Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT FI

IP/04/1065

Bryssel den 3 September 2004

Kommissionen bötfäller företag i VVS-kopparrörskartell

Europeiska kommissionen har beslutat att ålägga en grupp företag böter på totalt 222,3 miljoner euro för att de har bedrivit kartellsamarbete på den europeiska marknaden för vatten-, värme- och gasrör under en period på upp till 12 år. De berörda företagen är Boliden-koncernen i Sverige, Halcor S.A. i Grekland, HME Nederland BV i Nederländerna, IMI-koncernen i Storbritannien, KME-koncernen i Tyskland, Italien och Frankrike, Mueller Industries, Inc. i USA, Storbritannien och Frankrike, Outokumpu i Finland och Wieland Werke AG i Tyskland. I och med dagens beslut uppgår det totala bötesbeloppet som den nuvarande kommissionen ålagt för överträdelse av antitrustreglerna i EU sedan den tillträdde i oktober 1999 till € 4,55 miliard.

”På grund av företagens olagliga beteende har de europeiska konsumenterna betalat mer för rörledningsarbeten och vid husköp än vad de skulle ha gjort om fri konkurrens hade fått råda. Dagens beslut framhåller på nytt den nuvarande kommissionen obevekliga kamp mot karteller”, sa Mario Monti, kommissionsledamot med ansvar för konkurrensfrågor.

Kommissionen har fastställt att de största producenterna av kopparrör för vatten, värme och gas i hus och byggnader bedrev kartellsamverkan från juni 1988 till mars 2001 i huvuddelen av EES-området. Detta är en klar överträdelse av bestämmelserna i EG-fördraget och EES-avtalet som förbjuder konkurrensbegränsande affärsmetoder (i artiklarna 81 respektive 53).

Omsättningen på marknaden uppgick till cirka 1,15 miljarder euro 2000, som var kartellens sista hela år.

Kommissionen underrättades om det olagliga beteendet i januari 2001 när Mueller Industries inkom med en ansökan enligt 1996 års meddelande om förmånlig behandling. Enligt detta meddelande kan det företag som först avslöjar förekomsten av en kartell få nedsatta böter.

Kommissionens utredning har visat att företagen bedrev en välstrukturerad, klassisk kartellsamverkan med kodnamn och möten i anonyma konferensrum på flygplatser med det klara målet att undvika konkurrens genom tilldelning av produktionsvolymer och marknadsandelar, fastställande av prismål och prisökningar samt andra handelsvillkor för standard VVS-kopparrör (och vad gäller KME och Wieland-koncernerna plastbelagda VVS-kopparrör).

”Målsättningen är att upprätthålla höga priser i högprisländerna, och om möjligt öka dem ännu mer", skrev ett av företagen i anteckningar från det första mötet på europeisk nivå den 29 september 1989 i "Airport Forum" i Zürich.

Vid detta tillfälle kom deltagarna också överens om att träffas igen i förhandlingsrummet på Amsterdams flygplats, mindre än en månad senare. Vid mötena skulle de även övervaka att de olagliga överenskommelserna genomfördes genom utbyte av uppgifter om försäljning, orderingång, marknadsandelar och prissättning.

Kartellen organiserades i tre nivåer. Den första och äldsta nivån var den s.k. Sanco-klubben – Sanco var varumärket för ett slags VVS-kopparrör – som från början omfattade KME och Boliden, och senare även Tréfimétaux, Europa Metalli och Wieland.

Outokumpu och IMI anslöt sig ett år senare i september 1989 och Mueller 1997. Dessa tre tillsammans med Wieland och KME (inklusive dotterbolagen Tréfimétaux och Europa Metalli) var Europas största producenter och blev kända som ”femgruppen”.

Med hänsyn till handlingarnas allvar, överträdelsernas varaktighet, företagens relativa storhet och deras relativa grad av samarbete under utredningen har kommissionen ålagt följande böter:

- Boliden AB, Boliden Fabrication AB och Boliden Cuivre & Zinc S.A.: € 32,6 million

- Halcor S.A.: € 9,16 million

- HME Nederland BV: € 4,49 million

- IMI plc, IMI Kynoch Ltd. och Yorkshire Copper Tube Ltd.: € 44,98 million

- KM Europa Metal AG, Tréfimétaux SA och Europa Metalli SpA: € 67,08 million

- Mueller Industries, Inc., WTC Holding Company, Inc., Mueller Europe Ltd., DENO Holding Company, Inc. och DENO Acquisition EURL: € 0

- Outokumpu Oyj och Outokumpu Copper Products OY: € 36,14 million

- Wieland Werke AG, Austria Buntmetall AG och Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H.: € 27,8411 million

Outokumpus, KME-koncernens, Wielands och Halcors böter har minskats eftersom företagen frivilligt tillhandahöll upplysningar som gjorde det lättare att fastställa överträdelserna. Outukumpus böter avspeglar också det faktum att företaget redan hade ertappats med att bryta mot konkurrenslagstiftningen 1990 i en kartell om rostfritt stål (se IP/90/584).


Side Bar