Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/04/1346

Brussel, 8 november 2004

Veiligheid voorop bij het verlenen van vergunningen voor toevoegingsmiddelen in diervoeding

Op 9 november zal in Geel (België) het Communautair Referentielaboratorium (CRL) voor de verlening van vergunningen voor toevoegingsmiddelen in diervoeding plechtig in gebruik worden genomen. Toevoegingsmiddelen in diervoeding hebben tot doel de productiviteit of de gezondheid van de dieren te verbeteren. Alle toevoegingsmiddelen in diervoeding moeten worden onderworpen aan een veiligheidsbeoordeling door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voordat een vergunning voor het gebruik ervan kan worden verleend. De analysemethoden die worden voorgesteld om de aanwezigheid van toevoegingsmiddelen in diervoeding op te sporen, zullen door het CRL worden geëvalueerd. Het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek van de Europese Commissie had tot taak gekregen het CRL voor toevoegingsmiddelen in diervoeding op te zetten. Het heeft dit CRL ondergebracht in het in Geel gevestigde Instituut voor referentiematerialen en -metingen (IRMM)[1].

“De gezondheid van mens en dier is voor ons allen een belangrijk punt van zorg. Voor de nieuwe, verbeterde vergunningsprocedure voor toevoegingsmiddelen in diervoeding zijn deskundigheid en onderzoekscapaciteit van topniveau nodig. Ik ben ervan overtuigd dat het IRMM al het nodige in huis heeft om zijn taken op dit gebied te vervullen.”, aldus Onderzoekscommissaris Louis Michel.

David Byrne, commissaris voor Gezondheid en Consumentenbescherming, merkte het volgende op: “Aanscherping van de regels over de veiligheid van diervoeders was een van de hoekstenen van de geïntegreerde aanpak die de EU de afgelopen jaren op de voedingsketen heeft toegepast. Om het vertrouwen van de consument te behouden moeten wij er nu voor zorgen dat die regels strikt worden nageleefd.”.

Waarom worden toevoegingsmiddelen gebruikt in de diervoeding?

Van oudsher worden in de veehouderij producten zoals ruwvoeders en granen gebruikt. Voor de moderne landbouw zijn daarnaast ook mengvoeders ontwikkeld die bestaan uit zeer uiteenlopende voedermiddelen zoals granen en bijproducten van de levensmiddelenindustrie, gecombineerd met toevoegingsmiddelen. Deze laatste worden gebruikt om de productiviteit of de gezondheid van de dieren te verbeteren. Het gaat bijvoorbeeld om nutritionele toevoegingsmiddelen zoals vitaminen en mineralen, om sensoriële toevoegingsmiddelen of om technologische toevoegingsmiddelen zoals conserveermiddelen en emulgatoren. Tot nu toe zijn op grond van de regelgeving van de EU vergunningen voor gebruik als toevoegingsmiddel in diervoeding verleend voor circa 700 stoffen en preparaten.

Een veiligheidsbeoordeling is nodig voordat een vergunning wordt verleend

Voordat een toevoegingsmiddel voor diervoeding in de handel mag worden gebracht, moet de belanghebbende een vergunning aanvragen, waarbij hij gegevens moet verstrekken waaruit blijkt dat het toevoegingsmiddel geen nadelige gevolgen voor de gezondheid van mens en dier of voor het milieu zal hebben. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid verricht de wetenschappelijke veiligheidsbeoordeling, terwijl het CRL de analysemethoden evalueert die worden voorgesteld om te bepalen of het toevoegingsmiddel in diervoeding aanwezig is en of levensmiddelen residuen ervan bevatten.

Methoden voor de analyse van residuen in levensmiddelen zijn erg belangrijk wanneer in de vergunning maximumresidugehalten voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong zijn vastgesteld. Het CRL zal ook referentiemonsters van alle vergunde toevoegingsmiddelen bewaren en de daarbij behorende taken verrichten. Het CRL zal worden bijgestaan door een consortium van laboratoria uit de lidstaten van de EU.

De oprichting van het Communautair Referentielaboratorium maakt deel uit van de bij Verordening (EG) nr. 1831/2003 doorgevoerde modernisering van de regeling voor het verlenen van vergunningen voor het gebruik van toevoegingsmiddelen in diervoeding. In oktober 2004 wordt deze verordening volledig van toepassing. In 2004 zijn bij de Commissie circa 90 aanvragen om vergunningen voor het gebruik van toevoegingsmiddelen in diervoeding ingediend.

Journalisten zijn welkom bij de plechtige ingebruikneming

Op 9 november wordt het CRL plechtig in gebruik genomen. De plechtigheid begint om 10.00 uur. Het betrokken programma is opgenomen in een bijlage.

ANNEX

Inauguration of the Community Reference Laboratory
for Feed Additives Authorisation
Tuesday, 9th November 2004
at
DG JOINT RESEARCH CENTRE
Institute for Reference Materials and Measurements

Geel

Chairman: A. Herrero, Director of IRMM
09h30 Arrival at IRMM.

10h00 Welcome address by R. Schenkel, JRC Acting Director General, BE.

10h15 “The collaboration between the Health and Consumer Protection DG and the DG-JRC”, P. Testori-Coggi, Director Food Safety, Health and Consumer Protection Directorate General, BE.

10h30 “The establishment of the CRL on Feed additives within the framework of the new Regulation on feed additives”, W. Penning, Head of Unit Animal Nutrition, Health and Consumer Protection Directorate General, BE.

10h40 “Member States views on the new authorization procedure laid down in Regulation 1831/2003”. G. Lunn, Head of Department Feedingstuffs and Fertilizers, Danish Plant Directorate, DK.

10h50 Coffee break

11h10 “Activities of the IRMM on food and feed safety”. E. Anklam, Head of Food Safety and Quality Unit, JRC-IRMM, BE.

11h20 “The CRL for feed additives authorisation and the feed network”. C. von Holst, CRL Operating Manager, Food Safety and Quality Unit, JRC-IRMM, BE.

11h30 “The role of EFSA and the collaboration with CRL in the assessment of feed additives under the new Regulation 1831/2003”, L. Vahteristo, Scientific Coordinator of the FEEDAP Panel, European Food Safety Authority, BE.

11h40 “The setting up of the CRL for GMOs under Regulation 1829/2003 on Genetically modified feed and food”, G. van den Eede, Head of Biotechnology and GMO’s Unit, JRC-IHCP, IT.

11h50 “Bridging the Commission and regulatory residue testing laboratories. A decade of CRLs experience”, Rainer Stephany, Project leader, Laboratory for Residue Analysis (CRL-ARO), NL.

12h00 “The point of view of the feed additive industry regarding the new system of evaluation of feed additives”, D. Jans, FEFANA Secretary General, BE.

12h10 “Expectation of the European compound feed industry with regards to the setting up of the CRL”, A. Döring, General Secretary FEFAC, BE.

12h20 Inauguration of the new Community Reference Laboratory for Feed Additives Authorisation. L. Arts, representing the Netherlands EU Presidency, will present a plaque marking the inauguration of the CRL to A. Herrero (JRC).

12h30 Lunch

14h15 Visit to IRMM, selected facilities: 4 groups of 15-20 people, 4 rotations

Group A - Food Safety and Quality (FSQ) laboratories, main building.

Group B - FSQ and CRL laboratories, chemistry building.

Group C - CRL facilities, chemistry building.

Group D - Reference Materials Unit.

16h00 End of the CRL inauguration event and departure to Brussels


[1] Het IRMM is een van de zeven instituten van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek van de Europese Commissie. Het IRMM heeft tot taak te werken aan een betrouwbaar gemeenschappelijk Europees metingssysteem ter ondersteuning van de beleidsmaatregelen van de EU. Hoofddoel van het IRMM is metingen betrouwbaarder te maken door de ontwikkeling, productie en verspreiding van internationaal erkende instrumenten voor kwaliteitsborging, waaronder referentiematerialen, gevalideerde methoden en referentiemetingen, en voorts door de onderlinge vergelijking van laboratoria en door het geven van opleidingen.


Side Bar