Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES NL IT PT FI EL

IP/03/906

Bryssel den 26 juni 2003

Bättre information om köttprodukter från och med juli 2003

Fr.o.m. den 1 juli kommer nya och strängare EU-regler för märkningen av köttbaserade produkter att ge konsumenterna bättre information om vad de äter. Ett direktiv om ändring av den nuvarande lagstiftningen om EU-märkning1 för att strama upp definitionen av ordet "kött" när det gäller märkningen av köttbaserade produkter trädde i kraft den 1 januari, men de berörda produkterna fick saluföras enligt både det nya och det gamla märkningssystemet fram till slutet av juni 2003. I allmänhet anser konsumenten att ordet kött innebär muskelköttet från djuret. Med den nya definitionen kommer konsumenterna att tydligt kunna urskilja om de äter muskelkött, fett eller slaktbiprodukter. Direktivet gäller produkter där kött ingår som ingrediens. Kött som säljs utan att bearbetas omfattas inte. Produkter som berörs är korv, patéer och pastejer, tillagat kött, färdigmat och köttkonserver.

David Byrne, kommissionsledamot med ansvar för hälsa och konsumentskydd, säger: "En tydlig märkning är nyckeln till att ge konsumenterna makt att själva välja vad de skall äta och köpa. Direktivet är mycket tydligt när det gäller behovet av klara angivelser av vilka arter köttet kommer ifrån, så att t. ex. "griskött" går att skilja från "nötkött". Det är medlemsstaterna som ansvarar för att den nya EU-lagstiftningen om livsmedelsmärkning genomförs och de skall också besluta om eventuella påföljder vid överträdelser av denna lagstiftning.

Nu bör alla produkter vara märkta i enlighet med den nya lagstiftningen

I direktivet om köttmärkning föreskrivs en sexmånaders övergångsperiod från den 1 januari till den 30 juni 2003, för att ge industrin möjlighet att rätta sig efter de nya kraven. Under denna period tillåts både varor som märkts enligt de nya bestämmelserna och de gamla på marknaden. De största förändringarna kommer därför att märkas gradvis först från och med juli månad, då alla produkter måste märkas enligt de nya bestämmelserna. Handeln med varor märkta före utgången av juni kommer att vara tillåtna till dess att lagren uttömts.

Vad innebär direktivet om köttmärkning?

Tidigare fastställde vissa medlemsstater själva hur kött skulle definieras i märkningen. Definitionen kommer nu att harmoniseras på EU-nivå. Direktivet innehåller en uppsättning bestämmelser för att på flera olika sätt förbättra konsumentupplysningen i fråga om köttprodukter.

Enligt direktivet begränsas definitionen av kött till skelettmuskulatur, vilket är ett väsentligt framsteg. Andra delar av djuret som används för livsmedelsbruk, såsom slaktbiprodukter (inklusive hjärta, tarmar och lever) eller fett, skall i fortsättningen märkas som sådant och inte som "kött"2.

Föreskrifter finns dock om att en viss del av fettinnehållet, när detta sitter i muskulaturen, skall behandlas som kött, inom de maximigränser som fastställs i definitionen.

Enligt direktivet skall också den art från vilken köttet kommer anges systematiskt, så att t. ex. "nötkött" går att skilja från "griskött".

Slutligen utesluts definitionen "mekaniskt urbenat kött". När det gäller nötkött har mekaniskt urbenat kött förbjudits helt och hållet på grund av BSE. För andra arter kommer det mekaniskt urbenade köttet att märkas separat och kan inte längre ingå som en del av köttinnehållet i den produkt där det förekommer.

Nya planer för kycklingmärkningen

Ett separat initiativ för att förbättra märkningen av kycklingar kommer snart att läggas fram. David Byrne säger " Nyligen uppstod problem i Förenade kungariket och Irland då det förekom fall med bearbetad kyckling som märkts felaktigt. I dessa fall påträffades "kycklingfiléer" med spår av gris- och nötköttsprotein tillsammans med tillsatt vatten och tillsatser för att främja vattenretention. Jag har därför beslutat att det finns ett behov av ytterligare märkningskrav för kyckling och andra köttberedningar. Jag kommer att föreslå medlemsstaterna att vi inför en lagstiftning som kräver att det av livsmedelsmärkningen tydligt framgår att det rör sig om exempelvis "kycklingbröst med tillsats av vatten"

    1 Kommissionens direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning och presentation av livsmedel samt om reklam för livsmedel

    2 Högsta tillåtna fett- och bindvävsinnehåll för ingredienser med beteckningen "....kött".

Arter

Fett (%)Bindväv***(%)
Däggdjur (andra än kanin och svin) och blandningar av arter där däggdjur dominerar2525
Svin3025
Fågel och kanin1510

Side Bar