Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

IP/04/313

Bruxelles, den 9. marts 2004

Solidaritetsfonden: Kommissionen foreslår 21,9 mio. EUR i støtte til foranstaltninger i forbindelse med naturkatastrofer i Malta, Frankrig og Spanien

Som svar på anmodninger fra de maltesiske, franske og spanske myndigheder har Europa-Kommissionen i dag foreslået, at der via Den Europæiske Solidaritetsfond (EUSF) ydes en støtte på i alt 21,917 mio. EUR i forbindelse med katastrofer i en række regioner. Pengene vil blive anvendt til at godtgøre udgifterne til nødforanstaltninger såsom redningsarbejde, midlertidigt husly, energi- og vandforsyning og reparation af basisinfrastruktur.

Kommissæren for regionalpolitik og Solidaritetsfonden, Michel Barnier, udtalte sin medfølelse med borgerne i de ramte regioner. Han sagde endvidere: "Kommissionens forslag er udtryk for EU's solidaritet med disse regioner, og støtten vil især tjene til genopretning af infrastrukturen og godtgørelse af udgifterne til nødforanstaltninger."

Budgetkommissær Michaele Schreyer tilføjede: "Solidaritetsfonden tager sigte på større katastrofer såsom den, der har ramt Malta, og dem, der har medført alvorlige skader for de regionale økonomier, som det var tilfældet i Frankrig og Spanien. Jeg opfordrer Rådet og Parlamentet til at træffe en beslutning, så pengene hurtigt kan komme de ramte regioner til gode."

Når Kommissionens forslag er vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet, vil Solidaritetsfonden blive anvendt i forbindelse med følgende katastrofer:

  • Storm og oversvømmelser i Malta. En voldsom storm og oversvømmelser den 15. september 2003 forårsagede alvorlige forstyrrelser for de økonomiske aktiviteter, herunder havbruget, og skader på infrastrukturen og naturen overalt på øerne Malta og Gozo. Kommissionen mener, at denne katastrofe falder ind under EUSF-forordningens definition af en "større katastrofe", og at støtte dermed er berettiget. De samlede direkte skader anslås til 30,172 mio. EUR, hvoraf Solidaritetsfonden vil bidrage til godtgørelse af udgifterne til nødforanstaltninger (de nødforanstaltninger, der er berettigede til EUSF-støtte, beløber sig til 11,3 mio. EUR). I overensstemmelse med reglerne for Solidaritetsfonden foreslår Kommissionen, at der ydes et beløb på 0,961 mio. EUR.

  • Oversvømmelser i Sydfrankrig. Den 1. december 2003 blev den sydlige Rhône-dal ramt af alvorlige oversvømmelser. De værste skader opstod i de tre departementer Gard, Vaucluse og Bouches-du-Rhône, som har en befolkning på 295 000. Omkring 8 400 huse eller lejligheder og private virksomheder blev ramt, og især blev hele industriområdet i Arles med ca. 700 virksomheder oversvømmet.

    Den offentlige infrastruktur har lidt alvorlig skade, navnlig med hensyn til transportnet, el- og drikkevandsforsyning, telefonnet og skoler. De samlede direkte skader anslås til 785 mio. EUR, og Solidaritetsfonden vil godtgøre udgifter til nødforanstaltninger (de nødforanstaltninger, der er berettigede til EUSF-støtte, beløber sig til 131,6 mio. EUR). Kommissionen mener, at der kan ydes støtte i forbindelse med oversvømmelserne på grundlag af EUSF-forordningens kriterier for en "usædvanlig regional katastrofe". I overensstemmelse med reglerne for Solidaritetsfonden foreslår Kommissionen, at der ydes et beløb på 19,625 mio. EUR.

  • Skovbrande i Spanien. I august 2003 blev de spanske regioner ved grænsen til Portugal i det vestlige Extremadura, Andalusien og Castilla y Leon ramt af en række skovbrande på grund af de meget høje temperaturer og den lave luftfugtighed, der denne sommer også var årsag til brande i Portugal. De samlede direkte skader som følge af denne katastrofe kan anslås til 53,231 mio. EUR. Kommissionen mener, at det er berettiget at yde støtte i forbindelse med en del af disse brande på grundlag af EUSF-forordningens "nabolandskriterium", som giver mulighed for støtte fra Solidaritetsfonden, når en region rammes af samme katastrofe som et naboland. I overensstemmelse med reglerne for Solidaritetsfonden foreslår Kommissionen, at der ydes et beløb på 1,331 mio. EUR.

Med hensyn til tre andre ansøgninger fra Grækenland, Frankrig og Italien konkluderer Kommissionen, at de ikke opfylder forordningens betingelser for anvendelse af Solidaritetsfonden.

For at Rådet og Europa-Parlamentet hurtigt kan træffe beslutning, har Kommissionen i dag også vedtaget det tilsvarende forslag om anvendelse af Solidaritetsfonden og et forslag til et ændringsbudget. Ændringsbudgettet beløber sig til ovennævnte 21,917 mio. EUR og omfatter ikke betalingsbevillinger, da det nødvendige beløb kan findes ved omlægning inden for 2004-budgettet. Budgetkommissæren vil forelægge Rådet og Parlamentet dette forslag på det kommende trepartsbudgetmøde den 16. marts, og der skulle kunne forventes en beslutning senest ved udgangen af april.

Baggrund

Efter oversvømmelserne i Centraleuropa i august 2002 blev det besluttet at oprette et nyt EU-instrument, så der kunne ydes nødhjælp til medlemsstaterne og de tiltrædende lande i tilfælde af en større katastrofe. På grundlag af Kommissionens forslag til Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EUSF) og den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen blev der truffet afgørelse om rets- og budgetinstrumenterne i november 2002. Der kan årligt maksimalt stilles 1 mia. EUR til rådighed via EUSF.

For at få støtte fra Solidaritetsfonden skal et land, der rammes af en større katastrofe, fremlægge et nøjagtigt overslag over skaderne og opfylde særlige kriterier, der sikrer, at EU-midlerne anvendes til dækning af de mest påtrængende behov. En "større katastrofe" er en begivenhed, der forvolder skade, der vurderes til over 3 mia. EUR eller over 0,6 % af bruttonationalindkomsten i det berørte land. I undtagelsestilfælde og på særlige betingelser kan en region også få støtte fra fonden.

Yderligere oplysninger på følgende netsted:

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/solidar/solid_da.htm


Side Bar