Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

IP/04/315

Strasbourg, den 9. marts 2004

Hvordan tegner fremtiden sig for politikkerne vedrørende uddannelse og unionsborgerskab?: Kommissionen udstikker rammerne for de fremtidige programmer efter 2006

Kommissionen har i dag vedtaget to meddelelser, en om den nye generation af programmer for almen og erhvervsfaglig uddannelse og en om unionsborgerskab i praksis, som fastlægger de overordnede retningslinjer for fremtidens programmer, som fra 2007 skal erstatte de nuværende programmer, Socrates, Leonardo da Vinci, Tempus, Ungdom, Kultur 2000 og Media Plus. Disse dokumenter skal ses i forlængelse af meddelelsen fra 10. februar om de finansielle udsigter1. De betoner behovet for bedre programmer, som er omarbejdede og lettere at læse for borgerne i det udvidede EU, og som åbner dørene til det fælles område, hvor borgerne kan bevæge sig frit omkring. Når programmerne en gang er operative, vil også uddannelses- og kulturinstitutioner få udbytte af de bedre samarbejdsmuligheder. Programmerne bidrager desuden til at virkeliggøre Lissabon-målet, dvs. at gøre Europa til den mest konkurrencedygtige videnbaserede økonomi inden udgangen af 2010. Meddelelserne foregriber ikke indholdet af de endelige lovgivningsforslag, som vil blive vedtaget først på sommeren, og foregriber navnlig de ikke de finansielle aspekter.

«Jeg påtog mig i løbet af første halvår 2004 at skildre udsigterne for de europæiske programmer, som jeg har ansvaret for; det er hermed gjort!», erklærede Viviane Reding, medlem af Kommissionen med ansvar for uddannelse og kultur. Kommissæren tilføjede: «De to meddelelser, vi har vedtaget i dag, vedrører alle europæere, fra skoletiden til livet som borgere i samfundet».

«Faktisk hører uddannelse og unionsborgerskab til de områder, hvor udfordringerne i det kommende årti vil være størst,» fortsatte Viviane Reding. «I 2007 vil EU have hen ved 500 millioner indbyggere. At give en så udsædvanlig sammensat befolkning chancen for at udnytte de muligheder, der åbner sig for dem i kraft af deres kulturelle og borgerlige tilhørsforhold, kræver, at vi sætter alle de midler og programmer, vi har til vores rådighed, ind på opgaven. Således vil de programmer, der er omhandlet i de meddelelser, vi har vedtaget i dag, indgå i en ny overordnet logik, hvor de skal bygge bro mellem kulturer og mennesker».

Meddelelse om den nye generation af programmer for almen og erhvervsfaglig uddannelse

På området livslang uddannelse er interessen for programmer som Socrates og Leonardo da Vinci steget kraftigt, ligesom medlemsstaterne er blevet mere bevidste om vigtigheden af at lægge vægt på almen og erhvervsfaglig uddannelse som led i Lissabon-strategien, der går ud på at gøre Europa til den mest konkurrencedygtige videnbaserede økonomi inden udgangen af 2010.

Også i de såkaldte Bologna- og Københavnsstrategier (for hhv. videregående og erhvervsfaglig uddannelse), som har til formål at styrke sammenhængen og kvaliteten i EU's politik på deres respektive felter, anerkendes den rolle, EU-politikkerne spiller på området.

I denne meddelelse tager Kommissionen fat på flere store opgaver og opstiller en række ambitiøse mål:

  Efterfølgerne til de nuværende programmer til støtte for mobilitet og samarbejde inden for almen og erhvervsfaglig uddannelse, dvs. Socrates og Leonardo da Vinci, og til programmet for eksternt samarbejde, Tempus, skal være klar fra 2007.

  Der indføres et enkelt integreret enhedsprogram for livslang almen og erhvervsfaglig uddannelse, som har deltagelse af medlemsstaterne, EFTA-landene og kandidatlandene, og som spænder over almen og erhvervsfaglig uddannelse lige fra indskoling til voksenundervisning.

  Foranlediget af en offentlig høring, som viste, at de nuværende programmer er for komplicerede, bliver det nye enhedsprogram mere fleksibelt og lettere at få adgang til. Der vil blive tale om en høj grad af decentralisering, idet 80 % af midlerne skal administreres af nationale kontorer i deltagerlandene.

  Følgende kvantificerede mål illustrerer omfanget af opgaverne:

    Andelen af folkeskoleelever og -lærere i EU, som mellem 2007-2013 deltager i Comenius-programmet, skal op på 10 % (mod mindre end 3 % i dag).

    Antallet af Erasmus-studerende skal op på 3 millioner inden udgangen af 2010 svarende til en tredobling i forhold til de 120 000 studerende, som årligt deltager i det aktuelle program.

    Antallet af deltagere i Leonardo-programmet skal op på mindst 150 000 om året inden udgangen af 2013 (45 000 i dag).

    Antallet af voksne, som deltager i undervisning eller en erhvervsuddannelse i udlandet, skal op på mindst 50 000 om året inden udgangen af 2013.

  Der indføres et nyt Tempus-program kaldet Tempus Plus. Det udvides til at omfatte skole-, universitets-, voksen- og erhvervsuddannelse og drejer sig om samarbejde mellem EU-landene, de lande, der grænser op til EU, og de lande, der i forvejen deltager i Tempus-programmet. Mobilitetsmålsætningen er, at 100 000 personer skal have deltaget i et mobilitetsprojekt som led i Tempus Plus inden udgangen af 2013.

Meddelelse om unionsborgerskab i praksis

Meddelelsen om unionsborgerskab i praksis indeholder i overensstemmelse med meddelelsen om de finansielle udsigter af 10. februar, som fremhæver unionsborgerskab som et af de prioriterede emner på Kommissionens program, et forslag om at forny og modernisere adskillige af de programmer, der udløber i 2006.

Fire enheder udgør tilsammen kernen i EU's indsats for unionsborgerskab:

  Ungdom: Programmet har til formål at hjælpe unge mellem 13 og 30 år med at udnytte de muligheder, de har som borgere i EU. Ud fra et ønske om forenkling er programforvaltningen i det store og hele decentral. I programmet indgår foranstaltninger såsom den europæiske volontørtjeneste (deltagelse i en solidaritetsaktion) hvor der ventes 10 000 volontører om året (eller 70 000 over hele perioden) eller unge i verdens tjeneste (samarbejdsprojekter, f.eks. i nabolande).

  Kultur: Programmet bør tage højde for den udsædvanlig store mangfoldighed i det europæiske kultursamarbejde, som karakteriseres af tusinder af forskellige aktører af meget forskelligt tilsnit i de forskellige medlemsstater. Det fremtidige program vil være centreret om visse indsatsområder, nemlig fremme af tværnational mobilitet blandt fagfolk i kultursektoren, fri bevægelighed over grænserne for værker, herunder immaterielle værker, og udvikling af den interkulturelle dialog. Der er blevet foreslået en række kvantificerede mål såsom årlig støtte til cirka 50 tværeuropæiske kulturelle net eller organisationer og finansiering i perioden efter 2006 af omkring 1 400 kulturelle samarbejdsprojekter i det udvidede EU.

  Media : Programmet, der erstatter Media Plus, skal fortsat og med forøget styrke fremme den europæiske kulturs mangfoldighed, som den kommer til udtryk i den audiovisuelle produktion, øge udbredelsen af europæiske audiovisuelle værker i EU (f.eks. ved at øge markedsandelen for europæiske film, der distribueres uden for produktionslandet, fra 11 til 20 %)

  Aktivt medborgerskab: Programmet henvender sig til civilsamfundets aktører (ngo'er) og andre aktører på det sociale område og støtter navnlig partnerskaber.

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_da.htm

http://ec.europa.eu/education/programmes/newprog_en.html

  1  Se pressemeddelelse IP/04/189 «Vor fælles fremtid: de finansielle og politiske udsigter for den udvidede union 2007-2013».


Side Bar