Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/04/1191

Bryssel den 6 October 2004

USA och Boeing: EU drar USA inför WTO över subventioner till Boeing

Europeiska unionen har idag begärt att samråd ska hållas med Förenta staterna inom ramen för Världshandelsorganisationen (WTO) med anledning av påståenden om att Boeing skulle ha beviljats subventioner. EU anser att dessa subventioner utgör en allvarlig överträdelse av WTO-avtalet om subventioner och utjämningsåtgärder. Förenta staterna gjorde (tidigare på dagen) en anmälan om europeiskt stöd till Airbus.Ledamoten av Europeiska kommissionen med ansvar för handel, Pascal Lamy, sa följande i en kommentar: ”Förenta staternas agerande i WTO beträffande europeiskt stöd till Airbus är uppenbarligen ett försök att dra uppmärksamheten från Boeings självförvållade nedgång. Detta visar också att Förenta staterna aldrig hyste något verkligt intresse för att omförhandla det nuvarande bilaterala avtalet mellan EU och Förenta staterna från 1992. Om det är så Förenta staterna vill ha det så antar vi utmaningen, inte minst eftersom det är hög tid att sätta stopp för de omfattande subventioner som Förenta staterna olagligen beviljar Boeing och som skadar Airbus, särskilt subventionerna till Boeings nya 7E7-program. Inte desto mindre är det synd att Förenta staterna har valt att inleda en tvist som skulle kunna destabilisera handel och investeringar, däribland Boeings 7E7-projekt. De anställda inom flyg- och rymdindustrin kan lita på att Europeiska kommissionen försvarar deras intressen.”

Den amerikanska regeringen har under många år gett Boeing subventioner, huvudsakligen genom att bekosta forskning och utveckling via NASA, försvarsministeriet, handelsministeriet och andra regeringsorgan. Sedan 1992 har Boeing fått cirka 23 miljarder US-dollar i subventioner. Dessutom fortsätter den amerikanska regeringen att bevilja Boeing cirka 200 miljoner US-dollar per år i exportsubventioner med stöd av Extraterritorial Income Exclusion Act (uppföljaren till FSC – Foreign Sales Corporations legislation) trots ett WTO-utslag i vilket dessa subventioner uttryckligen förklarades olagliga.

Den senaste och mest flagranta överträdelsen utgörs av omfattande subventioner på cirka 3,2 miljarder US-dollar, bl.a. i form av skattelättnader och befrielse från skatt samt infrastrukturstöd till utveckling och tillverkning av Boeings 7E7, även kallad ”Dreamliner”. Den bevisning som Europeiska kommissionen har samlat in under årens lopp visar klart och tydligt att subventionerna ifråga innebär en överträdelse av WTO-avtalet om subventioner och utjämningsåtgärder.

Dessutom innebär de en överträdelse av 1992 års avtal mellan EU och Förenta staterna om handel med stora civila flygplan vilket innehåller noggranna bestämmelser om formerna för och omfattningen av det statliga stöd som Förenta staterna ger Boeing och EU ger Airbus.

Trots upprepade uppmaningar från kommissionens sida har Förenta staterna i mer än två år avböjt att delta i de bilaterala samråd som föreskrivs i 1992 års avtal. Efter en begäran från Förenta staterna för några veckor sedan samtyckte kommissionen emellertid till att diskutera frågan om en eventuell revidering av 1992 års avtal under förutsättning att man skulle ta upp alla former av subventioner, däribland de som ges i Förenta staterna, och att Förenta staterna skulle se till att alla eventuella subventioner till Boeings 7E7-program överensstämde med 1992 års avtal.

Slutligen och precis när dessa diskussioner hade kommit igång (senast under ett konstruktivt möte den 16 september) begärde Förenta staterna samråd inom WTO beträffande EU:s stöd till Airbus. Detta ger en antydan om att Förenta staternas begäran om en omförhandling av 1992 års avtal aldrig var särskilt allvarligt menad.

Förfaranden för samråd och tvistlösning inom WTO

Det första steget i ett tvistlösningsförfarande inom ramen för WTO är en begäran om samråd från den klagande medlemmen. Den svarande medlemmen har 10 dagar på sig att besvara begäran och skall inleda samråd inom högst 30 dagar (såvida de två parterna inte kommer överens om något annat). Samrådet bör syfta till att uppnå en tillfredsställande lösning av frågan.

Om samrådet inte leder till en lösning inom 60 dagar efter mottagandet av begäran om samråd, får den klagande parten begära att tvistlösningsorganet (DSB) upprättar en panel (den klagande parten får emellertid under denna 60-dagarsperiod begära att en panel upprättas om de två parterna är eniga om att samrådet inte har lyckats lösa tvisten).

När panelmedlemmarna har utsetts har den klagande parten normalt mellan tre och sex veckor på sig att lämna in sin första skriftliga inlaga och den svarande parten har ytterligare två till tre veckor på sig att besvara denna. Efter detta följer två muntliga utfrågningar och en andra skriftlig inlaga. Ett panelförfarande varar i genomsnitt tolv månader. Detta kan följas av ett överklagande som inte bör vara längre än 90 dagar.

Mer information:

http://ec.europa.eu/trade/issues/sectoral/industry/aircraft/index_en.htm

http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/dispute/index_en.htm


Side Bar