Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL FI

IP/04/1210

Bryssel den 13 oktober 2004

Offentlig upphandling: kommissionen granskar diskriminerande specifikationer i upphandlingen av datorer i fyra medlemsstater

Europeiska kommissionen har beslutat att formellt begära att Frankrike, Nederländerna, Finland och Sverige ska lämna besked om vissa anbudsinfordringar gällande datautrustning, vilka myndigheterna i dessa länder har offentliggjort. Kommissionen frågar sig om kraven på tillhandahållande av mikroprocessorer av märket Intel och mikroprocessorer med en särskild klockfrekvens är förenliga med direktiven om offentlig upphandling. Att nämna ett särskilt märke innebär enligt kommissionen en överträdelse av direktiv 93/36/EEG om samordning av förfarandet vid offentlig upphandling av varor. Att hänvisa till endast en klockfrekvens, vilket inte är tillräckligt för att bedöma en dators prestanda, strider mot artikel 28 i EG-fördraget, som förbjuder alla hinder i handeln mellan medlemsstaterna. Kommissionen framför sin begäran i formella underrättelser, det första steget i överträdelseförfarandet i artikel 226 i EG-fördraget. De berörda medlemsstaterna har möjlighet att svara inom två månader. Om kommissionen inte är nöjd med svaren och konstaterar att det faktiskt är fråga om en överträdelse av EU:s lagstiftning, kan den formellt begära att de berörda medlemsstaterna rättar till felaktigheterna i tilldelningen av dessa kontrakt. Om ingen rättelse sker kan kommissionen föra ärendet vidare till EG-domstolen.

Kommissionen har beslutat att sända en formell underrättelse till Frankrike, Finland, Nederländerna och Sverige, eftersom det finns anledning att tro att myndigheterna i dessa länder på ett diskriminerande sätt beskriver de tekniska egenskaperna hos de datorer som de vill köpa. Tre typfall kan urskiljas bland de berörda anbudsinfordringarna: begäran att leverera mikroprocessorer antingen av märket Intel eller av märket Intel ”eller motsvarande” eller också mikroprocessorer med en bestämd klockfrekvens. Enligt EU:s lagstiftning för offentlig upphandling får ett särskilt märke nämnas bara om det annars skulle vara omöjligt att beskriva produkten tillräckligt exakt och begripligt. Det finns emellertid sätt att beskriva mikroprocessorerna och främst deras önskvärda prestanda, t.ex. olika former av ”benchmarks”. Att bara nämna en klockfrekvens är inte tillräckligt för att kunna bedöma en dators prestanda.

Frankrike

Ett dussintal anbudsinfordringar från lokala myndigheter och offentliga inrättningar, som gäller leverans av datautrustning, innehåller krav om leverans av mikrodatorer, servrar och arbetsstationer som är utrustade med antingen mikroprocessorer av märket Intel (eller motsvarande) eller mikroprocessorer med en klockfrekvens över ett minimivärde (vilket skulle gynna Intel).

Nederländerna

En anbudsinfordran gällande datorer, notebooks och monitorer, inkl. tillhandahållande av dithörande tjänster, har lämnats av Amsterdams kommun. En anbudsinfordran gällande hårdvara till datorer, inkl. tillhandahållande av dithörande tjänster, har lämnats av IGEA-gruppen (som består av flera upphandlande myndigheter). Båda anbudsinfordringarna innehåller krav om mikroprocessorer av märket Intel eller motsvarande. Anbudsinfordran från Amsterdams kommun innehåller dessutom krav om en mikroprocessor med en särskild klockfrekvens.

Finland

Universiteten i Jyväskylä och Tammerfors samt Tekniska högskolan i Häme har lämnat tre separata anbudsinfordringar för leverans av datorer. Var och en av dem innehåller tekniska specifikationer, enligt vilka datorerna måste utrustas med mikroprocessorer av märket Intel (eller motsvarande).

Sverige

Filipstads kommun och Chalmers tekniska högskola har offentliggjort två separata anbudsinfordringar gällande leverans av datorer. I båda fallen innehåller de tekniska specifikationerna krav om att den levererade materielen ska vara utrustad med mikroprocessorer av märket Intel Pentium. Rikspolisstyrelsen har offentliggjort en anbudsinfordran gällande leverans av bärbara datorer och i de tekniska specifikationerna angett att dessa ska vara utrustade med mikroprocessorer av märket Intel Centrino eller motsvarande. Region Uppsala har offentliggjort en anbudsinfordran gällande leverans av datorer och angett att dessa ska vara utrustade med mikroprocessorer med en bestämd klockfrekvens.

I början av året sände kommissionen formella underrättelser i liknande fall till Italien och Tyskland.


Side Bar