Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI

IP/03/906

Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2003

Από τον Ιούλιο 2003 θα παρέχεται καλύτερη πληροφόρηση για τα προϊόντα κρέατος

Από την 1η Ιουλίου, νέοι και αυστηρότεροι κανόνες της ΕΕ θα διέπουν τη σήμανση των προϊόντων με βάση το κρέας οπότε θα δίνεται στον καταναλωτή καλύτερη πληροφόρηση για το τι τρώγει. Την 1η Ιανουαρίου άρχισε να ισχύει μια οδηγία με την οποία τροποποιείται η σημερινή νομοθεσία της ΕΕ περί σημάνσεως1, ώστε να τεθεί σε στενότερα πλαίσια ο όρος "κρέας", για τη σήμανση των προϊόντων με βάση το κρέας, όπου έως τα τέλη Ιουνίου 2003 προβλέπεται περίοδος διπλής κυκλοφορίας για τα προϊόντα που αφορά η οδηγία. Ο καταναλωτής εν γένει αντιλαμβάνεται τον όρο κρέας ότι σημαίνει κρέας με μυς. Ο νέος ορισμός θα επιτρέπει στον καταναλωτή να διακρίνει σαφώς εάν τρώγει κρέας με μυς, λίπος ή εντόσθια. Η οδηγία εφαρμόζεται σε προϊόντα που περιέχουν κρέας ως συστατικό, ενώ εξαιρείται το κρέας που πωλείται χωρίς περαιτέρω μεταποίηση. Στα προϊόντα που επηρεάζονται από τη νομοθεσία περιλαμβάνονται τα λουκάνικα, το πατέ, τα μαγειρευμένα κρέατα, τα έτοιμα εδέσματα και το κρέας σε κονσέρβες.

Ο κ. David Byrne, Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για την υγεία και την προστασία των καταναλωτών δήλωσε: ⋬Η σαφήνεια της σήμανσης αποτελεί το κλειδί που δίνει στον καταναλωτή δύναμη να προχωρήσει στις δικές τους επιλογές ως προς το τι αγοράζει και τρώγει. Η οδηγία είναι σαφής ως προς την ανάγκη ένδειξης του είδους από το οποίο προέρχεται το κρέας, ώστε π.χ. να διακρίνεται το χοιρινό από το βοδινό. Στα κράτη μέλη εναπόκειται η ευθύνη επιβολής του νόμου και πιθανών κυρώσεων που εκπηγάζουν λόγω παραβίασης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με τη σήμανση των τροφίμων.

Τα προϊόντα θα πρέπει πλέον να φέρουν σήμανση σύμφωνα με τους νέους κανόνες

Στην οδηγία περί σημάνσεως του κρέατος, έγινε πρόβλεψη εξαμηνιαίας μεταβατικής περιόδου, από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Ιουνίου 2003, ώστε να επιτραπεί στον κλάδο να συμμορφωθεί προς τις νέες απαιτήσεις. Στην ανωτέρω χρονική διάρκεια, τα αγαθά που παράγονται τηρώντας τους νέους κανόνες θα επιτρέπεται να κυκλοφορούν στην αγορά παράλληλα με εκείνα που τηρούν τους παλαιούς κανόνες.

Ως εκ τούτου, οι μεγαλύτερες αλλαγές θα γίνουν ορατές σταδιακά από τώρα έως τον Ιούλιο, οπότε όλα τα προϊόντα θα οφείλουν να φέρουν σήμανση συμμορφούμενη προς τους νέους κανόνες. Ωστόσο, θα συνεχίσει να επιτρέπεται το εμπόριο αγαθών τα οποία σημάνθηκαν πριν από τα τέλη του Ιουνίου, έως την εξάντληση των αποθεμάτων.

Τι επιφέρει η οδηγία περί σημάνσεως του κρέατος;

Ορισμένα κράτη μέλη έχουν στο παρελθόν υιοθετήσει δικούς τους ορισμούς του κρέατος για σκοπούς σήμανσης. Ο ορισμός αυτός θα εναρμονιστεί πλέον σε επίπεδο ΕΕ. Η οδηγία περιέχει σειρά διατάξεων για τη βελτίωση της πληροφόρησης του καταναλωτή σχετικά με τα προϊόντα κρέατος, κατά ποικίλους τρόπους.

Η οδηγία περιορίζει τον ορισμό του κρέατος στους μυς που είναι προσδεδεμένοι στο σκελετό των οστών, πράγμα το οποίο αποτελεί μείζονα εξέλιξη. Άλλα μέρη του ζώου για βρώση από τον άνθρωπο, όπως τα εντόσθια (στα οποία περιλαμβάνονται η καρδιά, τα έντερα και το συκώτι) ή το λίπος, θα οφείλουν πλέον να σημαίνονται ως παραπροϊόντα και όχι ως "κρέας"2.

Ωστόσο, υπάρχει διάταξη για ορισμένο τμήμα του περιεχομένου λίπους, στις περιπτώσεις που συνδέεται με τους μυς, ώστε να αντιμετωπίζεται ως κρέας, υπό τον όρο ότι τηρούνται τα τασσόμενα στον ορισμό ανώτατα όρια.

Η οδηγία προβλέπει επίσης τη συστηματική ένδειξη του είδους από το οποίο προέρχεται το κρέας, ώστε π.χ. να διακρίνεται το βοδινό από το χοιρινό.

Τέλος, ο ορισμός αποκλείει το ⋬μηχανικώς διαχωρισμένο κρέας⋭. Στο βοδινό, το μηχανικώς διαχωρισμένο κρέας έχει απαγορευθεί εντελώς λόγω της ΣΕΒ. Για άλλα είδη, το μηχανικώς διαχωρισμένο κρέας θα οφείλει να σημαίνεται χωριστά και δεν μπορεί να αποτελεί τμήμα του περιεχομένου κρέατος σε τυχόν προϊόντα στα οποία απαντά.

Νέα σχέδια για τη σήμανση του κοτόπουλου

Μια χωριστή πρωτοβουλία για τη βελτίωση της σήμανσης κοτόπουλου θα προταθεί συντόμως. Ο κ. David Byrne δήλωσε: "Πρόσφατα ανακινήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία ένα ζήτημα, επειδή σημειώθηκαν περιπτώσεις μεταποιημένων προϊόντων πουλερικών με εσφαλμένη σήμανση. Στις περιπτώσεις αυτές διαπιστώθηκε ότι ⋬φιλέτα κοτόπουλου⋭ είχαν ίχνη πρωτεϊνών χοιρινού και βοδινού, καθώς και επιπρόσθετο νερό και συστατικά με σκοπό να βοηθούν τη συγκράτηση του νερού. Ως εκ τούτου, διαπίστωσα ότι υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω απαιτήσεις σήμανσης του κοτόπουλου και των λοιπών παρασκευασμάτων κρέατος. Θα προτείνω λοιπόν στα κράτη μέλη να θεσπίσουν νομοθεσία με την οποία θα απαιτείται η ρητή αναφορά, στη σήμανση των τροφίμων, "στήθος κοτόπουλου με επιπρόσθετο νερό.⋭"

    1 Οδηγία της Επιτροπής περί τροποποιήσεως της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων.

      2 Ανώτατη περιεκτικότητα σε λίπος και συνδετικό ιστό για συστατικά χαρακτηριζόμενα με τον όρο ⋬⋶κρέας⋭.

ίδος

ίπος (%)υνδετικός ιστός***(%)
ηλαστικά (με εξαίρεση τα κουνέλια και τα χοιροειδή) και μείγματα ειδών, όπου δεσπόζουν θηλαστικά2525
οιροειδή3025
τηνά και κουνέλια1510

Side Bar