Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/04/1191

Brusel, 6 October.2004

Americká spoločnosť Boeing: EÚ podala v rámci Svetovej obchodnej organizácie na USA sťažnosť kvôli dotáciám pre Boeing

Európska únia dnes podala žiadosť o rokovania so Spojenými štátmi americkými v rámci Svetovej obchodnej organizácie kvôli údajným dotáciám americkej spoločnosti Boeing udelených vládou USA. EÚ je presvedčená, že tieto dotácie sú vážnym porušením Dohody Svetovej obchodnej organizácie o dotáciách a vyrovnávacích opatreniach. USA otvorili prípad vo veci podpory spoločnosti Airbus zo strany EÚ (v dnešných skorých hodinách). Pascal Lamy, komisár EÚ pre obchod sa k tomu vyjadril: „Krok Spojených štátov v rámci Svetovej obchodnej organizácie vo veci európskej podpory Airbusu je zjavne pokusom odvrátiť pozornosť od úpadku, ktorý si spoločnosť Boeing sama spôsobila. Je to taktiež dôkazom toho, že USA nikdy nemali vážny záujem na opätovnom prerokovaní Bilaterálnej dohody medzi EÚ a USA z roku 1992. . Ak je toto cesta, ktorou chcú USA ísť, my sa tejto výzvy nebojíme. A nielen preto, že je najvyšší čas skoncovať s výdatnými nezákonnými dotáciami USA spoločnosti Boeing, čo poškodzuje spoločnosť Airbus. Ide najmä o dotácie na vývojový program nového civilného lietadla Boeing 7E7. Napriek tomu, je nám ľúto, že sa USA pustili do sporu, ktorý môže mať za následok destabilizáciu obchodu a investícií, vrátane tých, ktoré sa týkajú projektu Boeing 7E7. Ľudia zamestnaní v leteckom priemysle sa môžu pri obrane svojich záujmov na Európsku komisiu spoľahnúť. ”

Vláda Spojených štátov už dlhé roky dotuje spoločnosť Boeing, prevažne tak, že prostredníctvom agentúry NASA, ministerstva obrany, ministerstva obchodu a iných vládnych agentúr hradí náklady spojené s výskumom a vývojom. Od roku 1992 spoločnosť Boeing v dotáciách od vlády USA dostala okolo 23 miliárd USD. Vláda USA okrem toho na základe zákona o vylúčení príjmov nadobudnutých mimo územia USA (tento zákon nahradil predchádzajúcu tzv. legislatívu FSC – Foreign Sales Corporations legislations, teda legislatívu týkajúcu sa tržieb korporácií získaných v zahraničí) každoročne spoločnosti Boeing udeľuje dotáciu na podporu vývozu vo výške približne 200 miliónov USD napriek tomu, že rozhodnutie Svetovej obchodnej organizácie takéto dotácie označuje za nezákonné.

Jeho najnovším a najhrubším porušením sú výdatné dotácie vo výške asi 3,2 miliardy USD. Medzi inými vo forme zníženia alebo oslobodenia od daní, podpory infraštruktúry pri vývoji a výrobe civilného lietadla snov spoločnosti Boeing 7E7, ktoré je známe aj pod označením Boeing „Dreamliner“. Dôkazy, ktoré Európska komisia za posledné roky nazhromaždila, jasne svedčia o tom, že uvedené dotácie porušujú Dohodu Svetovej obchodnej organizácie o dotáciách a vyrovnávacích opatreniach.

Navyše tiež porušujú Dohodu medzi EÚ a USA o obchode v sektore veľkých lietadiel pre civilnú prepravu, ktorá presne stanovuje formy a úroveň štátnej pomoci, ktorú USA môžu poskytovať spoločnosti Boeing a EÚ spoločnosti Airbus.

Napriek opakovaným výzvam Komisie, Spojené štáty už viac ako dva roky odmietajú zúčastniť sa dvojstranných rokovaní stanovených v uvedenej dohode z roku 1992. Napriek tomu Komisia dodatočne súhlasila so žiadosťou USA spred pár týždňov, aby sa prediskutovala otázka možnej revízie dohody z roku 1992 takým spôsobom, že budú do nej zahrnuté všetky formy dotácií, vrátane tých poskytovaných v Spojených štátoch a že USA budú akékoľvek dotácie na projekt civilného lietadla Boeing 7E7 poskytovať v súlade s dohodou z roku 1992.

Spojené štáty však počas týchto rokovaní (posledné konštruktívne stretnutie sa uskutočnilo 16. septembra) Svetovú obchodnú organizáciu požiadali, aby sa začali viesť rokovania o podpore EÚ spoločnosti Airbus. Z tohto sa dá vyvodzovať, že žiadosť USA o prerokovanie dohody z roku 1992 nebola nikdy mienená veľmi vážne.

Postup pri rokovaniach a riešení sporov v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO)

Prvým krokom pri riešení sporu v rámci Svetovej obchodnej organizácie je, aby členská krajina, ktorá podala sťažnosť, požiadala o rokovanie. Odporca má 10 dní na odpoveď a musí najskôr do 30-tich dní začať rokovania, ak sa zúčastnené strany nedohodli inak. Cieľom rokovaní je nájsť pozitívne riešenie predmetnej otázky.

V prípade, že sa do 60-tich dní od prijatia žiadosti o rokovania nepodarí rokovaním urovnať spor, žalujúca strana môže požiadať orgán na riešenie sporov (Dispute Settlement Body), aby ustanovil rozhodcovskú komisiu. Žalujúca strana však môže požiadať o ustanovenie komisie počas uvedených 60-tich dní v prípade, že obe zúčastnené strany sú presvedčené, že rokovania nevedú k urovnaniu sporu.

Akonáhle dôjde k vymenovaniu členov komisie, žalobca má zvyčajne 3 až 6 týždňov na podanie písomného podania a odporca má 2 až 3 týždne na odpoveď. Potom nasledujú dve ústne vypočutia a druhé písomné podanie. Riešenie sporu prostredníctvom komisie trvá v priemere 12 mesiacov. Potom môže nasledovať odvolacie konanie, ktoré však nemôže trvať dlhšie ako 90 dní. Ďalšie informácie nájdete na:

http://ec.europa.eu/trade/issues/sectoral/industry/aircraft/index_en.htm

http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/dispute/index_en.htm


Side Bar