Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

IP/04/291

Bryssel 3. maaliskuuta 2004

Laatua Euroopan rautatieliikenteeseen: Komissio ehdottaa, että kansainvälinen matkustajaliikenne avataan kilpailulle vuonna 2010

Tänään esittelemässään kolmannessa rautatiepaketissa komissio ehdottaa, että rautatiealan uudistamista jatketaan avaamalla kansainvälinen matkustajaliikenne kilpailulle Euroopan unionissa. Ehdotuksellaan komissio pyrkii saattamaan yhdennetyn eurooppalaisen rautatieliikennealueen perustamisen päätökseen ja edistämään siten tätä liikennemuotoa, jota tarvitaan enemmän kuin koskaan. Lisäksi komissio ehdottaa, että matkustajien oikeuksia vahvistetaan kansainvälisessä henkilöliikenteessä, veturinkuljettajien sertifiointia varten perustetaan erityinen järjestelmä ja rautateiden tavaraliikenteen laatua parannetaan. "Euroopan laajuiset suurnopeusverkot yhdistetään vuoteen 2010 mennessä, ja kilpailun pohjalta voi kehittyä uusia palveluja. Halpalentoyhtiöt aiheuttavat jo kilpailupaineita rautateiden kansainväliselle matkustajaliikenteelle: rautateiden on kehitettävä uusia toimintamalleja, ja tämä on epäilemättä oikea aika aloitteiden käynnistämiseen", totesi liikenneasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Loyola de Palacio. "Tämä ehdotus on kunnianhimoinen ja realistinen: olemme asettaneet määräajaksi vuoden 2010, jotta kaikilla toimijoilla olisi selvä aikaraja, johon mennessä ne voivat valmistautua muutoksiin."

Komissio on esittänyt uusia toimenpiteitä, joiden tavoitteena on elvyttää rautatiealaa valkoisessa kirjassa Eurooppalainen liikennepolitiikka vuoteen 2010: valintojen aika(1) esitettyjen suuntaviivojen mukaisesti.

Markkinoiden avaaminen

Komissio ehdottaa, että rautatieyritykset, joilla on toimilupa ja tarvittavat turvallisuustodistukset, voivat 1. tammikuuta 2010 alkaen harjoittaa yhteisössä kansainvälistä matkustajaliikennettä. Nykyiset palvelut, kuten Thalys ja Eurostar, voivat saada kilpailijoita. Tällä toimenpiteellä täydennetään rautatiepalvelujen sisämarkkinoiden perustamista aikana, jolloin tavanomaisiin kansainvälisiin rautatiepalveluihin kohdistuu yhä suurempia paineita halpalentoyhtiöiden taholta. Uusien kaupallisten aloitteiden salliminen voi antaa rautatiealalle uutta elinvoimaa. Jotta näitä liikennepalveluja voitaisiin kehittää taloudellisesti realistisissa puitteissa, komissio ehdottaa, että rautatieyritykset voivat ottaa ja jättää matkustajia kansainvälisellä reitillä millä tahansa asemalla, myös samassa jäsenvaltiossa sijaitsevilla asemilla. Jotta tämä ei vaikuttaisi julkisia palveluhankintoja koskeviin sopimuksiin, ehdotus on muotoiltu siten, että sillä turvataan näiden sopimusten taloudellinen tasapaino rajoittamatta kuitenkaan kohtuuttomasti uusien kansainvälisten liikenteenharjoittajien toimintaedellytyksiä.

Vuonna 2003 viidessätoista jäsenvaltiossa suoritettu kysely(2) osoitti, että 70 prosenttia haastatelluista henkilöistä hyväksyi seuraavan väittämän: "Jos turvallisuusvaatimuksia noudatetaan, kilpailu on paras keino parantaa rautatieliikenteen tehokkuutta." Euroopan parlamenttikin on useaan otteeseen tukenut tällaista lähestymistapaa muun muassa äänestäessään ensimmäisestä rautatiepaketista vuonna 1999 ja toisesta rautatiepaketista vuonna 2003. Lokakuussa 2003 parlamentti hyväksyi tarkistuksen, jonka mukaan kaikki rautateiden matkustajaliikennepalvelut sekä kansalliset että kansainväliset on avattava kilpailulle 1. tammikuuta 2008(3). Näistä tarkistuksista antamassaan lausunnossa(4) komissio totesi, että tätä kysymystä olisi käsiteltävä erillisessä ehdotuksessa, jossa voidaan ottaa huomioon julkisia palveluhankintoja koskevista sopimuksista annettu lainsäädäntö ja välttää siten epäjohdonmukaisuudet. Komissio antaakin tänään matkustajaliikennemarkkinoiden avaamisesta erillisen ehdotuksen, johon liittyy myös matkustajien oikeuksien turvaamista koskevia toimenpiteitä.

Enemmän oikeuksia matkustajille

Ilmailualalla on jo annettu säännökset, joilla turvataan matkustajien oikeudet lennolle pääsyn epäämisen ja lennon viivästymisen yhteydessä. Komissio ehdottaa vastaavia sääntelypuitteita, joilla turvataan matkustajien oikeudet rautateiden kansainvälisessä henkilöliikenteessä. Kyseessä on asetusehdotus, jossa esitetään vähimmäisvaatimukset matkustajalle ennen matkaa, sen aikana ja sen jälkeen annettavista tiedoista sekä junan myöhästymistä, valitusten käsittelyä ja liikuntarajoitteisten henkilöiden auttamista koskevat säännöt. Asetus muodostaa perustan, jolta voidaan toteuttaa suotuisampia toimenpiteitä rautatiealan ja matkustajia edustavien järjestöjen vapaaehtoisten sopimusten pohjalta.

Veturinkuljettajien sertifiointi

Tänään esiteltyihin toimenpiteisiin kuuluu myös veturinkuljettajien sertifiointia koskeva direktiiviehdotus. Ehdotus, joka on laadittu tiiviissä yhteistyössä rautatiealan ja työmarkkinaosapuolten kanssa, käsittelee menettelyä, joka antaa entistä paremmat mahdollisuudet määritellä junankuljettajien ja muun turvallisuustehtävissä toimivan junahenkilöstön koulutukseen ja pätevyyden arviointiin ja tunnustamiseen liittyvä kelpoisuus ja vastuualueet. Junankuljettajalla on oltava lupakirja, joka osoittaa hänen yleisen pätevyytensä ja on voimassa koko yhteisön alueella. Lupakirjaa on täydennettävä rautatieyrityksen myöntämällä lisätodistuksella, jossa ilmoitetaan, mitä erityiskoulutusta on annettu liikennöityä reittiä, käytettyä kalustoa ja yrityksen omia toiminta- ja turvallisuusmenettelyjä varten.

Korkeatasoinen rautateiden tavaraliikenne

Komissio on esittänyt tavaraliikennettä koskevan asetusehdotuksen, jonka tavoitteena on, että rautatieyritysten ja niiden asiakkaiden välisiin sopimuksiin sisällytetään laatua koskevat vähimmäisvaatimukset, mitä pidetään jo hyvänä käytäntönä tällä alalla. Sopimuspuolet voisivat itse päättää laatua koskevien sitoumusten tarkasta sisällöstä, mutta ehdotetulla asetuksella pyritään siihen, että laatutekijöistä keskustellaan järjestelmällisesti ja ne otetaan sopimuksissa huomioon. Tavaraliikennepalvelujen puutteellinen laatu erityisesti kansainvälisessä liikenteessä, jossa yhteen kuljetukseen osallistuu useita rautatieyrityksiä, vaikuttaa kielteisesti rautatiepalvelujen kysyntään ja on edelleenkin yksin suurimmista syistä rautatieliikenteen markkinaosuuden jatkuvaan pienenemiseen. Nykyään sen markkinaosuus on alle 8 prosenttia (Yhdysvalloissa sen sijaan 40 prosenttia).

Kilpailu pakottaa pitkällä aikavälillä parantamaan palvelujen laatua, mutta eurooppalaisten rautateiden tavaraliikennemarkkinoiden avaaminen ei edisty riittävän nopeasti. Uusilla tulokkailla on ainoastaan 34 prosentin osuus näistä markkinoista, ja monissa jäsenvaltioissa uusia tulokkaita ei ole lainkaan. Rautateitse kuljetettujen tavaroiden määrä(5) väheni vuonna 2003 vuoteen 2002 verrattuna puolessa kaikista jäsenvaltioista ja yhden prosentin koko Euroopan unionissa. Vaikka kuljetettujen tavaroiden määrä on kasvanut kymmenen viime vuoden aikana 30 prosenttia (38 prosenttia maantieliikenteessä), rautatiekuljetusten kasvu on ollut hyvin vaatimatonta (3 prosenttia). Rautatiekuljetusten epäsuosio johtuu ennen kaikkea kuljetusten luotettavuuteen ja laatuun liittyvistä ongelmista.

Taustaa

Näillä toimenpiteillä täydennetään nykyisiä sääntelypuitteita, jotka on luotu vuonna 2001 annetun ensimmäisen rautatiepaketin direktiiveillä ja toisen rautatiepaketin toimenpiteillä, joiden hyväksyminen on loppusuoralla (rautateiden turvallisuutta, Euroopan rautatieviraston perustamista ja tavaraliikennemarkkinoiden avaamista koskevat direktiivit). Ensimmäinen rautatiepaketti mahdollisti kansainvälisen tavaraliikenteen säännellyn avaamisen kilpailulle. Sitä on sovellettu 15. maaliskuuta 2003 alkaen. Toisen rautatiepaketin tavoitteena on nopeuttaa tätä avaamista ja laajentaa sitä kansallisille tavaraliikennemarkkinoille (kabotaasi). Lisäksi sillä lisätään rautateiden turvallisuutta ja yhteentoimivuutta, mikä mahdollistetaan useilla erityisdirektiiveillä sekä rautateiden turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta vastaavan Euroopan rautatieviraston perustamisella (virasto sijoitetaan Valenciennes'iin Ranskaan). Toista rautatiepakettia käsitellään parhaillaan neuvoston ja Euroopan parlamentin välisessä sovittelumenettelyssä.

ANNEX

Regulation on International Rail Passengers' Rights and Obligations : main elements of the Commission proposal

Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa

(1)KOM(2001) 370, 12.9.2001.

(2) Keväällä 2003 tehty Eurobarometri 59.2.

(3) Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma, annettu 23 päivänä lokakuuta 2003, neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi yhteisön rautateiden kehittämisestä annetun neuvoston direktiivin 91/440/ETY muuttamisesta (8011/3/2003 C5-0295/2003 2002/0025(COD)).

(4) KOM(2003) 719, 26.11.2003.

(5) Tonnikilometreinä laskettuna.


Side Bar