Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

IP/03/906

Bruxelles, 26. juni 2003

Bedre information om kødprodukter fra juli 2003

Fra 1. juli vil nye og strengere EU-regler om mærkning af kødprodukter give forbrugerne bedre information om det, de spiser. Et direktiv om ændring af de nuværende EU-mærkningsbestemmelser1.vil stramme op på definitionen af "kød" i forbindelse med mærkning af kødprodukter, der trådte i kraft den 1. januar, med en dobbelt cirkulationsperiode for de berørte produkter indtil udgangen af juni 2003. Ved kød forstår forbrugerne normalt magert muskelkød. Med den nye definition kan forbrugerne klart se, om de spiser muskelkød, fedt eller slagteaffald. Direktivet gælder for produkter, der indeholder kød som en ingrediens, mens kød, der sælges uden forarbejdning, er undtaget. De pågældende produkter omfatter pølser, pate, tilberedt kød, færdigretter og kødkonserves.

David Byrne, EU-kommissær med ansvar for sundhed og forbrugerbeskyttelse, sagde: “Tydelig mærkning er en vigtig forudsætning for, at forbrugerne selv kan vælge, hvad de vil købe og spise. Direktivet viser klart behovet for at angive, hvilke arter kødet kommer fra, så man f.eks. kan skelne mellem svinekød og oksekød.”

Håndhævelse og eventuelle sanktioner efter overtrædelse af EU's bestemmelser om mærkning af fødevarer påhviler medlemsstaterne.

Produkter skal nu være mærket efter de nye regler

I direktivet om mærkning af kød var der fastsat bestemmelser om en seksmåneders overgangsperiode fra 1. januar til 30. juni 2003, for at give virksomhederne mulighed for at efterkomme de nye bestemmelser. I denne periode kunne både produkter efter de gamle og de nye bestemmelser markedsføres. De største ændringer vil derfor gradvis blive synlige her fra juli, når alle produkter skal mærkes i overensstemmelse med de nye regler. Det vil dog fortsat være tilladt at markedsføre produkter, der er mærket efter de gamle regler, indtil lagrene er opbrugt.

Hvad indebærer direktivet om mærkning af kød?

Nogle medlemsstater anvendte tidligere deres egne definitioner af kød til mærkningsformål. Disse definitioner bliver nu harmoniseret på EU-plan. Direktivet indeholder en række bestemmelser, der forbedrer informationen af forbrugerne om kødprodukter på en række områder.

Direktivet begrænser definitionen af kød til skeletmuskulatur, og det er en stor forandring. Andre dele af dyr til konsum som f.eks. slagteaffald (inkl. hjerte, tarme og lever) eller fedt skal nu mærkes som sådant og må ikke mærkes som "kød"2.

Det er dog fastsat, at en vis andel af fedtindholdet, når det er fastgjort til kødet, skal behandles som kød inden for de maksimumsgrænser, der er fastsat i definitionen.

Direktivet indeholder også bestemmelser om systematisk angivelse af den art, som kødet stammer fra, så der f.eks. skelnes mellem oksekød og svinekød.

Endelig udelukker definitionen “maskinudbenet kød”. Maskinudbenet oksekød er fuldstændigt forbudt på grund af risikoen for BSE. Hvad andre arter angår, skal maskinudbenet kød mærkes særskilt og må ikke udgøre en del af kødindholdet i produkter, hvor det forefindes.

Nye planer om mærkning af kyllingekød

Der vil snart blive fremsat forslag om et nyt initiativ med henblik på at forbedre mærkningen af kyllingekød. David Byrne sagde: “For nylig opstod der et problem i Det Forenede Kongerige og Irland, hvor kasser med forarbejdede produkter af kyllingekød var forkert mærket. I disse tilfælde blev der i “kyllingefileter” fundet spor af proteiner fra svine- og oksekød, samt tilsat vand og ingredienser med det formål at holde på vandet. Jeg har derfor besluttet, at der er et behov for at forbedre reglerne for mærkning af produkter med kyllinge- og andet kød. Jeg vil foreslå medlemsstaterne, at der vedtages bestemmelser, der udtrykkeligt kræver, at udtryk som f.eks. "kyllingebryst tilsat vand" anføres på emballagen.”

    1 Kommissionens direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler.

      2 Maksimumsgrænser for indhold af fedtstoffer og af bindevæv for ingredienser, der er betegnet med kategorien “…kød”.

Art

Fedtstoffer (%)Bindevæv***(%)
Pattedyr (undtagen kanin og svin) og blandinger af forskellige arter, hvoraf hovedparten er pattedyr2525
Svin3025
Fugle og kaniner1510

Side Bar