Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/03/537

Βρυξέλλες, 14 Απριλίου 2003

Η Επιτροπή προτείνει κοινούς στόχους για τη βελτίωση της συμμετοχής και της ενημέρωσης των νέων

Πώς πρέπει να ενθαρρυνθούν οι νέοι στην ενεργό άσκηση της ιδιότητας του πολίτη και να αυξηθεί η αποτελεσματική συμμετοχή τους στη δημοκρατική ζωή; Πώς μπορεί να βελτιωθεί η πρόσβαση των νέων σε πληροφορίες και συμβουλές υψηλού επιπέδου; Ύστερα από πρόταση της Viviane Reding, μέλους της Επιτροπής, αρμόδιας για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τη νεολαία, η Επιτροπή προτείνει στα κράτη μέλη ένα σύνολο στόχων, οι οποίοι πρέπει να μετατραπούν σε συγκεκριμένες ενέργειες. Αυτά τα δύο θέματα, της συμμετοχής και της ενημέρωσης, είναι ανάμεσα στις προτεραιότητες για την ενισχυμένη συνεργασία σε κοινοτικό επίπεδο στις πολιτικές για τη νεολαία, όπως ορίζονται στο λευκό βιβλίο της Επιτροπής του 2001 ( IP/01/1619 της 21ης Νοεμβρίου 2001).

«Η ανεπαρκής συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή και στα κοινά δεν είναι αναπόφευκτη. Η συμμετοχή πολλών από αυτούς σε θέματα όπως η καταπολέμηση του ρατσισμού, η ειρήνη και ο διάλογος μεταξύ των λαών, η κοινωνική ενσωμάτωση καθώς και η βούλησή τους να λάβουν μέρος σε συγκεκριμένες ενέργειες, για παράδειγμα, εθελοντισμού, πρέπει να λαμβάνονται καλύτερα υπόψη στις δημόσιες πολιτικές. Στον τομέα αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφάσισαν να ενισχύσουν τη συνεργασία σε κοινοτικό επίπεδο για τη βελτίωση των δυνατοτήτων συμμετοχής και ενημέρωσης των νέων. Οι στόχοι που προτείνουμε σήμερα είναι προς την κατεύθυνση αυτή και καλώ τα κράτη μέλη να τους εγκρίνουν και να τους κάνουν πράξη» δήλωσε η Viviane Reding όταν εγκρίθηκε η εν λόγω πρόταση της Επιτροπής.

Το λευκό βιβλίο σχετικά με την πολιτική για τη νεολαία είχε ορίσει τέσσερις άξονες προτεραιότητας, οι οποίοι εγκρίθηκαν πέρυσι από το Συμβούλιο Υπουργών αρμόδιων για θέματα νεολαίας: συμμετοχή, ενημέρωση, εθελοντισμός και έρευνα για θέματα που αφορούν τη νεολαία. Μετά τη λήξη των διαβουλεύσεων με τα κράτη μέλη και τις οργανώσεις νεολαίας σχετικά με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και τις ενέργειες που πραγματοποιούνται ήδη, η Επιτροπή πρότεινε νέα σειρά επιχειρησιακών στόχων που θα επιτρέψουν να βελτιωθεί η κατάσταση όσον αφορά τις δύο πρώτες προτεραιότητες. Η εν λόγω πρωτοβουλία αποτελεί επίσης υλοποίηση των στόχων του λευκού βιβλίου της Επιτροπής για τη διακυβέρνηση και συμπληρώνει τις προσπάθειες που ανέλαβαν η Επιτροπή και το Συμβούλιο Υπουργών Παιδείας για να ανταποκριθούν στην πρόκληση της Ευρώπης της γνώσης σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισσαβώνας.

Αυτοί οι στόχοι θα υλοποιηθούν με την εφαρμογή της «ανοιχτής μεθόδου συντονισμού», δηλαδή την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και τον τακτικό έλεγχο της προόδου που πραγματοποιήθηκε. Ο απολογισμός θα γίνει το 2005. Ορισμένα από τα προτεινόμενα μέτρα μπορεί να έχουν ήδη ολοκληρωθεί στα κράτη μέλη. Ο σκοπός είναι ακριβώς να επωφεληθούμε από αυτές τις εμπειρίες, θετικές ή αρνητικές, για να επιτύχουμε καλύτερα επίπεδα ενημέρωσης και συμμετοχής σε όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των νέων μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βελτίωση της συμμετοχής στα κοινά, στη δημοκρατία και αξιοποίηση της συμμετοχής αυτής

Με ποιο τρόπο θα ενθαρρυνθούν οι νέοι να λάβουν πιο ενεργά μέρος στη ζωή της κοινότητάς τους; Η Επιτροπή προτείνει στα κράτη μέλη κυρίως:

 • Να υποστηρίξουν την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που δίνουν την ευκαιρία στους νέους να συμμετέχουν στην επίλυση των προβλημάτων τους σε τοπικό επίπεδο.

 • Να αναγνωρίσουν και να υποστηρίξουν περισσότερο το έργο που γίνεται για τους νέους από τους γονείς, τους κοινωνικούς λειτουργούς και άλλα ενδιάμεσα άτομα.

Πώς μπορεί να αυξηθεί η αποδοχή των μηχανισμών της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας από τους νέους;

 • Με την ανάπτυξη τακτικού και διαρθρωμένου διαλόγου μεταξύ των πολιτικών οργάνων και των νέων, για παράδειγμα μέσω εθνικών και περιφερειακών συμβουλίων νέων.

 • Με την ενίσχυση της παρουσίας των νέων στις εκλογικές διαδικασίες: ενθάρρυνση των νέων να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους και να λαμβάνουν μέρος στην ψηφοφορία, μεγαλύτερο άνοιγμα των πολιτικών κομμάτων στους νέους, ενίσχυση της παρουσίας των νέων στα εκλεγμένα όργανα.

Πώς θα αναγνωριστεί και θα αξιοποιηθεί η συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή και στα κοινά;

 • Με την ανάπτυξη ειδικών μαθημάτων στα σχολικά προγράμματα όσον αφορά τη σημασία και τις δυνατότητες της συμμετοχής.

 • Λαμβάνοντας περισσότερο υπόψη τη συμμετοχή των νέων στα κοινά και στην πολιτική ζωή κατά τη διάρκεια των σπουδών και κατόπιν κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής.

 • Με τη γνωστοποίηση των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από τη μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων και με την καταπολέμηση των προκαταλήψεων κατά των νέων.

Βελτίωση της ενημέρωσης των νέων: προϋποθέσεις για την καλύτερη συμμετοχή και ανάπτυξη των νέων τόσο ως ατόμων όσο και ως πολιτών

Η Επιτροπή προτείνει κατ' αρχάς να βελτιωθεί η πρόσβαση των νέων στις υπηρεσίες ενημέρωσης, που δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμη επαρκώς και στις οποίες υπάρχει έλλειψη συντονισμού. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, για παράδειγμα, με

 • την προώθηση γενικών υπηρεσιών ενημέρωσης του τύπου « ενιαία θυρίδα », συνδεδεμένες με τα διάφορα επίπεδα παρέμβασης (τοπικό, περιφερειακό, κρατικό) και με τις υφιστάμενες υπηρεσίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι πύλες στο Διαδίκτυο, συνδεδεμένες με τη μελλοντική πύλη Νεολαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο από την άποψη αυτή.

 • τη δημιουργία δωρεάν τοπικών υπηρεσιών ενημέρωσης, στις οποίες θα έχουν πρόσβαση κυρίως οι νέοι που μειονεκτούν.

Οι πληροφορίες που προσφέρονται στους νέους είναι συχνά μέτριας ποιότητα, δεν προσεγγίζουν πάντα τη σχετική ομάδα στόχο και δεν κάνουν επαρκώς χρήση των νέων τεχνολογιών της επικοινωνίας. Η Επιτροπή προτείνει συνεπώς:

 • Την εκπόνηση κώδικα προτύπων υψηλής ποιότητας για τις υπηρεσίες ενημέρωσης και παροχής συμβουλών στους νέους.

 • Την προετοιμασία των νέων για μεγαλύτερη χρησιμοποίηση του Διαδικτύου, των υπηρεσιών σύντομων μηνυμάτων μέσω κινητού τηλεφώνου (SMS), των βίντεο και του κινηματογράφου ως μέσων από τα οποία θα ενημερώνονται και τα οποία θα συμβουλεύονται, και θα συμπληρώνουν τα παραδοσιακά μέσα.

Τέλος, η Επιτροπή συνιστά μεγαλύτερη συμμετοχή των ίδιων των νέων στη διαμόρφωση και τη διάδοση των πληροφοριών που προορίζονται για άλλους νέους. Για το σκοπό αυτό, οι δημόσιες αρχές, μπορούν για παράδειγμα:

 • Να ενθαρρύνουν τη διάδοση των πληροφοριών και τη ανάληψη καθηκόντων παροχής συμβουλών από τους νέους στο σχολείο, στις λέσχες νέων, στα μέσα ενημέρωσης κ.τ.λ.

 • Να συνεργαστούν στενότερα με τις οργανώσεις νέων

Side Bar