Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT SV PT FI EL

IP/03/906

Brussel, 26 juni 2003

Betere informatie over vleesproducten vanaf juli 2003

Vanaf 1 juli zullen de consumenten beter worden geïnformeerd over wat zij eten dankzij nieuwe en striktere EU-voorschriften voor de etikettering van vleesproducten. Op 1 januari 2003 is een richtlijn tot wijziging van de huidige EU-regelgeving1 van kracht geworden, waarin voor de etikettering van vleesproducten een strakkere definitie van het begrip "vlees" is gegeven. Voor de betrokken producten geldt een periode van dubbele omloop tot eind juni 2003. De consument denkt bij "vlees" vooral aan spiervlees. Dankzij de nieuwe definitie zal hij duidelijk kunnen zien of hij spiervlees, vet dan wel slachtafval eet. De richtlijn is van toepassing op producten die vlees als ingrediënt bevatten, en dus niet op vlees dat geen verdere verwerking heeft ondergaan. Het gaat m.a.w. om producten als sauzen, paté, gekookt of gebakken vlees, kant-en-klaarmaaltijden en vlees in blik.

David Byrne, de EU-commissaris voor gezondheid en consumentenbescherming, heeft het volgende verklaard: “Duidelijke etikettering is zeer belangrijk omdat ze de consumenten de mogelijkheid biedt hun eigen keuzen te maken over wat zij kopen en eten. In de richtlijn is duidelijk bepaald dat moet worden aangegeven van welke diersoort het vlees afkomstig is, bijv. of het om "varkensvlees" dan wel om "rundvlees" gaat”.

Rechtshandhaving en mogelijke sancties bij inbreuken tegen de EU-regelgeving inzake de etikettering van levensmiddelen behoren tot de bevoegdheid van de lidstaten.

De producten moeten nu volgens de nieuwe voorschriften worden geëtiketteerd

In de richtlijn inzake de etikettering van vleesproducten was voorzien in een overgangsperiode van zes maanden (1 januari tot en met 30 juni 2003) om de industrie in staat te stellen zich aan de nieuwe voorschriften aan te passen. In deze overgangsperiode mochten zowel volgens de nieuwe als volgens de oude voorschriften vervaardigde producten in de handel worden gebracht. De grootste veranderingen zullen dan ook geleidelijk zichtbaar worden in juli, wanneer alle producten moeten worden geëtiketteerd volgens de nieuwe voorschriften. Het handelsverkeer in producten die vóór eind juni zijn geëtiketteerd, blijft evenwel toegestaan zolang de voorraad strekt.

De richtlijn inzake de etikettering van vlees: waarover gaat het?

Sommige lidstaten hadden al een eigen definitie van vlees voor etiketteringsdoeleinden. Nu worden die definities op EU-niveau geharmoniseerd. De richtlijn bevat een reeks bepalingen die de consumenteninformatie over vleesproducten op tal van punten moeten verbeteren.

De definitie van vlees wordt beperkt tot de skeletspieren. Dit is een belangrijke ontwikkeling. Andere delen van dieren die voor menselijke consumptie zijn bestemd, zoals slachtafvallen (waaronder hart, ingewanden en lever) of vet, moeten nu als dusdanig worden geëtiketteerd en niet langer als "vlees”2.

Er is evenwel ook bepaald dat een deel van het vetgehalte als vlees mag worden behandeld. Het moet dan wel gaan om vet dat aan de spieren is vastgehecht en het betrokken percentage mag niet hoger zijn dan de in de definitie bepaalde maxima.

Voorts is in de richtlijn bepaald dat de diersoort waarvan het vlees afkomstig is, systematisch moet worden vermeld, zodat bijv. "rundvlees" wordt onderscheiden van "varkensvlees".

Tenslotte is bepaald dat separatorvlees niet onder de definitie valt. In de rundvleessector is separatorvlees volledig verboden als gevolg van BSE. Voor de andere diersoorten zal separatorvlees afzonderlijk moeten worden geëtiketteerd en behoort het niet langer tot het vleesgehalte van de producten waarin het voorkomt.

Nieuwe plannen voor de etikettering van kippenvlees

Binnenkort wordt een afzonderlijk voorstel inzake de etikettering van kippenvlees ingediend. David Byrne zei hierover: “Onlangs deed zich in het Verenigd Koninkrijk en Ierland een probleem voor met verkeerd geëtiketteerde verwerkte kipproducten. Er werden "kipfilets" gevonden met sporen van varkens- en rundereiwitten, waaraan water was toegevoegd alsmede ingrediënten die waterretentie bevorderen. Daarom heb ik besloten dat de etiketteringsvoorschriften voor bereidingen met vlees van kippen of andere dieren moeten worden verbeterd. Ik zal de lidstaten voorstellen dat wij een regelgeving creëren op grond waarvan op het voedseletiket duidelijk moet worden vermeld dat het gaat om bijv. "kippenborst met toegevoegd water".”

    1 Richtlijn van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgeving der lidstaten inzake de etikettering en presentatie van levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame.

2 Maximumgehalten aan vet en bindweefsel voor de met de term "...vlees" aangeduide ingrediënten

Soorten

Vet (%)Bindweefsel ***(%)
Zoogdieren (konijnen en varkens uitgezonderd) en diverse soorten met overwegend zoogdieren2525
Varkens3025
Vogels en konijnen1510

Side Bar