Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/04/1191

Bruxelles, den 6 October 2004

USA - Boeing: EU indbringer USA's subsidier til Boeing for Verdenshandelsorganisationen

EU har i dag anmodet Verdenshandelsorganisationen om konsultation med De Forenede Stater vedrørende den støtte, der angiveligt ydes Boeing. Det er EU's opfattelse, at disse subsidier er en alvorlig krænkelse af WTO-overenskomsten om subsidier og udligningsforanstaltninger. USA havde tidligere på dagen indgivet klage over EU-støtte til Airbus. Kommissionsmedlem Pascal Lamy, som er ansvarlig for samhandelsområdet, udtalte følgende: USA's klage til Verdenshandelsorganisationen over europæisk støtte til Airbus er tydeligvis et forsøg på at aflede opmærksomheden fra Boeings selvforskyldte tilbagegang. Den viser også, at USA aldrig har været alvorligt interesseret i at afholde nye forhandlinger om den eksisterende bilaterale 1992-aftale mellem EU og USA. Hvis det er den kurs, USA ønsker at lægge, kan EU kun tage udfordringen op, ikke mindst på baggrund af at det er på høje tid, der sættes en stopper for USA's massive ulovlige subsidier til Boeing, som påfører Airbus skade, og herunder i første række de subsidier der ydes til Boeings nye 7E7-program. Det er blot en skam, at USA har valgt at gå rettens vej, da dette kan destabilisere samhandel og investering, ikke mindst i Boeings eget 7E7-projekt. Alle, der arbejder inden for luft- og rumfartsindustrien, kan regne med at Kommissionen vil forsvare deres interesser.

Den amerikanske regering her gennem mange år ydet Boeing subsidier bl.a. ved at afholde forsknings- og udviklingsomkostninger gennem NASA, forsvarsministeriet, handelsministeriet og andre statslige instanser. Siden 1992 har Boeing modtaget hen ved 23 mia. USD i statsstøtte. Herudover fortsatte den amerikanske regering med at yde Boeing omkring 200 mio. USD i årlig eksportstøtte på grundlag af den såkaldte Extraterritorial Income Exclusion Act (dvs. afløseren for loven om Foreign Sales Corporations (FSC)), uanset at Verdenshandelsorganisationen udtrykkeligt har erklæret denne form for støtte ulovlig.

Den seneste og grelleste overtrædelse er den massive støtte på omkring 3,2 mia. USD, der ydes til udvikling og fremstilling af Boeings 7E7 (Dreamliner) bl.a. i form af skattenedslag og -fritagelser og infrastrukturstøtte. Det materiale, som Kommissionen har indsamlet over flere år, beviser klart, at ovennævnte subsidier krænker WTO-overenskomsten om subsidier og udligningsforanstaltninger.

USA overtræder også 1992-aftalen mellem EU og USA om samhandelen med store civile luftfartøjer, hvori det præcist er fastlagt, hvilke former for statsstøtte - og hvor stor en støtte - USA og EU må yde henholdsvis til Boeing og Airbus.

Trods gentagne indbydelser fra Kommissionen har USA gennem mere end to år afslået at deltage i de konsultationer, som skal afholdes i henhold til 1992-aftalen.

Alligevel accepterede Kommissionen, efter at USA for blot nogle få uger siden havde anmodet herom, at indlede drøftelser om en eventuel revision af 1992-aftalen, under forudsætning af at disse drøftelser omfattede samtlige subsidieformer, dvs. også de støtteformer, der anvendes af USA, og at USA ville sørge for at bringe eventuelle subsidier til Boeings 7E7-program i overensstemmelse med 1992-aftalen.

Netop som disse drøftelser finder sted (senest på et konstruktivt møde den 16. september) anmoder USA så Verdenshandelsorganisationen om konsultationer vedrørende EU-støtte til Airbus. Noget tyder på, at USA ikke var særlig seriøs, da man anmodede om nye forhandlinger vedrørende 1992-aftalen.

Verdenshandelsorganisationens konsultations- og tvistbilæggelsesprocedure

Det første skridt i Verdenshandelsorganisationens tvistbilæggelsesprocedure er, at den klagende part indgiver en anmodning om konsultation. Den indklagede part har 10 dage til at besvare anmodningen og har pligt til at indlede konsultation inden for en frist på 30 dage (medmindre parterne enes om andet). Sigtet med konsultationen er at finde en positiv løsning på det forelagte problem.

Lykkes det ikke at bilægge tvisten ved konsultation senest 60 dage efter, at konsultationsanmodningen er modtaget, kan den klagende part anmode tvistbilæggelsesinstansen om at nedsætte et panel (den klagende part kan dog anmode om at få nedsat et panel allerede inden udløbet af denne frist på 60 dage, hvis parterne er enige om, at tvisten ikke har kunnet bilægges ved konsultation).

Efter udpegelsen af deltagerne i panelet har den klagende part normalt mellem 3 og 6 uger til at forelægge sit første skriftlige indlæg, hvorefter den indklagede part har 2-3 uger til at svare. Derefter følger to mundtlige høringer og indgivelse af det 2. skriftlige indlæg. Panelproceduren varer gennemsnitligt 12 måneder. Derefter kan der følge en appel, men dette skulle ikke vare længere end 90 dage.

Yderligere oplysninger på:

http://ec.europa.eu/trade/issues/sectoral/industry/aircraft/index_en.htm

http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/dispute/index_en.htm


Side Bar