Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

IP/04/291

Bruxelles, le 3 mars 2004

Bra europeiska järnvägar: Kommissionen föreslår att marknaden för internationell persontrafik på järnväg öppnas för konkurrens

Med det tredje järnvägspaket som presenteras idag föreslår kommissionen att man fortsätter reformen av järnvägssektorn genom att konkurrensutsätta den internationella passagerartrafiken i Europeiska unionen. Kommissionen vill därigenom bidra till en integrering av det europeiska järnvägsnätet och på det viset stimulera utvecklingen av ett transporsätt som nu behövs mer än någonsin. Kommissionen föreslår också att de internationella passagerarnas rättigheter skall förstärkas, att det införs ett system med intyg för lokförare och att godstrafiken på järnväg förbättras. "2010 kommer det europeiska järnvägsnätet med höghastighetståg att vara färdigt och med konkurrensens hjälp kan nya tjänster bli tillgängliga. Redan nu är de internationella järnvägstransporterna av passagerare pressade av flygföretagens lågprissatsningar, och de bör därför satsa på nya lösningar; nu är stunden inne för att släppa initiativet fritt", förklarade Loyola de Palacio, vice ordförande med ansvar för transporter. "Förslaget är ambitiöst och realistiskt, och med tidsgränsen 2010 får samtliga aktörer möjlighet att förbereda sig för en bestämd tidpunkt.

Kommissionen lägger fram en ny rad åtgärder som syftar till att gjuta nytt liv i järnvägssektorn, i enlighet med riktlinjerna i vitboken "Den gemensamma transportpolitiken fram till 2010: Vägval inför framtiden"(1).

Konkurrensutsättning

Det föreslås att järnvägsföretag med tillstånd och vederbörliga säkerhetsgodkännanden från och med den 1 januari 2010 skall få möjlighet att sköta internationella persontransporter i gemenskapen. Exempelvis kan befintliga företag som Thalys och Eurostar komma att få konkurrenter. Detta ytterligare steg i riktning mot en inre marknad för järnvägstransporterna tas samtidigt som de traditionella internationella järnvägstransporterna utsätts för en allt hårdare press från flygföretagen. Nya initiativ kan blåsa nytt liv i järnvägssektorn. För att skapa realistiska ekonomiska ramar för att utveckla dessa initiativ föreslås det att aktörerna skall ha möjlighet att hämta upp och lämna av passagerare vid vilken station som helst på en internationell sträcka, inklusive stationer som är belägna i samma medlemsstat. Detta har organiserats så att det skyddar den ekonomiska balansen i de offentliga kontrakt som kan komma att påverkas, samtidigt som man inte i alltför hög grad begränsar de nya internationella aktörernas rörelsefrihet.

I en opinionsundersökning som genomfördes 2003(2) i de femton medlemsstaterna höll 70 % av de tillfrågade med om påståendet "Konkurrens är det bästa sättet att öka järnvägstrafikens effektivitet, under förutsättning att säkerhetsnormerna respekteras". Europaparlamentet har vid upprepade tillfällen gett uttryck för samma inställning, bland annat vid omröstningarna om det första järnvägspaketet 1999 och det andra järnvägspaketet 2003. I oktober 2003 antog Europaparlamentet ett ändringsförslag i vilket man begärde att all persontrafik på järnväg, såväl nationell som internationell, skulle öppnas för konkurrens senast den 1 januari 2008(3). I sitt yttrande om dessa ändringsförslag(4) menade kommissionen att denna fråga skulle bli föremål för ett särskilt förslag som gjorde det möjligt att ta hänsyn till befintlig lagstiftning om offentliga tjänster, så att man undvek bristande överensstämmelse. Kommissionen lägger alltså idag fram ett särskilt förslag om att marknaden för persontrafik på järnvägar skall konkurrensutsättas, samtidigt som man föreslår åtgärder för att skydda passagerarnas rättigheter.

Utökade rättigheter för passagerare

Så som redan är fallet inom luftfarten, där passagerarnas rättigheter skyddas om de vägras ombordstigning eller om resan blir försenad, föreslår kommissionen att man inför ramar för att skydda passagerarnas rättigheter vid internationella transporter med järnväg. Det rör sig om ett förslag till förordning som innebär att det fastställs minimiregler för information till passagerarna före och under resan, bestämmelser för förseningar, behandling av klagomål och hjälp till personer med rörelsehinder. Denna förordning utgör en grund för arbetet med att uppmuntra till införandet av frivilliga och mer generösa avtal mellan järnvägssektorn och organisationer som företräder passagerarnas intressen.

Intyg för lokförare

Bland de åtgärder som läggs fram idag finns också ett utkast till direktiv om lokförarintyg. Förslaget har utarbetats i nära samarbete med järnvägssektorn och arbetsmarknadens parter och föreskriver ett system för att bättre fastställa kunskaper och ansvar för utbildning, bedömning och godkännande av kvalifikationerna hos lokförare och tågpersonal med ansvar för säkerheten. Lokförare skall ha ett personligt intyg som anger vilka kvalifikationer de har, och det intyget skall vara giltigt i hela gemenskapen. Intyget skall vidare kompletteras med ett intyg som utfärdas av järnvägsföretaget där det anges vilken särskild utbildning som har givits för den aktuella färdvägen, vilken utrustning som används och vilka operativa och säkerhetsmässiga regler som gäller i företaget.

Säkra godstransporter

När det gäller godstransporter har kommissionen lagt fram ett förslag till förordning om miniminormer i avtalen mellan järnvägsföretagen och deras uppdragsgivare, vilket redan nu betraktas som god affärssed i branschen. De närmare detaljerna i åtagandena när det gäller kvalitet får de avtalsslutande parterna själva fastställa, men den föreslagna texten är tänkt att garantera att kvalitetsfrågorna diskuteras systematiskt, och beaktas när man sluter avtal. Avsaknaden av kvalitetssäkring för godstrafiken, i synnerhet för internationella tjänster som involverar flera järnvägsföretag längs samma sträcka, har en negativ effekt på efterfrågan på dessa tjänster, och är fortfarande ett av de viktigaste skälen till att deras marknadsandel stadigt minskar. För närvarande står järnvägarna för mindre än 8 % av godstrafiken (jämfört med 40 % i USA).

På lång sikt kommer konkurrensen att tvinga fram en kvalitetsförbättring, men den faktiska konkurrensutsättningen av den europeiska marknaden för godstrafik går inte tillräckligt snabbt. De nya företagen företräder inte mer än mellan tre och fyra procent av marknaden, och i flera medlemsstater finns det ännu inga alls. Jämfört med 2002 minskade godstransporterna med järnväg(5) under 2003 i hälften av medlemsstaterna och minskade med 1 % i Europeiska unionen. Under de senaste tio åren har transportvolymen sammanlagt ökat med 30 % (38 % när det gäller vägtransporterna), samtidigt som järnvägstransporterna har stagnerat (3 %). Det bristande intresset för järnvägstransporterna beror först och främst på problem med tillförlitlighet och kvalitet.

Bakgrund

Dessa åtgärder kompletterar de befintliga ramar som upprättades genom direktiven från järnvägspaketet 2001 och de åtgärder i det andra järnvägspaketet som håller på att antas (direktiv om järnvägssäkerhet, upprättandet av en europeisk järnvägsbyrå, konkurrensutsättning av marknaden för godstransporter). Det första paketet möjliggjorde en reglerad konkurrensutsättning av marknaden för internationella godstransporter. Det har tillämpats sedan den 15 mars 2003. Det andra paketet är avsett att påskynda denna process och utvidga den till att också omfatta nationella godstransporter (cabotage). Vidare innebär det att säkerheten förbättras och tillåter en högre grad av driftskompatibilitet tack vare flera särskilda direktiv och inrättandet av den europeiska järnvägsbyrån för säkerhet och driftskompatibilitet, som kommer att ha sitt högkvarter i Valenciennes (Frankrike). Denna är för närvarande föremål för ett förlikningsförfarande mellan rådet och Europaparlamentet.

ANNEX

Regulation on International Rail Passengers' Rights and Obligations : main elements of the Commission proposal

Tabellerna I PDF och WORLD PROCESSED format

(1)KOM (2001) 370 av den 12.9.2001

(2) Eurobarometer 59.2, våren 2003.

(3) Europaparlamentets granskning av rådets gemensamma ståndpunkt om antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 91/440/EEG om utvecklingen av gemenskapens järnvägar som antogs den 23 oktober 2003 (8011/3/2003 - C5-0295/2003 - 2002/0025(COD))

(4) KOM(2003) 719 av den 26.11.2003

(5) I ton per kilometer.


Side Bar