Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV FI

IP/04/1210

Brussel, 13 oktober 2004

Overheidsopdrachten: de Commissie onderzoekt discriminerende specificaties in opdrachten voor de levering van computers in vier lidstaten

De Europese Commissie heeft besloten Frankrijk, Nederland, Finland en Zweden officieel opheldering te vragen over bepaalde overheidsopdrachten voor de levering van gegevensverwerkende apparatuur. Zij vraagt zich af of eisen dat microprocessoren van het merk Intel of microprocessoren met een specifieke kloksnelheid worden geleverd, wel in overeenstemming zijn met de richtlijnen inzake overheidsopdrachten. Verwijzingen naar een specifiek merk vormen volgens de Commissie een schending van Richtlijn 93/36/EEG inzake overheidsopdrachten voor leveringen, terwijl het uitsluitend verwijzen naar de kloksnelheid, een criterium dat niet volstaat voor een evaluatie van de prestatie van een computer, haars inziens in strijd is met artikel 28 van het EG-Verdrag, waarbij alle belemmeringen voor het intracommunautaire handelsverkeer worden verboden. De Commissie doet haar verzoeken in de vorm van een aanmaningsbrief, de eerste fase van de inbreukprocedure van artikel 226 van het EG-Verdrag. De betrokken lidstaten hebben nu twee maanden tijd om te antwoorden. Indien de Commissie hun antwoorden niet bevredigend acht en vaststelt dat er daadwerkelijk sprake is van een inbreuk op de Europese wetgeving, kan zij deze lidstaten officieel vragen de onregelmatigheden bij de toekenning van deze opdrachten te verhelpen. Indien de gewraakte praktijk niet wordt rechtgezet, kan de Commissie de zaak aanhangig maken bij het Hof van Justitie.

De Commissie heeft besloten aanmaningsbrieven naar Frankrijk, Finland, Nederland en Zweden te sturen omdat zij reden heeft aan te nemen dat de autoriteiten van deze landen de technische kenmerken van de computers die zij willen kopen op discriminerende wijze omschrijven. Bij de desbetreffende aanbestedingen kunnen drie gevallen worden onderscheiden: de eis dat microprocessoren worden geleverd van het merk "Intel" of van het merk "Intel of gelijkwaardig", of dat deze microprocessoren een specifieke kloksnelheid ("clock rate") hebben. Volgens het Europese recht inzake overheidsopdrachten mag alleen een specifiek merk worden vermeld indien het onmogelijk is het product voldoende nauwkeurig en begrijpelijk te omschrijven. Er zijn echter wel andere middelen om microprocessoren en vooral de verlangde prestaties ervan te omschrijven, bijvoorbeeld aan de hand van diverse "benchmarks". Alleen het vermelden van de kloksnelheid is onvoldoende om de prestaties van een computer te kunnen beoordelen.

Frankrijk

In Frankrijk zijn door plaatselijke autoriteiten en overheidsinstellingen een twaalftal aanbestedingen uitgeschreven voor de levering van microcomputers, servers of werkstations met hetzij microprocessoren van het merk Intel (of gelijkwaardig), hetzij microprocessoren met een minimale kloksnelheid (waardoor Intel wordt begunstigd).

Nederland

De gemeente Amsterdam heeft een opdracht uitgeschreven voor de levering van computers, notebooks en monitors, en voor het verrichten van diensten in verband daarmee, en IGEA (Initiatief Groep Europees Aanbesteden) een opdracht voor de levering van computerhardware en ook voor het verrichten van diensten in verband daarmee. In beide gevallen wordt de levering van microprocessoren van het merk Intel of gelijkwaardig verlangd. In het geval van Amsterdam wordt ook een microprocessor met een specifieke kloksnelheid gevraagd.

Finland

De universiteiten van Jyväskylä en Tampere en de polytechnische universiteit van Häme hebben elk een aanbesteding voor de levering van computers gepubliceerd. Ze bevatten alle drie een technische specificatie op grond waarvan de computers moeten zijn uitgerust met een microprocessor van Intel (of gelijkwaardig).

Zweden

De gemeente Filipstad en de technische universiteit van Chalmers hebben elk een aanbesteding voor de levering van computers gepubliceerd. In beide gevallen verlangen de technische specificaties dat het geleverde materiaal Pentium-microprocessoren van het merk Intel bevat. De rijkspolitie (Rikspolisstyrelsen) heeft in de technische specificaties bij een aanbesteding voor de levering van draagbare computers aangegeven dat deze moeten zijn uitgerust met een Centrino-microprocessor van het merk Intel of een gelijkwaardige microprocessor. En de regio Uppsala heeft in een aanbesteding voor de levering van computers aangegeven dat deze moeten zijn uitgerust met een microprocessor met een bepaalde kloksnelheid.

Begin dit jaar heeft de Commissie in soortgelijke gevallen nog aanmaningsbrieven gestuurd naar Italië en Duitsland.


Side Bar