Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

IP/03/479

Bryssel den 2 april 2003

Kommissionen bötfäller franska organisationer för konkurrensbegränsande samverkan inom nötköttssektorn

Europiska kommissionen gav i dag sex franska organisationer inom nötköttssektorn böter på totalt 16.7 miljoner euro. Dessa organisationer bestraffas för att ha deltagit i konkurrensbegränsande samverkan genom minimipriser på vissa nötköttskategorier och stopp eller åtminstone begränsning av importen av alla typer av nötkött till Frankrike. "Konkurrensreglerna gäller även inom jordbrukssektorn vilket detta beslut klart demonstrerar. Emellertid har kommissionen tagit hänsyn till nötköttssektorns svåra situation, eftersom den försvagats av återkommande kriser. För slakteriernas del har den tagit hänsyn till att de påverkats av jordbrukarnas påtryckningar och våldsåtgärder", menar Mario Monti, kommissionsledamot med ansvar för konkurrensfrågor.

Den 24 oktober 2001 inledde sex franska organisationer konkurrensbegränsande samverkan inom nötköttssektorn. Fyra av organisationerna företrädde jordbrukare, de övriga två företrädde slakterier. I enlighet med avtalet fastställde organisationerna gemensamma minimipriser. De förband sig även att stoppa eller åtminstone begränsa importen av alla typer av nötkött. Avtalet förlängdes efter utgången av november 2001, då det skulle löpt ut, trots kommissionens varning av den 25 november 2001 som uppmärksammade organisationerna på att avtalet var olagligt.

Prisavtal och importbegränsningar hör till de allvarligaste överträdelserna av konkurrenslagstiftningen.

Organisationerna kände utan tvivel till att deras agerande var olagligt. Under kommissionens inspektioner i december 2001 påträffades handlingar där det stod att avtalet var "lite utanför lagens råmärken, men det gör detsamma" eller "kan vi hålla ihop? utan att tas på bar gärning av DGCCRF?" [den franska konkurrensmyndigheten].

De böter kommissionen ålagt de berörda yrkesorganisationerna visar klart och tydligt att jordbrukssektorn skall följa konkurrensreglerna. Gemenskapslagstiftningen inom denna sektor innehåller visserligen ett antal undantag från dessa regler, men det aktuella avtalet omfattas inte av något av undantagen.

Böterna

Kommissionen har bötfällt följande organisationer:

  • Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FNSEA) :

 12 miljoner euro

  • Jeunes Agriculteurs (JA): 600.000 euro

  • Fédération Nationale Bovine (FNB): 1.440.000 euro

  • Fédération Nationale des Producteurs de Lait: 1.440.000 euro

  • Fédération Nationale de l'Industrie et des Commerces en Gros des Viandes : 720.000 euro

  • Fédération Nationale de la Coopération Bétail et Viande (FNCBV) : 480.000 euro

Vid beräkningen av böterna har hänsyn tagits till vissa försvårande respektive förmildrande omständigheter, som berör alla eller bara vissa av de inblandade parterna.

Som försvårande omständighet har betraktats att tre organisationer (FNSEA, FNB och JA) deltagit i våldshandlingar mot slakterier för att tvinga dem att skriva på avtalet och för att kontrollera och säkerställa att det följdes. Dessutom har samtliga parter i hemlighet förlängt det omtvistade avtalet, efter att ha fått en varningsskrivelse från kommissionen och efter att skriftligen ha intygat att avtalet inte skulle förlängas. En av jordbruksorganisationerna, FNB (en sammanslutning inom nötköttssektorn enbart), var den som tog inititativ till överträdelsen.

En förmildrande omständighet motiverar minskade böter för slakterierna. Det handlar här om jordbruksministerns roll, för kommissionen anser att denne utövade påtryckningar på slakterierna för att de skulle skriva på avtalet av den 24 oktober 2001 och sedan karaktäriserade det som "visat samhällsansvar". Detta gäller inte jordbruksorganisationerna, då det var vissa medlemmars våldsamma demonstrationer som var orsaken till ministerns ingripande. Dessutom skrev slakterierna på avtalet på grund av jordbrukarnas våldsåtgärder och inte av egen fri vilja. Det låg för övrigt inte i slakteriernas intresse att fastställa ett lägsta (inköps-)pris eller att stoppa importen. Vad de framför allt var intresserade av var att häva jordbrukarnas blockader av deras industrianläggningar genom att skriva på avtalet. Slutligen spelade en av jordbruksorganisationerna (FNPL) en passiv roll i ärendet.

Det är första gången som kommissionen bötfäller jordbruksföreningar. Kommissionen erkänner vikten av föreningsfrihet, men föreningarna försummar sin egentliga uppgift om de verkar för att konkurrensbegränsande samverkan inleds och tillämpas, samverkan som kränker offentliga bestämmelser som konkurrensreglerna.

Det bör här framhållas att prissamverkan generellt betraktas som ett mycket allvarligt konkurrensbrott och att böternas basbelopp normalt uppgår till 20 miljoner euro, vilket sedan skrivs upp med hänsyn till varaktighet och andra faktorer.

Trots att kommissionen betraktar överträdelsen som mycket allvarlig, har den tagit hänsyn till den särskilda ekonomiska situation som efter 1996 skakade jordbrukssektorn och resulterade i en förändrad konsumentattityd och lyfte fram livsmedelssäkerheten. Denna extrema situation har föranlett kommissionen att bevilja en ytterligare nedsättning av böterna.

Var böterna hamnar

Organisationerna skall betala böterna inom tre månader. När väl böterna är slutligt fastställda ingår de i Europeiska unionens allmänna budget. Då unionens totala budget är fastställd på förhand, dras varje oförutsedd utgift ifrån medlemsstaternas bidrag till gemenskapsbudgeten. I slutändan är det alltså dessa bidragsgivare som gynnas.


Side Bar