Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

IP/04/1254

Bryssel den 20 oktober 2004

Kommissionen ingriper mot diskriminering av tyska tjänsteleverantörer som förbereder post

Europeiska kommissionen har förklarat att vissa bestämmelser i Tysklands postförfattning strider mot gemenskapsrätten. Dessa hindrar affärsdrivande företag som förbereder post från att få rabatter genom att lämna in försorterade brev till Deutsche Post AG:s (DPAG) sorteringscentraler. Med de aktuella bestämmelserna har DPAG diskriminerat företag som förbereder post: medan stora avsändare får rabatter genom att lämna in förberedda försändelser direkt till sorteringscentralerna, nekas affärsdrivande företag rabatter för förberedda försändelser.

Mario Monti, kommissionsledamot med ansvar för konkurrensfrågor, ger följande kommentar till beslutet: ”Den tyska postlagen gör att Deutsche Post missbrukar sin dominerande ställning och begränsar i hög grad konkurrensen från affärsdrivande operatörer. Kommissionens åtgärd kommer att ge företag som förbereder post samma konkurrensvillkor. Erfarenheterna från länder där en stor del av företagens posthantering har lagts ut visar att den totala volymen för brev och direktreklam har ökat vilket har gynnat samtliga operatörer.”

Mot bakgrund av klagomål från BdKEP, en tysk sammanslutning av postentreprenörer, beslöt kommissionen i dag att den tyska postlagen strider mot Europeiska Unionens konkurrensregler. Orsaken är att den tillåter Deutsche Post AG, Tysklands tidigare helt dominerande postoperatör, att bevilja avsändare kvantitetsrabatter för postsändningar när de lämnar in förberedda sändningar direkt till sorteringscentraler, medan sådana rabatter nekas affärsdrivande företag som förbereder post[1] för andras räkning.

Deutsche Post har monopol på befordran av brev upp till 100 gram (det så kallade monopoliserade området). Till postdirektivets monopoliserade område hör inte förberedandet av post, inte heller försortering av post och transport från avsändarens lokaler till en viss punkt i den tidigare helt dominerande postoperatörens postnät.

Beslutet har fattats enligt artikel 86.3 i EG-fördraget som förbjuder medlemsstater att vidta eller bibehålla någon åtgärd som tillåter eller uppmuntrar offentliga företag att bryta mot EU-regler, inklusive de regler som förbjuder avtal som begränsar handeln och missbruk av dominerande ställning (artiklarna 81 och 82).

Kommissionen konstaterar att den tyska regeringen inte har kunnat visa att de diskriminerande taxorna är förenliga med artikel 86.2. Den påminner om att enligt 1998 års meddelande om tillämpningen av konkurrensreglerna inom postsektorn skall mellanhänder fritt kunna välja bland det allmänna postnätets tillgängliga inlämningsställen.

Tyskland erkänner överträdelsen men har hittills vägrat att ändra lagstiftningen på ett tillfredsställande sätt. Landet har nu två månader på sig att underrätta kommissionen om vilka åtgärder som har vidtagits för att följa EU-lagstiftningen.

Detta är andra gången som kommissionen fattar ett beslut på området förberedande av post. I ärendet SNELDP från 2001 riktade kommissionen ett beslut enligt artikel 86 till Frankrike, där sändningar och tillgång till senare led redan är ett faktum. Den drog då också slutsatsen att den då gällande lagstiftningen var otillräcklig för att granska intressekonflikten mellan La Poste och privata företag som förbereder post.


[1] Förberedande av post omfattar förberedande av försändelser, insamling, placering i behållare, sortering på adress och befordran till offentliga inlämningsställen.


Side Bar