Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

IP/04/291

Bruxelles, den 3. marts 2004

Europæisk togtrafik af høj kvalitet: Kommissionen foreslår at markedet for international personbefordring liberaliseres i 2010

Med den "tredje jernbanepakke", som forelægges i dag, foreslår Kommissionen at reformen af jernbanesektoren føres videre ved at international personbefordring i EU åbnes for konkurrence. Dermed skal det sidste skridt tages for at integrere de europæiske jernbaner og således skabe fornyet dynamik i en transportform som der er mere brug for end nogensinde før. Kommissionen foreslår også at man giver passagerer i international trafik flere rettigheder, at der tilrettelægges et system for certificering af lokomotivførere, og at kvaliteten højnes i banegodstrafikken. Loyola de Palacio, næstformand for Kommissionen, udtaler: "I 2010 vil det transeuropæiske net for højhastighedstog være knyttet sammen til en helhed, og dermed kan nye transportydelser udvikles på grundlag af konkurrence. I banernes internationale persontransport kan presset fra lavprisflyselskaberne allerede mærkes. Banerne er nødt til at finde frem til nye modeller at fungere efter, og der er ingen tvivl om at tiden er inde til at frisætte initiativerne. Vores forslag er både ambitiøst og realistisk. Med 2010 som skæringsdato får alle operatører klar besked om hvornår de skal være forberedt."

Kommissionen har fremlagt endnu en serie foranstaltninger der skal sætte nyt liv i jernbanerne. De følger retningslinjerne fra hvidbogen "Den europæiske transportpolitik frem til 2010 De svære valg"(1).

Liberalisering af markedet

Forslaget går ud på at jernbanevirksomheder der har licens og er i besiddelse af de nødvendige sikkerhedscertifikater, kan levere internationale transportydelser i EU fra og med 1. januar 2010. Det vil f.eks. sige at de nuværende Thalys- og Eurostar-tog kan blive udsat for konkurrence. Den nye fase i etableringen af et indre marked for jernbaneydelser kommer på et tidspunkt hvor de traditionelle internationale baneforbindelser er kommet under stigende pres fra lavprisselskaber i flybranchen. Men ved at lade nye forretningsinitiativer komme til skulle det være muligt at sætte gang i sektoren igen. For at tilvejebringe realistiske økonomiske vilkår for sådanne nye togforbindelser foreslås det at det bliver muligt at lade passagerer stå af og på hele vejen langs den internationale strækning, også mellem to banegårde i samme medlemsstat. På den måde tages der passende hensyn til den økonomiske balance i de kontrakter om offentlig service der kunne tænkes at blive berørt, uden at give nye internationale operatører unødigt vanskelige driftsvilkår.

Af en undersøgelse(2) der blev foretaget i 2003 i de 15 medlemsstater, fremgår det at 70% af de adspurgte var enige i denne påstand: "Hvis sikkerhedsnormerne overholdes, er konkurrence den bedste måde at øge jernbanernes effektivitet på." Denne indfaldsvinkel har også Europa-Parlamentet anlagt ved flere lejligheder, bl.a. da det i 1999 stemte om den første jernbanepakke og i 2003 om den anden. I oktober 2003 stemte Europa-Parlamentet for et ændringsforslag der krævede at alle jernbanernes personbefordringsydelser, både indenlandske og internationale, blev åbnet for konkurrence per 1. januar 2008(3). I sin udtalelse om disse ændringsforslag(4) anførte Kommissionen at spørgsmålet burde behandles i et særskilt forslag, hvad der ville gøre det muligt at tage hensyn til den eksisterende lovgivning om kontrakter om offentlig service og dermed undgå usammenhængende regler. Kommissionen fremlægger således hermed et særligt forslag om åbning af markedet for personbefordring for konkurrence, ledsaget af foranstaltninger som skal beskytte passagerernes rettigheder.

Flere rettigheder til passagererne

Ligesom i luftfarten, hvor der er indført regler om beskyttelse af passagerernes rettigheder når de afvises ved ombordstigning, og når flyene forsinkes, foreslår Kommissionen at der lægges en ramme for beskyttelse af jernbanepassagerernes rettigheder i international trafik. Der er tale om et forordningsforslag med mindstekrav til information af passagerer før og under en rejse, om regler ved forsinkelser, om behandling af klager og om bistand til bevægelseshæmmede. Forordningen udgør et basisniveau, som branchen vil blive opfordret til at forbedre med gunstigere foranstaltninger i frivillige aftaler med passagerorganisationer.

Certificering af lokomotivførere

Et af elementerne i dagens pakke er et direktivforslag om certificering af lokomotivførere. Det er udarbejdet i tæt samarbejde med branchen og arbejdsmarkedets parter og indeholder en mekanisme der gør det muligt at forbedre definitionen af kompetencer og ansvarsområder hvad angår uddannelse, bedømmelse og anerkendelse af kvalifikationerne hos lokoførere og andet togpersonale der udfører sikkerhedsrelaterede opgaver. En lokofører skal have sit eget kvalifikationsbevis, som attesterer hans generelle kompetence og er gyldigt i hele EU. Foruden denne attestering skal jernbanevirksomheden udstede en attest på at lokoføreren har gennemført en særlig uddannelse vedrørende den kørte strækning, det benyttede materiel og virksomhedens egne drifts- og sikkerhedsprocedurer.

Banegodstrafik af høj kvalitet

For varetransporten har Kommissionen stillet forslag om en forordning med det formål at indføre mindstekrav til ydelseskvaliteten i kontrakter mellem jernbanevirksomheder og deres kunder, hvad der allerede betragtes som god praksis i sektoren. Det nærmere indhold af kvalitetsforpligtelserne overlades til aftaleparterne, men forslaget lægger op til at kvalitetselementerne drøftes systematisk og tages med i kontrakterne. Den lave kvalitet i banegodstrafikken, især i international trafik hvor flere banevirksomheder er involveret på samme strækning, gør jernbanetrafikken utiltrækkende og er endnu i dag en af de væsentlige årsager til at banernes markedsandel bliver ved med at falde så den i dag ligger under 8% (i USA er den 40%).

På længere sigt vil konkurrencen give et stærkt pres for at forbedre kvaliteten, men den reelle åbning af det europæiske marked for banegods går for langsomt. De nye aktører har kun 3-4% af markedet, og i flere medlemsstater er der stadig ingen. I forhold til 2002 er banegodsmængden i 2003 faldet i halvdelen af medlemsstaterne, og i EU som helhed har tilbagegangen været 1%. I de sidste ti år er transportmængden vokset med 30% (38% i vejtransporten), men banetransporten er stagneret (3%). Og uviljen mod jernbanetransport skyldes først og fremmest problemer med pålidelighed og kvalitet.

Baggrund

De nye tiltag skal ses som et supplement til den eksisterende regelramme, der består af direktiverne i den første jernbanepakke, der blev vedtaget i 2001, og foranstaltningerne i den anden pakke, som er ved at blive vedtaget (direktiv om jernbanesikkerhed, jernbaneagentur og åbning af banegodstrafikken for konkurrence). Den første pakke muliggjorde en reguleret liberalisering af den internationale godstrafik. Den har fundet anvendelse siden 15. marts 2003. Den anden pakke har til formål at fremskynde denne åbning og udvide den til at gælde indenlandsk godstransport (cabotagetransport). Derudover sker der en styrkelse af sikkerheden og interoperabiliteten i kraft af en række særdirektiver og ved etableringen af et europæisk jernbaneagentur for sikkerhed og interoperabilitet på jernbanenettet det placeres i Valenciennes (Frankrig). Forslagene er for tiden til mægling mellem Rådet og Europa-Parlamentet.

ANNEX

Regulation on International Rail Passengers' Rights and Obligations : main elements of the Commission proposal

Tabeller I PDF og WORD PROCESSED format

(1)KOM(2001)370 af 12.9.2001.

(2) Eurobarometer 59.2 udført i foråret 2003.

(3) Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 91/440/EØF om udvikling af Fællesskabets jernbaner (8011/3/2003 - C5-0295/2003 - 2002/0025(COD))

(4) COM(2003) 719 du 26.11.2003


Side Bar