampi ja helppokäyttöisempi. Integroitu ohjelma toteutetaan hyvin pitkälle hajautetusti: osallistujamaiden toimistot hallinnoivat 80:tä prosenttia ohjelman varoista.

 • Seuraavat määrälliset tavoitteet osoittavat tämä aihealueen laajuuden:

  • vähintään 10 prosenttia koululaisista ja heidän opettajistaan osallistuu Comenius-ohjelmaan vuosina 20072013 (vrt. nykyiset alle 3 prosenttia)

  • vuoteen 2010 mennessä 3 miljoonaa opiskelijaa osallistuu Erasmus-ohjelmaan, mikä tarkoittaa, että vuotuinen osallistujamäärä kolminkertaistuu tämänhetkisistä 120 000 opiskelijasta

  • vähintään 150 000 henkilölle on vuosittain tarjottava mahdollisuus osallistua Leonardo-ohjelmaan vuoteen 2013 mennessä (vrt. nykyinen 45 000 henkilöä)

  • vähintään 50 000 aikuiselle on vuosittain tarjottava mahdollisuus osallistua koulutukseen ulkomailla vuoteen 2013 mennessä.

 • Uudella Tempus Plus -ohjelmalla, jota on laajennettu koskemaan kouluopetusta, korkea-asteen koulutusta, aikuiskoulutusta ja ammatillista koulutusta, edistetään yhteistyötä jäsenvaltioiden, EU:n naapurimaiden ja Tempus-ohjelmaan jo osallistuvien maiden välillä. Liikkuvuuden tavoitteena on, että 100 000 henkilöä osallistuu johonkin Tempus plus -liikkuvuustoimeen vuoteen 2013 mennessä.

Aktiivista kansalaisuutta koskeva tiedonanto

Aktiivista kansalaisuutta koskevassa tiedonannossa, joka on jatkoa 10. helmikuuta annetulle rahoitusnäkymiä koskevalle tiedonannolle, jonka mukaan kansalaisten aktiivisuuden edistäminen on yksi komission prioriteeteista, ehdotetaan useiden vuonna 2006 päättyvien ohjelmien uudistamista ja nykyaikaistamista.

Kansalaisten aktiivisuutta edistävien toimien ytimen muodostavat seuraavat neljä aluetta:

 • Nuoriso: ohjelmasta on tarkoitus tarjota resursseja 1330-vuotiaille nuorille, jotta he voivat hyödyntää Euroopan unionin kansalaisuuden antamia mahdollisuuksia. Yksinkertaistamissyistä ohjelman hallinnointi toteutetaan etupäässä hajautetusti. Ohjelma kattaa muun muassa vapaaehtoistyön (yhteisvastuulliseen toimintaan osallistumisen), johon odotetaan osallistuvan vuosittain 10 000 vapaaehtoista (70 000 nuorta koko ohjelmakauden aikana), ja yhteistyötoimia, jotka nuoret voivat toteuttaa esimerkiksi naapurimaissa.

 • Kulttuuri: ohjelmassa on otettava huomioon Euroopan kulttuuriyhteistyön suuri monimuotoisuus. Kulttuuriyhteistyöhön osallistuu tuhansia toimijoita, joiden määrä vaihtelee suuresti jäsenvaltiosta toiseen. Uusi ohjelma kohdistuu seuraaviin ensisijaisiin kysymyksiin: kulttuurialan ammattilaisten rajatylittävän liikkuvuuden edistäminen, aineellisten ja aineettomien teosten kansainvälinen levitys ja kulttuurien välisen vuoropuhelun kehittäminen. On esitetty joitakin määrällisiä tavoitteita, esimerkiksi 50 yleiseurooppalaisen kulttuuriverkoston tai -järjestön vuosittainen tukeminen ja noin 1 400 kulttuuriyhteistyöhankkeen rahoittaminen laajentuneessa unionissa kaudesta 2006 eteenpäin.

 • Media: Media Plus -ohjelman korvaavan ohjelman on jatkettava ja vahvistettava tehtäväänsä Euroopan kulttuurisen monimuotoisuuden edistäjänä, lisättävä eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten levitystä unionissa (esimerkiksi nostamalla tuotantomaansa ulkopuolella levitettävien eurooppalaisten elokuvien markkinaosuutta 11:stä prosentista 20:een prosenttiin) ja vahvistettava audiovisuaalialan kilpailukykyä, jotta kansalaiset pääsevät helpommin osallisiksi erilaisista eurooppalaisista kulttuureista.

 • Kansalaisosallistuminen: ohjelma on tarkoitettu kansalaisyhteiskunnan (kansalaisjärjestöjen) toimijoille ja muille yhteiskunnan toimijoille, ja siitä tuetaan erityisesti ystävyyskaupunkihankkeita.

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_fi.htm

http://ec.europa.eu/education/programmes/newprog_en.html

  1 Ks. tiedote IP/04/189: Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille "Yhteisen tulevaisuuden rakentaminen: politiikan haasteet ja rahoitusmahdollisuudet laajentuneessa unionissa 20072013".


Side Bar